ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Realizacja Strategii w 2017 roku

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

W 2017 roku PKN ORLEN konsekwentnie realizował cele strategiczne. Zakładany w Strategii poziom średniorocznego zysku EBITDA wg LIFO1 został przekroczony o 1,6 mld PLN i wyniósł 10,4 mld PLN. Koncern po raz kolejny został odznaczony tytułem The World’s Most Ethical Company 2017 i Top Employer Polska 2017.

Bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy ORLEN pozwalała realizować inwestycje rozwojowe i jednocześnie konsekwentnie zwiększać wysokość wypłacanej dywidendy, która w 2017 roku wyniosła 3 PLN/akcję.

1Przed uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych netto ujętych w 2017 roku w wysokości (169) mln PLN, w tym głównie zawiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce w wysokości (140) mln PLN


DOWNSTREAM

Dźwignie wartości

Bezpieczeństwo surowcowe

 • Dywersyfikacja dostaw ropy.
 • Zabezpieczanie dostaw gazu ziemnego.  

Doskonałość operacyjna

 • Zintegrowane zarządzanie aktywami produkcyjnymi w Polsce, Czechach i na Litwie.
 • Zwiększanie elastyczności na wyzwania rynkowe i regulacyjne dzięki dalszej poprawie kluczowych wskaźników operacyjnych. Pogłębianie stopnia konwersji i zwiększanie uzysków produktów wysokomarżowych. 

Silna pozycja rynkowa

 • Zwiększanie udziałów na rynkach macierzystych, w tym dzięki atrakcyjnej ofercie produktowej.
 • Rozbudowywanie infrastruktury przyspieszającej dotarcie do klienta i wzmacniającej przewagę konkurencyjną.

Realizacja 2017

Sprzedaż i Logistyka

 • Wzrost udziału w rynku paliw o 2 p.p.
 • Istotny efekt wykorzystania ograniczania tzw. szarej strefy w Polsce (wolumen sprzedaży ON i benzyny wyższy w Polsce o 18% vs. 2016).
 • Sprzedaż energii elektrycznej: ponad 4,8 TWh.
 • Poprawa kosztu jednostkowego logistyki o 2%.

Produkcja

 • Realizacja inwestycji:
  • PKN ORLEN: Metateza w Płocku; ukończenie budowy CCGT we Włocławku, budowa CCGT w Płocku.
  • ORLEN Lietuva: PPF Splitter – inwestycja w fazie realizacji.
  • Unipetrol: Polietylen 3 – inwestycja w fazie realizacji.
 • Poprawa kluczowych wskaźników:
  • Rekordowy przerób ropy do poziomu 33,2 mln ton, wzrost o 3,1 mln ton vs. 2016.
  • Uzysk produktów białych na stałym poziomie.

Wzrost EBITDA LIFO [mld PLN]

1Przed uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych netto w wysokości (19) mln PLN, w tym głównie ORLEN Asfalt (8) mln PLN oraz Grupa Unipetrol (6) mln PLN.

Nakłady inwestycyjne [mld PLN], średniorocznie

* Liczby nie sumują się ze względu na zaokrąglenia


DETAL

Dźwignie wartości

Nowoczesna sieć sprzedaży paliw

 • Dalszy rozwój sieci stacji własnych i franczyzowych.
 • Wprowadzanie paliw o podwyższonych parametrach dzięki wykorzystaniu udoskonalonych dodatków paliwowych.
 • Przygotowanie do sprzedaży paliw alternatywnych.

Unikalne doświadczenia zakupowe

 • Wprowadzanie nowych usług i produktów.
 • Dostosowywanie oferty dzięki Big Data.
 • Zwiększanie satysfakcji klientów i dalszy rozwój programu lojalnościowego.

Doskonałość operacyjna

 • Konsekwentne poprawianie progu rentowności.
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Realizacja 2017

Nowoczesna sieć sprzedaży paliw

 • Rozwój sieci stacji paliw o 57 nowych stacji.
 • Wzrost udziału w rynku paliw o 0,4 p.p.
 • Otwarcie stacji wodorowej w Niemczech.

