ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Nasza Działalność w 2017

WSKAŹNIKI GRI:

Rozwój segmentów operacyjnych, doskonałość operacyjna oraz B+R podnoszące wartość są kluczowymi elementami Strategii Grupy ORLEN na lata 2017-2021.

W 2017 roku rozpoczęto intensywne prace dotyczące Strategicznego Planu Rozwoju i Nowych Technologii (SPRINT) dla PKN ORLEN oraz Grupy ORLEN, którego efektem będzie długoterminowa (lata 2030+) wizja rozwoju aktywów produkcyjnych Koncernu.

PKN ORLEN realizował prace przygotowawcze w kierunku wydłużenia łańcucha wartości oraz doskonałości operacyjnej segmentu Downstream. W ramach projektów inwestycyjnych wykonano projekt bazowy i zakupiono licencję dla instalacji konwersyjnej Visbreaking, umożliwiającej pogłębienie przerobu ropy naftowej i uzyskanie wysokomarżowych frakcji z pozostałości próżniowej. Rozpoczęto proces zakupu licencji i projektu bazowego dla instalacji MaxEne do optymalizacji wsadów pomiędzy rafinerią a petrochemią zapewniającą poprawę uzysków i wzrost marż. Kontynuowano projekt Gassto, współfinansowany z programu sektorowego „INNOCHEM”, którego głównym celem jest rozwój technologii produkcji benzyny silnikowej przeznaczonej do długoterminowego magazynowania w kawernach solnych. W ramach „INNOCHEM” PKN ORLEN otrzymał dofinansowanie realizacji dwóch kolejnych projektów: opracowania technologii współuwodornienia frakcji ropopochodnych z olejami roślinnymi lub tłuszczami zwierzęcymi pozwalającej na otrzymywanie wysokiej jakości biokomponentu, który będzie wykorzystany na potrzeby rozliczania NCW oraz wdrożenia zintegrowanego systemu monitorowania korozji, co przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa procesowego oraz optymalizację ilości dozowanych środków antykorozyjnych. Rozpoczęto prace w międzynarodowym projekcie BioRECO2VER, którego celem jest zbadanie możliwości przekształcania dwutlenku węgla przez mikroorganizmy w związki używane do produkcji wartościowych produktów chemicznych, m.in. biotworzyw. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie w ramach europejskiego Programu Horyzont 2020, największego w historii projektu finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Kontynuowano współpracę naukową w obszarze projektów badawczo-rozwojowych m.in. z Instytutem Chemii Przemysłowej, Politechniką Warszawską, Uniwersytetem Warszawskim, Instytutem Nafty i Gazu i Politechniką Gdańską. Ponadto PKN ORLEN realizując konsekwentnie strategię w zakresie Badań i Rozwoju (B+R) rozpoczął prace nad stworzeniem koncepcji rozbudowy infrastruktury badawczej poprzez budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku.

Grupa ORLEN Lietuva przeprowadzała analizę technologii pozwalających na ograniczenie ciężkich frakcji powstających w procesach produkcyjnych w odpowiedzi na nowe zaostrzone regulacje dotyczące jakości ciężkiego oleju napędowego wydane przez Międzynarodową Organizację Morską – IMO (International Maritime Organization). Kontynuowano realizację projektów związanych z poprawą efektywności procesów produkcyjnych, m.in. zmodernizowano instalację Fluidalnego Krakingu Katalitycznego (FCC), co zapewni wzrost uzysków wysokomarżowych frakcji. Prowadzono projekty związane z ochroną środowiska, m.in. dotyczące redukcji pyłów z instalacji FCC, redukcji związków siarki (SO2) i azotu (NOX) w zakładowej elektrociepłowni oraz systemu monitoringu emisji na instalacjach FCC, odzysku siarki i wytwórni wodoru.

Grupa Unipetrol w obszarze rafineryjnym kontynuowała projekty badawcze związane z produkcją paliw silnikowych oraz przetwarzaniem frakcji ciężkich z przerobu ropy naftowej. Realizowane były również prace nad dostępnością i wdrożeniem odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych, a także poszukiwano potencjalnych źródeł surowców do produkcji z materiałów alternatywnych i pozostałości powstałych przy produkcji paliw silnikowych. W związku z przyszłymi wymogami związanymi z zawartością siarki w paliwach okrętowych rozpoczęto projekt dotyczący dalszej pogłębionej konwersji frakcji ciężkich. W obszarze petrochemicznym długotrwałe plany rozwojowe mają na celu poprawę jakości koszyka produktowego i efektywności produkcji. Do najważniejszych prac w tym zakresie należało sprawdzenie możliwości produkcji nowych chemikaliów z koncentratu naftalenowego, badania nad możliwościami zagospodarowania produktów pobocznych uzyskanych w procesie pirolizy oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Prowadzono także prace nad zabezpieczeniem wysokiej jakości wsadów do produkcji poliolefin, optymalizacją ich produkcji oraz wprowadzeniem nowych układów katalitycznych zgodnych z wymaganiami rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

ANWIL w ramach programu sektorowego „INNOCHEM” kontynuował prace badawcze nad innowacyjną technologią produkcji kompozytów ceramizujących na bazie PCW, których zastosowanie w budownictwie przyczyni się m.in. do zwiększenia odporności powłok kabli i przewodów na działanie ognia. Dodatkowo uzyskano dofinansowanie realizacji dwóch projektów dotyczących opracowania innowacyjnego systemu katalitycznego w procesie chlorowania etylenu oraz syntezy amoniaku. Celem projektów jest zwiększenie wydajności reakcji chemicznych oraz zredukowanie produktów ubocznych. W przypadku pomyślnie zakończonego etapu prac laboratoryjnych, projekty pozwolą na zwiększenie efektywności produkcji.

Grupa ORLEN Południe po analizie projektu bazowego i opracowaniu koncepcji programowo-przestrzennej przystąpiła do realizacji projektu rozwojowego „Konwersja gliceryny do glikolu 1,2 propylenowego”. Dodatkowo zakończony został projekt „Rozbudowy produkcji biodiesla do 250 tys. ton/rok” oraz kontynuowano prace dotyczące biopaliw II i III generacji. W ramach programu „INNOCHEM” kontynuowano projekt „Biodegradowalnych środków przeciwzbrylających dla przemysłu nawozów sztucznych” oraz rozpoczęto realizację projektu „Opracowanie biotechnologicznej konwersji surowców pochodzenia organicznego do kwasu mlekowego z wykorzystaniem mikroorganizmów” obejmujący badania przemysłowe i prace rozwojowe.

ORLEN OIL prowadził prace badawcze związane głównie z wdrożeniem nowych i modyfikacją istniejących produktów oraz definiowaniem nowych kierunków rozwoju technologii środków smarnych. Opracowano i wdrożono technologie dla 34 nowych olejów i płynów eksploatacyjnych, zmodyfikowano 19 produktów.

ORLEN Upstream kontynuował zaangażowanie w projekty naukowo-badawcze w ramach programu „Blue Gas” – wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Działania koncentrowały się na opracowaniu i komercjalizacji technologii poszukiwawczo-wydobywczych. W 2017 roku podsumowano 5-letni okres działalności konsorcjum dla 6 realizowanych projektów. Dodatkowo zgromadzone zostały wnioski dające podstawę do ubiegania się o prawa patentowe dla wypracowanych rozwiązań.

