ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Realizacja Strategii CSR

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

PKN ORLEN realizował Strategię CSR na lata 2015-2017. Zakłada ona, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia oraz opierać się na zrównoważonym i odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów. Oznacza to, że w procesie opracowywania projektów biznesowych uwzględniane są zasady społecznej odpowiedzialności.

Spółki Grupy ORLEN zadeklarowały łącznie realizację ponad pół tysiąca projektów. Filary Strategii CSR to:

 1. Organizacja, gdzie celem jest budowanie trwałych relacji z pracownikami w oparciu o różnorodność, poczucie bezpieczeństwa, możliwości rozwoju oraz łączenia ról społecznych i zawodowych.

Zadania realizowane w ramach tego filaru obejmowały m.in. rozwijanie kultury bezpieczeństwa wśród pracowników, realizację programu rozwoju bezpieczeństwa u podwykonawców oraz włączenie stacji paliw w program rozwoju bezpieczeństwa.
W zakresie zarządzania rozwojem i różnorodnością w programy rozwojowe włączono kwestie zarządzania różnorodnością. Realizowano projekty dotyczące ekspatów, których celem było m.in. lepsze rozumienie różnic kulturowych. Odbyło się także szkolenie z zakresu inspirowania do innowacyjności i kreatywności przy wykorzystaniu potencjału tkwiącego w różnorodności w oparciu o dialog społeczny.
Aktywnie prowadzona była współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w Grupie ORLEN. Realizowany był także projekt „Pracodawca przyjazny rodzinie”. Kontynuowano program wolontariatu spójny z wartościami korporacyjnymi. Programowi towarzyszy system monitorowania poziomu zaangażowania pracowników.

 1. Otoczenie bliskie, w którym priorytetem jest rozwijanie wrażliwości na potrzeby społeczne oraz odpowiedzialności partnerów biznesowych i klientów poprzez dzielenie się dobrymi praktykami, oraz wiedzą i wdrażanie najwyższych standardów CSR. Działania skoncentrowane były na budowaniu wizerunku odpowiedzialnej spółki, prowadzeniu projektów z zakresu zaangażowania społecznego, promowaniu tematyki CSR wśród interesariuszy i zachęcaniu ich do odpowiedzialności.

Jednym z największych projektów (wciąż kontynuowanych) był program „ORLEN dla Płocka”, służący poprawie jakości życia mieszkańców miasta, w którym znajduje się siedziba Spółki i największy Zakład Produkcyjny. W ramach programu realizowane były działania skierowane do różnych grup wiekowych, a także w różnych dziedzinach życia, począwszy od bezpieczeństwa, poprzez sport, kulturę czy edukację.

Kwestie odpowiedzialności społecznej uwzględnia wdrożony w PKN ORLEN „Kodeks Marketingowy”. Zostały także włączone do badania NPS (ang. Net. Promoter Score). Jego wyniki pozwoliły na opracowanie i wdrożenie do praktyki biznesowej atrybutów odpowiedzialnej stacji, odpowiadającej na potrzeby klienta. Realizowano także działania na rzecz zwiększenia dostępności stacji i dopasowania obsługi do potrzeb klientów.

W 2017 r. wydano kolejny raport zintegrowany uwzględniający informacje z zakresu społecznej odpowiedzialności PKN ORLEN. Opracowany został materiał informacyjny dla inwestorów o działaniach CSR. Aktywna i różnorodna komunikacja służyła także angażowaniu klientów do działań społecznych. Promowany był zdrowy styl życia. Kontynuowano program „ORLEN. Bezpieczne drogi", program wsparcia straży pożarnych i inne programy społeczne.

Wizerunek odpowiedzialnej spółki wzmacniały także projekty ekologiczne. Kilkaset stacji zostało objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Prowadzona była współpraca z ośrodkami naukowymi w aspekcie szeroko pojętej ochrony środowiska. Opublikowany został Poradnik dla kierowców „Kieruj się na eko”.

 1. Otoczenie dalekie to obszar, w którym PKN ORLEN postawił sobie za zadanie realizowanie strategii i promowanie innowacyjności, wyznaczanie najwyższych standardów branżowych w zakresie etyki biznesu i ochrony środowiska. Realizowane projekty służyły rozwijaniu nowych obszarów biznesowych, prowadzeniu inwestycji w odpowiedzialny sposób, wyznaczaniu i promowaniu standardów etycznych w biznesie.

Zgodnie z założeniami cele biznesowe były realizowane z poszanowaniem środowiska naturalnego. Uzyskano wymagane prawem pozwolenia zintegrowane i zezwolenia na emisje.

PKN ORLEN był aktywnym uczestnikiem debaty publicznej w odniesieniu do kluczowych wyzwań cywilizacyjnych i biznesowych. W celu lepszej komunikacji z Interesariuszami PKN ORLEN uruchomił oficjalny profil na Facebooku.

Ogromne znaczenie ma fakt, że dzięki tym wszystkim działaniom PKN ORLEN od kilku lat jako jedyna polska firma, jest nagradzany tytułem „The World’s Most Ethical Company".

W Strategii Grupy ORLEN na lata 2017 – 2021 znajdują się liczne elementy z obszaru odpowiedzialnego biznesu. Nacisk został położony m.in. na innowacje, promowanie inicjatywy pracowników i rozwijanie organizacji opartej na wiedzy. Koncern zdecydował o dalszym wzmacnianiu posiadanego kapitału ludzkiego, jako czynnika będącego filarem dalszego, stabilnego rozwoju. W tym obszarze kluczowa pozostanie dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, brak tolerancji dla wypadków, ale też zwiększanie kompetencji pracowników, między innymi poprzez konsekwentne powiększanie oferty rozwojowej i wzrost dostępności szkoleń. Cele strategiczne będą realizowane z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Jesteśmy także obecni w gronie firm, które zadeklarowały wdrażanie Celów Zrównoważonego Rozwoju i czynią to w praktyce.

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2030: DOBRE PRAKTYKI REALIZOWANE W 2017 ROKU PRZEZ GRUPĘ ORLEN

2. Zero głodu
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 

Jako firma odpowiedzialna społecznie zobowiązujemy się do realizacji w 2018 roku następujących zobowiązań:

 1. Aktywny udział we wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju – Agenda 2030.
 2. Aktywne wspieranie społeczności lokalnych poprzez działania dobroczynne i sponsoring społeczny.
 3. Realizowanie projektów w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski.
 4. Realizacja projektu Safety Plus+ z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. Aktualizacja i wdrożenie w obszarze bezpieczeństwa procesowego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym, zgodnym ze standardem OSHA 1910.
 6. Przygotowanie Strategii Employer Brandingu mającej na celu wzmocnienie wizerunku marki ORLEN jako atrakcyjnego pracodawcy w odniesieniu do obecnych i potencjalnych pracowników Grupy ORLEN.
 7. Wdrożenie BAT 6 i BAT 18 dla Rafinerii w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku.
 8. Ochrona bioróżnorodności zidentyfikowanych w ramach inwentaryzacji terenów wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku o największym potencjale przyrodniczym.

Przeczytaj również:
Otoczenie Społeczne Outlook CSR 2018+

Do góry