ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Odpowiedzialność Środowiskowa

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Ograniczenie wpływu na środowisko to od lat jeden z priorytetów Grupy ORLEN. Firma jest świadoma swojego oddziaływania na środowisko i raportuje wyniki działalności w obszarze ekologii. Zgodnie z zasadą przezorności Grupa ORLEN prowadzi działalność biznesową, stosując zasadę zrównoważonego rozwoju. Cele środowiskowe zostały określone w przyjętej Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Realizowane w 2017 roku projekty związane były głównie z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych oraz Konkluzji BAT. Obejmowały one działania administracyjne związane z uzyskaniem zmian pozwoleń zintegrowanych na eksploatację instalacji oraz prace inwestycyjne w jednostkach produkcyjnych. Do kluczowych inicjatyw realizowanych w 2017 roku zalicza się rozpoczęcie procesu wdrażania systemu wykrywania i likwidacji wycieków z instalacji rafineryjnych LDAR, optymalizację sposobu bilansowania emisji niezorganizowanej oraz dostosowania instalacji do zaostrzonych wymagań prawa w zakresie emisji do powietrza. Ponadto w obszarze ochrony środowiska podjęte zostały działania związane z montażem systemów ciągłych pomiarów emisji oraz przepływomierzy na pochodniach. W 2017 roku oddano także do eksploatacji wysokosprawne, niskoemisyjne źródło wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej – Blok gazowo-parowy we Włocławku.

Ponadto wykonano inwentaryzację przyrodniczą dla terenu Zakładu Produkcyjnego w Płocku i terenów do niego przylegających. Przeprowadzenie badań terenowych oraz studialnych pozwoliło na uzyskanie informacji na temat fauny i flory występującej na tym obszarze, wskazanie rejonów cennych przyrodniczo i miejsc dla działań służących kompensacji przyrodniczej.

Do najistotniejszych projektów realizowanych w pozostałych spółkach Grupy ORLEN należały przygotowania do realizacji zadań związanych ze wdrożeniem Konkluzji BAT dla instalacji rafineryjnych prowadzonych przez spółki Grupy, w tym zainstalowanie systemu CEMS do ciągłych pomiarów SO2, NOX, CO i pyłu po regeneratorze FCC w ORLEN Lietuva, budowa pochodni w czeskiej spółce Paramo umożliwiającej redukcję emisji lotnych związków organicznych do powietrza, zabudowa analizatora do ciągłych pomiarów NOX na FCC w Kralupach. Ponadto wykonano modernizację taboru kolejowego w ORLEN KolTrans poprzez zakup lokomotyw wyposażonych w nowoczesne silniki, spełniające wymagane normy emisji spalin, jak również optymalizujące zużycie paliwa, budowę oczyszczalni ścieków w ORLEN Południe Zakład Trzebinia, odbudowę systemu kanalizacji i rekonstrukcję instalacji DeNOX w Unipetrol.

Spółki Grupy ORLEN uczestniczące w Programie Responsible Care (RC) kontynuowały jego realizację. Zgodnie z ideą Programu wypełnione zostały zobowiązania wynikające ze wdrożonego Ramowego Systemu Zarządzania RC, a także realizowane były zadania zadeklarowane na 2017 rok oraz inicjatywy obejmujące następujące projekty: konkurs fotograficzny „Złap zająca”, „Dbam o środowisko”, „Akcja Drzewko za butelkę – nowa odsłona”, a także, z okazji jubileuszu 25-lecia realizacji Programu RC w Polsce, konkursy wiedzy na temat Programu RC. Rok 2017 był także rokiem jubileuszu PKN ORLEN w RC, który został uhonorowany za 20-lecie obecności w tym Programie.

Dodatkowo PKN ORLEN współuczestniczył w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne oraz kontynuował realizację programu restytucji sokoła wędrownego w Polsce, a także udostępnił na stronie internetowej opracowany, w ramach dobrych praktyk, dla korzystających ze stacji paliw poradnik „Kieruj się na eko”.

Gospodarka cyrkularna

Za podstawy transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej należy uznać stopniowe odejście od pozyskiwania surowców z zasobów naturalnych na rzecz zachowania już posiadanych zasobów w obrębie gospodarki europejskiej. Podejmowane działania mają przyczynić się do „zamknięcia obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu skali recyklingu i ponownego wykorzystywania, z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki. Celem gospodarki obiegu zamkniętego jest uzyskanie maksymalnej wartości oraz pełnego wykorzystania wszystkich surowców, produktów i odpadów, co sprzyja oszczędności energii i zmniejszeniu emisji.

Idea gospodarki cyrkularnej opiera się na 7 priorytetach:

  1. Surowce – wzrost wykorzystania surowców wtórnych, optymalne wykorzystanie pozyskanych surowców, stopniowe odejście od surowców pierwotnych coraz trudniej dostępnych w Europie.
  2. Projektowanie – najważniejsze ogniwo cyklu, którego celem winna być efektywność materiałowa i energetyczna, zapewnienie możliwości recyklingu wytworzonych produktów.
  3. Zrównoważona produkcja – ograniczenie śladu środowiskowego jako wyznacznik konkurencyjności.
  4. Dystrybucja – minimalizacja strat, opakowania zwrotne, opakowania jednomateriałowe, itp.
  5. Konsumpcja – konsument czy użytkownik, przedłużenie cyklu życia produktów – powrót do napraw, regeneracji, bioremediacji.
  6. Zbiórka – zapewnienie zbiórki selektywnej, gwarantującej wysoką jakość odpadów.
  7. Recykling – rozwój innowacyjnych metod pozyskiwania surowców z odpadów.

Jako Koncern wpisujemy się w strategię GOZ i podejmujemy działania w zakresie zrównoważonej produkcji przy maksymalnym wykorzystaniu surowców oraz odzysku materiałowego.

Grupa ORLEN posiada wdrożone normy ISO z zakresu ochrony środowiska. System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001 potwierdzony Certyfikatem Bureau Veritas Certification ważnym do 14 września 2018 roku w zakresie osiągnięcia maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej dla bezpośredniego otoczenia przy równoczesnym ograniczeniu wpływu procesów technologicznych na środowisko. PKN ORLEN posiada również Certyfikację Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw (ISCC EU) potwierdzającą przyjęcie i stosowanie zasad zrównoważonego wykorzystania odnawialnych źródeł energii. ISCC ma na celu ochronę biosfery, racjonalne gospodarowanie gruntami, ale też zrównoważony rozwój społeczny oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Ponadto dokonano implementacji Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej prowadząca do obniżenia kosztów i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Wdrożeniem objęto Zakład Produkcyjny w Płocku, Zakład PTA we Włocławku oraz budynki administracyjne w Płocku i we Włocławku, a także terminale i stacje paliw.Do góry