PRODUKCJA

 
  j.m. Grupa ORLEN Polska Czechy Litwa
Maksymalne moce przerobowe mln t 35,2 16,3 8,7 10,2
Wykorzystanie mocy przerobowych % 94 93 91 96
Uzysk produktów białych % 78 79 79 75
Wykorzystanie mocy instalacji Olefin % 78 75 83 -
Wykorzystanie mocy instalacji PTA % 75 75 - -

SPRZEDAŻ

 
  j.m. Grupa ORLEN Polska Czechy Litwa
OGÓŁEM tys. t 32 925 17 159 7 112 8 654
Rafineria, w tym: tys. t 27 772 13 953 5 165 8 654
Paliwa tys. t 19 161 8 207 4 359 6 595
Frakcje ciężkie tys. t 4 879 2 369 651 1 859
Pozostałe produkty rafineryjne tys. t 3 732 3 377 155 200
Petrochemia, w tym: tys. t 5 153 3 206 1 947 -
Olefiny tys. t 868 716 152 -
Poliolefiny tys. t 550 - 550 -
Benzen tys. t 360 178 182 -
Tworzywa sztuczne tys. t 391 300 91 -
Nawozy sztuczne tys. t 1 081 897 184 -
PTA tys. t 523 523 - -
Pozostałe produkty petrochemiczne tys. t 1 380 592 788 -

LOGISTYKA

 
  j.m. Grupa ORLEN Polska Czechy Litwa
Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów km 3 753 1 888 1 774 91
Długość wykorzystywanych sieci rurociągów surowcowych km 1 695 930 674 91
Długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych km 2 058 958 1 100 -

ENERGETYKA

 
  j.m. Polska Czechy Litwa
Zainstalowana moc elektryczna MWe 889 112 160
Zainstalowana moc cieplna MWt 2 567 766 1 040
Sprawność kotłów % 93,0 88,8 92,0
Dostępność kotłów % 91,6 75,5 90,5

1Zainstalowana moc cieplna i elektryczna dotyczy Elektrociepłowni Płock i CCGT Włocławek. Sprawność i dostępność kotłów dla Elektrociepłowni Płock.
2Zainstalowana moc cieplna i elektryczna oraz sprawność i dostępność kotłów dla Elektrowni w Litvinovie.

Podstawowe wielkości finansowe segmentu Downstream

Segment Downstream, mln PLN 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Przychody segmentu, w tym: 75 241 60 094 15 147 25,2%

Sprzedaż zewnętrzna

61 425 49 202 12 223 24,8%

Sprzedaż między segmentami

13 816 10 892 2 924 26,8%
Koszty segmentu (68 410)

(54 939)

(13 471) (24,5%)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto 854

1 640

(786)

(47,9%)

Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 247 298

(51)

(17,1%)

Zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO) przed odpisami aktualizującymi1)

8 720

8 107

613

7,6%

Zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację (EBITDA LIFO)

8 701

8 325

376

4,5%

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)

9 500

8 410

1 090

13,0%

Zysk operacyjny wg LIFO (EBIT LIFO)

7 133

7 008

125

1,8%

Zysk operacyjny (EBIT)

7 932

7 093

839

11,8%

CAPEX

2 925

3 533

(608)

(17,2%)

1Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych:
- 2017 rok w wysokości (19) mln PLN – obejmowały głównie odpisy w spółce ORLEN Asfalt (8) mln PLN i w Grupie Un
ipetrol w kwocie (6) mln PLN,
- 2016 rok w wysokości 218 mln PLN – obejmowały głównie rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość aktywów rafineryjnych Grupy Unipetrol w kwocie 316 mln PLN oraz zawiązanie odpisów aktualizujących wartość aktywów ORLEN Oil w wysokości (55) mln PLN,

GŁÓWNE AKTYWA PRODUKCYJNE GRUPY ORLEN

Aktywa produkcyjne Grupy ORLEN i główni konkurenci w Europie Środkowowschodniej/moce przerobowe [mln t]

 • X Maksymalne, roczne moce przerobowe
Aktywne produkcje Grupy ORLEN

Źródło: Opracowanie własne.

 

GRUPA ORLEN

Łączne moce przerobowe rafinerii Grupy ORLEN na poziomie 35,2 mln ton.

Rafineria PKN ORLEN w Płocku stanowi jeden z najnowocześniejszych, zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej o mocach przerobowych na poziomie 16,3 mln ton/rok. W obszarze produkcji petrochemicznej kluczowa instalacja Olefin posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton propylenu. Produkowane monomery stanowią wsad do produkcji polimerów w Basell ORLEN Polyolefins oraz PCW w ANWIL. PKN ORLEN posiada również nowoczesny Kompleks PX/PTA o mocach produkcyjnych około 690 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie.

Pozostałe polskie rafinerie w ORLEN Południe zlokalizowane w Trzebini i Jedliczu specjalizują się w produkcji biokomponentów, baz olejowych, olejów opałowych, parafin hydrorafinowanych oraz prowadzą regenerację olejów przepracowanych.

Rafineria w ORLEN Lietuva w Możejkach o mocach produkcyjnych 10,2 mln ton/rok jest jedynym tego typu zakładem na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).

Rafinerie z Grupy Unipetrol zlokalizowane w Kralupach i Litvinovie dysponują łącznymi mocami produkcyjnymi w wysokości 8,7 mln ton/rok. Grupa Unipetrol posiada również aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych polimerów w wysokości około 600 tys. ton/rocznie (320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton. polipropylenu). Realizowana jest również budowa nowej instalacji Polietylenu III o mocy około 270 tys. ton/rocznie, która umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej.

ANWIL we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu (PCW) w Polsce oraz jednym z największych producentów nawozów sztucznych i wodorotlenku sodu w Polsce. Potencjał produkcyjny wynosi około 1 160 tys. ton/rok nawozów azotowych, 560 tys. ton/rok PCW i granulatów oraz 360 tys. ton/rok wodorotlenku sodu.

Basell ORLEN Polyolefins w Płocku posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 820 tys. ton (420 tys. ton polietylenu i 400 tys. ton polipropylenu), a produkty dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

KONKURENCJA W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ

Do największych konkurentów Grupy ORLEN należą:

 • Grupa Lotos z siedzibą w Gdańsku – druga co do wielkości rafineria w Polsce.
 • Rafineria Mitteldeutschland w Leuna/Spergau położona w południowo-wschodnich Niemczech w odległości około 150 km od granicy polsko-niemieckiej, która jest najnowocześniejszą niemiecką rafinerią.
 • Rafineria PCK w Schwedt położona na północny wschód od Berlina, w odległości około 20 km od granicy polsko-niemieckiej.
 • Rafineria Slovnaft – zintegrowana grupa rafineryjno-petrochemiczna o dominującej pozycji w Republice Słowackiej, zlokalizowana w pobliżu Bratysławy.
 • Rafineria Mozyr – wiodąca rafineria białoruska, położona w pobliżu granicy z Ukrainą.

Podstawowe parametry operacyjne

Przerób ropy i uzyski paliw

Źródło: Opracowanie własne.

Przerób ropy naftowej w Grupie ORLEN w 2017 roku osiągnął poziom 33,2 mln ton – wzrost o 10,2% (r/r), w tym:

 • Polska o 0,6% (r/r) w rezultacie zwiększonego zapotrzebowania rynkowego po ograniczeniu „szarej strefy” pomimo postojów remontowych. Wyższy uzysk paliw (r/r) głównie w efekcie wyższego wykorzystania rop niskosiarkowych w strukturze przerobu.
 • Czechy o 45,6% (r/r) dzięki wyższej (r/r) dostępności instalacji do produkcji etylenu (Steam Cracker) i Fluidalnego Krakingu Katalitycznego, które miały postoje remontowe w poprzednim okresie. Niższy uzysk paliw (r/r) wynikający z nieplanowanych postojów i braku konieczności dociążania instalacji rafineryjnych w okresie awaryjnego postoju instalacji Steam Cracker w roku 2016.
 • Litwa o 5,3% (r/r) w efekcie poprawy sytuacji rynkowej pozwalającej na wyższą sprzedaż produktów. Niższy uzysk paliw (r/r) w rezultacie planowanego, cyklicznego postoju remontowego rafinerii z 2 kwartału 2017 roku.

UDZIAŁY RYNKOWE GRUPY ORLEN W SEGMENCIE DOWNSTREAM

Hurt rafineryjny

W 2017 roku Grupa ORLEN prowadziła hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych na terenie Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier, Austrii, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Ukrainy oraz drogą morską do terminali przeładunkowych Europy Zachodniej. Do rynków macierzystych Grupy ORLEN należą rynek polski, litewski i czeski. Grupa ORLEN posiada bogate portfolio produktów rafineryjnych, m.in. benzyna, olej napędowy, paliwo lotnicze Jet A-1, olej opałowy lekki i ciężki, asfalty, oleje silnikowe oraz szeroką gamę pozostałych produktów rafineryjnych i petrochemicznych.

Udział w rynku paliw w Polsce

Źródło: Opracowanie własne.

