ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Odpowiedzialny Pracodawca

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN zapewnia swoim pracownikom godne warunki zatrudnienia, atrakcyjny system świadczeń pracowniczych i możliwości rozwoju. Przyznany po raz kolejny tytuł Top Employer Polska", świadczy o stosowaniu praktyk i standardów HR na światowym poziomie. Dzięki utalentowanym pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej możliwa będzie dalsza budowa wartości Koncernu.

Zatrudnienie

W 2017 roku polityka zatrudnienia w Grupie ORLEN koncentrowała się na zapewnieniu najwyższej jakości specjalistów zarówno do realizacji bieżących zadań operacyjnych, jak i projektów strategicznych. Zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących m.in. energetykę, logistykę, zakupy, informatykę oraz sprzedaż detaliczną wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 532 osoby (r/r) do poziomu 20 262. Średnioroczne zatrudnienie w Grupie ORLEN w 2017 roku wyniosło 20 004 osoby i zwiększyło się o 255 osób (r/r).

Podstawowe dane dotyczące zatrudnienia w Grupie ORLEN

Stan zatrudnienia w spółkach Grupy ORLEN na koniec 2017 i 2016 roku

2017   2016
  4 980 PKN ORLEN 4 786  
  4 720 GRUPA UNIPETROL 4 576  
  1 648 ORLEN SERWIS 1 605  
  1 612 GRUPA ORLEN LIETUVA 1 582  
  1 268 ANWIL 1 244  
  1 098 GRUPA ORLEN OCHRONA 1 055  
  4 936 POZOSTAŁE SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ ORLEN * 4 882  
  20 262 RAZEM 19 730  

*2017: w tym ORLEN Południe - 716, ORLEN Laboratorium - 614, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych - 455
*2016: w tym ORLEN Południe - 827, ORLEN Laboratorium - 604, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych - 446 

 
Płeć
2017   2016
  74% MĘŻCZYŹNI 74%  
  26% KOBIETY 26%  
 
Zarządy spółek Grupy ORLEN
2017   2016
  89% MĘŻCZYŹNI 89%  
  11% KOBIETY 11%  
 
Rady nadzorcze spółek Grupy ORLEN
2017   2016
  79% MĘŻCZYŹNI 84%  
  21% KOBIETY 16%  
 
Rodzaj wykonywanej pracy
2017   2016
  54% PRACOWNICY FIZYCZNI 56%  
  46% PRACOWNICY UMYSŁOWI 44%  
 
Wykształcenie
2017   2016
  22% ZAWODOWE 23%  
  35% ŚREDNIE 35%  
  2% PODSTAWOWE 3%  
  41% WYŻSZE 39%  
 

Kluczowe dane dotyczące zatrudnienia dla PKN ORLEN

Struktura zatrudnienia w grupach zawodowych oraz struktura wiekowa w PKN ORLEN

Płeć
2017   2016
  79% MĘŻCZYŹNI 80%  
  21% KOBIETY 20%  
 
Rodzaj wykonywanej pracy
2017   2016
  43% PRACOWNICY FIZYCZNI 44%  
  57% PRACOWNICY UMYSŁOWI 56%  
 
Wykształcenie
2017   2016
  16% ZAWODOWE 16%  
  18% ŚREDNIE 19%  
  66% WYŻSZE 65%  
 
Struktura wiekowa
2017   2016
  11% MNIEJ NIŻ 30 LAT 11%  
  31% MIĘDZY 31 a 40 LAT 32%  
  31% MIĘDZY 41 a 50 LAT 30%  
  22% MIĘDZY 51 a 60 LAT 23%  
  5% WIĘCEJ NIŻ 60 LAT 6%  
 

Pozostałe dane dotyczące zatrudnienia w PKN ORLEN

Łączna liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – 4980 osób*.

Rodzaj umowy
Kobiety   Mężczyźni
  869 Na czas nieokreślony 3573  
  124 Na czas określony 336  
  11 Na okres próbny 34  
  19 Umowa na zastępstwo 14  
 
Regiony
Kobiety   Mężczyźni
  790 Płock 3267  
  233 Inne 690  
  1023 Razem 3957  

*Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. Liczba pracowników zawiera osoby w statusie zawieszony", tzn. przebywających na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym, rehabilitacji, urlopach macierzyńskich.

