ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Nasze Kapitały

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Kapitał finansowy

Zasoby finansowe, które aktualnie posiadamy lub uzyskujemy w toku prowadzonej działalności operacyjnej oraz pochodzące ze źródeł zewnętrznych.

Zarządzanie kapitałem

Rekordowe wyniki finansowe, pełna integracja segmentów operacyjnych i dalsza poprawa ich efektywności, wzrost sprzedaży produktów i nowe usługi oraz środki kierowane na rozwijanie nowych obszarów umacniają pozycję Grupy ORLEN w zmiennym otoczeniu rynkowym.
Do sprawnego działania wykorzystujemy środki generowane w ramach naszej działalności operacyjnej, realizujemy ambitne plany inwestycyjne oraz efektywnie wykorzystujemy finansowanie zewnętrzne do realizacji naszych celów strategicznych.

Realizacja

W 2017 roku rekordowe zyski z działalności operacyjnej powiększone o amortyzację (EBITDA) w wysokości 11,2 mld PLN zapewniły 8,1 mld PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Pozwoliły one sfinansować działalność inwestycyjną w kwocie 3,9 mld PLN, wypłacić, zgodnie z obowiązującą polityką, dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie 3 PLN na akcję i dodatkowo zmniejszyć zadłużenie netto o 2,6 mld PLN.


Wolne przepływy pieniężne za 12M17 [w mld PLN]

1 głównie efekt netto: zapłacony podatek dochodowy, eliminacja zysków jednostek konsolidowanych metodą praw własności, operacyjne różnice kursowe, zapłacone odsetki, wpłaty odszkodowania w Unipetrol

EBITDA LIFO w segmentach operacyjnych w 2017 roku [w mld PLN]

Poziom nakładów inwestycyjnych wg rynków działalności w 2017 roku [%]

Poziom nakładów inwestycyjnych wg segmentów działalności w 2017 roku [mld PLN]


 Dywidenda:

 • Dywidenda za 2013: wypłata 0,6 mld PLN/1,44 PLN na akcję.
 • Dywidenda za 2014: wypłata 0,7 mld PLN/1,65 PLN na akcję.
 • Dywidenda za 2015: wypłata 0,9 mld PLN/2,0 PLN na akcję.
 • Dywidenda za 2016: wypłata 1,3 mld PLN/3,0 PLN na akcję.

Dług netto i dźwignia finansowa netto


Działania wspierające

Konsekwentna realizacja założeń strategicznych na lata 2017-2021:

 • Zintegrowane aktywa i łańcuch wartości.
 • Silna pozycja rynkowa i orientacja na klienta.
 • Strategia ostrożnej kontynuacji w segmencie Wydobycia.
 • Bezpieczeństwo i środowisko.
 • Zdywersyfikowane źródła finansowania.
 • Polityka dywidendowa.
 • Innowacje tworzące wartość.

Kapitał produkcyjny

Grupa ORLEN dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami produkcyjnymi zdolnymi do przerobu ponad 35 mln ton różnych gatunków ropy rocznie, wytwarzając z nich ponad 50 produktów rafineryjnych i petrochemicznych. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2800 nowoczesnych stacji paliw. W ramach rozwoju energetyki, zakończony został projekt elektrociepłowni gazowo-parowej opartej na kogeneracji we Włocławku, a uruchomienie podobnego projektu w Płocku planowane jest w 2018 roku. W segmencie Wydobycia średnia produkcja w 2017 roku w Kanadzie wyniosła 14,4 tys. boe/d, z czego 41% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa oraz kondensat), w Polsce zaś 1,2 tys. boe/dzień (gaz).


WKŁAD


Wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Grupy ORLEN wyniosła na koniec 2017 roku – ponad 30 mld PLN.

 1. Segment DOWNSTREAM
Aktywa produkcyjne Grupy ORLEN/moce przerobowe
[mln t]:
 • X Maksymalne, roczne moce przerobowe
Aktywne produkcje Grupy ORLEN
PRODUKCJA
 
PKN ORLEN, Unipetrol, ORLEN Lietuva, ORLEN Południe Rafineria
 
 
 