Unikalne doświadczenia zakupowe

 • Wzrost liczby punktów Stop Cafe o 102 r/r oraz dynamiczny rozwój nowego formatu gastronomicznego – 180 stacji w nowym formacie O!SHOP w Polsce.
 • Wzrost marży pozapaliwowej o 14%.
 • Wdrożenie nowych produktów i usług:
  • Wprowadzenie nowych zaawansowanych paliw Efecta 95 i Efecta Diesel na stacjach GK ORLEN w Czechach, które zastąpiły dotychczasową benzynę i ON.
  • Wprowadzenie produktów marki własnej O! w Polsce oraz Star w Niemczech.
  • Uruchomienie usługi Carsharingu na rynku polskim (z partnerem Traficar).

Doskonałość operacyjna

 • Systematyczna poprawa efektywności kosztowej stacji.
 • Marża jednostkowa na stabilnym poziomie.

Wzrost EBITDA LIFO [mld PLN]

Nakłady inwestycyjne [mld PLN], średniorocznie 


WYDOBYCIE

Dźwignie wartości 

Wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie

 • Zwiększanie poziomu produkcji i wielkości zasobów 2P.
 • Koncentracja na dobrej jakości aktywach i najbardziej rentownych projektach.  

Ostrożna kontynuacja

 • Elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku ropy i gazu.
 • Dostosowywanie nakładów inwestycyjnych do sytuacji makro.  

Doskonałość operacyjna

 • Stała poprawa kluczowych wskaźników operacyjnych.
 • Uzyskiwanie synergii w ramach segmentu w Polsce i Kanadzie.

Realizacja 2017

Wzrost wydobycia w Polsce i Kanadzie

 • Zwiększenie poziomu średniego wydobycia o 17% r/r do 15,6 tys. boe/d, tj. o 2,3 tys. boe/d:
  • Polska: 0,1 tys. boe/d.
  • Kanada: 2,2 tys. boe/d.
 • Wzrost zasobów węglowodorów 2P do 152 mln boe, tj. o 38,4 mln boe
  • Polska: 11 mln boe.
  • Kanada: 141 mln boe.
 • Zwiększenie liczby odwiertów netto o 24 tj.:
  • Polska: 7 odwiertów.
  • Kanada: 17 odwiertów.  

Doskonałość operacyjna

 • Projekty optymalizacyjne, w tym poprawa operacyjnego netback.

Wzrost EBITDA LIFO [mld PLN]

Nakłady inwestycyjne [mld PLN], średniorocznie


Kluczowe czynniki sukcesu strategii na lata 2015-2017

  Jednostka Wykonanie 2015 Wykonanie 2016 Wykonanie 2017
KPI Finansowe        
EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi) mld PLN 8,7 9,4 10,4
Downstream mld PLN 7,8 8,1 8,7
Detal mld PLN 1,5 1,8 2,0
Wydobycie mld PLN 0,0 0,3 0,3
Dźwignia finansowa % 28,1 11,5 2,2
Dług netto/EBITDA LIFO (przed odpisami aktualizującymi) X 0,73 0,35 0,07
KPI Downstream        
Udział w rynku paliw w Polsce1 % 58,0 55,0 54,0
Wykorzystanie mocy rafineryjnych % 90,0 86,0 94,0
Wykorzystanie mocy instalacji olefin % 74,0 47,0 78,0
Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN mln t 30,9 30,1 33,2
Uzysk paliw PKN ORLEN % 76,9 79,0 78,3
KPI Detal        
Udział sprzedaży paliw w rynkach macierzystych1 % 14,5 14,7 15,2
Sprzedaż na stację mln l 3,6 3,8 4,1
Liczba stacji efektywnych1 X 2 612 2 673 2 742
KPI Wydobycie        
Wydobycie węglowodorów mln boe/r 2,6 5,0 5,7
Zasoby węglowodorów mln boe 98,0 114,0 153,0
Liczba nowych odwiertów (netto) X 12,6 18,1 17,5

1Stan na koniec okresu.

