ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Pośredni Wpływ Ekonomiczny

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN to 69 spółek, w tym 59 spółek zależnych, zlokalizowanych w Polsce i zagranicą – w Niemczech, Czechach, Litwie, Malcie, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgrzech, Estonii i Łotwie oraz w USA i Kanadzie. W Grupie ORLEN zatrudnionych jest ponad 20 000 pracowników. Wszystkie spółki działają zgodnie z zasadami Strategii CSR, która zakłada, że wzrost wartości przedsiębiorstwa powinien być zgodny z interesami otoczenia, w którym funkcjonujemy.

69 spółek w Polsce i zagranicą
ponad 20 000 pracowników
Podatki lokalne zapłacone przez wybrane spółki Grupy ORLEN w 2017 roku:
 
233 MLN PLN*
PKN ORLEN (Płock)
 
> 101 MLN PLN**
ANWIL (Włocławek)
 
11 MLN PLN***
ORLEN Południe (Jedlicze, Trzebinia)
 
> 9 MLN PLN****
Grupa Unipetrol (Litvínov, Kralupy, Pardubice i Neratovice w Czechach)
 
> 7 MLN PLN*****
ORLEN Paliwa (Płock i inne lokalizacje)

*Podatek od nieruchomości, udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, udział gminy w opłacie za korzystanie ze środowiska, opłata za wieczyste użytkowanie gruntów.
**Podatek od nieruchomości, opłata za wieczyste użytkowanie gruntu na rzecz UM Włocławek, udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
***Prawo wieczystego użytkowania (Starostwa Powiatowe Krosno i Chrzanów, Urzędy Miasta w Trzebinii i Jedliczach)
****Podatki od nieruchomości odprowadzane w lokalizacjach, w których znajdują się aktywa produkcyjne Grupy ORLEN.
*****Akcyza, opłata paliwowa, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek gruntowy, opłaty za koncesje, VAT nieodliczony, inne podatki i opłaty, PFRON.

Spółki wchodzące w skład Grupy ORLEN przywiązują szczególną wagę do właściwego wywiązywania się z roli odpowiedzialnego członka społeczności. Grupa ORLEN bierze pod uwagę zarówno bezpośredni wpływ na swoje otoczenie, jak i oddziaływanie pośrednie. Jest pracodawcą, podatnikiem, sponsorem, dobroczyńcą, partnerem dla licznych dostawców, instytucji, organizacji.

Zatrudnienie

Grupa ORLEN w 2017 roku zatrudniała łącznie 20 262 osób. Wywiera w ten sposób wpływ nie tylko na życie osób zatrudnionych, ale także ich bliskich. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku, przykładowo, PKN ORLEN zatrudniał 4 980 osób, Grupa Unipetrol 4 720 osób, a Grupa ORLEN Lietuva – 1612 osób. Natomiast w Grupie ANWIL pracowało 1268 osób. Segment wydobycia (Grupa ORLEN Upstream) w roku 2017 dał zatrudnienie 148 osobom. Pracownikami spółki ORLEN Południe w 2017 roku było 716 osób, a IKS Solino – 252 osoby.

Podatki

Tylko w przypadku PKN ORLEN łączna kwota zobowiązań podatkowych w roku 2017 sięgnęła 33 mld PLN.

  • W Płocku, gdzie mieści się Zakład Produkcyjny PKN ORLEN, kwota zapłaconych podatków w 2017 roku wyniosła 233 mln PLN. Istotą odpowiedzialności w tym obszarze jest rzetelne wywiązywanie się z nałożonych prawem obowiązków.
  • ANWIL wnosi podatki na rzecz Włocławka z tytułu nieruchomości, wieczystego użytkowania gruntu, a także podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych. W roku 2017 była to kwota ponad 101 mln PLN.
  • Spółka ORLEN Paliwa odprowadziła w 2017 roku do lokalnych budżetów miast i gmin ponad 7 mln PLN, natomiast spółka ORLEN Południe zapłaciła łącznie blisko 11 mln PLN.
  • Unipetrol z tytułu podatków lokalnych (region Litvinov, Usti, Naratovice i Most) odprowadził kwotę powyżej 9 mln PLN.