CCGT Włocławek i Płock, Elektrociepłownia Płock i pozostałe EC Energetyka
 
 
PKN ORLEN, Unipetrol, ANWIL i Basell ORLEN Polyolefins Petrochemia
 
 • Łączne moce przerobowe rafinerii Grupy ORLEN na poziomie 35,2 mln ton.
 • Rafineria PKN ORLEN w Płocku  zakład produkcyjny klasy „Supersite” – stanowi jeden z najnowocześniejszych, zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej o mocach przerobowych na poziomie 16,3 mln ton/rok. W obszarze produkcji petrochemicznej kluczowa instalacja Olefin posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton propylenu. Produkowane monomery stanowią wsad do produkcji polimerów w Basell ORLEN Polyolefins oraz PCW w ANWIL. PKN ORLEN posiada również nowoczesny Kompleks PX/PTA o mocach produkcyjnych około 690 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie.
 • Pozostałe polskie rafinerie w ORLEN Południe zlokalizowane w Trzebini i Jedliczu specjalizują się w produkcji biokomponentów, baz olejowych, olejów opałowych, parafin hydrorafinowanych oraz prowadzą regenerację olejów przepracowanych.
 • Rafineria w ORLEN Lietuva w Możejkach o mocach produkcyjnych 10,2 mln ton/rok jest jedynym tego typu zakładem na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).
 • Rafinerie z Grupy Unipetrol zlokalizowane w Kralupach i Litvinovie dysponują łącznymi mocami produkcyjnymi w wysokości 8,7 mln ton/rok. Grupa Unipetrol posiada również aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych polimerów w wysokości około 600 tys. ton/rocznie (320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton polipropylenu). Realizowana jest również budowa nowej instalacji Polietylenu III o mocy około 270 tys. ton/rocznie, która umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej.
 • ANWIL we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu (PCW) w Polsce oraz jednym z największych producentów nawozów sztucznych i wodorotlenku sodu w Polsce. Potencjał produkcyjny wynosi około 1 160 tys. ton/rok nawozów azotowych, 560 tys. ton/rok PCW i granulatów oraz 360 tys. ton/rok wodorotlenku sodu.
 • Basell ORLEN Polyolefins w Płocku posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 820 tys. ton (420 tys. ton polietylenu i 400 tys. ton polipropylenu), a produkty dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Aktywa energetyczne w Grupie ORLEN
 

Legenda:
 •   Łączna moc energetyczna [MWe]
 •   Łączna moc cieplna [MWt]
 •   Elektrociepłownie
 •   CCGT Włocławek
 •   CCGT Płock (Inwestycja w trakcie realizacji)
Aktywa energetyczne

Źródło: Opracowanie własne.

Elektrociepłownie („EC”):

 • EC w PKN ORLEN w Płocku jest największą pod względem mocy zainstalowanej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. EC jest podstawowym dostawcą ciepła zawartego w parze i wodzie grzewczej oraz energii elektrycznej wykorzystywanych na potrzeby instalacji produkcyjnych, oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych. W listopadzie 2017 roku został przekazany do eksploatacji nowy turbozespół upustowo-przeciwprężny o mocy 70 MW – łączna moc zainstalowana energii elektrycznej wzrosła do poziomu 415 MW po uwzględnieniu zabudowy nowego Turbogeneratora TG7. Kotły w Zakładowej Elektrociepłowni opalane są ciężkim olejem opałowym pochodzącym z destylacji ropy oraz uzupełniająco gazem.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Trzebini zabezpiecza pełne potrzeby cieplne w parze i wodzie oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej zakładu. Podstawowym paliwem wykorzystywanym w EC jest miał węglowy.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Jedliczu jest podstawowym źródłem produkcji ciepła w parze technologicznej dla zakładu przy wykorzystaniu głównie miału węglowego.
 • EC ANWIL we Włocławku jest obecnie wykorzystywana w ramach uzupełniania bilansu ciepła i nie produkuje energii eklektycznej. ANWIL w procesach technologicznych wykorzystuje przede wszystkim parę technologiczną z uruchomionej w połowie 2017 roku, zasilanej gazem elektrociepłowni CCGT Włocławek należącej do PKN ORLEN.
 • EC w Litvinovie w Grupie Unipetrol bazuje na węglu brunatnym, a aktywa energetyczne podlegają procesom modernizacyjnych.
 • Elektrociepłownia w Spolanie opalana jest głównie węglem brunatnym.
 • EC Paramo składa się z dwóch zakładów produkcyjnych w Kolinie i Pardubicach opalanych gazem ziemnym.
 • EC w ORLEN Lietuva stanowi źródło pary technologicznej dla procesów produkcyjnych i opalana jest głównie ciężkim olejem opałowym i gazami rafineryjnymi.

Bloki gazowo-parowe CCGT:

 • CCGT Włocławek – blok gazowo-parowy o mocy 474 MWe. W 2017 roku wyprodukowano ponad 2,08 TWh energii elektrycznej oraz dostarczono do spółki ANWIL blisko 1 200 000 GJ ciepła w parze technologicznej. Elektrociepłownia, prowadząc skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła nie tylko zabezpiecza wewnętrzne potrzeby Grupy ORLEN, ale także stała się aktywnym uczestnikiem rynku, ściśle współpracującym z PSE. Dzięki stosunkowo dużej mocy zainstalowanej oraz wysokiej elastyczności bloku, realizowane są również usługi systemowe dla PSE, które aktywnie wspierają stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego.
 • CCGT Płock  blok gazowo-parowy o mocy 608 MWe. W dniu 14 września 2017 roku miał miejsce początek gorącego rozruchu CCGT tzw.: „First Fire”, a 17 września 2017 roku synchronizacja CCGT Płock z krajową siecią elektroenergetyczną. W listopadzie blok osiągnął obciążenie podstawowe około 600 MWe. W grudniu pierwsza para i energia elektryczna trafiła do Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Do końca 2017 roku blok wyprodukował około 1TWh energii elektrycznej.

Aktywa logistyczne w Grupie ORLEN

Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieci rurociągów, a także transport kolejowy oraz cysternami samochodowymi.

 
Rurociągi produkcyjne i surowcowe
 
Terminale
 
Kolej
 
Cysterny

Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów w Grupie ORLEN - 3 573 km

 • długość wykorzystywanych sieci rurociągów surowcowych – 1 695 km
 • długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych – 2 058 km

Struktura transportu w Grupie ORLEN w 2017 roku

  Polska Czechy Niemcy Litwa
 
Rurociągi
50% 40%    
 
Kolej
27% 22% 4% 94%
 
Cysterny
23% 38% 96% 6%

 

 1. Segment DETAL

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej zarządzającym siecią 2 783 stacji paliw działających w segmentach premium i ekonomicznym.