 • Grupa ORLEN jest liderem sprzedaży paliw na rynku polskim.
 • Wzrost udziału rynkowego w sprzedaży oleju napędowego Grupy ORLEN na rynku polskim o 1,2 p.p. (r/r) w efekcie realizacji ambitnych planów sprzedażowych i sukcesu strategii przejmowania wolumenów „szarej strefy” oraz intensyfikacji importu.
 • Zmniejszenie udziału w rynku sprzedaży benzyny o (2,4) p.p. – pomimo zwiększenia wolumenu sprzedaży benzyny tempo wzrostu było niższe od rozwoju rynku głównie w efekcie agresywnej polityki cenowej konkurencji wynikającej ze strukturalnej nadpodaży produktu w regionie.

 

Udział w rynku paliw w Czechach

Źródło: Opracowanie własne.

 • Grupa ORLEN jest liderem sprzedaży paliw na rynku czeskim.
 • Wzrost udziału w rynku oleju napędowego o 6,8 p.p. w rezultacie zwiększonej dostępności instalacji produkcyjnych.
 • Nieznaczny spadek udziału w rynku sprzedaży benzyny o (0,2) p.p.

Udział w rynku paliw krajów bałtyckich

Źródło: Opracowanie własne.

 • Umocnienie pozycji lidera na rynkach bałtyckich, pomimo silnej konkurencji cenowej ze strony dostawców fińskich, białoruskich i rosyjskich.
 • Wzrost udziału w rynku sprzedaży benzyny o 1,2 p.p. oraz w rynku oleju napędowego o 0,4 p.p.

Hurt petrochemiczny

Grupa ORLEN jest największą firmą petrochemiczną w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, jedynym producentem monomerów i polimerów na rynku polskim oraz większości produktów petrochemicznych na rynku czeskim.

Producenci polietylenu w Europie      

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE.

 • Moce produkcyjne polietylenu wysokiej i niskiej gęstości w Europie na poziomie około 13 567 tys. ton/rok.
 • Lyondell Basell Industries – największy producent polietylenu o zdolnościach produkcyjnych około 2 195 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. (BOP) i aktywami produkcyjnymi w Niemczech, Francji i Polsce).
 • Ineos Olefins & Polymers Europa o mocach produkcyjnych około 1 745 tys. ton/rok i aktywami w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech i Norwegii oraz Sabic – moce około 1 590 tys. ton/rok i aktywami w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii.
 • Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP) wynoszą około 555 tys. ton/rok.
 • Grupa ORLEN na rynku czeskim realizuje budowę nowej instalacji Polietylenu III o mocach około 270 tys. ton/rok.

 

 

Producenci polipropylenu w Europie  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie POLYGLOBE.

 • Moce produkcyjne polipropylenu w Europie kształtują się na poziomie około 11 609 tys. ton/rocznie.
 • Lyondell Basell Industries posiada zdolności produkcyjne na poziomie około 2 365 tys. ton/rok (z uwzględnieniem 50% udziału w spółce BOP) i aktywa w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polsce.
 • Borealis z mocami produkcyjnymi około 1 920 tys. ton/rok i aktywami zlokalizowanymi w Belgii, Niemczech, Austrii i Finlandii oraz Total Petrochemicals – moce produkcyjne około 1 280 tys. ton/rok i aktywa zlokalizowane w Belgii i Francji.
 • Łączne moce produkcyjne Grupy ORLEN z zakładami w Polsce i Czechach (z uwzględnieniem 50% udziału w BOP) wynoszą około 480 tys. ton/ rok.

Poducenci PTA w Europie  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie PCI.

 • Produkcja PTA w 2017 roku w Europie wyniosła około 2 663 tys. ton/rok.
 • BP Chembel NV – największy producent PTA o mocach 1 400 tys. ton/rok z aktywami zlokalizowanymi w Belgii.
 • Artlant z zakładami w Portugalii o nominalnych mocach około 750 tys. ton/rok – z uwagi na długotrwałe wyłączenie instalacji produkcyjnych od III kwartału 2014 wielkość produkcji jest ograniczona.
 • PKN ORLEN jako jedyny w Europie posiada instalacje produkcyjne w pełni zintegrowane z produkcją paraksylenu i dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie 690 tys. ton/rok.

Producenci PCW w Europie  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu Petrochemical Market Dynamics, Vinyl – 2017, Październik 2017 (Nexant).

 • Nominalne zdolności produkcyjne PCW w Europie wynoszą 7 855 tys. ton/rocznie.
 • Wiodący producent PCW w Europie – spółka Inovyn powstała z połączenia Ineos Chlor i Solvay i posiada moce produkcyjne 2 005 tys. ton/rok.
 • Kolejni producenci Kem One, Vynova, Vinnolit posiadają zdolności produkcyjne PCW szacowane odpowiednio na 882 tys. ton/rok, 830 tys. ton/rok i 780 tys. ton/rok.
 • Po pięcioletnim okresie postoju Karpatneftekhim, z nominalnymi mocami produkcyjnymi około 300 tys. ton/rok, w połowie 2017 roku wznowił produkcję.
 • Grupa ORLEN z instalacjami w ANWIL i Spolanie i zdolnościami 475 tys. ton/rok zajmuje 5 pozycję na europejskim rynku tworzyw sztucznych.
 • Głównymi konkurentami ANWIL na rynku europejskim PCW są spółki Inovyn i Vynova, a na rynku krajowym spółka BorsodChem.

AKTYWA LOGISTYCZNE GRUPY ORLEN

Infrastruktura logistyczna stanowi jeden z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN.

Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieci rurociągów, a także transport kolejowy oraz cysternami samochodowymi.

W 2017 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych i surowcowych, należących do podmiotów zewnętrznych oraz własnych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosiła prawie 3,8 tys. km (2,1 tys. km to rurociągi produktowe a 1,7 tys. km, to rurociągi surowcowe).

Na rynku polskim PKN ORLEN do transportu produktów paliwowych korzysta z 620 km rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. oraz infrastruktury własnej o łącznej długości 338 km, składającej się z dwóch odcinków Płock – Ostrów Wielkopolski – Wrocław o długości 319 km oraz Wielowieś – Góra o długości 19 km. Transport ropy naftowej odbywa się głównie poprzez sieć rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych S.A. o łącznej długości 887 km, a także rurociągiem własnym o długości 43 km łączącym miejscowości Góra i Żółwiniec (połączenie z rurociągiem PERN S.A.).
Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw w 2017 roku Grupa ORLEN na terenie Polski wykorzystywała łącznie 24 obiekty – terminale własne, terminale będące własnością podmiotów z Grupy ORLEN oraz bazy podmiotów trzecich. Łączna pojemność magazynowa w ramach infrastruktury własnej oraz zawartych umów wynosiła na koniec 2017 roku ponad 7 mln m3.

W grudniu 2017 roku PKN ORLEN S.A. włączył do swojej infrastruktury logistycznej Terminal Paliw w Trzebini, co zakończyło proces centralizacji aktywów logistyki pierwotnej w ramach PKN ORLEN.

W 2017 roku na rynku czeskim Grupa ORLEN korzystała z 1 774 km rurociągów (1 100 km rurociągów produktowych firmy ČEPRO i 674 km rurociągów surowcowych firmy MERO) oraz z 12 baz magazynowo-dystrybucyjnych należących do państwowego operatora ČEPRO, a także 3 terminali własnych.

Głównym składnikiem infrastruktury logistycznej, będącym obecnie w użytkowaniu na rynku litewskim, jest rurociąg surowcowy o długości 91 km, łączący terminal w Butyndze z rafinerią w Możejkach. Zarówno terminal, jak i rurociąg są własnością ORLEN Lietuva.

Na rynku niemieckim ORLEN Deutschland wykorzystuje pojemności magazynowo-dystrybucyjne zlokalizowane w siedmiu bazach należących do podmiotów zewnętrznych. Dostawy produktów do stacji paliw realizowane są transportem samochodowym.

Struktura transportu i infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie

Struktura transportu
  Polska Czechy Niemcy Litwa
 
Rurociągi
50% 40%    
 
Kolej
27% 22% 4% 94%
 
Cysterny samochodowe
23% 38% 96% 6%
 •   Główne rafinerie Grupy ORLEN
 •   Terminale paliw PKN ORLEN
 •   Bazy PERN S.A.
 •   KAWERNY IKS SOLINO
 •   Bazy innych podmiotów
 •   Rurociągi surowcowe PERN 'Przyjaźń'
 •   Rurociągi produktowe PERN 'Przyjaźń'
 •   Rurociągi produktowe PKN ORLEN
 •   Rurociągi surowcowe PKN ORLEN
 •   Bazy magazynowe ČEPRO
 •   Rurociągi produktowe ČEPRO
 •   Rurociągi surowcowe MERO
 •   Rurociągi surowcowe
 •   Rurociągi wyłączone z eksploatacji
 •   Bazy magazynowe
struktura transportu

Źródło: Opracowanie własne.

