ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Nasze Wartości i Zasady Postępowania

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

„Wartości i zasady postępowania” stanowią fundament relacji wewnątrz firmy, a także z otoczeniem zewnętrznym. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją.


 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne oraz lokalne społeczności.


 

ROZWÓJ Poszukujemy nowych możliwości.


 

LUDZIE Naszymi atutami są kompetencje, współpraca i uczciwość.


 

ENERGIA Działamy z entuzjazmem.


 

NIEZAWODNOŚĆ Można na nas polegać.


Decyzje podejmujemy w oparciu o solidne podstawy etyczne oraz wartości, z którymi utożsamiają się wszyscy pracownicy. W Koncernie obowiązuje dokument „Wartości i zasady postępowania”. Wskazuje on wartości, które ORLEN zobowiązuje się respektować: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność. „Wartości i zasady postępowania” opisują takie aspekty jak m.in. godne i przyjazne warunki pracy, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, czy równe szanse zatrudnienia, awansu i rozwoju. Zawiera również zapisy o zobowiązaniu do dbałości i przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, przejrzystości podejmowanych działań, wzajemnym szacunku oraz profesjonalizmie.

Pracownicy w momencie wprowadzania „Wartości i zasad postępowania” zostali o tym fakcie poinformowani, a informacje o mechanizmach umożliwiających sygnalizowanie nieetycznych lub niezgodnych z prawem zachowań są zamieszczone w końcowej części kodeksu. Pracownicy zostali o tym poinformowani w czasie spotkań z przełożonymi, które były organizowane po wprowadzeniu kodeksu do końca 2012 roku. Treść „Wartości i zasad postępowania’’ (a tym samym mechanizm zgłaszania nieprawidłowości, który jest zamieszczony w kodeksie) jest dostępna w intranecie. Od początku 2013 roku wszyscy nowo przyjmowani pracownicy są zapoznawani z tym dokumentem i mechanizmami zgłaszania nieprawidłowości w czasie spotkań adaptacyjnych. Osoby spoza Grupy ORLEN mogą zapoznać się z „Wartościami i zasadami postępowania” na stronie korporacyjnej www.orlen.pl.

Na straży przestrzegania „Wartości i zasad postępowania” stoi Komitet Kapitału Ludzkiego i Rzecznik ds. Etyki. Komitet Kapitału Ludzkiego opinuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN i monitoruje przestrzeganie "Wartości i zasad postępowania" PKN ORLEN, w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne. Rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych. Rzecznik ds. Etyki gwarantuje pracownikom, pracodawcy i wszystkim interesariuszom możliwości swobodnego zgłaszania przypadków ich naruszania oraz pomaga w trudnych sprawach pracowniczych. Około jedna trzecia spraw była związana z udzieleniem porady lub konsultacji, a nie ze zgłoszeniem konkretnego naruszenia „Wartości i zasad postępowania”. Natomiast wśród zgłoszeń najwięcej dotyczyło niewłaściwego sposobu komunikowania się, problemów ze współpracą w zespołach, relacji międzyludzkich. Nie odnotowano zgłoszeń dotyczących spraw obyczajowych, korupcji, przypadków dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wiek, niepełnosprawność oraz konfliktu interesów. Większość problemów zgłaszanych została załatwiona lub wyjaśniona.

Pracownicy firmy, ale także nasi interesariusze zewnętrzni, mają możliwość zgłoszenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia „Wartości i zasad postępowania”, związanego ze zdarzeniami w pracy lub zachowaniami pracowników. Informacje o naruszeniach mają sprecyzowaną wariantową ścieżkę zgłaszania i rozpatrywania, której przebieg uzależniony jest od skali problemu, stopnia skomplikowania sprawy i zaufania zaangażowanych stron. Podejrzenie naruszenia obowiązujących „Wartości i zasad postępowania” lub wyjaśnienie dylematów etycznych można zgłosić do:

  • Bezpośredniego przełożonego.
  • Przełożonych wyższego szczebla.
  • Rzecznika ds. Etyki.
  • Komitetu Kapitału Ludzkiego.