 

Łączna ilość nowo zatrudnionych w 2017 roku w PKN ORLEN – 376 osób.

Grupy wiekowe
<31 155  
31-40 132  
41-50 65  
51-60 18  
>60 6  
Razem 376  
 
Płeć
Kobiety   Mężczyźni
  98 Płeć 278  
 
Regiony
Płock   Inne
  230 Regiony 146  

 

Powrót do pracy i wskaźnik rotacji pracowników po urlopie rodzicielskim w podziale na płeć w PKN ORLEN
Nie jest znana liczba wszystkich uprawnionych do urlopu rodzicielskiego – nie ma obowiązku zgłaszania po stronie pracowników  
Liczba osób korzystających w 2017 roku z urlopu rodzicielskiego wyniosła: 52
– w tym kobiet 52
Liczba osób, które wróciły do pracy po urlopie rodzicielskim w 2017 roku: 30
– w tym kobiet 30
Liczba osób, które wróciły do pracy po urlopie rodzicielskim i przepracowały co najmniej 12 miesięcy – badany okres 2016 rok (12-miesięczny okres pracy trwający do 31.12.2017): 35
– w tym kobiet 35
Wskaźnik powrotu do pracy po urlopie rodzicielskim: 100%
– wskaźnik rotacji pracowników po urlopie rodzicielskim 100%

Polityka wynagradzania

Zasady wynagradzania w PKN ORLEN reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy („ZUZP”). Podstawowym elementem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze ustalone w oparciu o Taryfikator Stanowisk Pracy i Tabelę Wynagrodzeń Zasadniczych oraz premia.

W zależności od rodzaju stanowiska pracownicy są objęci miesięcznym, kwartalnym, kwartalno-rocznym lub rocznym systemem premiowania. Ponadto pracownicy mają prawo do dodatkowej premii rocznej, uzależnionej od realizacji tzw. celu solidarnościowego, a także dodatków do wynagrodzenia, m.in. za pracę zmianową, ratownictwo chemiczne czy tzw. dodatku ekspackiego. Za szczególne osiągnięcia pracodawca może przyznać pracownikowi nagrodę z Funduszu Nagród Pracodawcy. W 2017 roku został zaktualizowany ZUZP PKN ORLEN m.in. w zakresie Taryfikatora Stanowisk Pracy i Tabeli Wynagrodzeń Zasadniczych oraz zasad zatrudniania i awansowania. W 2017 roku nie było sporów zbiorowych, nie doszło do rozwiązania, zawieszenia czy zawarcia ZUZP.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (obejmujące płacę zasadniczą, premie, nagrody, ryczałty i nadgodziny) w Grupie ORLEN w 2017 roku wyniosło 7 298 PLN. W 2017 roku w PKN ORLEN nie zostało zawarte porozumienie płacowe ze związkami zawodowymi. W związku z tym pracodawca wydał zarządzenie, które zakładało podwyżki uznaniowe w wysokości 200 PLN na 1 pracownika oraz nagrody jednorazowe w łącznej wysokości 4 600 PLN. W 2017 roku nie były realizowane zwolnienia grupowe.

Stosunek wynagrodzenia zasadniczego mężczyzn do wynagrodzenia zasadniczego kobiet według zajmowanego stanowiska 2017 roku w PKN ORLEN
Referent 98%
Operator procesów produkcyjnych -
Opiekun klienta 103%
Specjalista 102%
Przedstawiciel handlowy 107%
Pozostałe 104%
Mistrz procesów produkcyjnych 95%
Inżynier wsparcia produkcji 115%
Menedżer sprzedaży 99%
Kierownik 104%
Dyrektor 104%

 