ENERGETYKA

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu.

Zgodnie z założeniami Strategii Grupy ORLEN realizowane są projekty modernizacji istniejących źródeł wytwórczych oraz nowe inwestycje w postaci bloków gazowo-parowych CCGT. Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są w Płocku, Włocławku, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach.

Aktywa energetyczne i ich parametry techniczne w Grupie ORLEN

Aktywa energetyczne
 •   Łączna moc energetyczna [MWe]
 •   Łączna moc cieplna [MWt]
 •   Elektrociepłownie
 •   CCGT Włocławek
 •   CCGT Płock (Inwestycja w trakcie realizacji)
Aktywa energetyczne

Źródło: Opracowanie własne.

Elektrociepłownie („EC”)

 • EC w PKN ORLEN w Płocku jest największą pod względem mocy zainstalowanej elektrociepłownią przemysłową w Polsce i jedną z największych w Europie, wytwarzającą ciepło i energię elektryczną w procesie wysokosprawnej kogeneracji. EC jest podstawowym dostawcą ciepła zawartego w parze i wodzie grzewczej oraz energii elektrycznej wykorzystywanych na potrzeby instalacji produkcyjnych, oraz na potrzeby odbiorców zewnętrznych. W listopadzie 2017 roku został przekazany do eksploatacji nowy turbozespół upustowo-przeciwprężny o mocy 70 MW – łączna moc zainstalowana energii elektrycznej wzrosła do poziomu 415 MW po uwzględnieniu zabudowy nowego Turbogeneratora TG7. Kotły w Zakładowej Elektrociepłowni opalane są ciężkim olejem opałowym pochodzącym z destylacji ropy oraz uzupełniająco gazem.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Trzebini zabezpiecza pełne potrzeby cieplne w parze i wodzie oraz częściowo potrzeby w zakresie energii elektrycznej zakładu. Podstawowym paliwem wykorzystywanym w EC jest miał węglowy.
 • EC Grupy ORLEN Południe w Jedliczu jest podstawowym źródłem produkcji ciepła w parze technologicznej dla zakładu przy wykorzystaniu głównie miału węglowego.
 • EC ANWIL jest obecnie wykorzystywana w ramach uzupełniania bilansu ciepła i nie produkuje energii eklektycznej. ANWIL w procesach technologicznych wykorzystuje przede wszystkim parę technologiczną z uruchomionej w połowie 2017 roku, zasilanej gazem, elektrociepłowni CCGT Włocławek należącej do PKN ORLEN.
 • EC w Litvinovie w Grupie Unipetrol bazuje na węglu brunatnym, a aktywa energetyczne podlegają procesom modernizacyjnym.
 • Elektrociepłownia w Spolanie opalana jest głównie węglem brunatnym.
 • EC Paramo składa się z dwóch zakładów produkcyjnych w Kolinie i Pardubicach opalanych gazem ziemnym.
 • EC w ORLEN Lietuva stanowi źródło pary technologicznej dla procesów produkcyjnych i opalana jest głównie ciężkim olejem opałowym i gazami rafineryjnymi.

Bloki gazowo-parowe CCGT

 • CCGT Włocławek  blok gazowo-parowy o mocy 474 MWe. W 2017 roku wyprodukowano ponad 2,08 TWh energii elektrycznej oraz dostarczono do spółki ANWIL blisko 1 200 000 GJ ciepła w parze technologicznej. Elektrociepłownia, prowadząc skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła nie tylko zabezpiecza wewnętrzne potrzeby Grupy ORLEN, ale także stała się aktywnym uczestnikiem rynku, ściśle współpracującym z PSE. Dzięki stosunkowo dużej mocy zainstalowanej oraz wysokiej elastyczności bloku, realizowane są również usługi systemowe dla PSE, które aktywnie wspierają stabilność krajowego systemu elektroenergetycznego.
 • CCGT Płock  blok gazowo-parowy o mocy 608 MWe. W dniu 14 września 2017 roku miał miejsce początek gorącego rozruchu CCGT tzw.: „First Fire”, a 17 września 2017 roku synchronizacja CCGT Płock z krajową siecią elektroenergetyczną. W listopadzie blok osiągnął obciążenie podstawowe około 600 MWe. W grudniu pierwsza para i energia elektryczna trafiła do Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Do tego czasu blok wyprodukował około 1TWh energii elektrycznej.

Nadwyżki energii elektrycznej z nowych aktywów CCGT są sprzedawane na hurtowym rynku energii, jak i do odbiorów końcowych.
 

SPRZEDAŻ WOLUMENOWA SEGMENTU DOWNSTREAM

W 2017 roku sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Downstream przekroczyła rekordowy poziom z roku 2016. Łączna sprzedaż Grupy ORLEN wyniosła 32 925 tys. ton i była wyższa o 7,2% (r/r) dzięki wyższym wolumenom rafineryjnym o 5,0% (r/r) oraz petrochemicznym o 20,7% (r/r).

Wzrost sprzedaży paliw w segmencie Downstream odzwierciedla wpływ utrzymujących się korzystnych warunków rynkowych, w tym efektów wprowadzania, począwszy od sierpnia 2016 roku, regulacji ograniczających wpływ tzw. szarej strefy w sprzedaży paliw w Polsce.

Największy wpływ na wolumeny sprzedaży miały średnie destylaty, których sprzedaż wzrosła o 7,1% (r/r). Główną siłą napędową wzrostów była sprzedaż oleju napędowego na rynku polskim, na którym osiągnięto historycznie wysokie wyniki.

Brak ograniczeń produkcyjnych związanych z niedostępnością instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol oraz cykliczny postój remontowy instalacji olefin z 2016 roku pozwoliły na znaczny wzrost wolumenów sprzedaży w obszarze produktów petrochemicznych.

Grupa ORLEN osiągnęła również wyższą (r/r) sprzedaż tworzyw sztucznych oraz porównywalne wolumeny nawozów pomimo postojów remontowych instalacji produkcyjnych.

Niższa sprzedaż PTA była efektem zmniejszenia mocy produkcyjnych instalacji przed planowanym na 2018 rok postojem remontowym.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Downstream [mln PLN/ tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana %
  Wartość Wolumen Wartość Wolumen    
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Lekkie destylaty1 12 071 5 818 10 513 5 766 14,8% 0,9%
Średnie destylaty2 28 325 13 343 22 714 12 459 24,7% 7,1%
Frakcje ciężkie3 5 691 4 879 3 786 4 334 50,3% 12,6%
Monomery4 2 994 868 2 025 681 47,9% 27,5%
Polimery5 2 557 550 1 135 245 125,3% 124,5%
Aromaty6 1 100 360 625 248 76,0% 45,2%
Nawozy sztuczne7 805 1 081 821 1 089 (1,9%) (0,7%)
Tworzywa sztuczne8 1 466 391 1 218 351 20,4% 11,4%
PTA 1 399 523 1 571 605 (10,9%) (13,6%)
Pozostałe9 5 017 5 112 4 794 4 930 4,7% 3,7%
Razem 61 425 32 925 49 202 30 708 24,8% 7,2%

1Benzyna, LPG /  2Olej napędowy, lekki olej opałowy, paliwo lotnicze /  3Ciężki olej opałowy, asfalt, oleje /  4Etylen, propylen /  5Polietylen, polipropylen /  6Benzen, toluen, paraksylen, ortoksylen / 7Canwil, siarczan amonu, saletra amonowa, pozostałe nawozy /  8PCW, granulat PCW /  9Pozostałe obejmują głównie: solankę, sól wypadową, destylaty próżniowe, aceton, amoniak, butadien, fenol, gazy techniczne, glikole, kaprolaktam, ług sodowy oraz siarkę. Dodatkowo w ujęciu wartościowym przychody ze sprzedaży usług segmentu i materiałów.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Downstream

W latach 2015-2017 Grupa ORLEN nie zidentyfikowała wiodących klientów, z którymi zrealizowałaby indywidualnie przychody ze sprzedaży przekraczające poziom 10% łącznych przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN.

