ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Tabela GRI

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Raport Zintegrowany opisuje działalność finansową i pozafinansową całej Grupy ORLEN. Niektóre aspekty działalności pozafinansowej zostały przedstawione na przykładach wybranych, kluczowych pod względem zakresu działalności spółek z Grupy ORLEN.

Wskaźnik Opis wskaźnika
  WSKAŹNIKI OGÓLNE
  Strategia i analiza
G4-1 Oświadczenie ze strony najważniejszych rangą decydentów w organizacji (np. prezesa, dyrektora generalnego lub osoby zajmującej podobne stanowisko) o znaczeniu zrównoważonego rozwoju dla organizacji oraz strategii działania w organizacji w celu realizacji założeń zrównoważonego rozwoju.
G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.
G4-2
G4-2
  Profil organizacji
G4-3 Nazwa organizacji.
G4-4 Podstawowe marki, produkty i usługi.
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji.
G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja wraz z nazwami tych krajów gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub które są szczególnie ważne w związku z tematami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju omówionych w raporcie.
G4-6
G4-7 Charakter własności oraz forma prawna.
G4-7
G4-8 Rynki obsługiwane przez organizację (uwzgledniając podział geograficzny, obsługiwane sektory oraz typy klientów i beneficjentów).
G4-8
G4-9

Skala organizacji, m.in. następujące informacje:

