ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Odpowiedzialność za Produkt

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN sukcesywnie obniża energochłonność jednostek produkcyjnych, poprawiając doskonałość operacyjną.

 1. Surowce i materiały wykorzystane w produkcji

W ramach produkcji rafineryjnej, jak i petrochemicznej, przerabiane są różne surowce, oraz półprodukty. Głównym surowcem jest jednak ropa naftowa, będąca podstawą bilansu masowego produkcji, a także pozostałe wsady, w tym biokomponenty i inne chemikalia.

Zużyte surowce/materiały

Surowce nieodnawialne [t]
  PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
  2017 2016 2017 2016 2017 2016
Ropa naftowa 15 219 558 15 129 586 9 820 529 9 323 372 7 894 288 5 421 666
Pozostałe surowce 1 312 039 1 006 848 315 893 508 966 2 510 229 1 322 317
 
Surowce odnawialne [t]
  PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
  2017 2016 2017 2016 2017 2016
Biokomponenty 810 499 723 636 52 719 75 480 269 580 215 081

Zużycie ropy naftowej 

  Zużycie ropy naftowej Udział ropy we wsadach ogółem
  2017 2016 2017 2016
PKN ORLEN 15 219 558 15 129 586 85% 86%
ORLEN Lietuva 9 820 529 9 323 372 96% 94%
Unipetrol 7 894 288 5 421 666 78% 83%
  32 934 376 29 874 624 86% 88%

Ropa naftowa, która jest surowcem nieodnawialnym, nabywana jest dla wszystkich rafinerii Grupy ORLEN w ramach zintegrowanego procesu zakupowego prowadzonego w PKN ORLEN od odbiorców zewnętrznych.

Pozostałe grupy materiałowe, które są zużywane w naszych zakładach to gaz ziemny, biokomponenty oraz półprodukty, które głównie wymieniane są pomiędzy rafinerią a petrochemią (nie stanowią wsadu pierwotnego).

 1. Ilość wykorzystanych biokomponentów spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju

W trosce o środowisko naturalne, jak również ze względu na wymagania krajowe dotyczące zapewnienia minimalnego udziału biokomponentów w paliwach transportowych Grupa ORLEN wykorzystała ponad 810 tys. ton estrów metylowych oraz około 230 tys. ton bioetanolu.

Całość biokomponentów wykorzystywanych w Grupie ORLEN na wszystkich rynkach spełniała Kryteria Zrównoważonego Rozwoju określone w Dyrektywie o Odnawialnych Źródłach Energii oraz w Dyrektywie o Jakości Paliw Dyrektywy.

Ilości biokomponentów wykorzystane w ramach Grupy ORLEN – biokomponenty spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR) na rynku polskim, czeskim i litewskim

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
  Polska   Czechy*   Litwa   RAZEM  
Estry [t] 624 866 543 887 143 000 115 789 42 504 39 408 810 369 699 084

w tym produkcja ORLEN Południe [t]

192 803 148 492 - - - - 192 803 148492
Bioetanol [t] 185 433 175 811 34 000 40 487 10 210 8 795 229 643 225 093

 

  2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
  Polska   Czechy*   Litwa   RAZEM  
Estry [m3] 707 662 609 813 161 948 131 131 48 136 44 630 917 746 785 574
w tym produkcja ORLEN Południe [m3] 218 350 131 118 - - - - 218 350 131118
Bioetanol [m3] 234 429 226 042 42 984 51 184 12 908 11 119 290 321 288345

Uwaga: Biokomponenty nie wyprodukowane przez Orlen Południe zostały zakupione z zewnątrz.
*Biokomponenty wykorzystane do blendowania paliw przeznaczonych na rynek czeski   

 1. Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w paliwach

Głównym celem Rafinerii w Grupie ORLEN jest produkcja paliw ciekłych spełniających normy i uregulowania prawne. W całym ciągu technologicznym przebiegają procesy ukierunkowane na uzysk jakościowych komponentów do produkcji paliw spełniających te wymogi.

Zakład Produkcyjny PKN ORLEN w Płocku
Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach Destylacji Rurowo-Wieżowych.
W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Alkilacji
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
 • Hydrokrakingu
 • Hydroodsiarczania Gudronu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawanie dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

ORLEN Południe
Podstawowym przedmiotem działalności instalacji jest produkcja biodiesla (estrów metylowych kwasów tłuszczowych).