W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w segmencie ekonomicznym, w Republice Czeskiej pod marką Benzina, Benzina Plus, Standard, Expres, natomiast na Litwie pod marką ORLEN (segment premium). Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod marką STAR, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila.

STACJE
DETALICZNE

 
  j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Litwa
Liczba stacji, w tym: liczba 2 783 1 776 581 401 25
Premium liczba 1 867 1 665 - 179 23
Ekonomiczne liczba 850 76 563 211 -
Pozostałe liczba 66 35 18 11 2

CODO/COCO

liczba 2 229 1 328 484 392 25

DOFO/DODO

liczba 554 448 97 9 -

PUNKTY
GASTRONOMICZNE

 
  j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Litwa
Łącznie, w tym: liczba 1 813 1 575 16 199 23
Stop Cafe liczba 1 126 960 - 143 23
Stop Cafe Bistro liczba 462 435 - 27 -
Stop Cafe 2.0 liczba 209 180 - 29 -
Star Connect liczba 16 - 16 - -

 

 1. Segment WYDOBYCIE

Na koniec 2017 roku na terenie Polski Grupa ORLEN posiadała samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG) 26 koncesji o łącznej powierzchni 18,7 tys. km2, położonych w obrębie 8 województw dysponując zasobami 2P (potwierdzone i prawdopodobne) wynoszącymi 11,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Grupa ORLEN posiada 100% udziałów w 13 koncesjach oraz 49% w 13 koncesjach. Średnia produkcja w 2017 roku w Polce wyniosła 1,2 tys. boe/dzień.

W prowincji Alberta w Kanadzie Grupa ORLEN jest rozpoznawanym operatorem z aktywami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 230,7 tys. akrów (0,9 tys. km2) i łącznymi zasobami 2P wynoszącymi 141,1 mln boe. Średnia produkcja w 2017 roku w Kanadzie wyniosła 14,4 tys. boe/dzień.

  j.m Kanada Polska
Odwierty (netto)1 liczba 11,5 6,0
Koncesje liczba - 26

 1Wielkość skorygowana o udział innych partnerów.                                                            

Projekty poszukiwawczo-wydobywcze Grupy ORLEN w Polsce
 •   100% udziału Grupy ORLEN
 •   49% udziału Grupy ORLEN (projekt realizowany z partnerem)
 • A Nazwa obszaru/projektu

POLSKA

Projekty poszukiwawczo-wydobywcze

Źródło: Opracowanie własne.

Aktywa w Kanadzie
 • A Nazwa projektu
 • A Nazwa formacji geologicznej

KANADA

Aktywa w Kanadzie

Źródło: Opracowanie własne.


WYNIKI


 1. Segment Downstream
Wykorzystanie mocy przerobowych rafinerii w Grupie ORLEN

2017 –94%
2016 – 86%
Uzysk produktów białych

2017 – 78%
2016 – 78%
Wykorzystanie mocy instalacji Olefin

2017 – 78%
2016 – 47%
Wykorzystanie mocy instalacji PTA

2017 – 75%
2016 – 87%
  j.m. Polska Czechy Litwa
    2017 2016 2017 2016 2017 2016
Zainstalowana moc elektryczna MWe 889,0 446,6 112,0 141,5 160,0 160,0
Zainstalowana moc cieplna MWt 2 567,0 2 721,5 766,0 1 399,1 1 040,0 1 040,4
Sprawność kotłów % 93,0 93,0 88,8 89,5 92,0 91,7
Dostępność kotłów % 91,6 84,2 75,5 76,4 90,5 90,1
 1. Segment Detal
 • Rozwój sieci stacji paliw o 84 nowych lokalizacji.
 • Otwarcie 2 stacji wodorowych w Niemczech.
  j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Litwa
    2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Sprzedaż ogółem tys.t 8 819 8 186,6 5 407 5 052,4 2 594 2 453,6 749 617,4 69 63,2
Udziały w rynku % 15,3 17,7 34,0 34,8 6,1 6,0 21,1 17,8 4,5 3,5
 1. Segment Wydobycie
  j.m. Kanada Polska
    2017 2016 2017 2016
Rezerwy ropy i gazu (2P) mln boe 141,1 102,5 11,5 11,3
Wydobycie mln boe/rok 5,3 4,5 0,4 0,5
Średnia produkcja tys. boe/dzień 14,4 12,2 1,2 1,4
Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe) % 41/59 43/57 -/100 10/90
 1. Nakłady inwestycyjne

Kapitał produkcyjny w poszczególnych segmentach zwiększyliśmy w 2017 roku w następujący sposób:

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) [mln PLN]

 

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku należały:

Downstream
 
 • Budowa CCGT we Włocławku i w Płocku wraz z infrastrukturą.
 • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie.
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku.
Detal
 
 • Uruchomienie 89 stacji paliw (w tym: 39 w Polsce, 11 w Niemczech i 39 w Czechach).
 • Modernizacja i rebranding 55 stacji paliw (w tym: 23 w Polsce i 32 w Czechach).
 • Otwarcie 102 nowych punktów z ofertą Stop Cafe i O!SHOP.
Wydobycie
 
 • Kanada – 609 mln PLN.
 • Polska – 169 mln PLN.