RYNKI ZBYTU I UDZIAŁY RYNKOWE

Podstawowe rynki macierzyste (wg kraju siedziby spółki realizującej sprzedaż) i podmioty prowadzące działalność hurtową

Podstawowe rynki macierzyste

 • Rynek krajów bałtyckich:

  AB ORLEN Lietuva
  ORLEN Latvija SIA (Łotwa)
  ORLEN Eesti OU (Estonia)

 • Rynek czeski:

  Unipetrol RPA s.r.o.
  Paramo a.s.
  Unipetrol Slovensko s.r.o.
  Unipetrol Deutschland GmbH
  Butadien Kralupy a.s.
  Unipetrol RPA Hungary Kft.
  ORLEN Asfalt Ceska
  Republika s.r.o.
  Spolana a.s.

 • Rynek polski:

  PKN ORLEN S.A.
  ORLEN Paliwa sp. z o.o.
  ANWIL S.A.
  ORLEN Południe S.A.
  ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
  ORLEN Oil Sp. z o.o.
  IKS SOLINO S.A.
  Petrolot Sp. z o.o.
  Ship-Service S.A.

Podstawowe rynki macierzyste

Źródło: Opracowanie własne.

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych1 Grupy ORLEN w segmencie Downstream [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Polska 17 159 15 173 1 986 13,1%
Kraje bałtyckie 8 654 9 114 (460) (5,0%)
Czechy 7 112 6 421 691 10,8%
Razem 32 925 30 708 2 217 7,2%

1wg kraju siedziby spółki realizującej sprzedaż.

Rynek polski
Rok 2017 przyniósł znaczne ożywienie polskiej gospodarki. Według danych EUROSTAT polska gospodarka w 2017 roku urosła o 1,7 p.p. (r/r) do poziomu 4,6%. Solidne podstawy ekonomiczne polskiej gospodarki przełożyły się na wzrost potrzeb transportowych, co w połączeniu z dobrą koniunkturą na rynku pracy przejawiającą się spadkiem stopy bezrobocia z 8,2% do dawno nienotowanego poziomu 6,6% oraz stabilnym poziomem inflacji wpłynęło na rekordową konsumpcję paliw. Według Agencji Rynku Energii w 2017 roku krajowa konsumpcja benzyn zwiększyła się o 7,9% (r/r), a oleju napędowego o 19,0% (r/r). Główną przyczyną tak skokowego wzrostu zużycia paliw był efekt, wprowadzonego w sierpniu 2016 roku, pakietu paliwowego i eliminacja nieuczciwej konkurencji działającej w tzw. szarej strefie.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 1 773 1 704 69 4,0%
Średnie destylaty 6 434 5 104 1 330 26,1%
Frakcje ciężkie 2 369 1 961 408 20,8%
Monomery 716 661 55 8,3%
Aromaty 178 212 (34) (16,0%)
Nawozy sztuczne 897 914 (17) (1,9%)
Tworzywa sztuczne 300 284 16 5,6%
PTA 523 605 (82) (13,6%)
Pozostałe 3 969 3 728 241 6,5%
Razem 17 159 15 173 1 986 13,1%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku polskim

Sprzedaż Grupy ORLEN w całym segmencie Downstream na rynku polskim osiągnęła w 2017 roku poziom o 13,1% wyższy (r/r) i wyniosła 17 159 tys. ton. Najlepsze rezultaty osiągnięto w obszarze średnich destylatów, których wolumeny wzrosły o 26,1% (r/r), głównie dzięki wyższej sprzedaży oleju napędowego oraz paliwa lotniczego Jet A-1 odpowiednio o: 28,2% i 30,7% (r/r).
Skokowy wzrost konsumpcji oleju napędowego obserwowany w latach 2016 i 2017 spowodował zasadniczą zmianę bilansu polskiego rynku paliwowego – znaczny wzrost deficytu oleju napędowego. W odpowiedzi na wyzwania rynkowe wykorzystano synergie w zakresie produkcji i przepływu produktów w ramach Grupy ORLEN. Dostarczenie na rynek polski znacznie wyższych wolumenów nie byłoby możliwe bez adekwatnej polityki importowej.
W 2017 roku Grupa ORLEN zakupiła rekordowy wolumen oleju napędowego z zagranicy, stając się liderem w zakresie importu paliw płynnych na rynek polski.

Wzrost sprzedaży lekkich destylatów o 4,0% (r/r) został osiągnięty dzięki intensyfikacji sprzedaży LPG o 33,1% (r/r). Sprzedaż ciężkich frakcji wzrosła o 20,8% (r/r) w rezultacie wyższych wolumenów ciężkiego oleju opałowego i asfaltów.

Grupa ORLEN zgodnie z obowiązującą strategią będzie dążyć do umacniania pozycji lidera na rynku polskim i powiększania udziałów rynkowych.

Rynki operacyjne ORLEN Lietuva

Gospodarka krajów bałtyckich w 2017 roku rozwijała się znacznie szybciej niż w 2016 roku. Według danych EUROSTAT dynamika PKB Litwy wzrosła o 1,5 p.p. (r/r) do 3,8%, Estonii o 2,8 p.p. (r/r) do 4,9% i Łotwy o 2,4 p.p. do 4,5% (r/r). Dobra koniunktura gospodarcza istotnie wpłynęła na zwiększony popyt na paliwa, który łącznie dla trzech rynków bałtyckich wzrósł dla benzyny o 3,9% (r/r), a dla oleju napędowego o 4,5% (r/r).
Konsumpcja oleju napędowego na Litwie wzrosła o 7,3% (r/r), na Łotwie o 8,0% (r/r), natomiast w Estonii zmniejszyła się o (6,4)% (r/r). Na spadek zużycia oleju napędowego w Estonii istotny wpływ miała polityka akcyzowa i dwukrotne podwyżki tego podatku w trakcie 2016 i 2017 roku. Popyt na benzynę w Estonii zwiększył się o 14,5% (r/r), przy spadku na Litwie i Łotwie odpowiednio o (0,3)% i (4,7)% (r/r).

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 2 880 2 753 127 4,6%
Średnie destylaty 3 715 4 213 (498) (11,8%)
Frakcje ciężkie 1 859 1 920 (61) (3,2%)
Pozostałe 200 228 (28) (12,3%)
Razem 8 654 9 114 (460) (5,0%)

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynkach obsługiwanych przez Grupę ORLEN Lietuva

W związku z optymalizacją przepływów produktowych w ramach Grupy ORLEN w okresie postojów remontowych instalacji i wysokiej konsumpcji paliw na rynku polskim istotna część wolumenów paliw z Grupy ORLEN Lietuva została przekierowana do PKN ORLEN.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN Lietuva (po eliminacji blisko 1 mln ton oleju napędowego sprzedanego do PKN ORLEN celem zbilansowania zwiększonego zapotrzebowania rynkowego i realizacji kontraktów handlowych) zmniejszyła się o (5,0)% (r/r). W procesie konsolidacji sprzedaży dla całej Grupy ORLEN, wolumeny produktów przekierowywane pomiędzy podmiotami są wykazywane w jednostce, która dokonuje sprzedaży do odbiorcy zewnętrznego. Bez uwzględnienia powyższych przepływów produktowych całkowita sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN Lietuva była wyższa o 0,8% (r/r), a wzrost sprzedaży został osiągnięty pomimo cyklicznego postoju remontowego rafinerii w Możejkach oraz w sytuacji agresywnej działalności konkurencji ze strony dostawców z Finlandii i Białorusi. Na uwagę zasługują również zwiększenie sprzedaży paliwa lotniczego Jet A-1 o 17,2% (r/r) oraz lekkich destylatów o 4,6% (r/r).

Gospodarka Ukrainy stopniowo wychodzi z głębokiej zapaści, jaka miała miejsce w latach 2014-2015. W 2017 roku PKB wzrósł o 2% (r/r), zachowując dynamikę podobną jak w roku 2016. Pomimo poprawy otoczenia makroekonomicznego kraj jest nadal postrzegany jako niestabilny gospodarczo i obarczony dużym ryzykiem rynkowym, co nie sprzyja nowym inwestycjom i wzrostowi potrzeb transportowych. Konsumpcja benzyn pozostała w trendzie spadkowym z lat ubiegłych i zmniejszyła się o (9,9%) (r/r), natomiast popyt na olej napędowy zmniejszył się nieznacznie, bo o (0,2)% (r/r).
Poza zmniejszonym popytem, ukraiński rynek paliw podlegał silnej presji konkurencyjnej ze strony eksporterów rosyjskich i białoruskich oferujących atrakcyjny cenowo produkt. Pomimo powyższych ograniczeń Grupa ORLEN zwiększyła sprzedaż benzyn i oleju napędowego na rynku ukraińskim o ponad 11% (r/r).

