ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Zintegrowany System Zarządzania i Kluczowe Polityki

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN dostarcza Klientom produkty najwyższej jakości, dążąc jednocześnie do osiągania maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej, efektywności energetycznej, wysokich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa informacji.

Zintegrowany System Zarządzania

Realizacji tej deklaracji służy „Zintegrowany System Zarządzania”(„ZSZ”). W skład ZSZ wchodzą:

Zakres i zasady funkcjonowania ZSZ regulują:

 • Księgi Systemów Zarządzania, w których treści są określone i opisane poszczególne procesy systemowe.
 • Procedury systemowe zatwierdzane przez Prezesa Zarządu Generalnego Dyrektora/Członków Zarządu.
 • Procedury/instrukcje operacyjne zatwierdzane przez Dyrektorów/Kierowników, dotyczące nadzorowanych przez nich procesów/obszarów.

Stosowane jest podejście procesowe polegające na zidentyfikowaniu procesów niezbędnych do zapewnienia zgodności z wymaganiami oferowanych Klientom wyrobów i usług, przy zachowaniu proekologicznych metod produkcji, proekologicznego podejścia i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, ciągłej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz spełniania wymagań we wszystkich obszarach mających wpływ na bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w PKN ORLEN. Zgodnie z podejściem opartym na ryzyku, właściciele procesów odpowiadają za identyfikację zagrożeń i możliwości (ryzyk i szans), które mogą potencjalnie wpływać na działania i efektywność realizowanych procesów – spełnienie wymagań Klientów i podejmowanie odpowiednich „proporcjonalnych” działań z nimi związanych. W sposób procesowy realizowany jest system auditów wewnętrznych. Podejmowane działania doskonalące obejmują warunki wewnętrzne i zewnętrzne oraz identyfikują szanse i możliwości, jakie są przed organizacją. Kierunki doskonalenia ZSZ są ustalane przez najwyższe kierownictwo zgodnie z Procedurą nadzorowania ZSZ przez najwyższe Kierownictwo Spółki. Tryb realizacji działań w poszczególnych obszarach ustalono w obowiązujących procedurach.

Poprzez standaryzację i stosowanie mechanizmów systemowych, w tym działań zapobiegawczych realizuje się zasada przezorności, prewencja ryzyka szkód środowiskowych, skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwem informacji. Zasadę przezorności wspierają mechanizmy systemowe, uprzedzające występowanie nieprawidłowości, bazujące na analizie procesów oraz elementach analizy ryzyk i szans. Zgodnie z zasadą przezorności działalność biznesowa prowadzona jest stosując działania zapobiegające degradacji środowiska.

W 2017 roku zrealizowano następujące kluczowe zadania w ramach ZSZ:

 • Doskonalono w PKN ORLEN certyfikowany „Zintegrowany System Zarządzania”.
 • Utrzymywano współpracę z jednostkami certyfikującymi w zakresie nadzoru nad Systemami Zarządzania.
 • Kontynuowano wdrażanie wytycznych ICAO w zakresie zapewnienia jakości paliwa JET A-1 w łańcuchu logistycznym.
 • Kontynuowano realizację działań zmierzających do wdrożenia Systemu Zarządzania Energią opartego o wymagania normy ISO 50001.
 • Kontynuowano realizację działań zmierzających do uzyskania certyfikatu Systemu Zarządzania RBI.
 • Rozpoczęto proces integracji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz dokumentacji SZBI w PKN ORLEN, oraz wybranych Spółkach Grupy ORLEN.
 • Rozpoczęto przygotowania do przeprowadzania auditów z zakresu bezpieczeństwa informacji w Spółkach posiadających ZSZ.
 • Utrzymywano i doskonalono System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności.
 • Wdrażano model SZBI wg ISO/IEC 27001 w ustalonych Spółkach Grupy Kapitałowej ORLEN.