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI


Główne projekty rozwojowe w 2018 roku:

Downstream
 
 • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie.
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku.
 • Budowa instalacji PPF Spliter na Litwie.
 • Budowa instalacji Visbreakingu w Płocku.
 • Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozów w ANWILU.
Detal
 
 • Rozwój sieci paliw (40 nowych stacji własnych).
 • Rozwój konceptu Stop Cafe 2.0 (ponad 200 nowych punktów).
 • Wprowadzanie nowych usług i produktów.
Wydobycie
 
 • Kontynuacja prac poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce oraz Kanadzie.
 • Nakłady inwestycyjne: 600 mln PLN Kanada/200 mln PLN Polska.
 

CAPEX 2018 

Poziom nakładów inwestycyjnych w segmentach w 2018 roku [mld PLN]

Więcej informacji w sekcjach:

Kapitał ludzki

Transformujemy nasz kapitał ludzki w taki sposób, aby sprostać aktualnym i przyszłym wyzwaniom. Jest to niezbędny warunek sukcesu w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Priorytetami dla nas są: zwiększanie efektywności pracy, poszerzanie wiedzy i zwiększanie kompetencji pracowników, zacieśnianie współpracy, umacnianie przywództwa, dbałość o najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy oraz budowa kultury innowacji. Dzięki utalentowanym pracownikom i nowoczesnej kulturze organizacyjnej możliwa będzie dalsza budowa wartości Koncernu. W naszej strategii stawiamy też na innowacje tworzące wartość.
 

 1. Działamy efektywnie w oparciu o wartości ORLEN


O

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne oraz lokalne społeczności


R

ROZWÓJ Poszukujemy nowych możliwości


L

LUDZIE Naszymi atutami są kompetencje, współpraca i uczciwość


E

ENERGIA Działamy z entuzjazmem


N

NIEZAWODNOŚĆ Można na nas polegać


 1. Nowoczesna kultura zarządzania i kształtowanie przyjaznego środowiska pracy
 • Polityka zarządzania potencjałem pracowników oparta jest na konsekwentnym budowaniu doświadczonego zespołu specjalistów oraz rozwoju systemu wsparcia dla kadry menedżerskiej.
 • Szkolenia są ukierunkowane na rozwój kompetencji specjalistycznych oraz kształtowanie pożądanej kultury organizacyjnej, w szczególności w zakresie budowania angażującego miejsca pracy i innowacyjności.
 • Promowanie rozwiązań zmierzających do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem prywatnym.
 1. Troszczymy się o bezpieczeństwo pracy

Głównymi obszarami systemu zarządzania bezpieczeństwem w Grupie ORLEN są:

 • Zarządzanie i Przywództwo.
 • Bezpieczeństwo Osobiste.
 • Bezpieczeństwo Procesowe.
 • Zaangażowanie i Odpowiedzialność.
 1. Budujemy kulturę innowacji
 • Rozwijamy organizację opartą na wiedzy.
 • Uwalniamy wewnętrzny potencjał.
 • Promujemy inicjatywy pracowników.

WKŁAD


 • Ponad 20 000 zaangażowanych pracowników tworzących zespół doświadczonych specjalistów.
 • Rozwój osobisty, system świadczeń pracowniczych, bogata oferta szkoleń i kultura dzielenia się wiedzą.
 • Najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy, budowanie świadomości bezpiecznego wykonywania pracy oraz kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników i kontraktorów.
 • Współpraca z ponad 17 tys. dostawców.

WYNIKI


  2017 2016
Zatrudnienie 20 262 19 730
Świadczenia pracownicze [mln PLN] 2 391 2 206
TRR (Total Recordable Rate *) pracowników i kontraktorów 0,95 0,87

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI


Efektywność i bezpieczeństwo

 • Dostosowujemy rozwiązania kadrowo-płacowe, jak i systemy informatyczne do prawidłowego i efektywnego wspierania procesów biznesowych.
 • Dbamy o prowadzenie dialogu społecznego opartego na niezależności stron, działaniu zgodnym z prawem, a także zaufaniu, wzajemnym szukaniu kompromisu i przestrzeganiu przyjętych reguł.
 • Dbamy o zapewnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa w obszarach operacyjnych Koncernu.
 • Budujemy świadomość bezpiecznego wykonywania pracy i kreowania proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów.

Odpowiedzi na wyzwania

 • Stawiamy na rozwój kompetencji specjalistycznych pracowników w odniesieniu do celów strategicznych Koncernu oraz kształtowanie pożądanej kultury organizacyjnej, w szczególności w zakresie budowania angażującego miejsca pracy i innowacyjności.
 • Kształtujemy przywództwo poprzez rozwój kompetencji menedżerskich, zgodnie z podejściem, że to menedżerowie mają największy wpływ na budowanie zaangażowania w firmie.
 • Wdrażamy nowoczesne rozwiązania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy aktywnością zawodową a życiem rodzinnym.
 • Prowadzimy politykę rekrutacyjną, której celem jest ukierunkowanie na pozyskanie wysokiej klasy specjalistów.

Kultura innowacji

 • Realizujemy wewnętrzne programy dla pracowników, ukierunkowane na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem na temat innowacyjnych rozwiązań technologicznych i nowinek technicznych.
 • Promujemy inicjatywy pracowników w zakresie innowacyjności.
 • Współpracujemy ze środowiskiem naukowym i akademickim.