Rynek czeski

Według danych EUROSTAT dynamika PKB gospodarki Czech w 2017 roku zwiększyła się o 1,7 p.p. (r/r) do 4,3%. Sprzyjające otoczenie makroekonomiczne wpłynęło na wzrost konsumpcji rynkowej oleju napędowego o 3,5% (r/r), przy spadku konsumpcji benzyny o (0,2)% (r/r).

Korzystna sytuacja rynkowa oraz brak ograniczeń produkcyjnych związanych z niedostępnością instalacji do produkcji etylenu i fluidalnego krakingu katalitycznego z 2016 roku w Grupie Unipetrol wpłynęły na wzrost łącznej sprzedaży o 10,8% (r/r).

Wyższa sprzedaż produktów petrochemicznych o 67,1% (r/r) w części ograniczona niższymi wolumenami produktów rafineryjnych o (1,7)% (r/r) w rezultacie cyklicznego postoju remontowego rafinerii w Litvinovie oraz nieplanowanego postoju instalacji POX.

W 2017 roku PKN ORLEN w ramach realizacji strategii rozwoju sprzedaży paliwa Jet A-1 rozpoczął aktywną działalność na lotnisku w Pradze z wykorzystaniem paliw wytwarzanych w Unipetrol.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 1 165 1 309 (144) (11,0%)
Średnie destylaty 3 194 3 142 52 1,7%
Frakcje ciężkie 651 453 198 43,7%
Monomery 152 20 132 660,0%
Polimery 550 245 305 124,5%
Aromaty 182 36 146 405,6%
Nawozy sztuczne 184 175 9 5,1%
Tworzywa sztuczne 91 67 24 35,8%
Pozostałe 943 974 (31) (3,2%)
Razem 7 112 6 421 691 10,8%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Downstream na rynku czeskim

Grupa Unipetrol lokowała produkty także na rynkach eksportowych, w tym w Polsce w ramach optymalizacji przepływów produktowych, w ramach Grupy ORLEN.

ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA

Ropa naftowa

Dostawy ropy naftowej do PKN ORLEN realizowane są głównie rurociągiem „Przyjaźń” oraz drogą morską przy wykorzystaniu w kolejnym etapie rurociągu Gdańsk-Płock. Grupa ORLEN Lietuva jest zaopatrywana w surowiec drogą morską przez terminal w Butyndze. Zaopatrzenie w surowiec Grupy Unipetrol odbywa się z wykorzystaniem południowego odcinka rurociągu „Przyjaźń” dla rafinerii w Litvinovie oraz rurociągów TAL i IKL dla rafinerii w Kralupach.

W 2017 roku obowiązywały dwie umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla rafinerii w Płocku zawarte z Rosneft Oil Company oraz Tatneft Europe AG, oraz umowa długoterminowa na dostawy ropy drogą morską z Saudi Arabian Oil Company. Umowy te zapewniały PKN ORLEN ponad 80% dostaw ropy naftowej. Co więcej, na mocy odrębnych umów PKN ORLEN dostarcza ropę naftową również do 3 rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie.

W 2017 roku dostawy ropy naftowej na wszystkich kierunkach przebiegały zgodnie z planem.

Dostawcami surowca do wszystkich rafinerii Grupy ORLEN byli zarówno producenci, jak i inne firmy działające na międzynarodowym rynku naftowym. Surowiec dostarczany do Płocka pochodził przede wszystkim z Rosji i Arabii Saudyjskiej, ale zrealizowano również dostawy z Kazachstanu, Norwegii, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu. Rafineria w Możejkach zaopatrywana była głównie w ropę rosyjską, ale zrealizowano również dostawy z Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu i Norwegii.

W 2017 roku udział firmy Rosneft Oil Company w dostawach ropy naftowej przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

Gaz ziemny

Zakupy gazu ziemnego dla Grupy ORLEN w Polsce opierają się głównie na zawartym w roku 2016 na okres 5 lat kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG oraz na umowach uzupełniających, które zawarte zostały z głównymi dostawcami gazu w Europie. Kolejnym źródłem gazu są zakupy realizowane w Polsce, na Towarowej Giełdzie Energii. Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżanie kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, centralizację oraz rozwijanie kompetencji w zakresie obrotu gazem ziemnym. Portfel zawartych umów gazowych pozwala na podejmowanie działań optymalizujących koszty zakupu zarówno w zakresie wyboru indeksów gazowych, jak również miejsca dostaw.

PKN ORLEN posiada zawarte umowy przesyłowe zarówno z operatorami krajowymi, jak i zagranicznymi, zapewniając tym samym pełną obsługę logistyczną w zakresie przesyłu i dostaw gazu do Zakładu Produkcyjnego w Płocku, CCGT Włocławek oraz CCGT Płock.

Grupa ORLEN aktywnie działa na rynku obrotu gazem ziemnym w Polsce, a tym samym uczestniczy w rozwoju oraz procesie liberalizacji polskiego rynku gazu.

Ponadto PKN ORLEN rozwija działalność związaną ze sprzedażą gazu ziemnego zarówno do klientów detalicznych, jak również na rynku hurtowym. PKN ORLEN posiada ofertę sprzedaży gazu dostosowaną do potrzeb klienta, mając na względzie jego profil odbioru oraz miejsce sprzedaży. Oprócz samej sprzedaży gazu PKN ORLEN oferuje także usługi doradcze w zakresie zarządzania portfelem gazowym oraz usługi dyspozytorskie.

Grupa ORLEN realizuje także szereg projektów poszukiwawczo-wydobywczych w celu pozyskania własnych źródeł gazu.

W 2017 roku nie występowały podmioty, których udział w dostawach gazu ziemnego przekroczył 10% przychodów Grupy ORLEN.

STACJE
DETALICZNE

 
  j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Litwa
Sprzedaż ogółem tys.t 8 819 5 407 2 594 749 69
Udziały w rynku % 15,3 34,0 6,1 21,1 4,5
Liczba stacji, w tym: liczba 2 783 1 776 581 401 25
Premium liczba 1 867 1 665 - 179 23
Ekonomiczne liczba 850 76 563 211 -
Pozostałe liczba 66 35 18 11 2

CODO/COCO

liczba 2 229 1 328 484 392 25

DOFO/DODO

liczba 554 448 97 9 -

PUNKTY
GASTRONOMICZNE

 
  j.m. Grupa ORLEN Polska Niemcy Czechy Litwa
Łącznie, w tym: liczba 1 813 1 575 16 199 23
Stop Cafe liczba 1 126 960 - 143 23
Stop Cafe Bistro liczba 462 435 - 27 -
Stop Cafe 2.0 liczba 209 180 - 29 -
Star Connect liczba 16 - 16 - -

 

Podstawowe wielkości finansowe segmentu Detal

Segment Detal, mln PLN 2017 2016 2015 zmiana zmiana %
1 2 3 4 5=(2-3) 6=(2-3)/3
Przychody segmentu, w tym:

33 630

30 121

31 122

3 509

11,6%

Sprzedaż zewnętrzna

33 350

29 841

31 052

3 509

11,8%

Sprzedaż między segmentami

280 280

70

0

0,0%

Koszty segmentu

(31 986)

(28 681)

(29 934)

(3 305)

(11,5%)

Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto

(28)

(38)

(17)

10

26,3%

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi1

2 049

1 801

1 539

248

13,8%

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA)

2 038

1 794

1 539

244

13,6%

Zysk operacyjny (EBIT)

1 616

1 402

1 171

214

15,3%
CAPEX 678 479 448 199 41,5%

1Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych:
- 2017 rok w wysokości (11) mln PLN – obejmowały głównie odpisy w Grupie Unipetrol (7) mln PLN,
- 2016 rok w wysokości (7) mln PLN – obejmowały głównie odpisy w PKN ORLEN S.A. (6) mln PLN.

 

SPRZEDAŻ WOLUMENOWA SEGMENTU DETALICZNEGO

Sprzedaż wolumenowa segmentu Detalicznego Grupy ORLEN w 2017 roku wzrosła o 7,7% (r/r) i wyniosła 8 819 tys. ton w rezultacie wyższej sprzedaży paliw na wszystkich rynkach operacyjnych.

