ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Różnorodność i Równość Szans

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Kształtowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach, uwzględniającej aspekty dotyczące różnorodności jest zawarte w Strategii HR i Strategii CSR.

W PKN ORLEN kwestie związane z zarządzaniem różnorodnością uregulowane są w poniższych dokumentach obowiązujących w spółce:

 • Regulamin Pracy dla PKN ORLEN S.A.
 • Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN S.A.
 • Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników PKN ORLEN S.A.
 • Polityka zarządzania potencjałem Pracowników Grupy Kapitałowej ORLEN na lata 2013-2017.
 • Strategia CSR dla PKN ORLEN (zapisy w zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością).
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie realizacji Polityki określającej warunki i zasady pracy osób niepełnosprawnych w PKN ORLEN S.A.
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie wprowadzenia w PKN ORLEN S.A. zasad udzielania wsparcia pracownikom w kryzysowych sytuacjach życiowych.
 • Odrębny wewnętrzny akt organizacyjny w sprawie Projektu Pracodawca Przyjazny Rodzinie.

Celami działań związanymi z zarządzaniem różnorodnością są:

 • Równe traktowanie pracowników w zatrudnieniu oraz zakaz dyskryminacji.
 • Poszanowanie dla różnorodności.
 • Zarządzanie różnicami kulturowymi.
 • Otwartość na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją na rynku pracy.
 • Wspieranie inicjatyw pracowniczych związanych z praktykami równościowymi w firmie.
 • Polityka wynagradzania i premiowania.
 • Standardy zatrudniania i wynagradzania oddelegowanych pracowników, tj. ekspatów i inpatów.
 • Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb pracowników (np. osób z niepełnosprawnościami, matek karmiących).
 • Wsparcie dla grup znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 • Działania wspierające godzenie życia zawodowego i prywatnego (tzw. Programy Work-Life Balance).

Ponadto polityka różnorodności w PKN ORLEN realizowana jest poprzez następujące działania:

 • Organizacja szkoleń zawierających tematykę zarządzania różnorodnością.
 • Wolontariat pracowniczy.
 • Uwzględnianie aspektów dot. różnorodności w procesach i narzędziach HR (m.in.: rekrutacja, szkolenia i rozwój, wynagradzanie) oraz kształtowaniu kultury organizacyjnej.
 • Warsztaty dla ekspatów w zakresie zarządzania różnicami kulturowymi.
 • Przeprowadzanie wśród pracowników badania zaangażowania i satysfakcji z pracy.
 • Powołanie zespołu koordynującego przeciwdziałanie mobbingowi (Komisja Antymobbingowa powoływana przez Pracodawcę do rozpatrywania skarg na wypadek zaistnienia w Spółce zachowań mobbingowych).
 • Powołanie funkcji Rzecznika ds. Etyki, do którego można zgłaszać naruszenia „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.” (czyli dotyczących także dyskryminacji i mobbingu).
 • Powołanie Komitetu Kapitału Ludzkiego, który opiniuje, zatwierdza/przekazuje do zatwierdzenia przez Zarząd PKN ORLEN i monitoruje przestrzeganie „Wartości i zasad postępowania PKN ORLEN S.A.”, w szczególności rozpatruje istotne naruszenia, podejmuje działania naprawcze, wydaje wytyczne, a także rozpatruje istotne zagadnienia dotyczące kwestii etycznych.

W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN wchodzą członkowie z wykształceniem, m.in. w zakresie prawa, ekonomii i chemii oraz różnorodnym doświadczeniem zawodowym.

Struktura wiekowa członków Zarządu PKN ORLEN na 31 grudnia 2017 roku

Struktura wiekowa członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN na 31 grudnia 2017 roku

Struktura zatrudnienia kobiet i mężczyzn w Zarządach i Radach Nadzorczych spółek Grupy ORLEN na 31 grudnia 2017 roku

Zarządy spółek Grupy ORLEN

Rady Nadzorcze spółek Grupy ORLEN

Struktura zatrudnienia w Grupie ORLEN w grupach zawodowych na 31 grudnia 2017 roku

Płeć

Rodzaj wykonywanej pracy

WykształcenieDo góry