Zaangażowanie społeczne

Działania w tym obszarze zostały uregulowane w Strategii CSR. Spółki Grupy ORLEN angażują się w życie społeczności lokalnych także poprzez intensywne działania z zakresu sponsoringu społecznego i dobroczynności.
Około 30 spółek Grupy ORLEN deklaruje aktywność w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Powstają dedykowane społecznościom lokalnym programy jak w Płocku czy Włocławku. Ich celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Służy temu angażowanie się w problemy społeczności lokalnych, głównie dotyczących służby zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji. Spółki wspierają także projekty, których celem jest promocja kultury i sztuki, rozwój sportu amatorskiego i zawodowego czy rozwój infrastruktury miejskiej. Generalną zasadą jest pomoc spółek Grupy ORLEN w rozwiązywaniu najważniejszych problemów społeczności, wśród których działają. Formą takiej pomocy są m.in. partnerstwa międzysektorowe.

PKN ORLEN jest jednym z fundatorów Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, a przedstawiciele spółki aktywnie uczestniczą w jej działalności. Organizacja m.in. promuje i dofinansowuje inicjatywy realizowane przez lokalne NGO’s. Podobne cele przyświecają wspieranemu przez PKN ORLEN Stowarzyszeniu „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego”, które utworzyły Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina i Miasto Odolanów oraz Gmina Ostrów Wielkopolski. Szerokie spektrum działań społecznych spółki ANWIL uzupełnia powołana w 2014 roku Fundacja „ANWIL dla Włocławka”. Jej budżet przeznaczony jest na realizację lokalnych inicjatyw.

Społeczną misję PKN ORLEN realizuje powołana w 2001 roku Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Współpracuje z ponad 350 Rodzinnymi Domami Dziecka w całej Polsce, w których przebywa około 2500 podopiecznych, prowadzi programy stypendialne, realizuje przedsięwzięcia z zakresu bezpieczeństwa, kultury i inne. Ważnym adresatem jej działań są społeczności lokalne.

W 2017 roku odbyła się IX edycja programu stypendialnego dla dzieci i młodzieży z Płocka i powiatu płockiego, uczęszczających do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zarząd Fundacji, kierując się rekomendacjami Komisji Stypendialnej, przyznał 134 stypendia. Z kolei uczniowie Technikum Chemicznego z Płocka po raz pierwszy mieli możliwość aplikowania do programu „Mistrzowie Chemii”. Jest to program skierowany do pasjonatów nauk ścisłych, którzy chcieliby pogłębiać swoją wiedzę związaną z chemią. Adresatami programu stypendialnego „Dla Orłów”, są dzieci obecnych, byłych oraz zmarłych pracowników PKN ORLEN i Spółek Grupy ORLEN.

Fundacja od wielu lat wspiera Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W 2017 roku przekazała darowiznę na zakup nowoczesnego sprzętu dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pomogła także dwóm płockim hospicjom: św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Caritas Diecezji Płockiej, ale także zlokalizowanemu w okolicach Płocka hospicjum prowadzonemu w miejscowości Kraszewo-Czubaki.

Fundacja współpracowała również z Fabryką Dobrej Energii, czyli wolontariuszami PKN ORLEN. Współpraca ta zaowocowała między innymi remontem dwóch świetlic na oddziałach dziecięcym i chirurgii dziecięcej Szpitala Wojewódzkiego w Płocku. Zaprojektowane przez wolontariuszy i odnowione pomieszczenia stały się ciepłą i kolorową przestrzenią pomagającą najmłodszym pacjentom wrócić do zdrowia. W 2017 roku Fundacja kontynuowała współpracę z Politechniką Warszawską – Filią w Płocku. Między innymi przekazała darowiznę na zakup dygestoriów oraz komputerów na potrzeby Instytutu Chemii.

Fundacja angażuje się także w działania na rzecz ekologii. W 2017 roku Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego otrzymał darowiznę na założenie pasieki złożonej z 10 pszczelich rodzin na terenie płockiej siedziby ośrodka. Ma to posłużyć zwiększeniu świadomości mieszkańców o znaczeniu pszczół dla środowiska. W kolejnych latach liczba rodzin pszczelich będzie się zwiększała, aż osiągnie rozmiar 70-80 rodzin usadowionych w 3 miejscach w Płocku.
Kwota działalności statutowej Fundacji ORLEN Dar Serca w 2017 roku wyniosła ponad 12 mln zł.
W ramach „Polityki dobroczynności PKN ORLEN” spółki Grupy ORLEN mają możliwość prowadzenia działań społecznych za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji. W 2017 roku czternaście spółek Grupy ORLEN współpracowało z Fundacją w zakresie działań dobroczynnych.

