ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Struktura Grupy ORLEN

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w skład Grupy ORLEN wchodziło 69 spółek, w tym 59 spółek zależnych.

Spółki Grupy ORLEN prowadzą działalność:

 • Produkcyjno-handlową: przerób ropy naftowej oraz wytwarzanie produktów i półproduktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych, hurtową i detaliczną sprzedaż paliw i pozostałych produktów.
 • Usługową: magazynowanie ropy naftowej i paliw, transport, usługi konserwacyjno-remontowe, laboratoryjne, ochrony, projektowe, administracyjne oraz ubezpieczeniowe i finansowe.
 • Związaną z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem węglowodorów oraz wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją i handlem energią elektryczną i cieplną.

Dla celów zarządczych działalność Grupy ORLEN została podzielona na 3 segmenty operacyjne: Downstream, Detal, Wydobycie oraz Funkcje Korporacyjne.

Grupa ORLEN obejmuje Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN) z siedzibą w Płocku jako Jednostkę Dominującą oraz jednostki zlokalizowane na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA i Kanady.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Skarb Państwa był właścicielem 27,52% akcji Jednostki Dominującej – PKN ORLEN i posiada zdolność wywierania na nią znaczącego wpływu.

Alokacja Jednostki Dominującej i Spółek Grupy ORLEN do segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych na dzień 31 grudnia 2017 roku

GRUPA ORLEN

 
SEGMENT DOWNSTREAM
Produkcja i sprzedaż
PKN ORLEN S.A.
Grupa UNIPETROL
 • UNIPETROL RPA s.r.o.
 • UNIPETROL Slovensko s.r.o.
 • UNIPETROL Deutschland GmbH
 • UNIPETROL RPA Hungary Kft.
 • Spolana a.s.
 • Butadien Kralupy a.s.
 • PARAMO a.s.
 • Paramo Oil s.r.o. (w likwidacji)
Grupa ORLEN Lietuva
 • AB ORLEN Lietuva
 • UAB Mazeikiu Naftos prekybos namai
 • OU ORLEN Eesti
 • SIA ORLEN Latvija
Grupa ORLEN Asfalt
 • ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
 • ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o.
Grupa ORLEN Południe
 • ORLEN Południe S.A.
Grupa ORLEN Oil
 • ORLEN Oil Sp. z o.o.
 • Platinium Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.
ANWIL S.A.
IKS Solino S.A.
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
Ship-Service S.A.
Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o.
Baltic Power Sp z o.o.
Grupa Basell ORLEN Polyolefins
 • Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.
 • Basell ORLEN Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.
Usługi
Grupa UNIPETROL
 • UNIPETROL DOPRAVA s.r.o.
 • PETROTRANS s.r.o.
Grupa ORLEN Lietuva
 • UAB Emas
Grupa ORLEN Południe
 • Energomedia Sp. z o.o.
 • Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.
 • Konsorcium Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A.
ORLEN KolTrans Sp. z o.o.
ORLEN Eko Sp. z o.o.
Orlen Aviation Sp. z o.o.
ORLEN Serwis S.A.
SEGMENT DETAL
Sprzedaż i usługi
PKN ORLEN S.A.
Grupa UNIPETROL
 • UNIPETROL RPA s.r.o.
AB Ventus-Nafta
ORLEN Deutschland GmbH
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
SEGMENT WYDOBYCIE
Poszukiwanie i wydobycie
PKN ORLEN S.A.
Grupa ORLEN Upstream
 • ORLEN Upstream Sp. z o.o.
 • ORLEN Upstream Kanada Ltd.
 • 1426628 Alberta Ltd.
 • OneEx Operations Partnership
 • Pierdae Production GP Ltd.
 • 671519 NB Ltd.
 • KCK Atlantic Holdings Ltd.
 • Pierdae Production LP
 • FX Energy, Inc.
 • Frontier Exploration, Inc.
 • FX Energy Netherlands Partnership C.V.
 • FX Energy Netherlands B.V.
 • FX Energy Polska Sp. z o.o.
FUNCKJE KORPORACYJNE
Usługi i pozostała działalność
PKN ORLEN S.A.
Grupa UNIPETROL
 • Unipetrol a.s.
 • UNIPETROL RPA s.r.o.
 • Unipetrol vyzkumne vzdelavaci centrum, a.s.
 • HC Verva Litvinov a.s.
Grupa ORLEN Lietuva
 • AB ORLEN Lietuva
ORLEN Administracja Sp. z o.o.
Grupa ORLEN Ochrona
 • ORLEN Ochrona Sp. z o.o.
 • ORLEN Apsauga UAB
ORLEN Laboratorium S.A.
ORLEN Projekt S.A.
Grupa ORLEN Holding Malta
 • ORLEN Holding Malta Ltd.
 • ORLEN Insurance Ltd.
ORLEN Finance AB
ORLEN Capital AB
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp z o.o.
Grupa Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny
 • Płocki Park Przemysłowo - Technologiczny S.A.
 • Centrum Edukacji Sp. z o.o.

  Spółki wyceniane metodą praw własności

Polityka Jednostki Dominującej wobec spółek Grupy ORLEN koncentruje się na umacnianiu pozycji spółek z obszaru działalności podstawowej, rozwoju energetyki i segmentu Wydobycie, a także na usprawnianiu zarządzania, konsolidacji posiadanych aktywów i dezinwestycji aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową.

