ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Polityka Wynagrodzeń

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Funkcjonująca w PKN ORLEN polityka wynagrodzeń wspiera realizację celów Spółki, w szczególności długoterminowy wzrost wartości dla akcjonariuszy i stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Wynagrodzenie Członków Zarządu PKN ORLEN ustala Rada Nadzorcza w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia w związku z Ustawą o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz rekomendacje działającego w jej ramach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. Do głównych elementów systemu wynagrodzeń Członków Zarządu należą:

 • Stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.
 • Premia roczna uzależniona od poziomu realizacji celów ilościowych i jakościowych oraz realizacji możliwych do ustalenia celów odrębnych.
 • Odprawa wynikająca z rozwiązania umowy przez Spółkę.
 • Wynagrodzenie z tytułu zakazu konkurencji.

Wszystkie elementy wynagrodzenia reguluje umowa zawarta pomiędzy Członkiem Zarządu a Spółką.

Świadczenia dodatkowe dla dyrektorów raportujących do Zarządu PKN ORLEN mogą obejmować samochód służbowy, pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie z opcją inwestycyjną, prawo do korzystania z dodatkowej opieki medycznej przez dyrektora i członków jego rodziny, w tym profilaktyki zdrowotnej, zajęć sportowych i rehabilitacji, dofinansowanie wynajmu mieszkania, pokrycie kosztów przeprowadzki w trakcie zatrudnienia, możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prawo do udziału w Pracowniczym Programie Emerytalnym na zasadach obowiązujących w Spółce.

Ogólne zasady i warunki przyznawania premii rocznych.
W 2017 roku zasady premiowania Członków Zarządów PKN ORLEN (a także pozostałych Członków Zarządów spółek Grupy ORLEN) zostały dostosowane do wymogów wynikających z Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 roku.
Członkom Zarządu PKN ORLEN przysługuje prawo do premii rocznej na zasadach ustalonych w umowie, której załącznikiem i częścią składową jest Regulamin Systemu Motywacyjnego dla Zarządu. Poziom premii rocznej uzależniony jest od wykonania indywidualnych zadań (jakościowych oraz ilościowych), ustalonych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu. Rada Nadzorcza w oparciu o ogólny katalog Celów Zarządczych ustalony przez Walne Zgromadzenie PKN ORLEN – wyznacza co roku od czterech do dziesięciu indywidualnych zadań premiowych, które wpisywane są do Karty Celów danego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza może również dodatkowo ustalić na dany rok odrębny cel lub cele warunkujące możliwość otrzymania premii za ten rok.

Ocena wykonania indywidualnych zadań premiowych (ilościowych i jakościowych) przez danego Członka Zarządu oraz celów odrębnych dokonywana jest co roku przez Radę Nadzorczą na podstawie rekomendacji Prezesa Zarządu, zawierającej ocenę wykonania indywidualnych zadań premiowych wszystkich Członków Zarządu, rekomendacji Zarządu w zakresie realizacji celu/celów odrębnych, sprawozdań dotyczących wykonania przez danego Członka Zarządu indywidualnych zadań premiowych, sprawozdań finansowych PKN ORLEN oraz innych dokumentów, których zbadanie Rada Nadzorcza uzna za celowe. Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o przyznaniu Członkowi Zarządu premii rocznej za dany rok obrotowy oraz jej wysokości bądź o nieprzyznaniu premii rocznej do 30 kwietnia następnego roku. Uchwała jest podstawą do wypłaty premii rocznej, o ile skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy zostanie zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie.

Na 2017 rok Rada Nadzorcza Spółki wyznaczyła dla wszystkich Członków Zarządu siedem następujących celów ilościowych:

 • EBIT raportowany Koncernu.
 • EBITDA wg LIFO Koncernu.
 • CAPEX utrzymaniowy Koncernu + koszty ogólne i osobowe Koncernu.
 • CAPEX rozwojowy Koncernu.
 • Wskaźnik giełdowy (TSR PKN względem rynku).
 • Wskaźnik zadłużenia Koncernu (dźwignia finansowa).
 • Wskaźnik wypadkowości (TRR Koncernu).

Oraz przypisała im odpowiednie progi premiowe. Rada Nadzorcza dla każdego z Członków Zarządu ustaliła również cele jakościowe związane z nadzorowanym przez nich pionem.

