ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Szanse

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Wizja rozwoju PKN ORLEN wpisuje się w globalne trendy w zakresie wykorzystania źródeł energii (m.in. wykorzystanie ropy naftowej, paliwa alternatywne, magazynowanie energii), rozwoju technologii (m.in. smart everything, Internet wszechrzeczy, zaawansowana robotyka, druk 3D) oraz procesów społecznych (m.in. zmieniające się zachowania społeczne, urbanizacja, demografia), które wpłyną na nowe zachowania i oczekiwania klientów.

W ostatnich latach można zaobserwować, że zmiany na świecie przyspieszają i mają coraz większy, jednak trudny do przewidzenia wpływ na otaczającą rzeczywistość. Dlatego, w odpowiedzi na zachodzące procesy Grupa ORLEN będzie konsekwentnie dostosowywać model biznesowy we wszystkich segmentach działalności:

Zintegrowane aktywa i silna pozycja rynkowa w segmencie Downstream
Grupa ORLEN posiada bardzo dobrą sytuację do dalszego rozwoju w segmencie Downstream: zintegrowane aktywa w trzech krajach w Europie Centralnej, przerób ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy naftowej rocznie oraz portfolio ponad 50 produktów rafineryjnych i petrochemicznych sprzedawanych w ponad 90 krajach świata.

Kluczowe działania w horyzoncie Strategii 2017 - 2021 w segmencie Downstream obejmują dbałość o bezpieczeństwo surowcowe, dalszą poprawę doskonałości operacyjnej i umocnienie pozycji rynkowej.

W ramach bezpieczeństwa surowcowego Grupa ORLEN będzie dążyć do dywersyfikacji dostaw ropy i zabezpieczenia dostaw gazu ziemnego. Rafinerie Grupy ORLEN zlokalizowane w Polsce, Czechach i na Litwie w dalszym ciągu będą dążyć do głębszej integracji, zwiększenia elastyczności na wyzwania rynkowe i regulacyjne oraz zwiększenia uzysku produktów wysokomarżowych. Zwiększenie udziałów na rynkach macierzystych (m.in. dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej) i rozbudowa infrastruktury przyspieszającej dotarcie do klienta to filary wzmocnienia pozycji rynkowej przez Grupę ORLEN.

Rozwój oferty i wysoka satysfakcja klientów w segmencie Detal
Segment Detal to prawie 2800 stacji, czyli największa sieć detaliczna w Europie Środkowej. Na stacjach należących do Grupy ORLEN realizowanych jest ok. 1,5 mln transakcji dziennie. Tylko w Polsce sprzedaje się 7,1 mld litrów paliwa rocznie, przy czym znaczną część wolumenu sprzedaży paliw kupują klienci aktywnie uczestniczący w programie Vitay oraz klienci flotowi.

Kluczowe obszary wzrostu w segmencie Detal to nowoczesna sieć sprzedaży paliw, unikalne doświadczenia zakupowe oraz dalsza poprawa doskonałości operacyjnej.

PKN ORLEN będzie rozwijać sieć stacji własnych i franczyzowych (prawie 200 nowych stacji paliw do 2021 roku), planuje wprowadzanie paliw jakościowych oraz przygotowuje się do sprzedaży paliw alternatywnych. W Polsce Koncern realizuje projekt, który do końca 2019 roku ma umożliwić kierowcom pojazdów elektrycznych przejechanie całego kraju głównymi szlakami komunikacyjnymi. Koncern planuje w tym czasie uruchomienie około 50 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Łącznie wytypowano 150 lokalizacji przy trasach tranzytowych i w miastach przy których docelowo mogą powstać punkty ładowania.
Poprzez realizację szeregu inicjatyw segment Detal zostanie przekształcony w dostawcę unikalnych doświadczeń zakupowych. Planowane jest wdrożenie nowych produktów i usług przy wykorzystaniu przewag konkurencyjnych i doświadczenia biznesowego (duża i gęsta sieć stacji oraz pokaźna baza klientów). W nadchodzących latach planujemy rozwijanie zmodernizowanych kącików gastronomicznych Stop Cafe 2.0. Na koniec 2017 roku funkcjonowało już 180 tego typu punktów, a koncept ten zyskał aprobatę klientów. Spersonalizowana oferta (przygotowana w oparciu o Big Data) oraz rozwój programu lojalnościowego pozwolą na zwiększenie satysfakcji klientów. W ramach działań optymalizacyjnych Grupa ORLEN wdroży szereg inicjatyw pozwalających na obniżenie kosztów i wzrost przychodów (m.in. badanie satysfakcji klienta, optymalizacja zasobów gruntowych, optymalizacja kosztów sieci, zwiększenie liczby stacji z paliwami premium).