Więcej informacji w sekcji:

Kapitał intelektualny

Kapitał intelektualny jest zasobem strategicznym Grupy ORLEN, zapewniającym trwałą przewagę konkurencyjną. Wiedza i doświadczenie pracowników, zaufanie klientów oraz nasze wartości i zasady postępowania przyczyniają się do budowy wartości firmy w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym.


WKŁAD


Wiedza i unikalne doświadczenie – ponad 20 000 zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym:

 • Wybitna kadra techniczno-inżynieryjna o bogatym doświadczeniu w pracy w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym i wydobyciu.
 • Eksperci, w tym, w zakresie zarządzania, finansów, HR, itp.
 • Doświadczony zespół realizujący projekty o charakterze badawczo-rozwojowym związane z wdrażaniem nowych produktów i technologii wynikających z obowiązujących przepisów.

Działalność B+R
Najważniejsze kierunki rozwoju w zakresie działalności B+R:

 • Paliwa nowej generacji.
 • Polimery i materiały nowej generacji.
 • Surowce niekonwencjonalne dla chemii.
 • Nowe lub ulepszone procesy, technologie i produkty.
 • Doskonałość operacyjna i kluczowe procesy technologiczne.

Systemy zarządzania – nieprzerwanie dbamy o najlepsze standardy działania i najwyższą możliwą efektywność operacyjną.

 • Naszym celem jest utrzymanie pozycji lidera jakości na polskim i międzynarodowym rynku. Kładziemy nacisk na umacnianie zaufania klientów do nas jako firmy gwarantującej najwyższą jakość, proekologiczne własności oraz terminowość dostaw produkowanych i sprzedawanych przez nas wyrobów. Systematycznie dostosowujemy metody planowania i prowadzenia procesów do wymogów zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju poprzez zintegrowane traktowanie procesu zapobiegania zanieczyszczaniu i ochrony środowiska.
 • Realizacji tych celów służy Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się:
  - System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001, System Zarządzania Jakością wg AQAP 2120, System Zarządzania Środowiskowego wg PN-EN ISO 14001, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001, System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 27001, System Certyfikacji Łańcucha Produkcji Biomasy i Biopaliw (ISCC EU), System Zakładowej Kontroli Produkcji, System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności HACCP oparty o wymagania Kodeksu Żywnościowego (Codex Alimentarius), System Zarządzania Energią wg ISO 50001 (w trakcie wdrażania).

Polityki i Procedury Należytej Staranności w zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy zarządzania.

Kultura innowacji – motywowanie pracowników do tworzenia innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych poprzez wdrażanie projektów i platform intranetowych do stymulowania procesów innowacyjnych i zarządzania wiedzą, między innymi:

 • System Informatycznego Zarządzania Inicjatywami - dotyczący  inicjatyw optymalizacyjnych i efektywnościowych.
 • Program Twórca - przeznaczony do zgłaszania projektów o charakterze technicznym lub technologicznym, w tym inicjatyw mogących stanowić projekty wynalazcze (wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych).
 • Warsztaty z Innowacjami – cykl spotkań dla pracowników, których celem jest dzielenie wiedzą i doświadczeniem na temat  innowacyjnych rozwiązań technologicznych i nowinek technicznych.
 • Promowanie inicjatywy pracowników – konkurs na Innowacyjny Projekt Roku (w 2017 roku zwyciężył projekt Wdrożenie nowych paliw EFECTA w sieci Benzina w Czechach).

Współpraca z nauką:

 • Organizacja staży i praktyk oraz rekrutacja najlepszych studentów i absolwentów.
 • Konkursy na najlepsze prace badawcze i dyplomowe.
 • Dzień Wiedzy z Orlenem", Case Week.
 • Innovation Day – warsztaty z jednostkami naukowymi, podczas których prezentowane są wyzwania B+R i technologiczne PKN ORLEN oraz portfel projektów prowadzonych przez uczelnie/instytuty, oraz seminaria.
 • Zlecanie prac badawczych, koncepcyjnych, analiz i studiów.

WYNIKI


 1. Kluczowe projekty z obszaru B+R realizowane w 2017 roku:
 • Technologia produkcji i sposób magazynowania benzyn silnikowych w kawernach solnych, jako element przeciwdziałania zaburzeniom w gospodarce surowcowo-produktowej (PKN ORLEN).
 • Monitoring korozji ogólnej i nawodorowania z wykorzystaniem zintegrowanego systemu dualnych czujników korozji (PKN ORLEN).
 • Opracowanie technologii procesu współuwodornienia frakcji napędowych z olejami roślinnymi jako potencjalne źródło biokomponentów dla oleju napędowego (PKN ORLEN).
 • Technologia wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC (ANWIL).
 • Opracowanie innowacyjnego systemu katalitycznego o dynamicznej i uporządkowanej strukturze dla reakcji chlorowania etylenu (ANWIL).
 • Opracowanie innowacyjnego systemu katalitycznego o dynamicznej i uporządkowanej strukturze dla reakcji syntezy amoniaku (ANWIL).
 • Biodegradowalne środki przeciwzbrylające do przemysłu nawozów sztucznych (ORLEN Południe).
 • Opracowanie technologii produkcji kwasu mlekowego metodą mikrobiologiczną z surowców odnawialnych (ORLEN Południe).
 1. Kluczowe zadania zrealizowane w ramach Zintegrowanego Systemy Zarządzania i przyznane/utrzymane certyfikaty – więcej informacji w sekcji: Zasady Zarządzania/Polityki i Procedury należytej Staranności.
 1. Rocznie powstaje ponad 100 prac badawczych, koncepcji i projektów oraz ponad 10 prac dyplomowych w efekcie współpracy PKN ORLEN z przedstawicielami uczelni wyższych.
 1. Wartość marki ORLEN – 2016 – 3,9 mld zł/2017 – 4,7 mld zł (20% wzrost).