Dodatkowo Rada Nadzorcza – zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN – ustaliła następujące odrębne cele warunkujące możliwość otrzymania premii rocznej za 2017 rok:

 • Wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do 30 czerwca 2017 roku.
 • Ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, tak by ich członkowie posiadali uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych, potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, lub posiadali uprawnienia ustawowo zwalniające z obowiązku jego zdania.
  W szczególności posiadali stopnień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub nauk prawnych albo posiadali wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych w terminie do 31 grudnia 2017 roku.
 • Realizacja obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) w terminie do 31 grudnia 2017 roku.

Zasady premiowania kluczowego personelu kierowniczego (w tym Członków Zarządu).

Regulaminy funkcjonujące dla Zarządu PKN ORLEN, dyrektorów bezpośrednio podległych Zarządowi PKN ORLEN oraz pozostałych kluczowych stanowisk mają wspólne podstawowe cechy. Osoby objęte wyżej wymienionymi systemami premiowane są za realizację indywidualnych celów, wyznaczanych na początku okresu premiowego przez Radę Nadzorczą dla Członków Zarządu oraz przez Zarząd dla pracowników kluczowego personelu kierowniczego. Systemy Premiowania są spójne z Wartościami Koncernu, promują współpracę pomiędzy poszczególnymi pracownikami i motywują do osiągania najlepszych wyników w skali Grupy ORLEN.
Postawione cele mają charakter jakościowy i ilościowy, a rozliczane są po zakończeniu roku, na który zostały wyznaczone, na zasadach przyjętych w obowiązujących Regulaminach Systemów Premiowania. Regulamin daje ponadto możliwość wyróżnienia pracowników, którzy mają istotny wkład w osiągane wyniki.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu zasiadania w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych.

Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w 2017 roku w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych Grupy ORLEN nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia, z wyłączeniem Unipetrol a.s., przy czym wynagrodzenia z tego tytułu przekazywane były na rzecz Fundacji ORLEN – DAR SERCA. Na 31 grudnia 2017 roku trzech Członków Zarządu PKN ORLEN zasiadało w Radzie Nadzorczej Unipetrol a.s..

Umowy zawarte z osobami zarządzającymi o zakazie konkurencji i rozwiązanie umowy.

Umowy Członków Zarządów PKN ORLEN i spółek Grupy ORLEN w 2017 roku zostały dostosowane do wymogów wynikających z Ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z dnia 9 czerwca 2016 roku.

Zgodnie z zawartymi umowami Członkowie Zarządu PKN ORLEN zobowiązani są przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania umowy, do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. W okresie tym otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Zapisy w umowach dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu funkcji Członka Zarządu wchodzą w życie dopiero po upływie 6 miesięcy pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Ponadto umowy przewidują wypłatę odprawy w przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych, istotnych obowiązków wynikających z umowy, pod warunkiem pełnienia funkcji Członka Zarządu przez okres co najmniej 12 miesięcy. Odprawa w takim przypadku wynosi trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Analogiczne zasady w zakresie zakazu konkurencji i odpraw dotyczą standardowo Członków Zarządów spółek Grupy ORLEN.

Dyrektorzy bezpośrednio podlegli Zarządowi PKN ORLEN, standardowo zobowiązani są od dnia rozwiązania umowy do powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez okres 6 miesięcy. W tym czasie otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50% sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, płatne w 6 równych ratach miesięcznych. Odprawa z tytułu rozwiązania umowy przez Pracodawcę wynosi standardowo sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Wynagrodzenia organów zarządzających i nadzorujących.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w 2017 i 2016 roku [tys. PLN]

Wyszczególnienie 2017 2016
Wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, w tym:    
– wynagrodzenia i inne świadczenia 6 572 8 430
Wojciech Jasiński 1 226 1 715
Mirosław Kochalski 1 127 1 368
Sławomir Jędrzejczyk1 796 1 586
Piotr Chełmiński2 676 1 351
Zbigniew Leszczyński 943 1 049
Krystian Pater 1 012 1 226
Wiesław Protasewicz3 396 -
Maria Sosnowska3 396 -
Marek Podstawa4 - 135
– premie za rok poprzedni 7 740 5 040
Wojciech Jasiński 1 560 -
Mirosław Kochalski 1 303 -
Sławomir Jędrzejczyk1 1 500 1 500
Piotr Chełmiński2 1 260 1 260
Zbigniew Leszczyński 977 -
Krystian Pater 1 140 1 140
Marek Podstawa - 1 140
Ogółem: 14 312 13 470

1Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki do dnia 30 czerwca 2017 roku.
2Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki do dnia 30 czerwca 2017 roku.
3Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 1 lipca 2017 roku.
4Wynagrodzenie za okres pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki do dnia 8 lutego 2016 roku.

