ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Perspektywy Rynkowe Krótkookresowe

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN funkcjonuje w warunkach zmiennego otoczenia makroekonomicznego. Sytuacja gospodarcza, rynek pracy oraz trendy makroekonomiczne mają istotny wpływ na poziom konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych, a w konsekwencji na wielkość i ceny ich sprzedaży. Dlatego spółka na bieżąco monitoruje zarówno najważniejsze wskaźniki gospodarcze, jak również wskaźniki rynkowe.

Jednym z najważniejszych wskaźników jest prognozowana wielkość konsumpcji. Na popyt na paliwa płynne wpływają trzy zasadnicze elementy: wielkość floty pojazdów na danym rynku, efektywność spalania silników oraz średni roczny przebieg pojazdu. O ile dwa pierwsze z tych wskaźników zmieniają się ewolucyjnie, to ostatni z nich (średni roczny przebieg) zależy od dochodu, którym dysponują nabywcy. W skali gospodarki dobrą syntetyczną miarą dochodu jest PKB, a jego zmiany realne uwzględniają także wpływ cen paliw1. Na poniższej grafice zaprezentowano dynamikę wskaźnika PKB oraz konsumpcji paliw na najważniejszych rynkach Grupy ORLEN do 2017 roku. Spodziewane jest utrzymanie się dobrego tempa wzrostu gospodarczego również w 2018 roku, z zastrzeżeniem, że zmiany w Polsce nie będą już uwzględniać gwałtownego przyrostu w 2017 roku, wynikającego ze zmian regulacyjnych, znacznie ograniczających szarą strefę.

Polska 

Wzrost PKB
Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw
mln ton

Niemcy 

Wzrost PKB
Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw
mln ton

Czechy 

Wzrost PKB
Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw
mln ton

Litwa 

Wzrost PKB
Zmiana % w stosunku do okresu poprzedniego

Konsumpcja paliw
mln ton

Ważnym wskaźnikiem jest cena ropy naftowej. W 2018 roku oczekujemy, że cena ropy Brent wzrośnie w porównaniu ze średnią za 2017 rok, w wyniku przedłużenia do końca 2018 roku porozumienia krajów OPEC dotyczącego ograniczenia produkcji ropy, o 1,8 mln bbl/d. Należy jednak oczekiwać, że silniejszy wzrost ceny ropy będzie skutkować jednoczesnym wzrostem wydobycia w USA oraz w innych regionach spoza OPEC, co powinno doprowadzić do ograniczania wzrostów cen. Ponieważ w krótkim terminie dużą rolę w kształtowaniu cen ropy odgrywają transakcje finansowe na rynkach papierowych, reagujące błyskawicznie na wszelkie sygnały zapowiadające możliwość zmian popytu i podaży, trzeba się liczyć z relatywnie dużą zmiennością cen tego surowca.

Poprzez mechanizm kosztowy: w krótkim horyzoncie paliwa nie mają substytutów, więc działają na gospodarkę tak, jak podatki. Niższe ceny paliw powiększają dochód do dyspozycji, który ostatecznie dzieli się na konsumpcję i oszczędności (krajowe), czyli główne determinanty wzrostu PKB. Gdy ceny paliw rosną, mechanizm kosztowy działa w drugą stronę: maleje dochód do dyspozycji a wraz z nim PKB.

Prognozy cen ropy Brent wg IHS Markit marzec 2018

Źródło: IHS Markit

Cena ropy przekłada się silnie na ekonomikę funkcjonowania branży rafineryjnej, co ilustruje wysokość marży Downstream. Marża ta jest wyliczana jako różnica między przychodami ze sprzedaży produktów – w tym przypadku rafineryjnych i petrochemicznych – a kosztami zakupu surowców – w tym przypadku przede wszystkim ropy naftowej. Wyniki operacyjne Grupy ORLEN są w znacznym stopniu uzależnione od różnic pomiędzy cenami rynkowymi produktów naftowych i cenami ropy naftowej oraz innych surowców niezbędnych do ich wytwarzania – tzw. cracki. Koszty nabycia surowca i ceny, po jakich Grupa ORLEN może ostatecznie sprzedać produkty rafinacji ropy naftowej, uzależnione są od wielu czynników pozostających poza jej kontrolą, w tym m.in.:

  • Zmian podaży/popytu na produkty rafineryjne i petrochemiczne.
  • Rozwoju mocy produkcyjnych światowej branży rafineryjnej.
  • Zmian w kosztach eksploatacyjnych związanych z procesami technologicznymi (koszty energii, mediów, remontów).
  • Zmian w przepisach z zakresu ochrony środowiska i innych, które wiążą się ze znacznymi wydatkami dla Grupy ORLEN.

Modelowa marża Downstream [USD/bbl]

W 2018 roku oczekiwany jest nieznaczny spadek marży w porównaniu ze średnią za 2017 rok w efekcie spadku marż na produktach rafineryjnych i petrochemicznych głównie na skutek wzrostu cen ropy. Czynnikiem ograniczającym spadek marży Downstream jest realny i oczekiwany wzrost konsumpcji paliw i produktów petrochemicznych w efekcie dalszego wzrostu gospodarki światowej.Do góry