ANWIL, hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat wspiera inicjatywy kulturalne, sportowe i edukacyjne, za co spółka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Nową jakością w relacjach z najbliższym otoczeniem było powołanie w 2014 roku „Fundacji ANWIL dla Włocławka”, które miało na celu sprecyzowanie i zinstytucjonalizowanie aktywności spółki na tym polu, a także stworzenie platformy, dzięki której ANWIL jeszcze efektywniej może przyczyniać się do poprawy jakości życia we Włocławku. Oprócz cyklicznie ogłaszanych konkursów grantowych Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera przedsięwzięcia, dzięki którym dzieci i młodzież, pozostające w czasie wakacji w mieście, mogą spędzić lato w atrakcyjny sposób. Fundacja w uznaniu dla doskonałych wyników w nauce, a także dla zaangażowania społecznego oraz artystycznego młodych włocławian przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich.

W 2017 roku Fundacja rozstrzygnęła także drugą edycję konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, który popularyzuje naukę przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży. W jego ramach o dofinansowanie inicjatyw umożliwiających pokazanie praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu chemii, matematyki, fizyki oraz informatyki w kreatywny sposób, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, działające we Włocławku i okolicach, a także szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Fundacja ANWIL dla Włocławka, która stawia sobie za cel poprawę jakości życia mieszkańców, zdecydowała się także wykorzystać potencjał drzemiący we włocławianach i zachęcić ich do wspólnych działań na rzecz dzieci oraz młodzieży, dla których los nie był łaskawy. W ramach trwającego od jesieni 2016 roku projektu „Streetworking we Włocławku”, wyłonieni w konkursie Fundacji tzw. pedagodzy ulicy pracują z dziećmi w ich naturalnym środowisku społecznym, pokazując im poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne, że istnieje inny świat niż ulica i podwórko. W ramach działań wolontariackich podejmowanych przez załogę ANWILU organizowane są zbiórki rzeczowe dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla zwierząt, zajęcia rekreacyjne dla dzieci ze świetlic środowiskowych, jak również prace remontowe na rzecz beneficjentów wsparcia.

Stałym elementem strategii rozwoju spółki jest troska o środowisko, zakładająca ochronę zasobów naturalnych. Ze względu na specyfikę produkcji chemicznej, która wymaga korzystania z dużej ilości wody z Wisły, ANWIL podjął w 2015 roku decyzję, aby rozszerzyć swoje aktywności proekologiczne o inicjatywę związaną z jej ekosystemem. To zaowocowało nawiązaniem współpracy z Towarzystwem Promocji Ryb. Konkurs „Pan Karp zarybia Wisłę” to wspólna inicjatywa Towarzystwa Promocji Ryb oraz ANWILU, której celem jest podniesienie świadomości dzieci w wieku od 6 do 13 lat w zakresie znaczenia ryb dla ekosystemu oraz popularyzacja ichtiologii.

Wspieranie hospicjów to przedsięwzięcie zainicjowane w 2016 roku przez Fundację ORLEN – DAR SERCA mające na celu pomoc placówkom, które – mimo że spełniają niezwykle istotną społecznie misję, opiekując się osobami przewlekle chorymi – zazwyczaj borykają się z problemami finansowymi. Przedsięwzięcie promuje także ideę wolontariatu wśród pracowników Koncernu oraz uwrażliwia ich na potrzeby lokalnych organizacji, ponieważ to zatrudnieni w PKN ORLEN oraz w czterech spółkach Grupy ORLEN (w tym ANWILU) wskazują ośrodki, które w ich ocenie powinny otrzymać pomoc.
Z inicjatywy pracowników ANWILU wsparcie finansowe w 2017 roku zostało przekazane dwóm ośrodkom – włocławskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz Stowarzyszeniu Hospicjum Świętej Elżbiety ze Złotowa. W 2017 roku ANWIL przekazał dofinansowanie piętnastu jednostkom OSP. Obdarowane jednostki mogą przeznaczyć wsparcie na wszelkie wydatki związane z ich doposażeniem, a tym samym poprawę ich gotowości bojowej.

