ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Struktura Grupy ORLEN

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

6.1. Struktura Grupy

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI


Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy obejmuje aktywa, zobowiązania, kapitał własny, przychody, koszty i przepływy środków pieniężnych Jednostki Dominującej i jej jednostek zależnych prezentowane w taki sposób, jakby należały one do pojedynczej jednostki i sporządzane były na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe Jednostki Dominującej przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

Spółki zależne konsolidowane są metodą pełną, udziały niekontrolujące prezentuje się w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym, oddzielnie od kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Jednostki Dominującej. Wspólne działania prezentowane są poprzez ujęcie odpowiednich części aktywów, zobowiązań, przychodów i kosztów.

Wspólne przedsięwzięcia oraz inwestycje w jednostki stowarzyszone wycenia się przy zastosowaniu metody praw własności. Udział Grupy w zysku lub stracie jednostki, w której dokonano inwestycji, ujmuje się w zysku lub stracie Grupy w pozostałej działalności operacyjnej. W zakresie inwestycji w jednostki stowarzyszone Grupa wywiera znaczący wpływ, gdy posiada bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez jednostki zależne) od 20% do 49% praw głosu w jednostce, w której dokonano inwestycji, chyba że można w sposób oczywisty wykazać, że jest inaczej.


PROFESJONALNY OSĄD

Inwestycje w jednostkach zależnych i współkontrolowanych

Grupa, niezależnie od charakteru jej zaangażowania w danej jednostce (jednostce, w której dokonano inwestycji) określa swój status, oceniając, czy sprawuje kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji, a także czy sprawuje współkontrolę we wspólnym przedsięwzięciu, biorąc pod uwagę wszystkie fakty i okoliczności.


PKN ORLEN jako Jednostka Dominująca Grupy jest podmiotem wielosegmentowym, odpowiednio alokowanym do wszystkich segmentów operacyjnych i funkcji korporacyjnych.

Nazwa spółki Spółka matka Udział w liczbie głosów Metoda konsolidacji/Metoda wyceny
    31/12/2017 31/12/2016  
Segment Downstream
Grupa ORLEN Lietuva
AB ORLEN Lietuva PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

UAB Mazeikiu Naftos prekybos namai

AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna

OU ORLEN Eesti

UAB Mezeikiu naftos prekybos namai 100% 100% pełna

SIA ORLEN Latvija

UAB Mezeikiu naftos prekybos namai 100% 100% pełna

UAB Emas

AB ORLEN Lietuva 100% 100% pełna
Grupa UNIPETROL
PARAMO, a.s. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna

Paramo Oil, s.r.o. (w likwidacji)

PARAMO, a.s. 100% 100% pełna
UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna

UNIPETROL Slovensko, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

UNIPETROL Deutschland GmbH

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

UNIPETROL RPA Hungary Kft.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

Spolana a.s.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna

UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.

UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna
PETROTRANS, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. 100% 100% pełna
ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.1 UNIPETROL, a.s. - 100% pełna
Butadien Kralupy a.s. UNIPETROL, a.s. 51% 51% udział w aktywach i zobowiązaniach
Grupa Basell Orlen Polyolefins
Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 50% 50% praw własności

Basell ORLEN Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o.

Basell ORLEN Polyolefins Sp. z.o.o. 100% 100% praw własności
Grupa ORLEN Południe
ORLEN Południe S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

Energomedia Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% 100% pełna

Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.

ORLEN POŁUDNIE S.A. 100% 100% pełna

Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku S.A.

ORLEN Południe S.A. 89% 89% pełna
Grupa ORLEN Oil
ORLEN Oil Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.2

ORLEN Oil Sp. z o.o. 67,49% 22% pełna

Orlen Oil Cesko s.r.o.

ORLEN OIL Sp. z o.o. - - pełna
Grupa ORLEN Asfalt
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

ORLEN Asfalt Ceska Republika s.r.o.

ORLEN ASFALT Sp. z o.o. 100% 100% pełna
Anwil S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino" S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Kopalnia Soli Lubień Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

 

Nazwa spółki Spółka matka Udział w liczbie głosów Metoda konsolidacji/ Metoda wyceny
    31/12/2017 31/12/2016  
ORLEN Aviation Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Eko Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Baltic Power Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN KolTrans Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 99,88% 99,85% pełna
Ship-Service S.A. PKN ORLEN S.A. 60,86% 60,86% pełna
ORLEN Serwis S.A. PKN ORLEN S.A. 100,00% 100,00% pełna
Segment Detal
AB Ventus-Nafta PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Deutschland GmbH PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Budonaft Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 99,33% 99,33% pełna
UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna
Segment Wydobycie
Grupa ORLEN Upstream        

ORLEN Upstream Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

ORLEN Upstream Kanada Ltd.

PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

1426628 Alberta Ltd.

ORLEN Upstream Kanada Ltd. 100% 100% pełna

OneEx Operations Partnership

ORLEN Upstream Kanada Ltd. 100% 100% pełna

Pieridae Production GP Ltd

ORLEN Upstream Kanada Ltd. 50% 50% praw własności

671519 NB Ltd

Pieridae Production GP Ltd 50% 50% praw własności

KCK Atlantic Holdings Ltd.

ORLEN Upstream Kanada Ltd. 100% 100% pełna

Pieridae Production LP

KCK Atlantic Holdings Ltd. 80% 80% praw własności

FX Energy, Inc.

ORLEN Upstream Sp. z o.o. 100% 100% pełna

Frontier Exploration, Inc.

FX Energy, Inc. 100% 100% pełna

FX Energy Netherlands Partnership C.V.

FX Energy, Inc. 100% 100% pełna

FX Energy Netherlands B.V.

FX Energy Netherlands Partnership C.V. 100% 100% pełna

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Netherlands Partnership C.V. 100% 100% pełna
Funkcje Korporacyjne        
AB ORLEN Lietuva PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa UNIPETROL        
UNIPETROL, a.s. PKN ORLEN S.A. 62,99% 62,99% pełna

UNIPETROL RPA, s.r.o.

UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

UNIPETROL, a.s. 100% 100% pełna
HC Verva Litvinov, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. 70,95% 70,95% pełna
ORLEN Administracja Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Capital AB PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
ORLEN Finance AB PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna
Grupa ORLEN Holding Malta        

ORLEN Holding Malta Ltd.

PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

Orlen Insurance Ltd.

ORLEN HOLDING MALTA Ltd. 100% 100% pełna
Grupa ORLEN Ochrona        
ORLEN Ochrona Sp. z o.o. PKN ORLEN S.A. 100% 100% pełna

ORLEN Apsauga UAB

ORLEN OCHRONA Sp. z o.o. 100% 100% pełna
ORLEN Projekt S.A. PKN ORLEN S.A. 99,77% 99,77% pełna
ORLEN Laboratorium S.A. PKN ORLEN S.A. 100% 99,38% pełna
Grupa Płocki Park Przemysłowo -Technologiczny        
Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. (PPPT S.A.) PKN ORLEN S.A. 50% 50% praw własności

Centrum Edukacji Sp. z o.o.

PPPT S.A. 69,43% 69,43% praw własności

1Od dnia 01.01.2017 roku UNIPETROL RPA, s.r.o.
2Spółka w roku 2016 wyceniana metodą praw własności, w 2017 roku konsolidowana metodą pełną, szczegółowe informacje w nocie 6.2.

Zakres działalności podstawowych spółek z Grupy ORLEN

Nazwa jednostki Siedziba Podstawowa działalność
AB ORLEN Lietuva (łącznie z własną Grupą Kapitałową) Litwa - Juodeikiai przerób ropy naftowej, wytwarzanie produktów rafineryjnych oraz sprzedaż hurtowa
UNIPETROL a.s. (łącznie z własną Grupą Kapitałową) Republika Czeska - Praga przerób ropy naftowej oraz produkcja i dystrybucja produktów rafineryjnych, petrochemicznych i chemicznych
ANWIL S.A. Polska - Włocławek wytwarzanie nawozów azotowych, tworzyw sztucznych i chemikaliów
ORLEN Południe S.A. Polska - Trzebinia przerób ropy naftowej, produkcja i sprzedaż biopaliw, olejów
ORLEN Oil Sp. z o.o. Polska - Kraków produkcja, dystrybucja i sprzedaż olejów smarowych, płynów eksploatacyjnych
ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Polska - Płock produkcja i sprzedaż asfaltów drogowych oraz specyfików asfaltowych
ORLEN Paliwa Sp. z o.o. Polska - Widełka handel paliwami płynnymi
Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino" S.A. Polska - Inowrocław magazynowanie ropy naftowej, paliw, wydobycie solanki oraz konfekcjonowanie soli
ORLEN Upstream Sp. z o.o. (łącznie z własną Grupą Kapitałową) Polska - Warszawa poszukiwanie i rozpoznanie złóż węglowodorów, prowadzenie wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego

 

 

6.2. Zmiany w strukturze udziałowej Grupy ORLEN

RODZAJ TRANSKACJI/SPÓŁKI DATA TRANSAKCJI LICZBA NABYTYCH/(ZBYTYCH) AKCJI/UDZIAŁÓW UDZIAŁ W LICZBIE GŁOSÓW PO TRANSAKCJI
NABYCIE AKCJI/UDZIAŁÓW
przez PKN ORLEN:      

w ORLEN Laboratorium S.A.