 1. Całkowita liczba pracowników.
 2. Całkowita liczba zakładów.
 3. Przychody netto ze sprzedaży (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego) lub dochodów netto (dla sektora publicznego).
 4. Kapitalizacja z perspektywy zadłużenia i kapitału własnego (dla przedsiębiorstw z sektora prywatnego).
 5. Liczba dostarczanych produktów lub usług.
G4-9
G4-10
 1. Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć.
 2. Całkowita liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony w podziale na typ zatrudnienia i płeć.
 3. Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na pracowników i pracowników nadzorowanych w podziale na płeć.
 4. Całkowita liczba zatrudnionych w podziale na regiony i płeć.
 5. Podać, czy znacząca część pracy organizacji jest wykonywana przez pracowników, którzy w świetle prawa są samozatrudnieni lub osoby inne niż pracownicy lub pracownicy nadzorowani, w tym pracownicy i pracownicy nadzorowani podwykonawców.
 6. Podać, czy występują znaczące różnice w liczbie osób zatrudnionych (np. związane z porą roku w przypadku pracowników w sektorze turystyki czy pracami sezonowymi w przypadku rolnictwa).
G4-11 Podać procent zatrudnionych objętych zbiorowymi układami pracy.
G4-12 Opisać łańcuch dostaw organizacji.
G4-12
G4-12
G4-13 Podać wszelkie znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące wielkości organizacji, jej struktury, własności lub łańcucha dostaw, m.in.: zmiany w lokalizacji prowadzenia działalności lub zmiany w działalności uwzględniające otwarcie zakładów, zamknięcie zakładów lub ich rozbudowę zmiany w strukturze kapitału zakładowego oraz innego kapitału, a także zmiany organizacyjne (dotyczy organizacji w sektorze prywatnym); zmiany w lokalizacji dostawców, strukturze łańcucha dostaw lub relacjach z dostawcami, w tym w zakresie doboru dostawców lub zakończenia współpracy.
  Zaangażowanie w inicjatywy zewnętrzne
G4-14 Opisać, czy organizacja stosuje zasadę przezorności, a jeśli tak, w jaki sposób ją wdraża.
G4-15 Wymienić zewnętrzne inicjatywy, deklaracje lub zasady dotyczące kwestii ekonomicznych, środowiskowych lub społecznych, które organizacja podpisała lub do których się stosuje.
G4-15
G4-16 Wymienić uczestnictwo w stowarzyszeniach (np. branżowych) oraz organizacjach krajowych lub międzynarodowych, w których organizacja: należy do organu zarządzającego; uczestniczy w projektach lub komitetach; zapewnia znaczące fundusze poza standardową opłatą członkowską; uznaje członkostwo za działanie strategiczne. Dotyczy to głównie członkostwa na poziomie organizacji.
G4-16
  Zidentyfikowane istotne aspekty oraz odpowiadające im granice
G4-17
 1. Wymienić wszystkie podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach.
 2. Podać, czy jakikolwiek podmiot uwzględniony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub równoważnych dokumentach został pominięty w raporcie. Organizacja może podać ten wskaźnik poprzez odniesienie się do publicznie dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub równoważnych dokumentów.
G4-18
 1. Wyjaśnić proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów.
 2. Wyjaśnić, jak organizacja wdraża zasady definiowania treści raportu.
G4-19 Wymienić wszystkie istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania treści raportu.
G4-20 W przypadku każdego istotnego aspektu opisać jego granice w ramach organizacji zgodnie z tym, co poniżej:
Podać, czy aspekt jest istotny wewnątrz organizacji. Jeśli aspekt nie jest istotny dla wszystkich podmiotów w ramach organizacji (zgodnie z G4-17), wybrać jedno z poniższych dwóch podejść i ująć w raporcie:
- listę podmiotów lub grup podmiotów uwzględnionych we wskaźniku G4-17, dla których aspekt nie jest istotny lub
- listę podmiotów lub grup podmiotów uwzględnionych we wskaźniku G4-17, dla których aspekt jest istotny.
Podać wszelkie szczegółowe limity dotyczące granic w ramach organizacji.
G4-21 W przypadku każdego istotnego aspektu opisać jego granice na zewnątrz organizacji zgodnie z zasadami poniżej:
- Podać, czy aspekt jest istotny na zewnątrz organizacji.
- Jeśli aspekt jest istotny na zewnątrz organizacji, zidentyfikować podmioty, grupy podmiotów lub elementy, dla których aspekt jest istotny. Ponadto podać lokalizację geograficzną, gdzie aspekt posiada istotne znaczenie dla zidentyfikowanych podmiotów.
- Podać wszelkie szczegółowe limity dotyczące granic na zewnątrz organizacji.
G4-22 Opisać wpływ wszelkich zmian w informacjach podanych w poprzednich raportach oraz przyczyny tych zmian.
G4-23 Opisać znaczące zmiany względem poprzednich okresów objętych raportem dotyczące zakresu i granic aspektów.
  Zaangażowanie interesariuszy
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy.
G4-26 Opisać podejście organizacji do angażowania interesariuszy, uwzględniając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy oraz podać, czy któryś z procesów zaangażowania był podjęty specjalnie w celu sporządzenia raportu.
G4-27 Podać kluczowe kwestie i zagadnienia poruszone przez interesariuszy w procesach zaangażowania interesariuszy oraz podać odpowiedź organizacji na nie, między innymi poprzez włączenie ich do raportu. Wskazać grupy interesariuszy, które podniosły daną kluczową kwestię czy zagadnienie.
  Profil raportu
G4-28 Okres objęty raportowaniem (np. rok obrachunkowy lub kalendarzowy), w którym miały miejsce opisywane zdarzenia.
G4-29 Data poprzedniego (ostatniego) raportu (jeśli dotyczy).
G4-30 Cykl raportowania (np. roczny, dwuletni).
G4-31 Osoba kontaktowa w zakresie pytań dotyczących raportu i jego treści.
  Indeks treści GRI
G4-32
 1. Opcja „zgodnie z” wybrana przez organizację.
 2. Indeks treści GRI dla wybranej opcji.
 3. Podać odniesienie do zewnętrznego raportu z weryfikacji, jeśli raport został poddany zewnętrznej. GRI zaleca poddanie raportu zewnętrznej weryfikacji pod kątem jakości, ale nie jest to wymóg, aby raport był „zgodny z” Wytycznymi.
  Weryfikacja
G4-33
 1. Podać politykę organizacji oraz bieżące praktyki w zakresie zapewnienia zewnętrznej weryfikacji raportu.
 2. Jeśli zakres i podstawy weryfikacji zewnętrznej nie zostały uwzględnione w raporcie weryfikacyjnym dołączonym do raportu zrównoważonego rozwoju, należy je dodatkowo podać.
 3. Opisać relacje pomiędzy organizacją a podmiotem przeprowadzającym zewnętrzną weryfikację.
 4. Podać, czy w procesie weryfikacji raportu zrównoważonego rozwoju udział wzięli przedstawiciele najwyższego organu zarządzającego lub wyższej kadry zarządzającej.
  Ład organizacyjny
G4-34 Opisać strukturę organu zarządzającego organizacji, między innymi komitety najwyższego organu zarządzającego. Zidentyfikować wszelkie komitety odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływu na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo.
  Etyka
G4-56 Podać wartości organizacji, jej zasady, standardy i normy zachowania ujęte w postaci kodeksów postępowania oraz kodeksów etyki.
G4-57 Opisać wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, np. infolinie etyczne.
G4-58 Opisać wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy zgłaszania naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, takie jak przekazywanie tych kwestii do bezpośrednich przełożonych, mechanizmy informowania opinii publicznej przez sygnalistów (whistleblowing) o naruszeniach lub infolinie.