Udział (proc.) wynagrodzenia zasadniczego kobiet i mężczyzn w podziale na stanowiska w stosunku do średniego wynagrodzenia zasadniczego w 2017 roku w PKN ORLEN
  Kobieta Mężczyzna
Ogółem 99,0% 100,2%
Referent 55% 54%
Operator procesów produkcyjnych - 66%
Opiekun klienta 68% 69%
Specjalista 91% 91%
Przedstawiciel handlowy 95% 100%
Pozostałe 87% 89%
Mistrz procesów produkcyjnych 120% 112%
Inżynier wsparcia produkcji 83% 94%
Menedżer sprzedaży 112% 110%
Kierownik 154% 158%
Dyrektor 359% 369%

 

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji
Mężczyźni 115%
Kobiety 144%

Zbiorowe układy pracy

Odsetek pracowników zatrudnionych w PKN ORLEN objętych umowami zbiorowymi wynosi 100%.

Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy są także w kilku innych spółkach Grupy ORLEN. Procent zatrudnionych w polskich spółkach Grupy ORLEN objętych zbiorowymi układami pracy wynosi ok. 36% zatrudnionych. Natomiast w ORLEN Lietuva oraz w Unipetrolu obowiązują porozumienia zbiorowe zawarte pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi, które można uznać za dokumenty zbliżone do układów zbiorowych, określonych w polskim reżimie prawnym. Przy tym założeniu procent zatrudnionych w Koncernie objętych zbiorowymi układami pracy lub porozumieniami zbliżonymi do tych aktów (obowiązujących w Spółkach zagranicznych) wynosi ok. 66%.

Realizowane programy kadrowe

Polityka zarządzania potencjałem pracowników

Ludzie to niezmiennie jeden z głównych filarów strategii Grupy ORLEN. Ważnym elementem realizowanej polityki rozwoju było badanie opinii pracowników, ocena ich potrzeb, a także wspólne wypracowywanie i wdrażanie inicjatyw wpływających na wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników. Badanie poziomu satysfakcji i zaangażowania zostało przeprowadzone w 17 spółkach Grupy ORLEN. Do najważniejszych inicjatyw należały m.in.: nowe kanały komunikacji dla pracowników (newslettery, tablice informacyjne, inspiracje dla menedżerów), komunikowanie osiągnięć pracowników (tablice uznania), rozwój umiejętności z zakresu zarządzania projektami (szkolenia z Project Management, tablice do zgłaszania pomysłów, spotkania podsumowujące projekty). Priorytetami w 2017 roku były: stały rozwój wiedzy pracowników, zaangażowanie menedżerów w rozwój zespołów oraz działania wizerunkowe Grupy ORLEN.

Polityka rekrutacji

Podejmowane działania ukierunkowane były zarówno na pozyskanie kadry specjalistycznej, jak i eksperckiej, oraz na współpracę ze środowiskiem akademickim – w tym ukazujące szerokie spectrum możliwości, jakie niesie ze sobą praca w Grupie ORLEN. PKN ORLEN uczestniczył w Targach Pracy na uczelniach technicznych oraz wspierał studentów i absolwentów w pozyskiwaniu doświadczeń zawodowych poprzez organizację praktyk i staży. Spółki Grupy ORLEN współpracowały z technicznymi szkołami średnimi i wyższymi w celu dopasowania programów nauczania do potrzeb kadrowych i rozwijania kompetencji potrzebnych w obszarze działania Grupy ORLEN już na etapie edukacji szkolnej. Kontynuowano tzw. Program Adaptacji, dzięki któremu nowo zatrudnieni pracownicy poznają działalność Grupy ORLEN, jej kulturę organizacyjną oraz wartości i zasady postępowania.

Rozwój i szkolenia

Kryteria wyznaczające kierunki polityki szkoleniowej wynikają z priorytetów strategii biznesowej. Działania w zakresie rozwoju wspierały w 2017 roku rozwój kompetencji specjalistycznych oraz kształtowały pożądaną kulturę organizacyjną, w szczególności w zakresie budowania angażującego miejsca pracy i innowacyjności.

Ważnym elementem polityki szkoleniowej w 2017 roku było kształtowanie przywództwa poprzez rozwój kompetencji menedżerskich, zgodnie z podejściem, że to menedżerowie mają największy wpływ na budowanie zaangażowania w firmie. Jednym z narzędzi rozwoju w tym zakresie był program rozwoju menedżerów, kształtujący umiejętności zarządzania, rozwijania kompetencji pracowników, motywowania i angażowania.