Strategia ostrożnej kontynuacji w segmencie Wydobycie
Rozwój segmentu Wydobycia pozwolił na zbudowanie solidnego portfela aktywów, charakteryzującego się dalszą możliwością rozwoju. W poprzednich latach przeprowadzono szereg działań mających na celu zwiększenie potencjału wydobywczego w Polsce (nabycie dwóch koncesji od Deutsche Erdoel AG, przystąpienie do Umowy o Wspólnych operacjach z PGNiG, pozyskanie nowych koncesji od Ministerstwa Środowiska oraz nabycie spółki FX Energy) oraz Kanadzie (nabycie pierwszej kanadyjskiej firmy naftowej TriOil Resources oraz dwie kolejne transakcje: zakup Birchill Exploration i Kicking Horse Energy). Grupa ORLEN posiada silną bazę aktywów jako podstawę budowy wartości: wydobycie w 2017 roku w wysokości 15,6 boe/dzień, zasoby 2P na poziomie 152 mln boe, aktywa pozwalające na efektywny wzrost wydobycia oraz stałą poprawę efektywności ponoszonych wydatków.

Aktualnie realizowana Strategia na lata 2017 - 2021 zakłada budowę wartości Grupy ORLEN w segmencie Wydobycia w oparciu o ostrożną kontynuację dotychczasowych działań, czyli wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie oraz dalszą poprawę efektywności operacyjnej. Grupa ORLEN będzie uważnie przyglądać się zmianom zachodzącym na rynku ropy i gazu oraz elastycznie na nie reagować. Stała poprawa kluczowych wskaźników operacyjnych (m.in. lepsza ekonomika odwiertów, optymalizacja zakresu prac) oraz uzyskiwanie synergii w ramach segmentu w Polsce i Kanadzie (m.in. transfer know-how z Kanady, czyli jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie rynków ropy i gazu) to kluczowe elementy poprawy doskonałości operacyjnej w segmencie Wydobycia.

Innowacje tworzące wartości
Model zarządzania innowacjami w Grupie ORLEN skupia wszystkie aspekty strategii Koncernu, a same innowacje rozumie się znacznie szerzej niż wyłącznie tworzenie i wdrażanie nowych produktów. Zwracamy uwagę na między innymi innowacje produktowe, innowacje procesowe, czy innowacje sprzedażowe. Za kluczowe uznajemy projekty związane z obecnym łańcuchem wartości. Grupa ORLEN oferuje pracownikom i innowatorom trudno dostępne, a mogące przesądzić o powodzeniu komercyjnym pomysłu, formy wsparcia – od specjalistycznych laboratoriów po ogromną sieć detaliczną. Z uwagi na znaczenie kapitału intelektualnego we współczesnej gospodarce, bardzo duży nacisk kładziony jest na rozwój kompetencji pracowników. Konsekwentnie budujemy doświadczony zespół specjalistów, zwłaszcza w obszarze B+R oraz rozwijamy system wsparcia dla naszych liderów.

Strategia innowacyjności to innowacje zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne wsparte nowoczesnym modelem zarządzania. W ramach zwiększenia innowacyjności zewnętrznej realizowane są projekty mające na celu współpracę w ramach zewnętrznego ekosystemu innowacji, sprawne wdrażanie nowoczesnych rozwiązań komercyjnych oraz wykorzystanie specjalnych narzędzi realizacji projektów. Innowacje wewnętrzne oznaczają usprawnienie procesów technologicznych i organizacyjnych, rozwijanie portfela projektów B+R oraz wykorzystanie synergii w ramach Grupy ORLEN. PKN ORLEN realizując konsekwentnie strategię B+R prowadzi również prace nad stworzeniem koncepcji rozbudowy infrastruktury badawczej poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Grupa ORLEN wspiera kulturę innowacyjności, aby móc w pełni czerpać korzyści z innowacyjności wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach organizacji promowana jest innowacyjność jako oczekiwana postawa, a dedykowana ścieżka decyzyjna dla projektów innowacyjnych pozwala na elastyczne reagowanie na potrzeby rynku. Co więcej, w ramach rozwijania kultury innowacyjności w 2017 roku realizowano projekty służące rozwojowi organizacji opartej na wiedzy i uwalnianiu wewnętrznego potencjału, w tym kontynuowano wewnętrzny program aktywizacji innowacyjności pracowników, który motywuje pracowników do zgłaszania inicjatyw i umożliwia identyfikację rozwiązań o wysokim poziomie innowacyjności (m.in. platforma dzielenia się wiedzą ORLEN Insight, platforma projektowa Rynek Szans, konkurs na najbardziej innowacyjny projekt roku).Do góry