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI


 • Realizujemy projekty o charakterze badawczo-rozwojowym związane z wdrażaniem nowych produktów i technologii oraz wynikające z obowiązujących przepisów.
 • Prowadzimy wewnętrzne projekty, których celem jest pobudzenie innowacyjności wśród pracowników.
 • Realizujemy projekty modernizacyjno-rozwojowe poprzez budowę interdyscyplinarnych zespołów projektowych na uczelniach z udziałem przedstawicieli Koncernu.
 • Zapewniamy możliwości zgłaszania nowatorskich rozwiązań w kluczowych obszarach funkcjonowania PKN ORLEN tj. paliwa, petrochemia, energetyka, sprzedaż i wydobycie – analizowanych i weryfikowanych przez wewnętrzny zespół ekspertów poprzez odpowiednie platformy, w tym w ramach platformy Programu Twórca oraz platformę innowacje@orlen.pl.
 • Zapewniamy ochronę prawną przedmiotom własności intelektualnej wytworzonym w ramach PKN ORLEN, w tym ochronę udzielaną przez odpowiednie urzędy ds. własności intelektualnej.
 • Prowadzimy i uczestniczymy w programach stażowych: „Kurs na ORLEN”,” Energia dla przyszłości”, które pozwalają studentom i absolwentom poznać specyfikę działania biznesu, a pracodawcy poznać świeże spojrzenie „z zewnątrz”.
 • Umożliwiamy realizację prac dyplomowych w oparciu o tematykę techniczno-biznesową Grupy ORLEN.
 • Realizujemy program doktoratów wdrożeniowych MNiSW we współpracy z Politechniką Warszawską.
 • Realizujemy takie inicjatywy jak: „Dzień wiedzy z ORLENEM”, „Kreatywny Semestr Projektowy na Politechnice Warszawskiej”, „Dzień z Energią na SGH” – warsztaty praktyczne prowadzone przez ekspertów PKN ORLEN uzupełniające wiedzę teoretyczną studentów.
 • Organizujemy konferencje i seminaria we współpracy z uczelniami wyższymi (m.in. Politechniką Warszawską, Akademią Górniczo-Hutniczą).
 • Realizujemy studia podyplomowe dla pracowników Biura Energetyki przez Politechnikę Warszawską, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa.

Więcej informacji dostępnych w sekcjach: 

Kapitał społeczny

Kapitał społeczny Grupy ORLEN opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego.


WARTOŚCI I ZASADY POSTĘPOWANIA

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  DOBROCZYNNOŚĆ
  RAPORTOWANIE
  SPONSORING

WKŁAD


 1. Odpowiedzialność

Współpraca ze społecznościami lokalnymi
Jesteśmy aktywnym i wiarygodnym partnerem lokalnej społeczności. Najwięcej społecznych projektów lokalnych realizujemy w miejscach prowadzenia działań biznesowych. Tradycyjnie jest to Płock, gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki i największy zakład produkcyjny, ale także inne regiony, na których terenie funkcjonują zakłady i ośrodki biznesowe należące do Grupy ORLEN.

Współpraca z NGOs
Współpraca z organizacjami pozarządowymi poszerzająca i umacniająca dialog pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Inicjatywy CSR i zrównoważonego rozwoju
Do najważniejszych inicjatyw należą: Partnerstwo na rzecz realizacji Celów zrównoważonego rozwoju w Polsce, Global Compact, Fair Trade, Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, Deklaracja przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, czy Deklaracja zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce.

Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi, jak i biznesowymi.

„Kodeks postępowania dla dostawców”
W ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw kryteria odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju zostały włączone do standardu zarządzania procesami zakupowymi w Grupie ORLEN. „Kodeks postępowania dla Dostawców” od 2016 roku jest obowiązkowym wymaganiem w procesie kwalifikacji kontrahentów.

 1. Dobroczynność

Polityka dobroczynności
Jej priorytetami są ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie. Pomocy udzielamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA, Fundacji UNIPETROL oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Wolontariat Pracowniczy
W ramach Wolontariatu ORLEN nasi pracownicy inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem czy pracą fizyczną wszelkie działania realizowane na rzecz inicjatyw społecznych Grupy ORLEN.

Program pomocy strażom pożarnym
Ochrona zdrowia i życia to przedmiot szczególnej troski. Celem realizowanego od 2000 roku programu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc strażaków.

 1. Sponsoring

Mecenat nad projektami wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, projekty edukacyjne, inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach, promowanie pamięci i tradycji narodowej, promocja polskiej gospodarki i popularyzacja Polski na arenie międzynarodowej, działania przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu oraz służące wyrównywaniu szans. Realizacja projektów sportowych.