Funkcjonuje także Anonimowy System Zgłaszania Nieprawidłowości.

Schemat zgłaszania i rozpatrywania naruszeń jest dostępny tutaj.

PKN ORLEN posiada skuteczne systemy kontroli funkcjonalnej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (Compliance), a także funkcję audytu i kontroli wewnętrznej. Równoległe funkcjonowanie wszystkich wymienionych elementów umożliwia sprawowanie stałego i skutecznego nadzoru w zakresie przeciwdziałania korupcji. Koncern posiada strukturalnie zorganizowany system kontroli zarządczej, na który składają się kompleksowe procedury.

W 2017 roku wdrożona została w PKN ORLEN Polityka Antymobbingowa, określająca zasady postępowania w sytuacji zgłoszenia zachowań mobbingowych oraz w celu określenia praw i obowiązków przysługujących pracownikom w zaistniałej sytuacji.

Ważną inicjatywą stało się włączenie kryteriów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Koncern promuje ideę odpowiedzialności społecznej wśród swoich dostawców, chce współpracować z kontrahentami, którzy przestrzegają praw człowieka i działają zgodnie z regulacjami prawnymi, zapewniają bezpieczne i godne warunki pracy oraz stosują nie tylko najwyższe standardy etyczne, ale także dbają o środowisko naturalne. Kryteria CSR zostały zdefiniowane i zebrane w jeden dokument, tj. „Kodeks postępowania dla Dostawców”. Od 2016 roku jest on obowiązkowym wymogiem w procesie kwalifikacji kontrahentów.

Tematy związane z przestrzeganiem praw człowieka i zasadami etyki w biznesie są poruszane podczas szkoleń, spotkań wewnętrznych i wykładów tematycznych proponowanych pracownikom. W ramach Programu Adaptacji nowo przyjęci pracownicy są zapoznawani z przyjętymi w PKN ORLEN zasadami i wartościami poprzez udział w grze szkoleniowej.
Szkolenie z rozwiązywania dylematów etycznych jest także dostępne na elektronicznej platformie szkoleniowej.

W ramach prowadzonych działań mających na celu promowanie „Wartości i zasad postępowania”, a także kształtowanie pożądanych postaw i zachowań, realizowane są dla pracowników projekty z zakresu HR, do których należą: ocena pracy (Zarządzanie przez Wartości) czy corocznie przyznawany tytuł „Zasłużony Pracownik PKN ORLEN” w kategorii za postawę prospołeczną i przestrzeganie Wartości. Największym projektem w ramach kultury organizacyjnej jest „ORLEN Olimpiada" – rozgrywki sportowe dla pracowników Grupy ORLEN, łączące pozytywną rywalizację w duchu zasad fairplay z wartościami korporacyjnymi. W ramach programu „Wolontariat ORLEN” funkcjonują trzy programy wsparcia, szereg możliwości zaangażowania dla każdego pracownika, bez względu na stanowisko i miejsce w strukturze firmy. W 2017 roku w projekty wolontariatu zaangażowało się ponad 2 tys. pracowników.

Ponadto w całej Grupie ORLEN realizowanych jest kilkaset projektów uwzględniających priorytety zawarte w Strategii CSR, czyli w trzech kluczowych obszarach:

  • Organizacja, gdzie celem jest budowanie trwałych relacji z pracownikami w oparciu o różnorodność, poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról społecznych i zawodowych.
  • Otoczenie bliskie, w którym priorytet stanowi rozwijanie wrażliwości społecznej oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i klientów poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i wdrażanie najwyższych standardów CSR.
  • Otoczenie dalekie to obszar, w którym realizowana jest strategia, promowana innowacyjność wyznaczane są najwyższe standardy branżowe w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska.

Przyjęte rozwiązania w zakresie etyki są skuteczne i stanowią wyraz odpowiedzialności Koncernu wobec wyzwań i oczekiwań interesariuszy, a jednoczenie plasują PKN ORLEN w gronie najlepszych firm na świecie, czego potwierdzeniem jest przyznawany od 5 lat z rzędu przez amerykański Instytut Ethisphere tytuł World’s Most Ethical Company.Do góry