Ogromną wagę do wspierania Interesariuszy przywiązuje także ORLEN Upstream. Od sześciu lat spółka działa na rzecz poprawy regionalnego stanu bezpieczeństwa poprzez dofinansowywanie wyposażenia jednostek straży pożarnych. W 2017 roku wsparciem zostało objętych 35 jednostek z województw podkarpackiego, wielkopolskiego, małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W związku z realizacją prac wiertniczych w 2017 roku Grupa ORLEN Upstream dofinansowała remonty i bieżące naprawy dróg gminnych i powiatowych (Remont drogi nr 1479 K na odc. Pagorzyna – Bednarskie w okolicy odwiertu Pasieki-OU1 oraz remont drogi nr 1480 K na odc. Rozdziele – Lipinki – Kobylanka w okolicy odwiertu Lipinki-OU1). Spółka również wsparła finansowo Krośnieński Klub Koszykówki „Miasto Szkła Krosno” – pochodzący z regionu o bogatych tradycjach naftowych, związanym z działalnością ORLEN Upstream. Spółka angażowała się także w akcje wolontariatu pracowniczego na rzecz wsparcia domów dziecka położonych na terenach koncesyjnych ORLEN Upstream.

ORLEN Upstream prowadząc działalność poszukiwawczo-wydobywczą dąży do zbudowania przyjaznych i trwałych relacji ze społecznością lokalną (tj. władzami, mieszkańcami, przedsiębiorcami). Prace projektowane i prowadzone są w taki sposób, żeby uwzględniały potrzeby i kwestie zgłaszane przez mieszkańców. Wszystkie firmy zaangażowane na zlecenie ORLEN Upstream w realizację prac poszukiwawczych, rozpoznawczych i wydobywczych są zobowiązane do uwzględniania potrzeb otoczenia społecznego, postępując zgodnie z ogólnie pojętymi zasadami społecznej odpowiedzialności. Realizując zaplanowane prace, ORLEN Upstream korzysta z lokalnych usług i dostawców w tak dużym stopniu, jak tylko jest to możliwe: usługi komunalne, sklepy spożywcze, punkty gastronomiczne i hotelarskie, wynajem sprzętu budowlanego, itp. W 2017 roku ORLEN Upstream skorzystał z usług 45 firm położonych w obrębie koncesji, na których działalność prowadzi segment poszukiwawczo-wydobywczy PKN ORLEN. Ponadto wykonawcy prac zleconych angażują mieszkańców okolicznych miejscowości do pomocy przy badaniach geofizycznych, na placu wiertni w trakcie wiercenia oraz do dozorowania obiektów.

Spółka ORLEN Południe angażowała się w akcje o charakterze ekologicznym. W Gminie Jedlicze zrealizowała projekt „Drzewko za butelkę”, zorganizowany w ramach programu Responsible Care. Zorganizowane zostały spotkania z przedszkolakami oraz z uczniami szkół podstawowych, podczas których dzieci otrzymały dyplomy, wzięły udział w zabawach i konkursach, głównie z chemii. Szkoły i przedszkola otrzymały także symboliczne drzewka, które mogły wysadzić przy placówkach. Dla najlepszych i najbardziej aktywnych placówek zostały ufundowane nagrody pieniężne z przeznaczeniem na doposażenie szkół w pomoce naukowe.

Na uwagę zasługuje także projekt „Drzewko za makulaturę”, tradycyjna już akcja ekologiczna ORLEN Południe na miejskim rynku w Trzebini, przy okazji Wigilii dla mieszkańców. Akcja polega na wymianie makulatury na ukorzenione drzewka świąteczne.

Kolejna spółka, IKS Solino, podobnie jak inne spółki Grupy ORLEN, współpracuje także z Fundacją ORLEN – DAR SERCA w zakresie działalności dobroczynnej, między innymi wspiera lokalne placówki (szkoły, przedszkola, parafie, kluby sportowe) oraz osoby fizyczne (chorych, niepełnosprawnych). Angażuje się również w działania wolontariackie.  

Czeska spółka Unipetrol w swoich relacjach z otoczeniem kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera działania, które mają wpływ na poprawę jakości życia w jej najbliższym otoczeniu oraz dba o stan środowiska. Ponadto firma angażuje się we wspieranie i promocję młodych talentów chemicznych. Filarami społecznego zaangażowania Unipetrolu są edukacja, wolontariat, dobroczynność i ochrona środowiska.