W 2017 roku Grupa ORLEN zapewniała wsparcie rozwoju pracowników, korzystając z najlepszych rynkowych praktyk, różnorodnych form i narzędzi. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych (otwartych i zamkniętych), studiach podyplomowych, MBA, coachingu, mentoringu oraz poszerzali i wymieniali z innymi wiedzę o rynku poprzez udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych. Niezwykle ważnym elementem naszych działań była promocja kultury bezpieczeństwa pracy, poprzez różnorodne projekty edukacyjne i szkolenia obligatoryjne. Działania szkoleniowo-rozwojowe realizowane były nie tylko w formie szkoleń stacjonarnych, ale również w formie szkoleń e-learningowych. Kontynuowano także naukę języków obcych w ramach projektów: Akademii Językowej PKN ORLEN oraz wakacyjnych kursów języka angielskiego.

W ramach rozwoju kultury bezpieczeństwa w 2017 roku kontynuowana była Akademia Bezpiecznej Jazdy ORLEN. Celem programu jest doskonalenie technik bezpiecznej jazdy samochodem i reagowania w sytuacjach trudnych na drodze.

W 2017 roku w PKN ORLEN przeszkolonych zostało ponad 4 tys. pracowników, a średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na jednego pracownika wyniosła 29. Łącznie w 2017 roku zrealizowano ponad 9,5 tys. osoboszkoleń.

Szkolenia w wybranych spółkach Grupy ORLEN

SPÓŁKA Całkowita liczba pracowników przyjęta do wyliczeń Średnia ilość godzin szkoleniowych na Pracownika Średnia ilość godzin szkoleniowych na Kobietę Średnia ilość godzin szkoleniowych na Mężczyznę Średnia ilość godzin szkoleniowych na Menedżerów Średnia ilość godzin szkoleniowych na Nie-menedżerów
PKN ORLEN 4980 28,77 31,98 27,94 39,65 27,35
ORLEN Serwis (bez spółek zagranicznych) 1520 19,83 19,83 19,83 59,25 18,24
Grupa ORLEN Lietuva (dotyczy spółki ORLEN Lietuva, bez spółek Grupy Kapitałowej) 1382 63,89 61,94 64,63 58,78 64,67
Grupa ANWIL 1268 31,74 28,31 32,38 31,47 31,79
Grupa ORLEN Ochrona 1098 40 26 41 101 35
ORLEN Południe (dotyczy spółki ORLEN Południe, bez spółek Grupy Kapitałowej) 626 19 17 20 31 19
ORLEN Laboratorium 614 17,24 16,10 20,69 39,82 15,81
Centrum Usług Korporacyjnych 455 30,04 30,06 29,90 61,10 21,51
ORLEN KolTrans 389 20,06 18,38 20,35 80,48 18,42
ORLEN Paliwa 357 9,39 7,21 10,99 14,62 8,63
ORLEN Oil 315 34,98 34,66 34,82 85,67 26,56
ORLEN Centrum Serwisowe 313 8,72 8 8,85 26 8,49
ORLEN Upstream (dotyczy tylko spółki ORLEN Upstream) 96 31,91 24,8 35,86 25,88 33,82

Powyższa tabela nie uwzględnia Grupy Unipetrol ze względu na zmiany strukturalne, które miały miejsce w 2017 roku oraz podano dane wyłącznie dla spółki – matki w Grupie ORLEN Lietuva.

Praktyki studenckie i programy stażowe

PKN ORLEN troszczy się o rozwój zawodowy nie tylko swoich pracowników, ale również osób młodych, uczniów, studentów i absolwentów uczelni wyższych oraz szkół średnich, stwarzając im możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych dzięki uczestnictwu w programach praktyk i staży.

W 2017 roku PKN ORLEN był organizatorem m.in.: programów stażowych „Kurs na ORLEN”, #Energia dla przyszłości oraz praktyk grupowych realizowanych we współpracy ze szkołami średnimi i uczelniami wyższymi. W zorganizowanych praktykach i stażach uczestniczyło ponad 200 osób.