Celem podejmowanych działań jest wzrost wartości rynkowej Grupy ORLEN, umocnienie pozycji na rynkach macierzystych oraz ekspansja produktowa i geograficzna. Główne inwestycje rozwojowe mają na celu dalsze poszerzenie koszyka produktów, zwiększenie stopnia konwersji, budowę nowych mocy energetycznych oraz kontynuację projektów związanych z poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów. Dla zapewnienia sprawnego zarządzania wdrożone zostały zasady zarządzania holdingowego, tj. rozwiązania zmierzające do realizacji wspólnych celów spółek tworzących Grupę ORLEN, które są definiowane przez Jednostkę Dominującą.

Podstawę tego rozwiązania stanowi Konstytucja Grupy Kapitałowej ORLEN oparta na trzech kluczowych regulacjach: Umowie o Współpracy, Regulaminie Grupy, postanowieniach Statutów/Umów spółek Grupy ORLEN.

Konstytucja zapewnia jednolite zasady przekazywania informacji, standardy organizacyjne oraz skuteczny monitoring kluczowych decyzji biznesowych. Określa również podstawy prawne tworzenia spójnej strategii Grupy ORLEN. Skuteczny nadzór korporacyjny PKN ORLEN opiera się na nadzorze formalno-prawnym oraz nad działalnością operacyjną i finansową spółek.

Na dzień 15 marca 2018 roku podział kompetencji członków Zarządu PKN ORLEN S.A. przedstawiał się następująco:

Obszary odpowiedzialności Członków Zarządu PKN ORLEN na dzień 15 marca 2018 roku

Ład korporacyjny w PKN ORLEN

PREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY
DANIEL OBAJTEK
Strategia
Kadry
Handel Ropą i Gazem
Marketing
Komunikacja Korporacyjna
Biuro Zarządu
Kontrola i Bezpieczeństwo
Audyt, Kontrola Finansowa, Zarządzanie Ryzykiem Korporacyjnym
Prawny
Grupa Kapitaowa
Zarządzanie Ryzykiem Regulacyjnym
Relacje z Otoczeniem
CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH
WIESŁAW PROTASIEWICZ
Planowanie i Sprawozdawczość
Kontroling Biznesowy
Zarządzanie Finansami
Podatki
Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
Relacje Inwestorskie
Nadzór nad Bezpieczeństwem Infrastruktury i Informacji Pełnomocnik ds. Ochrony Infrastruktury Krytycznej
CZŁONEK ZARZĄDU DS. SPRZEDAŻY
ZBIGNIEW LESZCZYŃSKI
Handel Hurtowy Produktami Rafineryjnymi
Handel Produktami Petrochemicznymi
Sprzedaż Detaliczna
Logistyka
Efektywność i Rozwój Sprzedaży
Informatyka
CZŁONEK ZARZĄDU DS. PRODUKCJI
KRYSTIAN PATER
Produkcja Rafineryjna
Produkcja Petrochemiczna
Energetyka
Efektywność i Optymalizacja Produkcji
Technika
Gospodarka Wodno-Ściekowa
CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCJI I ZAKUPÓW
JÓZEF WĘGRECKI
Realizacja Inwestycji Majątkowych
Zakupy
Rozwój i Technologia
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Ochrona Środowiska
Administracja
Innowacje

Aktualny podział kompetencji członków Zarządu PKN ORLEN jest dostępny tutaj.

Zmiany organizacyjne w 2017 roku w Jednostce Dominującej dotyczyły głównie:

 • Utworzenia pionu Członka Zarządu ds. Inwestycji i Zakupów, do którego przeniesione zostały obszary Dyrektora Wykonawczego ds. Realizacji Inwestycji Majątkowych, Rozwoju i Technologii, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Środowiska, dotychczas funkcjonujące w pionie Członka Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki, a także Biuro Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów z pionu Wiceprezesa Zarządu oraz Biuro Administracji wyodrębnione ze struktur pionu Członka Zarządu ds. Finansowych.
 • Przeniesienia do pionu Członka Zarządu ds. Produkcji Biura Dyrektora Wykonawczego ds. Energetyki oraz Biura Gospodarki Wodno-Ściekowej wyodrębnionego ze struktury Biura Ochrony Środowiska, funkcjonujących dotychczas w obszarze Członka Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki.
 • Likwidacji pionu Członka Zarządu ds. Rozwoju i Energetyki oraz przeniesienie podległych komórek organizacyjnych zgodnie z opisem powyżej.
 • Przeniesienie Biura Dyrektora Wykonawczego ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw, Dyrektora Wykonawczego ds. Informatyki, Biura Inwestycji Kapitałowych i Biura Relacji Inwestorskich z pionu Członka Zarządu ds. Finansowych do pionu Wiceprezesa Zarządu.
 • Przeniesienia Biura Dyrektora Wykonawczego ds. Kadr oraz Biura Zarządzania Ryzykiem Regulacyjnym z pionu Wiceprezesa Zarządu do pionu Prezesa Zarządu.
 • Włączenie Biura Inwestycji Kapitałowych do struktur Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN w trakcie 2017 roku nie wystąpiły istotne zmiany w organizacji i zasadach zarządzania.

W 2017 roku kontynuowane były projekty dalszej centralizacji procesów obsługi księgowej oraz kadrowo-płacowej w Grupie ORLEN. W obszarze rachunkowości centralną obsługą finansowo-księgową objęto spółkę ANWIL. Na koniec 2017 roku w ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. prowadzono pełną obsługę księgową 21 spółek oraz kadrowo-płacową 26 spółek Grupy ORLEN.

Aktualny podział kompetencji członków Zarządu PKN ORLEN jest dostepny pod adresem www.orlen.pl.


Przeczytaj również:
Model Biznesowy Akcjonariat i Akcje

Do góry