Pod koniec 2016 roku spółka powołała Fundację Unipetrol, której celem jest wspieranie studentów kierunków przyrodniczych i technicznych poprzez organizację praktyk i staży studenckich oraz programów grantowych dla szkół średnich. Spółka wspiera naukę, badania naukowe, a także edukację. Ze szczególną uwagą odnosi się do popularyzacji chemii. Od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Chemii i Techniki w Pradze. Filia uniwersytetu znajduje się na terenie parku przemysłowego w Litvinovie, dając studentom możliwość współpracy z unikatowym centrum badawczym UNICre, należącym do Grupy Unipetrol. Jest to jedyny tego typu projekt w Czechach.

Ponadto, Unipetrol aktywnie wspiera projekt pod nazwą Zlatý Amos, w ramach którego wybierani są najlepsi nauczyciele chemii w Republice Czeskiej. Spółka realizuje także takie projekty jak Lekcja Nowoczesnej Chemii w regionie Ústí oraz jest partnerem Chemicznej Olimpiady.
Od 2012 roku pracownicy Unipetrol angażują się w działania wolontariackie na rzecz najbliższego otoczenia. Spółka regularnie wspiera społeczność regionu Usti. Pracownicy prowadzą doroczną zbiórkę w ramach projektu „Spełniamy Marzenia”, a zebrane pieniądze przeznaczają na działania lokalnych organizacji charytatywnych. Działania pracowników uzupełniają działalność dobroczynną, prowadzoną przez spółkę. Dzięki programom dobroczynnym spółki odbudowywana jest lokalna infrastruktura, organizowane są imprezy kulturalne, wspierana lokalna turystyka oraz zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

W 2017 roku pracownicy Unipetrol zaangażowali się w akcję oddawania krwi pod nazwą „Podaruj paliwo dla życia” (cz. Daruj palivo pro život). Benzina, spółka z Grupy Unipetrol, zainaugurowała długoletni projekt z obszaru CSR, pod nazwą „Benzina Pomaga” (ang. Benzina Helps), realizowany we współpracy z Federacją Domów Dziecka w Czechach.
Kolejnym filarem działań społecznych jest zaangażowanie w ochronę środowiska. Unipetrol współpracuje, m.in. z Czeską Unią Rybołówstwa, aktywnie uczestnicząc w zarybianiu rzeki Biliny. W ramach prowadzonych działań sponsorskich Unipetrol wspiera sport. Angażuje się, m.in. w hokej i sporty motorowe. W kręgu zainteresowań firmy są także dzieci i młodzi sportowcy.

ORLEN Lietuva z siedzibą w Możejkach na Litwie realizuje na rzecz społeczności lokalnej projekty o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym oraz z zakresu dobroczynności. Spółka od lat współpracuje z lokalnym oddziałem Czerwonego Krzyża wspierając ludzi starszych, wielodzietne rodziny czy resocjalizację byłych więźniów. Litewska spółka angażuje się w projekty edukacyjne ukierunkowane głównie na wsparcie szkół w zakupie specjalistycznego sprzętu (komputery, interaktywne narzędzia do nauki biologii, chemii i matematyki). ORLEN Lietuva współpracuje między innymi z Politechniką w Kownie, Uniwersytetem w Kłajpedzie i Politechniką w Wilnie. Spółka także jest głównym sponsorem lokalnej drużyny koszykarskiej, czy odbywającego się od ponad 10 lat Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Możejkach.

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Spółki Grupy ORLEN to ważni partnerzy dla dostawców, w tym lokalnych. Grupa ORLEN w 2017 roku współpracowała z ponad 17 tys. dostawców.

W 2017 roku w spółkach Grupy ORLEN był wdrażany „Kodeks postępowania dla dostawców”. Dostawcy Koncernu kwalifikowani są do współpracy zgodnie z wystandaryzowanymi spójnymi w Grupie ORLEN kryteriami społecznymi, środowiskowymi, prawnymi i etycznymi.

Łańcuch dostaw stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu rynkowego. Jednak jego rola jest daleko większa niż tylko zapewnienie stałej redukcji kosztów związanych z zakupami surowców, czy usług. Transparentność procesów, wchodzących w jego skład jest bowiem jednym z elementów postrzegania danej firmy, o którym decydują także informacje dotyczące tego z kim, i w jaki sposób dane przedsiębiorstwo współpracuje.