10 marca 2017 6 213 100,00%
przez PKN ORLEN:      

w ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

30 listopada 2017 11 201 99,88%
przez ORLEN KolTrans Sp. z o.o, celem umorzenia:      

w ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

30 listopada 2017 2 660 0,00%
przez ORLEN OIL Sp. z o.o.:      

w Platinum Oil Wielkopolskie Centrum Dystrybucji Sp. z o.o.

20 grudnia 2017 1 064 67,49%
POŁĄCZENIE SPÓŁEK      

Unipetrol RPA s.r.o. i ČESKÁ RAFINÉRSKÁ a.s. w wyniku czego powstała jedna spółka pod firmą: Unipetrol RPA.

1 stycznia 2017 - 100,00%
PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I OBJĘCIE UDZIAŁÓW      
przez PKN ORLEN:      

w ORLEN Upstream Sp. z o.o.*

15 września 2017 4 534 100,00%
przez PKN ORLEN:      

w ORLEN Upstream Sp. z o.o.*

7 listopada 2017 2 472 100,00%
przez Euronaft Trzebinia Sp. z o.o.:      

w ORLEN KolTrans Sp. z o.o.

2 października 2017 13 861 25,33%

udziały wspólników w kapitale zakładowym ORLEN KolTrans, po podwyższeniu: PKN ORLEN – 74,55%, Euronaft Trzebinia - 25,33%, udziałowcy mniejszościowi - 0,12%.

     
ZMIANA NAZWY SPÓŁEK      

z Petrolot Sp. z o.o. na ORLEN Aviation Sp. z o.o.

19 maja 2017 - 100%

*Data transakcji oznacza datę wpisu do rejestru sądowego.

Zmiany struktury Grupy są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój Grupy w najbardziej perspektywicznych obszarach.

JEDNOSTKI STRUKTURYZOWANE

ORLEN Capital AB

Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie środków pieniężnych w drodze emisji obligacji oraz innych instrumentów finansowych dla inwestorów instytucjonalnych i prywatnych, oraz udzielanie pożyczek lub kredytów do spółek Grupy, a także prowadzenie wszelkich innych czynności związanych z powyższymi instrumentami finansowymi.

W dniu 30 czerwca 2014 roku oraz w dniu 7 czerwca 2016 roku ORLEN Capital AB zrealizował emisje euroobligacji z 7-letnim okresem wykupu na łączną kwotę 5 214 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2017 roku (co odpowiada 1 250 mln EUR). Środki pozyskane przez ORLEN Capital w drodze emisji zostały odpożyczone do PKN ORLEN na mocy zawartych umów pożyczki. PKN ORLEN jest gwarantem obu emisji obligacji na mocy nieodwołalnych i bezwarunkowych gwarancji wydanych na rzecz obligatariuszy w łącznej kwocie 8 759 mln PLN przeliczone kursem z dnia 31 grudnia 2017 roku (co odpowiada 2,1 mld EUR). Gwarancje zostały udzielone na okres trwania emisji euroobligacji, czyli odpowiednio do 30 czerwca 2021 roku i 7 czerwca 2023 roku.

ORLEN Finance AB

Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie usług finansowych w ramach Grupy ORLEN, w tym pożyczek wewnątrzgrupowych, a także wszelkich innych instrumentów finansowych. W II półroczu 2017 roku rozpoczęte zostały działania prowadzące do likwidacji spółki.

ORLEN Insurance Ltd.

ORLEN Insurance jest wewnętrznym towarzystwem ubezpieczeniowym (tzw. captive), którego głównym celem działalności jest ubezpieczanie i reasekurowanie działalności Grupy, dopasowując ubezpieczenia do indywidualnych jej potrzeb w zakresie posiadanego majątku i potencjalnej utraty marży.


Do góry