Audit – weryfikacja zewnętrzna i wewnętrzna ZSZ

W 2017 roku auditorzy Bureau Veritas Polska (BV) przeprowadzili audit nadzoru Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie Systemów Zarządzania: Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz Bezpieczeństwem Informacji. Auditowano wybrane Terminale Paliw (Widełka, Lublin), Zakład Produkcyjny i komórki administracyjne zlokalizowane w Płocku oraz wybrane stacje paliw. Uzyskano potwierdzenie prawidłowości realizowanych działań systemowych i przedłużono ważność certyfikatów zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 i PN-ISO/IEC 27001:2014. W trakcie auditu nie stwierdzono niezgodności.
Ponadto auditorzy Bureau Veritas Polska przeprowadzili audit certyfikacyjny zgodnie z Dyrektywą RED (Dyrektywa dotycząca odnawialnych źródeł energii). W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i uzyskano certyfikat zgodności z RED/Systemem Certyfikacyjnym ISCC EU. W 2017 roku auditorzy Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ) Wojskowej Akademii Technicznej – jedynej jednostki certyfikacyjnej w Polsce uprawnionej do wydawania certyfikatów zgodności z dokumentami standaryzacyjnymi NATO – przeprowadzili audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami AQAP 2120. Zakres auditu obejmował komórki organizacyjne w Płocku biorące udział w procesach produkcji i dystrybucji paliw silnikowych i lotniczych. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności i przedłużono ważność certyfikatu zgodności Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami AQAP 2120:2009.
Auditorzy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili inspekcję certyfikującą System Zakładowej Kontroli Produkcji. W wyniku auditu nie stwierdzono niezgodności, odnotowano dwa spostrzeżenia i utrzymano ważność certyfikatów ZKP.

W 2017 roku zrealizowano 572 auditów wewnętrznych, 14 auditów weryfikacji prawidłowości monitorowania emisji CO2, 13 auditów u dostawców wyrobów i usług oraz 10 auditów ISCC.

Certyfikaty przyznane PKN ORLEN

Systemy Zarządzania w spółkach Grupy ORLEN

W 2017 roku prowadzono kontynuację prac nad standaryzacją w obszarze Systemów Zarządzania w Grupie Kapitałowej ORLEN w celu dostosowania modelu zarządzania do strategii rozwoju PKN ORLEN, w której Budowa Wartości, Ludzie i Siła Finansowa niezmiennie pozostają filarami rozwoju w perspektywie 2021 roku.
W 2017 roku Spółki Grupy Kapitałowej prowadziły działania w zakresie Zintegrowanych Systemów Zarządzania zgodnie z zasadami koncepcji optymalizacji funkcjonowania tego obszaru, w oparciu o Wytyczne w zakresie Systemów Zarządzania dla Spółek Grupy ORLEN oraz harmonogram certyfikacji Systemów Zarządzania w spółkach.
Polityki ZSZ obowiązują w kluczowych spółkach Grupy ORLEN tj: ORLEN Lietuva, Grupa UNIPETROL, ANWIL, Basell ORLEN Polyolefins, ORLEN Laboratorium, ORLEN EKO, ORLEN Asfalt, ORLEN Serwis, ORLEN Upstream, IKS Solino, ORLEN KolTrans, ORLEN OIL, ORLEN Administracja, ORLEN Paliwa, ORLEN Południe, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Aviation, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Ochrona.

Kluczowe polityki i rezultaty ich stosowania w zakresie zagadnień niefinansowych

 1. POLITYKI DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ SPOŁECZNYCH.

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących zagadnień społecznych należą m.in.:

 • Wartości i zasady postępowania – dokument dotyczący relacji firmy z otoczeniem zewnętrznym, m.in. z klientami, akcjonariuszami, społecznością lokalną, partnerami biznesowymi czy konkurencją. Dokument został zaimplementowany w całej Grupie ORLEN.
 • Strategia CSR na lata 2015-2017 – zakłada wzrost wartości przedsiębiorstwa zgodnie z interesami otoczenia, oparty na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. Strategia jest realizowana w trzech obszarach: Organizacji budowanie trwałych relacji z pracownikami), Otoczeniu bliskim (rozwijanie wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i Klientów poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i wdrażanie najwyższych standardów); Otoczeniu dalekim (realizacja strategii i promowanie innowacyjności oraz wyznaczanie najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska).
 • Polityka dobroczynności – kierunek działalności dobroczynnej wytyczają dwa priorytety: ORLEN dla życia i zdrowia (wspieranie instytucji i placówek medycznych, zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych oraz podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach) oraz ORLEN dla edukacji i wychowania (wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki, młodych talentów, rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym). Pomoc jest realizowana bezpośrednio przez Grupę ORLEN, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA, Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz Fundacji Unipetrol.
 • Kodeks postępowania dla dostawców – dokument został zaimplementowany w całej Grupie ORLEN i zawiera standardy obowiązujące przy wyborze dostawców, m.in. dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników, dążenie do zapewniania godnych i niedyskryminujących warunków pracy oraz przestrzeganie praw człowieka.
 • Porozumienie restrukturyzacyjne ze związkami zawodowymi – reguluje zasady współpracy partnerów społecznych w procesach restrukturyzacji oraz uprawnień pracowników związanych z tymi procesami.
 • Kodeks marketingowy – reguluje kwestie reklamy, promocji i sprzedaży, a także sponsoringu i kształtowania wizerunku. Jest ważnym elementem komunikacji marketingowej w budowaniu relacji z Interesariuszami.