 

Aspekt Wskaźnik Opis wskaźnika
WSKAŹNIKI SZCZEGÓŁOWE
KATEGORIA: EKONOMICZNA
Wskaźniki ekonomiczne G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Wskaźniki ekonomiczne”.
Pośredni wpływ ekonomiczny
G4-EC7
G4-EC7
G4-EC7
Rozwój oraz wpływ inwestycji na infrastrukturę i usługi.
 
G4-EC8
G4-EC8
G4-EC8
G4-EC8
G4-EC8
Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Pośredni wpływ ekonomiczny”.
Praktyki zakupowe
G4-EC9
G4-EC9
Odsetek wydatków na lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach prowadzenia działalności.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”.
KATEGORIA: ŚRODOWISKOWA
Materiały/ Surowce G4-EN1 Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Materiały/Surowce".
Energia G4-EN3 Zużycie energii wewnątrz organizacji.
  G4-EN6 Ograniczenie zużycia energii.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Energia”.
Woda G4-EN8 Całkowity pobór wody według źródła.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Woda”.
Bioróżnorodność G4-EN14 Całkowita liczba gatunków ujętych w Czerwonej Księdze Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i jej zasobów i na krajowych listach gatunków chronionych z siedliskami na obszarach podlegających oddziaływaniu zakładów według poziomu zagrożenia wyginięciem.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Bioróżnorodność”.
Emisje G4-EN15 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych (Zakres 1).
  G4-EN21 Emisje tlenków azotów, tlenków siarki i innych znaczących emisji do powietrza.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”.
Ścieki i odpady G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.
  G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem.
  G4-EN25* Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne (w rozumieniu Aneksu I, II, III i VIII Konwencji Bazylejskiej) oraz procent odpadów przemieszczanych transgranicznie.
 
G4-DMA
G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Ścieki i odpady".
Produkty i usługi
G4-EN27
Stopień ograniczenia oddziaływania produktów i usług na środowisko.
 
G4-DMA
G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem „Produkty i usługi”.
Zgodność z regulacjami G4-EN29 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zgodność z regulacjami”.
Ogólne G4-EN31 Całkowite wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ogólne”.
Mechanizmy skargowe dotyczące kwestii środowiskowych G4-EN34 Liczba skarg dotyczących wpływu na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych w ramach formalnych mechanizmów skargowych.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy skargowe dotyczące kwestii środowiskowych”.
KATEGORIA: SPOŁECZNA
Praktyki zatrudniania i godnej pracy
Zatrudnienie G4-LA2 Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie nie przysługują pracownikom czasowym lub zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin, w podziale na główne lokalizacje prowadzenia działalności.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.
Bezpieczeństwo i higiena pracy G4-LA6 Rodzaj urazów oraz wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych i nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, z podziałem na regiony i płeć.
  G4-LA7 Pracownicy często zapadający na choroby zawodowe lub szczególnie narażeni na choroby zawodowe.
  G4-LA8 Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
Szkolenia i edukacja G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika w podziale na płeć oraz na kategorię pracowników.
  G4-LA10 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają zarządzanie końcem kariery zawodowej.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Szkolenia i edukacja”.
Różnorodność i równość szans G4-LA12* Skład ciał zarzadzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Różnorodność i równość szans”.
Odpowiedzialność za produkt
Zdrowie i bezpieczeństwo klientów G4-PR1 Procent istotnych produktów i usług, w przypadku których poddaje się ocenie ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo w celu poprawy wskaźników.
  G4-PR2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków.
 
G4-DMA
G4-DMA
G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem „Zdrowie i bezpieczeństwo klienta”.
Znakowanie produktów i usług G4–PR3 Rodzaj informacji o produktach i usługach wymaganych na mocy procedur oraz procent istotnych kategorii produktów i usług podlegających takim wymogom.
  G4-PR5* Wyniki badań pomiaru satysfakcji klientów.
 
G4-DMA
G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem „Znakowanie produktów i usług”.
Komunikacja marketingowa G4-PR6 Sprzedaż produktów zakazanych lub wywołujących kontrowersje.
 
G4-DMA
G4-DMA
Podejście do zarządzania aspektem "Komunikacja marketingowa".
Prywatność klienta G4-PR8 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta oraz utraty danych klientó.
  G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Prywatność klientów".
Wskaźniki pochodzące z suplementu sektorowego dla branży paliwowo-gazowej
  OG-8 Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach.
  OG-13 Liczba zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa procesów, według rodzaju działalności.
  OG-14 Ilość wyprodukowanych i zakupionych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju.

* Wskaźnik zaraportowany częściowo.Do góry