Sprzedaż Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [mln PLN/tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana %
  Wartość Wolumen Wartość Wolumen    
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Lekkie destylaty1 13 086 3 339 11 838 3 136 10,5% 6,5%
Średnie destylaty2 16 471 5 480 14 305 5 051 15,1% 8,5%
Pozostałe3 3 793 0 3 698 0 2,6% -
Razem 33 350 8 819 29 841 8 187 11,8% 7,7%

1Benzyna, LPG.
2Olej napędowy; lekki olej opałowy sprzedawany przez ORLEN Deutschland.
3Pozostałe wartość – obejmuje przychody ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych.

Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym

RYNKI ZBYTU

Do rynków macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detal zaliczamy rynek polski obsługiwany przez PKN ORLEN, rynek niemiecki ze stacjami spółki ORLEN Deutschland, rynek czeski z siecią Benzina oraz rynek litewski zarządzany przez AB Ventus Nafta.

Sprzedaż wolumenowa na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Polska 5 407,1 5 052,4 354,7 7,0%
Niemcy 2 593,6 2 453,6 140,0 5,7%
Czechy 749,3 617,4 131,9 21,4%
Litwa 69,4 63,2 6,2 9,9%
Razem 8 819,5 8 186,6 632,9 7,7%

Struktura sprzedaży wolumenowej na rynkach macierzystych Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym

Rynek polski

Wielkość sprzedaży paliw w 2017 roku wzrosła o 7,0% (r/r) i wyniosła 5 407 tys. ton. Szeroki zakres programu modernizacji stacji paliw, włączanie do sieci nowych obiektów o dużym potencjale wolumenowym przy jednoczesnej optymalizacji sieci, wdrożenie nowego formatu sklepowo-gastronomicznego, ograniczanie liczby przestojów w sprzedaży wpłynęły na 2,5% (r/r) poprawę średniorocznego przelewu na stację. W przypadku stacji własnych (CODO) wzrost ten był dwukrotnie wyższy i wyniósł 5,1% (r/r) przy przelewie na poziomie 4,5 mln litrów. O 3,0% (r/r) zwiększyła się sprzedaż paliw premium Verva.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 1 931,1 1 809,3 121,8 6,7%
Średnie destylaty 3 476,0 3 243,1 232,9 7,2%
Razem 5 407,1 5 052,4 354,7 7,0%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku polskim

W 2017 roku łączna liczba stacji PKN ORLEN zwiększyła się o 10 obiektów i na koniec roku liczyła 1 776 stacji paliw. Liczba stacji CODO na koniec 2017 roku zwiększyła się o 11 obiektów do poziomu 1 328 stacji. W ramach realizacji programu inwestycyjnego uruchomiono 12 stacji własnych CODO (w tym 2 MOP na trasie A1), przejęto 2 stacje franczyzowe oraz wyłączono z sieci 3 stacje własne. W 2017 roku gruntownie zmodernizowano 5 obiektów (projekty „Zburz i Buduj”) oraz przeprowadzono ponad 60 mniejszych modernizacji. W 2017 roku ORLEN pozyskał w przetargach ogłoszonych przez GDDKiA kolejnych 5 lokalizacji przy drogach ekspresowych.

Liczba stacji franczyzowych DOFO na koniec 2017 roku liczyła 448 obiektów i zmniejszyła się o 1 stację paliw. W 2017 roku do sieci zostało włączonych 25 nowych obiektów, 24 stacje zakończyły współpracę, a 2 stacje zostały przejęte do sieci własnej. W sieci franczyzowej przeprowadzono ponad 350 różnych modernizacji, które istotnie poprawiły standard techniczny stacji i efektywność sieci.

W 2017 roku kontynuowany był projekt rebrandingu stacji własnych segmentu ekonomicznego działających pod marką Bliska. Do zmiany brandu pozostało jeszcze 76 stacji Bliska, które zostaną przekształcone w stacje Premium w ramach przyszłych modernizacji – projekty „Zburz i Buduj”.

W 2017 roku kontynuowany był rebranding w grupie stacji franczyzowych dla 11 obiektów. Liczba stacji premium funkcjonujących pod marką ORLEN wzrosła z 1 616 w 2016 do 1 665 na koniec 2017 roku. Pod marką Bliska funkcjonowało na koniec 2017 roku 76 stacji. Liczba pozostałych stacji działających w tzw. formacie uproszczonym w 2017 roku zmniejszyła się z 42 do 35 stacji.

W roku 2017 po raz kolejny Grupa ORLEN zwiększyła wolumen sprzedaży flotowej o 9,2% (r/r) osiągając rekordowy poziom 32,5% łącznego wolumenu sprzedaży paliw w segmencie Detalicznym w Polsce. Było to zasługą 53,0% (r/r) przyrostu sprzedaży w segmencie Mikroprzedsiębiorstw. W ramach segmentu dużych firm transportowych osiągnięto 17,6% (r/r) wzrost sprzedaży. Istotnym elementem dla dalszego rozwoju sprzedaży flotowej było zakończenie pierwszego etapu prac nad nową międzynarodową kartą flotową umożliwiającą krajowym klientom dostęp do punktów tankowania na terenie większości krajów europejskich. Kolejnym ważnym projektem było wdrożenie mobilnej aplikacji dla klientów flotowych MFlota umożliwiającej dokonywanie płatności przy dystrybutorze.

W 2017 roku PKN ORLEN zanotował również rekordowe wyniki w sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych – łączne przychody z tego tytułu zwiększyły się o 7,7% (r/r). W ofercie pojawiły się pierwsze produkty (woda mineralna, chipsy, czekolady) pod nową marką własną O!. Na kolejnych 140 stacjach pojawił się nowy koncept gastronomiczny Stop Cafe 2.0., dzięki czemu na koniec 2017 roku ORLEN posiadał ponad 180 stacji w tym formacie. Po uwzględnieniu wszystkich formatów gastronomicznych (Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0) w sieci PKN ORLEN funkcjonowało 1 571 stacji z ofertą gastronomiczną. W 2017 roku zrealizowano program inwestycyjny obejmujący uruchomienie myjni samochodowych na 9 stacjach oraz modernizację urządzeń na 13 obiektach.

W 2017 roku ze strategicznym partnerem firmą Traficar uruchomiono program wypożyczania samochodów na minuty w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście. Nawiązana została również współpraca z firmą Nextbike Polska, dzięki której planowane jest uruchomienie wypożyczalni rowerów na stacjach PKN ORLEN w 6 miastach w Polsce.

Rynek niemiecki

W 2017 roku Grupa ORLEN na rynku niemieckim zanotowała wzrost łącznej sprzedaży paliw o 5,7% (r/r). Wynik ten obejmuje zarówno sprzedaż detaliczną na stacjach paliw, jak również sprzedaż średnich destylatów realizowaną w formule hurtowej. W 2017 roku średni roczny przelew na stację wzrósł do 4,6 mln l.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 1 143,1 1 106,3 36,8 3,3%
Średnie destylaty 1 450,5 1 347,3 103,2 7,7%
Razem 2 593,6 2 453,6 140,0 5,7%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku niemieckim

W 2017 roku spółka ORLEN Deutschland zwiększyła swoją sieć o 9 stacji (włączenie 10 nowych stacji, zamknięcie 1 obiektu w ramach programu optymalizacji sieci). W skład całej sieci na koniec 2017 roku wchodziło łącznie 581 stacji, w tym 563 obiekty działające w segmencie ekonomicznym w brandzie STAR, 1 stacja z marką ORLEN zlokalizowana w Hamburgu i 17 stacji przymarketowych. Na dwóch stacjach STAR zostały uruchomione pierwsze w ramach Grupy ORLEN stanowiska tankowania wodoru.
W 2017 roku rozpoczęty został projekt gruntownych modernizacji sieci, zakończone zostały dwa projekty typu „Zburz i Buduj”, kolejnych 8 jest w trakcie realizacji. W ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych na 17 stacjach uruchomiono dystrybutory do sprzedaży AdBlue. W kolejnych latach liczba stacji oferujących ten produkt będzie systematycznie rosła.
Rok 2017 był przełomowy dla obszaru pozapaliwowego. W maju uruchomiona została w Berlinie pierwsza stacja w nowym formacie sklepowo-gastronomicznym StarConnect. Innowacyjnym rozwiązaniem w sferze komunikacji z klientami jest portal ledowy umożliwiający emisję dowolnych komunikatów marketingowych i informacyjnych, będący doskonałym narzędziem do zarządzania poszczególnymi kategoriami sklepowymi bezpośrednio z poziomu centrali firmy. Do końca roku, w ramach przeprowadzonych modernizacji, nowy koncept został wdrożony na 16 stacjach STAR. Planuje się, że do końca 2018 roku ich liczba przekroczy 60 punktów.

