ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

1.  Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

  NOTA 2017 2016 zmiana (r/r)
        wartość %
Przychody ze sprzedaży 8.2
9.1.1
9.1.2
95 364 79 553 15 811 19,9

przychody ze sprzedaży produktów i usług

  72 915 57 775 15 140 26,2

przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

  22 449 21 778 671 3,1
Koszt własny sprzedaży 9.1.3 (81 766) (68 223) (13 543) (19,9)

koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług

  (61 266) (47 976) (13 290) (27,7)

wartość sprzedanych towarów i materiałów

  (20 500) (20 247) (253) (1,3)
Zysk brutto ze sprzedaży   13 598 11 330 2 268 20,0
Koszty sprzedaży   (4 327) (4 125) (202) (4,9)
Koszty ogólnego zarządu   (1 537) (1 426) (111) (7,8)
Pozostałe przychody operacyjne 9.1.4 1 243 2 163 (920) (42,5)
Pozostałe koszty operacyjne 9.1.5 (568) (707) 139 19,7
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 9.2.4 248 297 (49) (16,5)
Zysk z działalności operacyjnej   8 657 7 532 1 125 14,9
Przychody finansowe 9.1.6.1 1 760 248 1 512 609,7
Koszty finansowe 9.1.6.2 (1 700) (893) (807) (90,4)
Przychody i koszty finansowe netto   60 (645) 705 -
Zysk przed opodatkowaniem   8 717 6 887 1 830 26,6
Podatek dochodowy 9.1.7 (1 544) (1 147) (397) (34,6)

podatek dochodowy bieżący

  (1 329) (751) (578) (77,0)

podatek odroczony

  (215) (396) 181 45,7
Zysk netto   7 173 5 740 1 433 25,0
Inne całkowite dochody:          
które nie zostaną następnie przeklasyfikowane na zyski lub straty   (13) (4) (9) 225,0

wycena nieruchomości inwestycyjnej do wartości godziwej na moment przeklasyfikowania

  - 6 (6) -

zyski i straty aktuarialne

  (15) (10) (5) 50,0

podatek odroczony

  2 - 2 -
które zostaną przeklasyfikowane na zyski lub straty   136 221 (85) (38,5)

instrumenty zabezpieczające

9.2.8.3 929 (396) 1 325 -

różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą

  (618) 542 (1 160) -

podatek odroczony

9.1.7.2
9.2.8.3
(175) 75 (250) -
    123 217 (94) (43,3)
Całkowite dochody netto   7 296 5 957 1 339 22,5
Zysk netto przypadający na   7 173 5 740 1 433 25,0

akcjonariuszy jednostki dominującej

  6 655 5 261 1 394 26,5

akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

  518 479 39 8,1
Całkowite dochody netto przypadające na   7 296 5 957 1 339 22,5

akcjonariuszy jednostki dominującej

  6 717 5 445 1 272 23,4

akcjonariuszy/udziałowców niekontrolujących

  579 512 67 13,1
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na jedną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN na akcję)   15,56 12,30 3,26 26,5

2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

  NOTA 31/12/2017 31/12/2016 zmiana (r/r)
AKTYWA       wartość %
Aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe 9.2.1 29 071 27 671 1 400 5,1
Wartości niematerialne 9.2.2 1 272 1 377 (105) (7,6)
Inwestycje wyceniane metodą praw własności 9.2.4 715 763 (48) (6,3)
Aktywa z tytułu podatku odroczonego 9.1.7.2 49 167 (118) (70,7)
Instrumenty pochodne 9.2.9 303 66 237 359,1
Pozostałe aktywa 9.2.9 330 277 53 19,1
    31 740 30 321 1 419 4,7
Aktywa obrotowe
Zapasy 9.2.6.1 12 440 11 182 1 258 11,3
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 9.2.6.2 9 518 8 553 965 11,3
Należności z tytułu podatku dochodowego   80 121 (41) (33,9)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   6 244 5 072 1 172 23,1
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży   75 61 14 23,0
Instrumenty pochodne 9.2.9 434 97 337 347,4
Pozostałe aktywa 9.2.9 133 152 (19) (12,5)
    28 924 25 238 3 686 14,6
Aktywa razem   60 664 55 559 5 105 9,2
PASYWA
KAPITAŁ WŁASNY
Kapitał podstawowy 9.2.8.1 1 058 1 058 - -
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 9.2.8.2 1 227 1 227 - -
Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 9.2.8.3 331 (355) 686 (193,2)
Kapitał z aktualizacji wyceny   5 5 - -
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą   334 946 (612) (64,7)
Zyski zatrzymane 9.2.8.4 29 242 23 882 5 360 22,4
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej   32 197 26 763 5 434 20,3
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym 9.2.8.5 3 014 2 522 492 19,5
Kapitał własny razem   35 211 29 285 5 926 20,2
ZOBOWIĄZANIA
Zobowiązania długoterminowe
Kredyty, pożyczki i obligacje 9.2.7.1 6 688 7 446 (758) (10,2)
Rezerwy 9.2.10 902 828 74 8,9
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 9.1.7.2 1 095 809 286 35,4
Instrumenty pochodne 9.2.9 75 280 (205) (73,2)
Pozostałe zobowiązania 9.2.9 311 289 22 7,6
    9 071 9 652 (581) (6,0)
Zobowiązania krótkoterminowe          
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 9.2.6.3 14 469 13 591 878 6,5
Kredyty, pożyczki i obligacje 9.2.7.1 317 989 (672) (67,9)
Rezerwy 9.2.10 673 666 7 1,1
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   290 659 (369) (56,0)
Instrumenty pochodne 9.2.9 313 403 (90) (22,3)
Pozostałe zobowiązania 9.2.9 320 314 6 1,9
    16 382 16 622 (240) (1,4)
Zobowiązania razem   25 453 26 274 (821) (3,1)
Pasywa razem   60 664 55 559 5 105 9,2