 • EBITDA dla Grupy ORLEN – wynik operacyjny powiększony o amortyzację.
 • Dźwignia finansowa netto – dług netto/kapitał własny (wyliczone wg średniego stanu bilansowego w okresie) x 100%.
 • Dług netto – kredyty i pożyczki długoterminowe + kredyty i pożyczki krótkoterminowe, środki pieniężne i ich ekwiwalenty.
 • Udział w rynku paliw w Polsce – oznacza wolumen sprzedanych przez PKN ORLEN paliw (benzyny, ON, LOO) w stosunku do całkowitego wolumenu sprzedanego na rynku.
 • Wykorzystanie mocy instalacji olefin – to stosunek teoretycznych zdolności produkcyjnych do rzeczywistej produkcji.
 • Instalacja Olefin to kraking parowy, który w wysokiej temperaturze i w obecności pary przekształca alkany (węglowodory nasycone o pojedynczych wiązaniach pomiędzy atomami węgla) w alkeny (czyli węglowodory o jednym wiązaniu podwójnym). W szerszym ujęciu alkeny to olefiny (stąd nazwa instalacji). Proces polega na przetworzeniu etanu, propanu, butanu, dalszych frakcji benzynowych (lub nawet ciężki olej opałowy i pozostałość z hydrokrakingu) głównie na eten (czyli potocznie etylen), propen (czyli propylen). Pobocznymi produktami są frakcje c4 popirolityczna, benzyna popirolityczna oraz olej popirolityczny. Dalsze zagospodarowanie etylenu, jak i propylenu na innych instalacjach może być wielorakie, począwszy od produkcji poliolefin (polietylen, polipropylen), czyli różnych rodzajów plastików, PVC (polichlorek winylu) czy glikolu (płynów niezamarzających).
 • Wykorzystanie mocy rafineryjnych – to stosunek mocy przerobowych rafinerii do rzeczywistego przerobu.
 • Przerób ropy w Grupie ORLEN – oznacza łączny wolumen ropy naftowej przerobiony przez rafinerie należące do Grupy ORLEN.
 • Uzysk paliw – to suma uzysku średnich destylatów i uzysku lekkich destylatów.
 • Udział sprzedaży paliw na rynkach macierzystych – to wolumen sprzedanych przez Grupę ORLEN paliw na stacjach na rynku polskim, niemieckim i litewskim.
 • Sprzedaż na stację – oznacza średnią wartość sprzedaży paliw i sprzedaży pozapaliwowej (obejmującej sklep i gastronomię), przypadającą na stację paliw.
 • Wydobycie węglowodorów – oznacza wolumen węglowodorów (łącznie: gaz ziemny, ropa naftowa, kondensat oraz pozostałe węglowodory ciekłe – etan, propan, butan) pozyskanych ze złóż oraz uzdatnionych w stopniu pozwalającym na transport i sprzedaż.
 • Zasoby węglowodorów – oznaczają taką ilość węglowodorów, w odniesieniu do której przewiduje się, że od określonego dnia w przyszłość jej wydobywanie ze złoża będzie opłacalne ekonomicznie, poprzez zagospodarowanie znanych akumulacji, w określonych warunkach. Zasoby eksploatacyjne muszą ponadto spełniać cztery kryteria w ramach określonych przedsięwzięć zagospodarowania: muszą być odkryte, muszą być wydobywalne, ich wydobycie musi być ekonomicznie opłacalne oraz na dzień dokonania oceny muszą jeszcze znajdować się w złożu. Zasoby eksploatacyjne podlegają dalszemu podziałowi w zależności od poziomu pewności oszacowania i mogą być podzielone na podklasy na podstawie stopnia zaawansowania przedsięwzięcia i/lub scharakteryzowane stopniem zagospodarowania i zaawansowaniem wydobycia.


Do góry