Celem powyższych polityk jest ciągłe wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za wdrażanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu w organizacji oraz promowanie odpowiedzialności i zaangażowania wśród Interesariuszy.

 1. POLITYKI DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ PRACOWNICZYCH

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących zagadnień pracowniczych należą m.in.:

 • Wartości i Zasady Postępowania – dokument regulujący bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, godne i przyjazne warunki pracy, komunikację i współpracę oraz równe szanse zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego.
 • Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy („ZUZP”) oraz Regulaminy Pracy – ZUZP spółek Grupy ORLEN na terenie Polski, które je posiadają oraz regulaminy pracy we wszystkich spółkach zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tych zakresach, oraz standardem określonym w PKN ORLEN. ZUZP są wpisane do rejestrów prowadzonych przez właściwych okręgowych inspektorów pracy. W 2017 roku ZUZP posiadały następujące spółki Grupy ORLEN: ORLEN Asfalt, Basell Orlen Polyolefins, ORLEN Aviation, ORLEN Laboratorium, ANWIL, IKS Solino, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych. Ponadto funkcjonują one w spółkach Grupy UNIPETROL oraz ORLEN Lietuva. W spółkach, w których nie ustalono ZUZP, obowiązują regulaminy wynagradzania, które dla spółek znajdujących się na terenie kraju ustalone zostały zgodnie z przepisami Działu III Kodeksu pracy.
 • Polityka zarządzania potencjałem pracowników Grupy ORLEN na lata 2013-2017 – dokument definiuje najważniejsze priorytety i zadania dla obszaru HR, spójne ze strategią PKN ORLEN. Polityka opisuje kształtowanie kultury korporacyjnej, procesy i narzędzia HR oraz zarządzanie efektywnością zatrudnienia.
 • Regulamin Systemu Premiowego – Zarząd PKN ORLEN, Zarządy spółek Grupy ORLEN, a także dyrektorzy bezpośrednio raportujący do Zarządu oraz pracownicy PKN ORLEN objęci są systemami premiowymi. Kluczowe stanowiska w Grupie ORLEN objęte są rocznym systemem premiowania, według którego premia przyznawana jest za realizację indywidualnych celów, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, które są rozliczane po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone. Pozostali pracownicy PKN ORLEN objęci są jednym z trzech systemów premiowania, tj. kwartalnorocznym, kwartalnym lub miesięcznym. Zasady premiowania członków Zarządów PKN ORLEN i Zarządów spółek Grupy ORLEN w 2017 roku zostały dostosowane do wymogów wynikających z Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 roku. Kwestie dotyczące zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu PKN ORLEN zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy ORLEN za 2017 rok.
 • Regulamin Zakładowej Działalności Socjalnej – określa zakres świadczeń socjalnych i zasady ich realizacji dla obecnych i byłych pracowników PKN ORLEN oraz spółek zależnych objętych umowami o wspólnej działalności socjalnej, a także członków ich rodzin. Ponadto PKN ORLEN zapewnia jednolity pakiet świadczeń socjalnych pracownikom Grupy ORLEN, z którymi współpracuje w ramach wspólnej działalności socjalnej.
 • Pracowniczy Program Emerytalny – gwarantuje Pracownikom PKN ORLEN dodatkowe środki finansowe do wykorzystania podczas przyszłej emerytury. W Programie składka podstawowa jest finansowana przez Pracodawcę.
 • Polityka udzielania pomocy Pracownikom w sytuacjach kryzysowych – celem polityki jest udzielanie pomocy Pracownikom w kryzysowych sytuacjach życiowych, w myśl przyjętych „Wartości i Zasad Postępowania”. Pracodawca udzielając wsparcia, uwzględnia rodzaj zdarzenia, rodzaj i rozmiar szkód, sytuację życiową i materialną poszkodowanego pracownika. W zależności od powyższych kryteriów może udzielić wsparcia w zakresie pomocy materialnej, opieki medycznej, pomocy psychologicznej oraz pomocy prawnej.
 • Zarządzenie w sprawie programów dedykowanych pracownikom, ich rodzinom oraz byłym pracownikom – reguluje zasady związane z działaniami wobec pracowników obchodzących jubileusz pracy, przechodzącym na emeryturę i rentę, emerytom obchodzącym jubileusz urodzin 70., 75., 80., 85. i więcej. W ramach Programu „Pracodawca Przyjazny Rodzinie” pracownicy otrzymują dodatkowe dni opieki na dzieci, upominek z okazji narodzin dziecka, miejsce w żłobku itp.
 • Kompleksowy System Prewencji – jest podstawowym elementem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, na który składają się wewnętrzne akty organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i chemicznego, ochrony radiologicznej, bezpieczeństwa technicznego oraz bezpieczeństwa procesowego.
 • Polityka określająca warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych – celem polityki jest zapewnienie niepełnosprawnym równych szans w miejscu pracy z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, umożliwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia, powrotu do pracy, awansu zawodowego oraz przyczynianie się do prowadzenia samodzielnego życia przez osoby niepełnosprawne, oraz zwiększanie integracji osób niepełnosprawnych z innymi pracownikami.