Prowadzone były również działania edukacyjno-informacyjne, w tym m.in.: Dzień Wiedzy z ORLENEM (cykl spotkań na uczelniach poświęcony działalności i innowacyjności PKN ORLEN), udział PKN ORLEN w targach pracy (Targi Pracy w Płocku, Absolvent Talent Days w Warszawie i w Łodzi) oraz w ogólnopolskim projekcie Case Week, podczas którego przedstawiciele obszarów energetyki, informatyki i ochrony środowiska przygotowali i przeprowadzili dla studentów warszawskich uczelni wyższych spotkania (tzw. case study).

Rozwój Funkcji Kadrowych („HR”)

W 2017 roku aktywna współpraca pomiędzy zespołami HR w Grupie ORLEN miała na celu wypracowanie Polityki HR dla Grupy ORLEN – wspólnego dokumentu o współpracy w ramach realizowanych projektów. Dostosowywano również rozwiązania kadrowo-płacowe, jak i systemy informatyczne do efektywnego wspierania procesów biznesowych. Zoptymalizowany został także proces obsługi pracowników na potrzeby spółek Grupy ORLEN w Centrum Transakcyjnym (CT).

Dialog społeczny i świadczenia socjalne

Grupa ORLEN dba o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł. Obowiązujące w PKN ORLEN zasady dialogu społecznego wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych: Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, oraz odrębnych, szczegółowych Porozumieniach. Pozwala to na budowanie konstruktywnych i trwałych rozwiązań we współpracy z przedstawicielami pracowników.

Grupa ORLEN zapewnia pracownikom świadczenia socjalne obejmujące dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego, opieki nad dzieckiem, wypoczynku dzieci i młodzieży, wyprawek szkolnych. Tradycją stały się upominki świąteczne dla dzieci pracowników. Pracodawca finansowo wspiera rodziny o niskich dochodach. Pracownicy mają również możliwość uzyskania dofinansowania zajęć sportowo-rekreacyjnych i kulturalno-oświatowych czy turnusu rehabilitacyjnego. Istnieje również możliwość otrzymania bezzwrotnej zapomogi oraz zwrotnej pożyczki na cele mieszkaniowe. PKN ORLEN zapewnia jednolity pakiet świadczeń socjalnych pracownikom Spółek Grupy ORLEN, z którymi współpracuje w ramach wspólnej działalności socjalnej. Spółki, z którymi PKN ORLEN prowadzi wspólną działalność socjalną (stan na 31.12.2017 roku): Basell ORLEN Polyolefins, Centrum Edukacji, ORLEN Administracja, ORLEN Asfalt, ORLEN Centrum Serwisowe, ORLEN Eko, ORLEN KolTrans, ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych, ORLEN Laboratorium, ORLEN Ochrona, ORLEN Paliwa, ORLEN Projekt, ORLEN Upstream, ORLEN Serwis, Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, Fundacja ORLEN – DAR SERCA.

Świadczenia dodatkowe nie są zróżnicowane ze względu na rodzaj zawartej umowy o pracę (na czas określony lub nieokreślony) czy zatrudnienie w określonym wymiarze czasu pracy oraz lokalizację. Świadczenia w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przysługują wszystkim pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Ponadto Pracownicy PKN ORLEN objęci są Pracowniczym Programem Emerytalnym, tzw. III Filarem. Dodatkowo PKN ORLEN pokrywa częściowo pracownikom składkę PZU. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę po przepracowaniu 3 miesięcy w Spółce, niezależnie od rodzaju umowy.

Zakres świadczeń socjalnych z ZFŚS, które mają zapewnione byli pracownicy (emeryci, renciści, PDOE) PKN ORLEN i spółek z Grupy ORLEN prowadzących wspólną działalność socjalną jest następujący:

 • Dofinansowanie wypoczynku lub leczenia sanatoryjnego.
 • Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Dofinansowanie wyprawki szkolnej.
 • Upominki świąteczne dla dzieci.
 • Bezzwrotne zapomogi.
 • Pożyczki na cele mieszkaniowe.

