ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Outlook CSR 2018+

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Coraz więcej firm wprowadza zasady społecznej odpowiedzialności do strategii biznesowych, dostrzegając jak ważny jest zrównoważony rozwój, w którym obok celów finansowych stawiane są cele CSR. Model zarządzania organizacją w sposób społecznie odpowiedzialny ewoluuje – pojawiają się nowe trendy, które z jednej strony stanowią wyzwanie dla firm, z drugiej natomiast pozwalają tworzyć przewagę na coraz bardziej konkurencyjnym rynku.

PKN ORLEN od wielu lat aktywnie wdraża działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest jedną z firm, które najwcześniej zaczęły publikować dane niefinansowe Początkowo były prezentowane w raportach CSR, a od kilku lat są uwzględniane w rocznych raportach zintegrowanych. W 2017 r. Spółka przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce, którego koordynatorem jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. W PKN ORLEN doceniamy rolę i wartość dialogu oraz jesteśmy otwarci na współpracę ze społecznościami lokalnymi, czego dowodem są prowadzone przez nas projekty, np. Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Angażujemy się także w działania związane z rozwojem elektromobilności oraz aktywnie uczestniczymy w dyskusji na temat transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wsród standardów i trendów CSR, które będą dominować w najbliższych latach z pewnością znajdą się następujące:               

 • Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 ogłoszona przez ONZ we wrześniu 2015 roku. Dokument zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs – Sustainable Development Goals) oraz 169 powiązanych z nimi zadań o charakterze gospodarczym, społecznym i środowiskowym.
 • Rozwój kapitału społecznego, którego podstawą jest dialog oparty na zaufaniu. Budowane w jego wyniku relacje powinny spełniać oczekiwania wszystkich uczestników procesu. Niezwykle ważnym tematem pozostaje ochrona praw człowieka. Istotne jest także angażowanie interesariuszy, np. poprzez motywujące kampanie społeczne, do podejmowania aktywności społecznej.
 • Wyzwania demograficzne wynikające z jednej strony z rosnącej populacji świata, a z drugiej strony, związane z fenomenem starzejącego się społeczeństwa w wielu krajach.
 • Zrównoważony łańcuch dostaw tworzony w oparciu o wysokie standardy dotyczące kwestii finansowych, środowiskowych, społecznych oraz praw człowieka. Współpraca w ramach łańcucha dostaw musi także odbywać się z zachowaniem należytej staranności.
 • Mierzenie wpływu społecznego, to z jednej strony zbieranie danych dotyczących realizowanych projektów, takich jak liczba zaangażowanych osób, wydatkowane środki czy liczba beneficjentów. Z drugiej strony, to określanie relacji pomiędzy osiągniętymi rezultatami a nakładami poniesionymi w celu ich uzyskania. To także identyfikowanie zmiany społecznej uzyskanej w wyniku podjętych działań czy też wskazanie stopnia realizacji ustalonych wskaźników KPI.
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym – koncepcja zakładająca wykorzystywanie produktu, także materiału czy surowca, na wszystkich etapach cyklu życia tak, by produkt pozostawał w gospodarce jak najdłużej, a produkcja odpadów była zminimalizowana. Co więcej, jeśli powstaną odpady, powinny być traktowane jako surowce wtórne.
 • Bezpieczeństwo w sieci oraz ochrona danych – tworzenie i stosowanie efektywnych zabezpieczeń chroniących przed niepowołanym dostępem, np. poprzez szyfrowanie danych. Stosowanie rozwiązań do zarządzania danymi ograniczających ryzyka, szczególnie w przypadku informacji wrażliwych.
 • Ekonomia współdzielenia – model gospodarczy oparty na dzieleniu się nieużywanymi lub nie w pełni wykorzystanymi zasobami i usługami, za opłatą lub za darmo.
 • Różnorodność, która może dotyczyć płci, wieku, niepełnosprawności, przynależności rasowej, światopoglądu, statusu rodzinnego i szeregu innych aspektów. Wyrównywanie szans i włączanie kwestii różnorodności w procesy zachodzące w organizacji otwiera przed firmą nowe możliwości rozwoju.
 • Ekologia – odpowiedzialne korzystanie z zasobów, czyste technologie, odnawialne źródła energii, elektromobilność, odpowiedzialna konsumpcja. Odpowiedzialność ekologiczna w skali mikro i makro.
 • Innowacyjność, która staje się kluczowym elementem konkurencyjności. Jest ważna zarówno w sferze konkretnych działań biznesowych, jak i w kulturze organizacyjnej. Sposób zarządzania powinien motywować do innowacyjności i otwartego myślenia. Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań wymaga także odpowiedzialnego zarządzania ryzykiem.
 • Raportowanie danych niefinansowych – stało się obowiązkiem dla wielu spółek w związku z wejściem w życie Dyrektywy 2014/95/UE dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności.


Do góry