ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Regulacje Środowiskowe

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Spółki Grupy ORLEN posiadają wszystkie wymagane prawem decyzje, zgodnie z którymi w roku 2017 prowadzona była działalność.

Pozwolenia zintegrowane oraz zezwolenia sektorowe wymagają ciągłej aktualizacji w zakresie przystosowania do zmieniającego się otoczenia prawnego i potrzeb biznesowych.

W 2017 roku uzyskano, między innymi nowe decyzje administracyjne lub zmiany dotychczasowych. Zmiany stanu formalno-prawnego dotyczyły spółek:

  • PKN ORLEN, która otrzymała decyzję zmieniającą pozwolenie zintegrowane w zakresie BAT, wprowadzenia Metatezy oraz jednostek produkcyjnych Wydziału Olejowo-Asfaltowego.
  • ORLEN Lietuva, która otrzymała decyzję o zmianie pozwolenia zintegrowanego z wielkościami limitów wynikającymi bezpośrednio z konkluzji BREF REF.
  • Unipetrol – Rafinerie w Kralupach i Litvinowie w zakresie zmiany pozwolenia zintegrowanego z informacją o sposobie spełnienia konkluzji BAT 57/58 (koncepcja „bańki emisyjnej”).
  • Paramo w przedmiocie zmiany pozwolenia zintegrowanego w odniesieniu do konkluzji BAT 55 – zabudowa nowej pochodni w Pardubicach.

W PKN ORLEN zgodność realizowanych działań z prawem środowiskowym w 2017 roku weryfikowały Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ), przeprowadzając łącznie 46 kontroli. W wyniku kontroli wydano 11 zaleceń pokontrolnych, do których realizacji przystąpiono bezzwłocznie.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN również miały miejsce kontrole państwowych organów ochrony środowiska. Kontrole najczęściej prowadzone były przez organy inspekcji ochrony środowiska i dotyczyły spełnienia wymagań ochrony środowiska wynikających z przepisów prawa i posiadanych decyzji administracyjnych. W 2017 roku przeprowadzono 54 kontrole w spółkach zależnych i wydano 20 zaleceń pokontrolnych.

W ORLEN Południe prowadzono kontrolę na wniosek spółki w celu potwierdzenia efektu ekologicznego dla zrealizowanych zadań inwestycyjnych.

Wydane zalecenia pokontrolne dotyczyły ograniczenia emisji zapachowej z prowadzonych procesów technologicznych, gospodarki wodno-ściekowej, poprawy procedur wewnętrznych dotyczących nadzoru nad urządzeniami zawierającymi f-gazy, zwiększenia nadzoru nad realizacją kontroli szczelności oraz dokonywania wpisów w kartach urządzeń zawierających f-gazy.

Spółki Grupy ORLEN składają sprawozdania PRTR, które zawierają informacje o uwalnianiu i transferach zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi oraz o odpadach kierowanych do zakładów unieszkodliwiania lub na składowiska.

Główną rolą systemu Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register) jest informowanie o wielkościach emisji zanieczyszczeń oraz transferach odpadów i zanieczyszczeń poza miejsce powstania. Ma to przyczynić się do ograniczania i zapobiegania uwalnianiu zanieczyszczeń.Do góry