Celem realizowanych w Grupie ORLEN polityk jest kształtowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy oraz nowoczesnej kultury zarządzania. Promowane są rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem prywatnym. Rozwój osobisty, system świadczeń pracowniczych, bogata oferta szkoleń i kultura dzielenia się wiedzą, są bardzo wysoko oceniane nie tylko przez samych pracowników, ale także niezależne gremia eksperckie, niezmiennie od lat wskazujące PKN ORLEN jako czołowego pracodawcę w Polsce (między innymi lider rankingu „Najbardziej pożądani pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów”, tytuł „The World’s Most Ethical Company”, certyfikat „Top Employer Polska”).

 1. POLITYKI DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Do najważniejszych wewnętrznych aktów organizacyjnych oraz procedur systemowych z obszaru ochrony środowiska należą m.in.:

 • Procedura prowadzenia monitoringu środowiska oraz ewidencji wskaźników Programu „Odpowiedzialność i Troska" („OiT”) - zapewnia prawidłowe prowadzenie monitoringu powietrza, wód podziemnych wokół i na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz na terenie terminali paliw, ścieków powstających na terminalach paliw. Ewidencja wskaźników Programu „OiT” jest prowadzona w ramach wdrożonego Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care.
 • Pozwolenia Zintegrowane dla instalacji Rafinerii, Petrochemii, Elektrociepłowni i Zakładu PTA we Włocławku oraz instalacji pomocniczej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanych na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku.
 • Instrukcja CO2 – wprowadzająca zasady funkcjonowania systemu monitorowania i raportowania emisji dwutlenku węgla.
 • Procedura gospodarki odpadami – reguluje działania dotyczące ewidencjonowania, magazynowania, zbierania i unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych, energetycznych, magazynowych, pomocniczych i zabezpieczających.

Kluczowe spółki Grupy ORLEN posiadają wdrożone Zintegrowane Systemy Zarządzania, których integralną część stanowią Systemy Zarządzania Środowiskowego wdrożone i utrzymywane zgodne z normą ISO 14001.
Spółki Grupy ORLEN posiadają również Polityki Systemu Zarządzania Środowiskowego zawierające zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz inne specyficzne zobowiązania istotne z punktu widzenia działalności jednostek. Ponadto zawierają zobowiązanie do zachowania zgodności z prawem oraz innymi wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Systemy Zarządzania Środowiskowego Spółki Grupy ORLEN
Certyfikat ISO 14001 PKN ORLEN; Grupa ORLEN Lietuva; Grupa UNIPETROL; ANWIL; Basell ORLEN Polyolefins; Grupa ORLEN Południe; ORLEN Oil, ORLEN Paliwa; ORLEN Asfalt; ORLEN Serwis; ORLEN Upstream; ORLEN Laboratorium; ORLEN Eko; IKS Solino; ORLEN KolTrans; ORLEN Administracja; ORLEN Centrum Serwisowe.
Wdrożone elementy systemu środowiskowego w ramach wymagań standardów branżowych JIG ORLEN Aviation
Wdrożone zasady dbałości o środowisko, w tym dotyczące sterowania gospodarką odpadową ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych; ORLEN Ochrona.
 1. POLITYKI DOTYCZĄCE ZAGADNIEŃ POSZANOWANIA PRAW CZŁOWIEKA

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych dotyczących poszanowania praw człowieka należą m.in.:

 • Wartości i Zasady Postępowania – przewodnik dotyczący relacji zarówno wewnątrz firmy, ale również w otoczeniu zewnętrznym – z partnerami biznesowymi, społecznościami lokalnymi, środowiskiem naturalnym i konkurencją. Całościowo reguluje kwestie etyczne związane ze sprawiedliwym traktowaniem wszystkich pracowników i klientów bez względu na wiek, płeć, zajmowane stanowisko, wyznanie, narodowość, światopogląd. Zawiera zapisy o zobowiązaniu do dbałości i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości podejmowanych działań, wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie.
 • Rzecznik ds. Etyki – stoi na straży przestrzegania "Wartości i zasad postępowania”, gwarantuje pracownikom, pracodawcy i wszystkim interesariuszom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków ich naruszania, pomaga w trudnych sprawach pracowniczych.
 • Zakładowy Zbiorowy Układ Pracy – określa warunki, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, zasady wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom.
 • Polityka Antymobbingowa – wdrożona w PKN ORLEN w 2017 roku i przekazana spółkom Grupy ORLEN do implementacji określa zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań mobbingowych oraz określa prawa i obowiązki przysługujące pracownikom w zaistniałej sytuacji.
 • Strategia CSR na lata 2015 – 2017 – w ramach realizacji działań w obszarze „Organizacja” realizowany był cel w zakresie budowania trwałych relacji z pracownikami w oparciu o różnorodność i zapewnienie równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym.

Celem wdrożonych polityk obejmujących szeroko rozumiane kwestie poszanowania praw człowieka jest tworzenie klimatu zaufania, sprawiedliwego traktowania wszystkich bez względu na płeć, wiek, zajmowane stanowisko, staż pracy, przynależność do związków zawodowych, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny czy orientację seksualną. W 2017 roku PKN ORLEN już po raz czwarty z rzędu został wyróżniony przez niezależny międzynarodowy zespół ekspertów amerykańskiego Ethisphere Institute tytułem „The World’s Most Ethical Company”.

 1. POLITYKI DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU

Do funkcjonujących polityk i wewnętrznych aktów organizacyjnych służących przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu należą m.in.:

 • Wartości i Zasady Postępowania – dokument opisujący standardy działania związane z sytuacjami dotyczącymi przyjmowania lub oferowania korzyści materialnych.
 • Polityka i Procedura Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym – dokument mający na celu utrzymywanie ryzyka w ustalonych granicach.
 • Regulamin prowadzenia kontroli przez Biuro Auditu, Kontroli i Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym – określa zasady prowadzenia kontroli wewnętrznej w PKN ORLEN i spółkach zależnych. Reguluje wszelkie aspekty procesu dotyczące celowości, gospodarności, rzetelności, legalności, sprawności organizacyjnej i prawidłowości działania.
 • Zasady zarządzania ryzykiem regulacyjnym w Grupie ORLEN – regulują procesy zarządzania ryzykiem regulacyjnym wynikającym z obowiązujących lub projektowanych aktów prawnych, z wyłączeniem ryzyk podatkowych.
 • Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości (ASZN) – w ramach systemu identyfikowane są potencjalne nieprawidłowości i nadużycia, które mogą być zgłaszane poprzez wskazane kanały informacyjne.
 • Zasady Nadzoru Właścicielskiego – zawierają instrukcję doboru kandydatów na stanowiska członków organów spółek Grupy ORLEN oraz zasady ustalania i rozliczania Indywidualnych Zadań Premiowych dla członków zarządów spółek Grupy ORLEN. Uwzględniają objęcie pełnym nadzorem właścicielskim Fundację ORLEN – DAR SERCA.
 • Zasady zarządzania ryzykiem utraty atrybutów bezpieczeństwa informacji – zawierają informacje i wytyczne dotyczące przebiegu procesu zarządzania ryzykiem utraty atrybutów bezpieczeństwa.
 • Kodeks Postępowania dla Dostawców – określa standardy etyczne, które muszą spełniać dostawcy Grupy ORLEN, reguluje również działania związane z przeciwdziałaniem korupcji oraz promuje wysokie standardy etycznego prowadzenia działalności.

Celem i efektem wdrożenia powyższych polityk jest przeciwdziałanie wszelkim formom korupcji i wdrażanie praktyk zapobiegawczych zarówno wewnątrz organizacji, jak i w łańcuchu dostaw. W sytuacji identyfikacji jakiejkolwiek formy korupcji podejmowane są stanowcze kroki naprawcze i przeciwdziałające kolejnym incydentom tego typu.Do góry