Główne etapy produkcji estrów metylowych:

 • Degguming chemiczny – Odgumianie
 • Rafinacja ciągła
 • Estryfikacja kwaśna kwasów tłuszczowych
 • Transestryfikacja oleju rzepakowego
 • Płukanie i suszenie biodiesla

podczas których zachodzą między innymi procesy: oczyszczania oleju rzepakowego ze związków fosforu oraz wolnych kwasów tłuszczowych, obniżania kwasowości, reakcja oleju z metanolem tworząca estry metylowe, mycia i suszenia biodiesla.

Nie zachodzi konieczność przeprowadzania procesów odsiarczania i ograniczania zawartości benzenu i ołowiu.

ORLEN Lietuva
Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach destylacji rurowo-wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Visbreakingu
 • Oligomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu i ołowiu do poziomów spełniających normy jakościowe komponentów.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (również biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawaniu dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

UNIPETROL RPA – Rafinerie w Litvinovie i Kralupach
Ropa naftowa poddawana jest procesowi rozdestylowania na poszczególne frakcje naftowe (destylaty) na instalacjach destylacji rurowo-wieżowych.

W kolejnych etapach destylaty te podlegają procesom konwersji na instalacjach:

 • Krakingu
 • Reformingu
 • Izomeryzacji
 • Hydroodsiarczania Olejów Napędowych
 • Hydrokrakingu
 • Visbreakingu

podczas których zachodzą między innymi procesy: uwodorniania, konwersji związków azotu i tlenu, rozpad węglowodorów parafinowych, olefinowych i aromatycznych z bocznymi łańcuchami na węglowodory o niższej masie cząsteczkowej, konwersja węglowodorów alifatycznych C5-C6, o niskiej liczbie oktanowej, do ich izomerów o wyższej liczbie oktanowej, odaromatyzowania, odmetalizowania.

Dodatkowo przeprowadzane są procesy odsiarczania i ograniczenia benzenu do poziomów pozwalających na spełnienie norm jakościowych komponentów. Komponenty paliw nie zawierają ołowiu.

Komponowanie paliw ciekłych polega na blendingu odpowiednich komponentów danego paliwa (a także biokomponentów do określonych gatunków paliw) oraz dodawaniu dodatków uszlachetniających zgodnie z przygotowaną recepturą.

Zawartość benzenu, ołowiu i siarki w poszczególnych gatunkach paliw ciekłych w podziale na Spółki Grupy ORLEN przedstawia tabela.

Wszystkie gatunki paliw ciekłych stanowiących wyrób gotowy (finalny/handlowy) produkowane i wprowadzane na rynek przez PKN ORLEN i pozostałe spółki Grupy ORLEN spełniają obowiązujące wymagania formalno-prawne i normatywne w zakresie zawartości  benzenu, ołowiu i siarki.

 1. Podejście do zarządzania aspektem „Energia”

Naszym głównym celem jest tworzenie nowoczesnych źródeł energii elektrycznej oraz cieplnej zarówno dla odbiorców wewnętrznych, jak również przeznaczonej do sprzedaży na rynek zewnętrzny.

Ważnym aspektem naszej działalności jest również rozwój nowych projektów, takich jak panele fotowoltaiczne na stacjach paliw, siłownie wiatrowe oraz rozwój elektromobilności – światowego trendu, który z każdym dniem zyskuje na popularności. W ramach Grupy ORLEN szczególną uwagę skupiamy na nieustannej pracy nad doskonałością operacyjną, w takich obszarach jak: optymalizacja procesów produkcyjnych, straty dystrybucyjne czy wzrost wydajności instalacji. Strategia obszaru Energetyki zakłada dążenie Koncernu do przeistoczenia się z roli wyłącznie konsumenta energii elektrycznej do nowej roli – producenta energii elektrycznej. Wszelkie działania zmierzające do realizacji wyznaczonych sobie celów odbywają się z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności.

Ograniczanie zużycia energii
W 2017 roku dzięki inwestycjom zrealizowanym w Grupie ORLEN udało się zredukować zużycie energii w następujących ilościach:

 • Energia elektryczna – 1278,79 MWh
 • Ciepło w parze – 77772 GJ

W tym:

 • ANWIL:

Energia elektryczna – 82 toe – 953,66 MWh, osiągnięte poprzez wymianę transformatora TB2 w Elektrociepłowni na jednostkę o wyższej efektywności energetycznej. Efekt został przeliczony na toe zgodnie z audytem i wnioskiem o wydanie świadectwa energetycznego dla tego zadania.

