ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Ścieki

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Ścieki ze wszystkich instalacji  Grupy ORLEN kierowane są do systemów kanalizacji przemysłowej i deszczowej, poddawane procesom oczyszczania, a następnie odprowadzane do środowiska, tj. wód powierzchniowych lub ziemi.

PKN ORLEN posiada wysokosprawną Centralną Oczyszczalnię Ścieków (COŚ), w której oczyszczane są ścieki bytowe, przemysłowe i wody opadowe napływające z obszaru Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz od firm funkcjonujących na jego terenie. Wszystkie ścieki napływające na COŚ poddawane są procesom wielostopniowego oczyszczania na drodze mechanicznej, fizykochemicznej oraz biologicznej. Oczyszczone, zgodnie z posiadanym pozwoleniem zintegrowanym ścieki, odprowadzane są do odbiornika – rzeki Wisły. W PKN ORLEN część ścieków oczyszczonych wykorzystywana jest powtórnie do produkcji wody gospodarczej i ppoż., co znacznie zmniejsza ilość wody pobieranej z Wisły oraz ładunki zanieczyszczeń odprowadzane ze ściekami.

Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska jest opomiarowana i w 2017 roku wyniosła łącznie dla Grupy ORLEN 51 263 677 mln m3.

Ilość ścieków, odprowadzanych do środowiska przez spółki Grupy ORLEN przedstawia poniższa tabela.

Wielkość zrzutu ścieków w latach 2016-2017 w spółkach Grupy ORLEN [m3]

Rodzaj ścieków Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska [m3]
  2017 2016 zmiana [%]
Przemysłowe 44 878 631 38 812 200 15,63
Pozostałe 6 385 047 7 232 831 (11,72)
Razem 51 263 677 46 045 031 11,33

Wzrost ilości odprowadzonych ścieków w odniesieniu do poprzedniego roku był spowodowany przywróceniem do normalnego ruchu instalacji krakingu parowego, prowadzonej przez spółkę Unipetrol oraz uruchomieniem bloku gazowo-parowego we Włocławku.

Poza PKN ORLEN własne oczyszczalnie ścieków posiadają: ANWIL, Ship-Service, Spolana, Paramo, Unipetrol, ORLEN Lietuva i ORLEN Południe. Pozostałe spółki kierują ścieki do kanalizacji innych podmiotów.

Udział ładunku poszczególnych substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska [Mg]

Sumaryczny ładunek substancji w ściekach odprowadzanych do środowiska przez spółki wyniósł 77,8 tys. Mg. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu w zrzucanych ściekach wyniosło 2 276 Mg. Do góry