Od 2007 roku ANWIL uczestniczy w programie „Product Stewardship”, w Polsce znanym pod nazwą „Opieka nad Produktem”, zobowiązującym producentów nawozów mineralnych do podejmowania szeregu działań, które są gwarancją tego, że ich produkty oraz wszelkie surowce niezbędne do ich wytwarzania są przetwarzane, transportowane, magazynowane, rozprowadzane i stosowane w sposób bezpieczny dla człowieka oraz środowiska naturalnego. Zakres programu, realizowanego od 2003 roku w przedsiębiorstwach członkowskich Fertilizers Europe (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów), wykracza daleko poza obowiązujące wymagania prawne, a jego wytyczne odnoszą się do całego łańcucha produkcji i dostaw aż do finalnych konsumentów – rolników.

Firmy, które zdecydowały się na jego wdrożenie, co trzy lata poddawane są audytowi potwierdzającemu stosowanie jego rygorystycznych norm. Badanie certyfikacyjne, przeprowadzone w ANWILU w kwietniu 2017 roku przez niezależną organizację DNV GL (Det Norske Veritas), było już czwartym, które włocławska spółka pomyślnie przeszła w odniesieniu do całej gamy produktów wytwarzanych z myślą o rolnikach, a więc amoniaku, wody amoniakalnej, kwasu azotowego, saletry amonowej i saletrzaku (CANWILU). Audytorzy szczególnie wysoko ocenili działania ANWILU w kategorii: rozwój produktów, aktywności marketingowe oraz sprzedaż.

ANWIL w 2017 roku dołączył do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego Urzędu Transportu Kolejowego”. Tym samym ANWIL zobowiązał się między innymi do stosowania proaktywnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa w transporcie kolejowym, które ma opierać się przede wszystkim na właściwie prowadzonym zarządzaniu ryzykiem, w tym wykorzystywaniu wiedzy i kompetencji do identyfikowania zagrożeń, a także wdrażaniu adekwatnych środków kontroli.

Produkcja biopaliw i biokomponentów w spółce ORLEN Południe realizowana jest na zasadach spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju określonych w wymaganiach dyrektyw 2009/28/WE oraz 2009/30/WE i wymagań systemu ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) oraz systemu KZR INiG w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw. Spełnienie tych kryteriów obejmuje zagadnienia związane z zakupami surowca do produkcji biopaliw i biokomponentów, procesem technologicznym produkcji, sprzedażą wyrobu gotowego, obliczeniami emisji gazów cieplarnianych, bilansem masy i raportowaniem danych.

Spółki Grupy ORLEN realizują audyty u swoich kluczowych dostawców. Ważnym kryterium ich wyboru, a później oceny, jest aspekt bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa środowiskowego.

Aktywność w organizacjach

Grupa ORLEN angażuje się w działalność wielu organizacji i stowarzyszeń. Jest to ważny element odpowiedzialnego funkcjonowania na polskiej i europejskiej scenie gospodarczej.

PKN ORLEN, ANWIL, IKS Solino i ORLEN Południe angażują się w realizację programu Responsible Care („Odpowiedzialność i Troska”). Spółka ORLEN Eko prowadzi sekretariat Programu. Celem tej międzynarodowej inicjatywy przemysłu chemicznego jest ciągłe dążenie do poprawy w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska (tzw. triada HSE – ang. Health, Safety, Environment), jak również otwartość komunikowania.

Ważnym elementem aktywności społecznej spółek jest ich przynależność do organizacji i stowarzyszeń branżowych oraz udział w pracach na rzecz rozwoju sektorów przemysłowych, w których prowadzą swoją działalność biznesową.

I tak na przykład ANWIL jest członkiem, m.in. Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Europejskiej Organizacji Producentów Nawozów (ang. Fertilizers Europe), Klubu Polskie Forum ISO 9000Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, a także Europejskiej Federacji Producentów Chloru.

Z kolei ORLEN Upstream jest członkiem Izby Gospodarczej Gazownictwa oraz Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

ORLEN Południe aktywnie działa, m.in. w Krajowej Izbie BiopaliwStowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego czy Europejskim Stowarzyszeniu Producentów Świec. Są to organizacje skupiające liczące się podmioty poszczególnych branż przemysłu chemicznego.

IKS Solino w 2017 roku angażował się w pracę Fundacji Polska Sól oraz Solution Mining Research Institute.

Spółka Unipetrol uczestniczy w pracy licznych organizacji i stowarzyszeń, m.in. Stowarzyszenia Przemysłu Chemicznego w Republice Czeskiej. Przedstawiciele Unipetrolu zasiadają w zarządach kluczowych organizacji branżowych, w tym Czeskiego Związku Przemysłu i Handlu Naftowego (ČAPPO) czy Związku Przemysłu i Transportu.Do góry