ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Otoczenie Społeczne

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

PKN ORLEN od chwili swego powstania uczestniczy w inicjatywach zewnętrznych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

W grudniu 2003 roku PKN ORLEN przystąpił do inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana „Global Compact”, deklarując respektowanie zasad z zakresu przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałania korupcji.

W 2016 roku Grupa ORLEN włączyła się w działania na rzecz wdrożenia Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w spółkach Grupy i całym sektorze energetycznym. W 2017 roku PKN ORLEN został jednym z sygnatariuszy „Partnerstwa na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce”. PKN ORLEN od 2017 roku wspiera działalność Fundacji Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Jednym z celów Fundacji jest zapewnienie funkcjonowania Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, które skupia partnerów z obszaru biznesu i nauki w celu wytworzenia platformy współpracy między nauką i przedsiębiorcami wraz z instytucjami z otoczenia biznesu i administracji publicznej.

Kolejny projekt to „Responsible Care”, światowa inicjatywa przemysłu chemicznego zobowiązująca zakłady chemiczne do wspólnej pracy w celu systematycznego poprawiania bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska (tzw. triada HSE – Health, Safety, Environment) oraz otwartej komunikacji o swoich działaniach. PKN ORLEN uczestniczy w Programie od 1997 roku (przystąpił do niego poprzednik prawny Koncernu). W kolejnych latach dołączyły spółki Grupy ORLEN, t.j.: ANWIL, Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino”, Basell ORLEN Polyolefins i ORLEN Południe.

Z uwagi na trendy globalne i konsumenckie, strategie CSR muszą nie tylko odpowiadać na aktualne wyzwania, ale także je proaktywnie wyprzedzać. Takim działaniem była z pewnością inicjatywa firm energetycznych, które zdecydowały się podpisać „Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej”. PKN ORLEN znalazł się w ich gronie w 2010 roku. Sygnatariusze Deklaracji uznali, że „[]wspólne wysiłki muszą koncentrować się na stosowaniu i promowaniu koncepcji zrównoważonego rozwoju”. Takie działania firm energetycznych sprzyjają tworzeniu wspólnej wartości, wnoszą także wkład w rozwiązywanie ważnych problemów społecznych.

Istotnym wydarzeniem było podpisanie w 2014 roku przez PKN ORLEN „Deklaracji polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Koncern stał się tym samym jedną z firm wspierających realizację Wizji Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050”. Dokument nawiązuje do międzynarodowej inicjatywy Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development). Projekt integruje polskie przedsiębiorstwa wokół idei zrównoważonego rozwoju, określając kluczowe wyzwania i obszary priorytetowe, w których oczekiwana jest aktywność biznesu jego wsparcie dla przemian społeczno-gospodarczych. Od 2015 roku PKN ORLEN oraz spółka ORLEN Eko aktywnie działają w Komisji ds. Zrównoważonego Rozwoju, która powstała przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Podczas Kongresu „Polska Chemia" w 2015 roku Koncern podpisał „Deklarację wspierania idei zrównoważonego rozwoju branży chemicznej". Sygnatariusze tego dokumentu stwierdzili: „Świadomi roli branży chemicznej w kształtowaniu nowoczesnej gospodarki oraz jej wpływu na rozwój innych dziedzin przemysłu, dążymy do tego, aby poprzez działania i inicjatywy podejmowane w naszych przedsiębiorstwach aktywnie wspierać wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju".

PKN ORLEN uczestniczy także w światowym ruchu „Fair Trade”. Już od roku 2008 w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro dostępna jest wyłącznie kawa sygnowana tym znakiem. Termin jest używany dla określonego systemu certyfikacji i oznaczania produktów Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade). Ten zorganizowany ruch społeczny wykorzystuje podejście rynkowe, aby poprawiać sytuację mieszkańców krajów rozwijających się oraz promować zrównoważony rozwój. Istotnym elementem idei jest wspieranie i promowanie zrównoważonego stylu życia oraz zwiększanie wiedzy i świadomości konsumentów.

Organizacje i stowarzyszenia

Przedstawiciele Grupy ORLEN uczestniczą w pracach stowarzyszeń i organizacji o różnym charakterze. Członkostwo w nich traktowane jest jako ważny element funkcjonowania na polskiej oraz europejskiej scenie gospodarczej i społecznej.

Główne korzyści wynikające z członkostwa to przede wszystkim możliwość pozyskania wiedzy, bieżący dostęp do informacji na temat projektów aktów normatywnych dotyczących sektora paliwowo-energetycznego na rynku polskim i europejskim, dostęp do zagranicznych wyników badań i rozwiązań technicznych, ale także możliwość dzielenia się wiedzą i pozyskiwania nowych doświadczeń. Aktywność w tych organizacjach to także sposób na budowanie trwałych relacji z otoczeniem, szczególnie dzięki członkostwu w organizacjach pracodawców czy promujących ideę odpowiedzialnego biznesu.

Organizacje i stowarzyszenia  członkostwo PKN ORLEN w 2017 roku

Wybrane organizacje i stowarzyszenia, których członkami w 2017 roku były pozostałe spółki Grupy ORLEN


Przeczytaj również:
Nasi Interesariusze Społeczeństwo

Do góry