ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Woda

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN wykazuje szczególną dbałość o zasoby naturalne we wszystkich obszarach działania przedsiębiorstwa. Dotyczy to również pobieranej wody, którą wykorzystuje w sposób jak najbardziej racjonalny.

Dominującym źródłem poboru wody dla potrzeb spółek są wody powierzchniowe. Wody te ujmowane są przez największe spółki Grupy ORLEN, tj. ANWIL, IKS Solino, PKN ORLEN, ORLEN Południe, Paramo, ORLEN Lietuva, Unipetrol RPA, Spolana, a następnie dystrybuowane siecią wodociągową do własnych instalacji produkcyjnych oraz instalacji innych spółek. W spółkach prowadzony jest monitoring ilości i jakości pobieranej wody.

Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych w Grupie ORLEN w 2017 roku wyniósł 88 397 975 m3.

Wielkość poboru wody ze środowiska w spółkach Grupy ORLEN zależy od zapotrzebowania produkcji. W 2017 roku wyniosła ona 87,6 mln m3. Niespełna 806 tys. m3 wody zostało ujętych z sieci wodociągowych dostawców zewnętrznych.

Pobór wody w latach 2016-2017 w spółkach Grupy ORLEN [m3]

Ujęcie Pobór wód [m3]
  2017 2016 zmiana [%]
Powierzchniowe 84 269 186 79 219 467 6,37
Podziemne 3 322 847 2 559 705 29,81
Wodociągowe 805 942 831 129 (3,03)
Razem 88 397 975 82 610 301 7,01

Spośród 88 mln m3 ujętej wody, spółka PKN ORLEN, wraz z obiektami dystrybucyjnymi, pobrała 433 715 m3 wody podziemnej oraz 25 039 290 m3 wody powierzchniowej.Do góry