 • Unipetrol:

Energia elektryczna – 325,13 MWh, osiągnięte poprzez przebudowę oświetlenia maszynowni Elektrociepłowni Litvinov. Projekt został ukończony 1 marca 2017 roku. Oszczędności zostały obliczone jako różnica rocznej konsumpcji energii elektrycznej przed i po przebudowie. Konsumpcja energii elektrycznej po przebudowie została obliczona jako średnia z danych zmierzonych przez 10 miesięcy pomnożona przez okres całego roku.

 • EC Płock:

Ciepło w parze – 77772 GJ, osiągnięte poprzez redukcję strat ciepła w systemie dystrybucji pary 0,02, 0,65, 1,7 i 3,2 MPa. Obliczenia dokonane według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii (Dz.U. RP z 2012 r. poz. 962).

Bazą dla przedstawienia powyższych wyników są dane pochodzące ze spółek PKN ORLEN, Unipetrol i ORLEN Lietuva. Kryterium wyboru spółek raportujących w głównej mierze opierało się na istotności biznesowej poszczególnych jednostek z punktu widzenia obszaru Energetyki. Dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, tj. jednostek produkcyjnych (EC).

Zużycie energii wewnątrz organizacji

  GJ MWh
Zużycie energii w paliwach: 83 280 501 23 133 472

Zużycie energii elektrycznej

2 187 400 607 611

Zużycie energii cieplnej

6 252 290 1 736 747

Sprzedaż energii elektrycznej

24 786 031 6 885 009

Sprzedaż energii cieplnej

35 262 356 9 795 099
Zużycie jednostek razem* 31 671 804 8 797 723

* Zużycie jednostek razem zostało obliczone jako różnica zużycia poszczególnych jednostek (w paliwach oraz na potrzeby własne), oraz sprzedaży poszczególnych jednostek dla odbiorców zewnętrznych i wewnętrznych. 

Podstawą obliczeń były dane z rozliczeniowych urządzeń pomiarowych. W zestawieniu są ujęte jednostki o największych zużyciach i produkcji (EC Płock, CCGT Włocławek, EC ANWIL, EC Litvinov, EC Możejki). Powyższe dane dotyczą wyłącznie Obszaru Energetyki, czyli jednostek produkcyjnych (EC oraz CCGT).

Zaplanowane przedsięwzięcia w obszarze Energetyki na 2018 rok

 • Rozpoczęcie eksploatacji CCGT Płock.
 • Instalacja stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych (min. 50kW) w latach 2018-2019, zlokalizowanych na stacjach paliw PKN ORLEN przy trasach szybkiego ruchu w celu umożliwienia przejazdu samochodów elektrycznych wzdłuż kraju.
 1. Oznakowanie Produktów i Usług

Obowiązki spółek Grupy ORLEN dotyczące informowania o zagrożeniach, które niosą ze sobą produkty chemiczne produkowane lub importowane, wynikają z zapisów ustawodawstwa międzynarodowego i europejskiego. Zakres i podział odpowiedzialności w poszczególnych spółkach Grupy ORLEN regulowany jest przez zarządzenia wewnętrzne.

Karty charakterystyki, opracowane zgodnie z zapisami rozporządzenia REACH są podstawowym źródłem informacji o klasyfikacji i zagrożeniach produktów chemicznych produkowanych lub importowanych przez spółki Grupy ORLEN.

Klasyfikacja produktów, przeprowadzona na podstawie badań i eksperckiej wiedzy o własnościach produktów, pozwala na prawidłowe wskazanie oznakowania produktów (etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem CLP) oraz wskazuje zagrożenia w transporcie, na podstawie których nadawcy przygotowują oznakowanie ADR (tzw. nalepki ostrzegawcze).

Karty charakterystyki są głównie źródłem informacji o zagrożeniach produktów przewidzianych do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych. W przypadku bezpośredniego wprowadzenia produktów na rynek (zastosowania konsumenckie)s Spółki Grupy ORLEN przekazują odpowiednie informacje za pomocą etykiet znajdujących się na opakowaniach.

Na etykietach produktów znajdują się poza piktogramami ostrzegawczymi również odpowiednie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) oraz zwroty wskazujące środki ostrożności (zwroty P).
W związku z szerokim wachlarzem zastosowań produktów pochodzących z Grupy ORLEN, informacje na opakowaniach uzupełniane są danymi specyficznymi np. detergentów, nawozów.

Wszystkie produkty oferowane przez Grupę ORLEN podlegają wyżej opisanym regułom.Do góry