 1. Raportowanie zintegrowane

Od 2015 roku publikujemy raporty zintegrowane prezentujące relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. Raportowanie zintegrowane jest sposobem i narzędziem komunikacji organizacji, pokazującym w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć wartość w różnych perspektywach czasowych.


WYNIKI


 1. Podatki lokalne zapłacone przez spółki Grupy ORLEN w wybranych lokalizacjach [mln PLN]:
  2017 2016
PKN ORLEN (Płock) 233 166
ANWIL (Włocławek) > 100 > 120
IKS Solino (Inowrocław/Mogilno i inne gminy) > 10 > 8
Unipetrol (region Litvinov/ Most/Usti w Czechach) > 9 4
 1. Liczba projektów społecznych zrealizowanych przy aktywnym udziale klientów, uczestników programu lojalnościowego VITAY: 2017 – 16/2016 - 11.

Loteria „Nagrody pod sam korek” – punkty o wartości ponad 1 mln PLN na poprawę bezpieczeństwa dzieci; na wsparcie podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka i pomoc poszkodowanym w nawałnicach  punkty o wartości prawie 90 tys. PLN; Akcja „Tak dla bezpieczeństwa” i „Nie dla dymu” – przekazanie 348 apteczek oraz 314 czujników dymu i tlenku węgla dla Rodzinnych Domów Dziecka; Akcje „Zwalniaj przy szkołach”; „Bezpieczna jazda na rowerze”; „Respirator dla karetki przewożącej noworodki”; „Zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla straży pożarnej”.

 1. Liczba projektów marketingowych zrealizowanych na rzecz mieszkańców Płocka: 2017 – 92/2016 – 49.

Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży; spektakl „Ale Musicale”, Piknik Naukowy ORLEN Discovery Camp; Kampania antynikotynowa „Uzależnieni od zdrowia – wolni od tytoniu”; Kampania społeczna „Daj się Zobaczyć” (odblaski dla wszystkich Szkół Podstawowych w Płocku); bezpłatne lekcje pływania dla 100 mieszkańców Płocka - dzieci i dorosłych; Wakacje z ORLENEM (półkolonie sprofilowane dla ponad 350 dzieci), projekt „Lekki Plecak”, spektakl dla 2700 mieszkańców Płocka „Ale Musicale” w wykonaniu artystów Teatru ROMA, Jarmark Tumski, Vistula Folk Festiwal, Rockowe Ogródki, Festiwal Fame Dance, Piknik Europejski, Zawody jeździeckie w Łącku, Ultramaraton Rykowisko, Półmaraton Dwóch Mostów, ORLEN Handball Mini Liga.

 1. Polityka dobroczynności Fundacja ORLEN – DAR SERCA:
 • Liczba Rodzinnych Domów Dziecka objętych współpracą – 350.
 • Liczba dzieci objętych opieką – 2 500.
 1. Wydarzenia promujące zdrowy styl życia oraz bezpieczeństwo:
 • ORLEN Warsaw Marathon: 21 000 osób.
 • Program pomocy strażom pożarnym (realizowany przez PKN ORLEN, ANWIL, IKS Solino, ORLEN Upstream): obdarowano 169 jednostek.
 1. Wolontariat Pracowniczy:
 • Liczba zorganizowanych akcji – 61.
 • Liczba uczestniczących pracowników – ponad 1 400.
 • Liczba beneficjentów – ponad 35 000.

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI


 • Do działań dobroczynnych angażujemy naszych klientów od 2006 roku mogą oni przekazywać punkty VITAY z przeznaczeniem na cele społeczne.
 • Prowadzimy aktywną współpracę ze społecznościami lokalnymi, w tym w głównej mierze w Płocku i miejscach prowadzenia działań biznesowych (m.in. program „ORLEN dla Płocka”, współpraca z Fundacją „Fundusz Grantowy dla Płocka”).
 • Promujemy sport i zdrowy styl życia wspierając zarówno profesjonalne kariery sportowe, jak i rozwój dzieci i młodzieży, które są potencjałem dla przyszłych kadr narodowych (m.in. sponsoring Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, ORLEN Warsaw Marathon, ORLEN Team, sponsoring lekkoatletyki, Płock ORLEN Polish Open).
 • Jesteśmy mecenasem kultury, uczestniczymy także w projektach, których celem jest ochrona dziedzictwa narodowego (m.in. współpraca z Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, 42. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni).
 • Będąc liderem branży petrochemicznej, wykorzystujemy posiadane specjalistyczne kompetencje do promocji edukacji i wiedzy związanej z naukami ścisłymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii (m.in. program stypendialny Dla Orłów”, „Mistrzowie Chemii”).
 • Jednym ze strategicznych obszarów działań społecznych są inicjatywy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach (programy: „ORLEN. Bezpieczne Drogi”, „Daj się zobaczyć”, „Bezpieczna droga do szkoły”).
 • Realizujemy projekty mające na celu promocję polskiej gospodarki i popularyzację Polski na arenie międzynarodowej (m.in. „Kongres 590”, „200 Największych Polskich Firm”, „100% Polski Produkt”, „Polski Kompas”).
 • Realizujemy Politykę dobroczynności, której celem jest jak najlepsze wywiązywanie się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. Kierunek działalności dobroczynnej Koncernu wytyczają dwa priorytety:
  -> ORLEN dla życia i zdrowia – wspieranie instytucji i placówek medycznych, zawodowych i ochotniczych służb ratowniczych oraz podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach
  - >ORLEN dla edukacji i wychowania wspieranie inicjatyw dotyczących edukacji i nauki, młodych talentów, rodzinnych form opieki nad dzieckiem osieroconym. Pomagamy zarówno bezpośrednio, jako Grupa ORLEN, jak i za pośrednictwem korporacyjnej Fundacji ORLEN – DAR SERCA oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka, a także Fundacji UNIPETROL.
 • Nasza komunikacja marketingowa projektowana jest w sposób angażujący i jest oparta o aspekty emocjonalne, budujące bliskie relacje z klientami zgodnie z zasadą „Human to Human” (platforma marketingowa „Kierunek ORLEN”).