Dodatkowo:

 • Ekwiwalent w formie pieniężnej dla osób o niskich dochodach.
 • Jubileusz urodzin od 70 roku życia co 5 lat a od 90 co roku w formie pieniężnej.
 • Spotkania z byłymi pracownikami w Radach Klubu Seniora na terenie całego kraju.

W Grupie ORLEN nie ma znaczenia lokalizacja, w jakiej pracownik wykonuje pracę ani rodzaj umowy o pracę. Wszystkim pracownikom przysługują takie same świadczenia. Różnice w świadczeniach np. dotyczących ubezpieczeń uzależnione są od pracodawcy, u którego pracownik jest zatrudniony. W PKN ORLEN ubezpieczenie grupowe obejmuje wszystkich pracowników, którzy zadeklarowali przystąpienie do ubezpieczenia. Pracownicy mają do wyboru jeden z wariantów.

W Spółkach Grupy ORLEN funkcjonują ubezpieczenia grupowe, ale każda spółka w tym zakresie działa indywidualnie.

Poza wyżej opisanymi programami PKN ORLEN wspiera również ciągłość zatrudnienia pracowników, których stosunki pracy zostają rozwiązane w związku z procesami restrukturyzacyjnymi, oferując pakiety szkoleniowe. W ramach pakietu PKN ORLEN finansuje szkolenia przydatne w dalszej ścieżce zawodowej, wskazane przez zainteresowaną osobę.

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały zawarte w wewnętrznych regulacjach spółek:

 • W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy (ZUZP) opracowanym i zarejestrowanym przez Państwowego Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie, zgodnie z przepisami Działu XI Kodeksu Pracy oraz obowiązującym rozporządzeniem MPiPS w kwestii trybu postępowania w sprawie rejestracji układów zbiorowych pracy, prowadzenia rejestru układów i akt rejestrowych oraz wzorów klauzul rejestracyjnych i kart rejestrowych, oraz/lub
 • Regulaminie pracy ustalonym zgodnie z przepisami rozdziału IV Kodeksu Pracy.

Dotyczą one organizacji bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. W Grupie Kapitałowej jest prowadzony transparentny dialog społeczny. Terminy dla poszczególnych procesów zasadniczo wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w niektórych przypadkach są nawet korzystniejsze.

Opieka medyczna

Usługi medyczne i inne profilaktyczne programy zdrowotne, w tym wykraczające poza zakres medycyny pracy, są realizowane we współpracy z Centrum Medycznym Medica w Płocku oraz Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie. W 2017 roku realizowano badania profilaktyczne w miejscu pracy w ramach akcji Profilaktyka na Wyciągnięcie Ręki.

Pracodawca Przyjazny Rodzinie

Jako firma wdrażająca nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym, PKN ORLEN realizuje program „Pracodawca Przyjazny Rodzinie”, zawierający takie rozwiązania jak: dodatkowe dwa dni opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, dodatkowe dwa dni opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem do 24 roku życia, żłobek dla dzieci pracowników, dodatkowa godzina na karmienie, opieka medyczna w ciąży, pokoje dla matek karmiących, upominek dla pracowników z okazji narodzin dziecka, przesyłanie do osób na urlopach rodzicielskich i wychowawczych informacji z życia firmy.

Nagrody i certyfikaty

Polityka i praktyki kadrowe w PKN ORLEN były badane przez niezależne organizacje. Analizowane były świadczenia podstawowe, świadczenia dodatkowe, warunki pracy, szkolenia, rozwój kariery zawodowej oraz zarządzanie kulturą organizacyjną firmy. Efektem oceny było przyznanie Spółce szeregu wyróżnień, w tym m.in.: certyfikatu Top Employers Polska 2017, tytułu The World’s Most Ethical Company oraz tytułu „Najbardziej pożądany pracodawca w opinii specjalistów i menadżerów" w kategorii Energetyka, Gaz, Paliwa, Chemia w badaniu przeprowadzonym przez firmę rekrutacyjną Antal International.Do góry