ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Odpady

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Wytworzone w Grupie ORLEN odpady inne niż niebezpieczne to przede wszystkim stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych, mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych oraz szlamy z oczyszczania ścieków przemysłowych. Wśród odpadów niebezpiecznych najliczniej wytworzono szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych, pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców, zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich związki.

Łączna masa odpadów, z wyłączeniem odpadów komunalnych, wytworzonych w 2017 roku przez spółki Grupy ORLEN wyniosła łącznie blisko 213 tys. Mg.

Ich rozdział przedstawiono poniżej.

Ilość odpadów wytworzonych w spółkach Grupy w latach 2016 i 2017

Ilość wytworzonych odpadów [Mg] 2017 2016 zmiana [%]
Niebezpiecznych 100 128 75 267 33,03
Innych niż niebezpieczne 112 863 97 779 15,43
Razem 212 991 173 046 23,08

Wzrost ilości odpadów niebezpiecznych spowodowany jest zmianą w metodologii oszacowywania masy odpadów uwodnionych o kodzie 19 08 13*, która w ORLEN Lietuva była dotychczas podawana jako sucha masa. Ponadto wzrost masy wytworzonych odpadów wiąże się ze wzrostem przerobu ropy i produkcją paliw.

Odpady zostały poddane procesom unieszkodliwienia w ilości 19 370 Mg i odzysku w ilości 83 229 Mg na instalacjach spółek Grupy. Na własne składowiska przekazano 4 957 Mg odpadów, w tym 2 919 Mg odpadów niebezpiecznych i 2 038 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Pozostała ilość odpadów, wraz z odpadami magazynowanymi z lat wcześniejszych, została przekazana do zagospodarowania uprawnionym odbiorcom.

Sposób postępowania z odpadami w Spółkach Grupy ORLEN

Najczęstszą metodą odzysku jest regeneracja olejów odpadowych lub ich powtórna rafinacja oraz bioremediacja. Unieszkodliwiane odpadów prowadzone jest głównie w instalacjach do ich termicznego przekształcania lub oczyszczalniach ścieków.

W roku 2017 procesom odzysku poza granicami krajów poddano 5 178 Mg odpadów niebezpiecznych oraz 109 553 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 30 350 Mg odpadów niebezpiecznych było transferowanych wewnątrz krajów Grupy.Do góry