Więcej informacji w sekcjach:
- Strategia CSR,
- Zagadnienia Społeczne.

Kapitał naturalny

W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych.

WŁASNE REZERWY ROPY I GAZU
 
GRUNTY NA KTÓRYCH ZLOKALIZOWANE SĄ ZAKŁADY PRODUKCYJNE
 
SUROWCE ODNAWIALNE I NIEODNAWIALNE WYKORZYSTYWANE W DZIAŁALNOŚCI

WKŁAD


Surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych:

 • Odnawialne – powietrze, woda, estry, bioetanol.
 • Nieodnawialne – ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze.
Surowce nieodnawialne
  PKN ORLEN ORLEN Lietuva Unipetrol
Ropa naftowa 15 219 558 9 820 529 7 894 288
Pozostałe surowce 1 312 039 315 893 2 510 229
Surowce odnawialne
Biokomponenty 810 499 52 719 269 580
 • Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych. W 2017 roku były realizowane, między innymi,  projekty związane z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych oraz Konkluzji BAT.
 • Zakłady produkcyjne Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie zlokalizowane są na powierzchni ponad 1,7 mln ha.
 • Grupa ORLEN dysponuje własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie.
 • Aktywa wydobywcze: w Polsce Grupa ORLEN posiadała na koniec 2017 roku samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG) 26 koncesji o łącznej powierzchni 18,7 tys. km2, zaś w prowincji Alberta w Kanadzie posiada aktywa produkcyjne o łącznej powierzchni 230,7 tys. akrów (0,9 tys. km2).

WYNIKI


 • Łączny pobór wód powierzchniowych, podziemnych i wodociągowych w Grupie ORLEN w 2017 roku wyniósł ponad 88 mln m3, zaś w 2016 roku: ponad 82 mln m3.
  Wielkość poboru wody ze środowiska zależy od zapotrzebowania produkcji.
 • Ilość ścieków odprowadzonych do środowiska w 2017 roku wyniosła łącznie dla Grupy ORLEN ponad 51 mln m3, zaś w 2016 roku – ponad 46 mln m3.
  Wzrost ilości odprowadzonych ścieków w odniesieniu do 2016 roku był spowodowany przywróceniem do normalnego ruchu instalacji krakingu parowego, prowadzonej przez spółkę Unipetrol oraz uruchomieniem Bloku gazowo- parowego we Włocławku.
 • Łączna emisja wszystkich substancji do powietrza, w tym dwutlenku węgla, dla Grupy ORLEN w 2017 roku wyniosła ponad 15 mln Mg, zaś w 2016 roku – ponad 13 mln Mg.
 • Łączna masa odpadów, z wyłączeniem odpadów komunalnych, wytworzonych w 2017 roku przez spółki Grupy ORLEN wyniosła łącznie blisko 213 tys. Mg, w 2016 roku – ponad 173 tys. Mg.      
  Wzrost ilości odpadów niebezpiecznych spowodowany jest zmianą w metodologii oszacowywania masy odpadów uwodnionych o kodzie 19 08 13*, która w ORLEN Lietuva była dotychczas podawana jako sucha masa. Ponadto wzrost masy wytworzonych odpadów wiąże się ze wzrostem przerobu ropy i produkcją paliw.
 • Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie Spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2017 roku ponad  24,8 mln Euro, w 2016 roku – ponad 22 mln Euro.
 • Na koniec 2017 roku własne rezerwy ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie Grupy ORLEN wyniosły 153 mln boe, zaś na koniec 2016 roku  - ponad 114 mln boe.

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI


 • Identyfikujemy aspekty środowiskowe wynikające z zachodzących procesów technologicznych oraz minimalizujemy negatywne oddziaływanie na środowisko, zdrowie i życie ludzkie.
 • Realizujemy obowiązki wynikające z Pozwoleń Zintegrowanych dla instalacji.
 • Efektywnie zarządzamy uprawnieniami emisji CO2.
 • Prowadzimy zadania inwestycyjne dostosowujące instalacje do nowych wymogów i standardów środowiskowych.
 • Prowadzimy efektywną gospodarkę wodno-ściekową i odpadami.
 • Efektywnie zarządzamy remediacją gruntów.
 • Uczestniczymy w inicjatywach promujących wiedzę ekologiczną i działania społeczne.
 • Zapewniamy dostęp do informacji dotyczących wpływu działalności Grupy ORLEN na środowisko naturalne oraz informacji na temat działań podejmowanych w zakresie poprawy bezpieczeństwa środowiska pracy i ochrony zdrowia oraz realizacji dobrych praktyk Programu Responsible Care.

 Do góry