3.  Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej    
  Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń Kapitał z aktualizacji wyceny Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą Zyski zatrzymane Razem Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym Kapitał własny razem
NOTA 9.2.8.1
9.2.8.2
9.2.8.3     9.2.8.4   9.2.8.5  
01/01/2017 2 285 (355) 5 946 23 882 26 763 2 522 29 285
Zysk netto - - - - 6 655 6 655 518 7 173
Składniki innych całkowitych dochodów - 686 - (612) (12) 62 61 123
Całkowite dochody netto - 686 - (612) 6 643 6 717 579 7 296
Zmiana struktury - - - - - - 2 2
Dywidendy - - - - (1 283) (1 283) (89) (1 372)
31/12/2017 2 285 331 5 334 29 242 32 197 3 014 35 211
                 
01/01/2016 2 285 (80) - 537 19 431 22 173 2 071 24 244
Zysk netto - - - - 5 261 5 261 479 5 740
Składniki innych całkowitych dochodów - (275) 5 463 (9) 184 33 217
Całkowite dochody netto - (275) 5 463 5 252 5 445 512 5 957
Zmiana struktury - - - (54) 54 - (1) (1)
Wykup udziału niekontrolującego - - - - (1) (1) (1) (2)
Połączenie/sprzedaż jednostek powiązanych - - - (54) 55 1 - 1
Dywidendy - - - - (855) (855) (60) (915)
31/12/2016 2 285 (355) 5 946 23 882 26 763 2 522 29 285

4.  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

    2017 2016 zmiana (r/r)
        wartość %
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej          
Zysk przed opodatkowaniem   8 717 6 887 1 830 26,6
Korekty o pozycje:          

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności

9.2.4 (248) (297) 49 16,5

Amortyzacja

9.1.3 2 421 2 110 311 14,7

(Zysk)/Strata z tytułu różnic kursowych

9.1.6.4 (233) 287 (520) -

Odsetki netto

9.1.6.3 204 219 (15) (6,9)

Dywidendy

  (4) (5) 1 20,0

(Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej, w tym:

  549 (299) 848 -

utworzenie/(odwrócenie) odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i pozostałych składników majątku trwałego

9.1.4
9.1.5
169 (145) 314 -

Zmiana stanu rezerw

9.2.10 345 330 15 4,6

Zmiana stanu kapitału pracującego

9.2.6 (1 967) 816 (2 783) -

zapasy

  (1 445) (287) (1 158) (403,5)

należności

  (1 579) (1 679) 100 (6,0)

zobowiązania

  1 057 2 782 (1 725) (62,0)

Pozostałe korekty, w tym:

  (131) (381) 250 65,6

zmiana stanu rozrachunków z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli w Grupie Unipetrol

9.2.6.2 222 (222) 444 -

nieodpłatnie otrzymane prawa majątkowe

  (310) (240) (70) 29,2

Podatek dochodowy (zapłacony)

9.1.7.3 (1 603) (336) (1 267) (377,1)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   8 050 9 331 (1 281) (13,7)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej          
Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów   (4 039) (5 033) 994 19,8
Nabycie akcji i udziałów skorygowane o przejęte środki pieniężne   (3) (2) (1) (50,0)
Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego, wartości niematerialnych i praw wieczystego użytkowania gruntów   105 141 (36) (25,5)
Sprzedaż jednostki podporządkowanej   - 77 (77) -
Dywidendy otrzymane   252 317 (65) (20,5)
Rozliczenie instrumentów pochodnych niewyznaczonych dla celów rachunkowości zabezpieczeń   (234) 60 (294) -
Pozostałe   (6) 4 (10) -
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności inwestycyjnej   (3 925) (4 436) 511 11,5
Przepływy pieniężne z działalności finansowej          
Wpływy z otrzymanych kredytów i pożyczek   6 3 586 (3 580) (99,8)
Emisja obligacji   400 3 258 (2 858) (87,7)
Spłaty kredytów i pożyczek   (888) (7 943) 7 055 88,8
Wykup obligacji   (700) - (700) -
Odsetki zapłacone 9.1.6.3 (234) (223) (11) (4,9)
Dywidendy wypłacone   (1 384) (912) (472) (51,8)

akcjonariuszom jednostki dominującej

9.2.8.7 (1 283) (855) (428) (50,1)

akcjonariuszom niekontrolującym

  (101) (57) (44) (77,2)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   (28) (28) - -
Pozostałe   (4) 52 (56) -
Środki pieniężne netto (wykorzystane) w działalności finansowej   (2 832) (2 210) (622) (28,1)
Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów   1 293 2 685 (1 392) (51,8)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych   (121) 39 (160) -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   5 072 2 348 2 724 116,0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu   6 244 5 072 1 172 23,1

Do góry