Premie potencjalnie należne Członkom Zarządu Spółki pełniącym funkcję w danym roku do wypłaty w roku kolejnym (tys. PLN)

Wyszczególnienie 2017 2016
Wojciech Jasiński 1 177 1 560
Mirosław Kochalski1 1 117 1 303
Sławomir Jędrzejczyk2 750 1 500
Piotr Chełmiński2 630 1 260
Zbigniew Leszczyński1 936 977
Krystian Pater 966 1 140
Wiesław Protasewicz3 396 -
Maria Sosnowska3 396 -
Marek Podstawa4 - 113
Ogółem: 6 368 7 853

1) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od dnia 8 lutego 2016 roku.
2) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji do dnia 30 czerwca 2017 roku.
3) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji od dnia 1 lipca 2017 roku.
4) Premia potencjalnie należna za okres pełnienia funkcji do dnia 8 lutego 2016 roku.

Wynagrodzenia i inne świadczenia wypłacone i należne byłych Członków Zarządu Spółki (tys. PLN)

Wyszczególnienie 2017 2016
Sławomir Jędrzejczyk1 750 -
Piotr Chełmiński1 630 -
Dariusz Krawiec2 - 3 160
Marek Podstawa3 113 1 140
Ogółem: 1 493 4 300

1W 2017 roku wypłacony zakaz konkurencji.
2W 2016 roku wypłacona premia za 2015 rok i zakaz konkurencji.
3W 2017 roku wypłacona premia należna za 2016 rok; w 2016 roku wypłacona odprawa i zakaz konkurencji.

Wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z tytułu zasiadania w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych (tysiące PLN).

Członkowie Zarządu PKN ORLEN zasiadający w roku 2017 i 2016 w Zarządach lub Radach Nadzorczych spółek zależnych, współkontrolowanych i stowarzyszonych Grupy ORLEN nie pobierali z tego tytułu wynagrodzenia, z wyłączeniem Unipetrol a.s., gdzie wynagrodzenia w całości przekazano na rzecz Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN (tys. PLN)

Wyszczególnienie 2017 2016
Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:    
Angelina Sarota 124 220
Adam Ambrozik1 - 13
Cezary Banasiński1 - 13
Mateusz Bochacik2 112 157
Grzegorz Borowiec1 - 13
Adrian Dworzyński2 110 157
Artur Gabor3 74 170
Wojciech Kryński4 53 -
Agnieszka Krzętowska2 114 161
Radosław Kwaśnicki 111 171
Cezary Możeński1 - 13
Remigiusz Nowakowski5 - 120
Leszek Pawłowicz1 - 13
Izabela Felczak-Poturnicka4 53 -
Wiesław Protasewicz6 57 98
Arkadiusz Siwko7 - 59
Ogółem: 808 1 378

1Za okres pełnienia funkcji do 29 stycznia 2016 roku.
2Za okres pełnienia funkcji od 29 stycznia 2016 roku.
3Za okres pełnienia funkcji do 31 sierpnia 2017 roku.
4Za okres pełnienia funkcji od 30 czerwca 2017 roku.
5Za okres pełnienia funkcji do 14 września 2016 roku.
6Za okres pełnienia funkcji od 3 czerwca 2016 roku do 28 czerwca 2017 roku.
7Za okres pełnienia funkcji od 29 stycznia do 3 czerwca 2016 roku.

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN.

Wynagrodzenia kluczowego personelu kierowniczego Grupy ORLEN (tys. PLN)

Wyszczególnienie 2017 2016
Wynagrodzenia i inne świadczenia członków kluczowego personelu kierowniczego:    
- pozostały kluczowy personel kierowniczy Spółki 41 479 44 403
- kluczowy personel kierowniczy spółek zależnych Grupy ORLEN 164 729 165 524
Ogółem: 206 208 209 927


Do góry