W ramach realizowanego od kilku lat programu modernizacji myjni automatycznych, nowe urządzenia zostały zamontowane na 40 stacjach.

Projekty inwestycyjne, rozwój gastronomii, rozwój marki własnej STAR, poprawa jakości współpracy z dilerami stacji dzięki uruchomieniu Centrum Kompetencyjnego umożliwiły zwiększenie poziomu przychodów sklepowych o 4,6% (r/r). Ważnym krokiem w kierunku rozwoju obszaru sprzedaży flotowej było rozpoczęcie współpracy z operatorem flotowym – firmą LogPay należącą do Volkswagen Financial Service AG. Dzięki temu strategicznemu partnerstwu będzie możliwy dalszy rozwój sprzedaży paliw i usług pozapaliwowych w ORLEN Deutschland.

Rynek czeski

W 2017 rok sieć Benzina zwiększyła sprzedaż paliw o 21,4% (r/r). Średnioroczna sprzedaż na stację osiągnęła poziom 2,3 mln l i zwiększyła się o 9,3% (r/r). Wzrost dostępności paliw Verva na kolejnych stacjach Benzina oraz kampanie promujące przyczyniły się do zwiększenia sprzedaży paliw premium o 32,7% (r/r), a ich udział w całkowitym wolumenie wzrósł do 20,0%. Istotne było także rozpoczęcie sprzedaży zaawansowanych paliwa efecta 95 i efecta Diesel, które zastąpiły regularną benzynę i olej napędowy w całej sieci Benzina.

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 250,2 205,0 45,2 22,1%
Średnie destylaty 499,0 412,4 86,6 21,0%
Razem 749,3 617,4 131,9 21,4%

 

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku czeskim

Na koniec 2017 roku Grupa ORLEN zarządzała w Czechach siecią 401 stacji. W ramach rozpoczętych działań inwestycyjnych zmieniono brand na 84 stacjach. Zamontowanych zostało również ponad 120 nowoczesnych pylonów cenowych wyposażonych w wyświetlacze cyfrowe, umożliwiające emisję różnych komunikatów marketingowych i informacyjnych.

Na koniec 2017 roku stacje detaliczne Grupy ORLEN na rynku czeskim funkcjonowały pod markami: Benzina (89 stacji w nowym brandzie), Benzina Plus (90 stacji), Benzina Standard (211 stacji) i Benzina Expres (5 stacji bezobsługowych), ORLEN (1 stacja) oraz 5 stacji działających w brandzie uproszczonym. Docelowo stacje Benzina mają stanowić sieć premium, a stacje bezobsługowe będą jej uzupełnieniem.

W 2017 roku Benzina kontynuowała proces włączania do sieci zakupionych w 2015 roku od OMV 65 stacji. Do końca 2017 roku do sieci Benzina włączonych zostało łącznie 56 stacji OMV, pozostałe zostaną przejęte w 2018 roku. Dodatkowo nawiązano współpracę z dwoma nowymi stacjami franczyzowymi. Zwiększenie liczby stacji w sieci, nowe formuły współpracy z klientami flotowymi, rozwój nowatorskich kart flotowych Easy, udogodnienia dla kierowców (punkty szybkiego tankowania i stanowiska do regulowania płatności przy dystrybutorach) przełożyły się na skokowy wzrost sprzedaży flotowej o 55,5% (r/r), a jej udział w łącznym wolumenie osiągnął poziom 21,0%.

W ramach współpracy międzynarodowej rozpoczęto wprowadzenie polskiego formatu gastronomicznego Stop Cafe 2.0. Łącznie na koniec 2017 roku funkcjonowało 199 punktów gastronomicznych (w tym 29 Stop Cafe 2.0, 143 Stop Cafe i 27 Stop Cafe Bistro), co stanowiło wzrost o 31 lokalizacji (r/r). Przebudowa obiektów, wymiana części sprzętu gastronomicznego, weryfikacja oferty oraz modernizacje myjni miały duży wpływ na poprawę wyników pozapaliwowych. Obroty zlokalizowanych na stacjach sklepów w 2017 roku wzrosły o 24,0% (r/r), a łączne przychody pozapaliwowe uwzględniające dodatkowo pozostałe usługi zwiększyły się o 44% (r/r).

Rynek litewski

W 2017 roku Grupa ORLEN na rynku litewskim osiągnęła wzrost sprzedaży wolumenowej paliw o 9,9% (r/r). Zwiększona sprzedaż benzyn o 5,9% (r/r) i oleju napędowego o 14% (r/r) została w części ograniczona spadkiem sprzedaży LPG o (17,8)% (r/r). Zmiana struktury sprzedaży Ventus Nafta jest odzwierciedleniem zmian struktury konsumpcji paliw na rynku krajów bałtyckich. Średni roczny przelew na stację wzrósł o 8,9% (r/r) i przekroczył poziom 3,5 mln litrów.
W 2017 roku sieć ORLEN zanotowała wzrost sprzedaży paliw Verva o 25,6% (r/r), a udział paliw premium w łącznym wolumenie zwiększył się o 2,3 p.p (r/r) do poziomu 21,7%. Znaczny wzrost konsumpcji oleju napędowego na Litwie był głównym elementem wzrostu wolumenu sprzedaży flotowej o 5,8% (r/r).

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Lekkie destylaty 15,1 15,5 (0,4) (2,7%)
Średnie destylaty 54,4 47,7 6,7 14,0%
Razem 69,4 63,2 6,2 9,9%

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Detalicznym na rynku litewskim

Sieć detaliczna na Litwie na dzień 31 grudnia 2017 roku liczyła 25 stacji własnych w modelu COCO funkcjonujących w segmencie premium pod marką ORLEN. W 2017 roku zrealizowano kilka modernizacji technicznych związanych z wymianą dystrybutorów i zwiększeniem liczby stacji oferujących dodatki AdBlue. Ventus Nafta rozpoczęła przygotowania do projektu modernizacji sieci, w ramach którego na rynek litewski zostanie wprowadzony nowy koncept Stop Cafe 2.0. Wyższe wolumeny i skuteczna współpraca marketingowa z jedną z czołowych sieci handlowych na rynku litewskim, przyczyniły się również do zwiększenia o 10,0% (r/r) przychodów ze sprzedaży towarów i usług pozapaliwowych. Na poprawę wyników tego obszaru miały wpływ zrealizowane modernizacje myjni automatycznych oraz rozszerzenie oferty o serwisy kawowe.

ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA

Paliwa dystrybuowane w sieci detalicznej Grupy ORLEN na rynku polskim, czeskim i litewskim są w przeważającej części produkowane w segmencie Downstream Grupy ORLEN. Na rynku niemieckim Grupa ORLEN nie posiada własnych aktywów rafineryjnych, stąd paliwa oferowane przez ORLEN Deutchland są nabywane w ramach kontraktów handlowych z podmiotami działającymi na niemieckim rynku hurtowym głównie od BP Europe SE, Shell Deutschland Oil GmbH, Holborn European Marketing Company Limited, Total Deutschland GmbH, Esso Deutschland GmbH. Istotnym źródłem zaopatrzenia ORLEN Deutschland w paliwa jest również spółka Unipetrol RPA s.r.o. wchodząca w skład Grupy ORLEN.

WYDOBYCIE
I PRODUKCJA

 
2017
  j.m. Kanada Polska
Rezerwy ropy i gazu (2P) mln boe 141,1 11,5
Wydobycie mln boe/rok 5,3 0,4
Średnia produkcja tys. boe/dzień 14,4 1,2
Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe) % 41/59 -/100
Odwierty (netto)1 liczba 11,5 6,0
Koncesje liczba - 26


1Wielkość skorygowana o udział innych partnerów.

Podstawowe wielkości finansowe segmentu Wydobycie

Segment Wydobycie, mln PLN 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Przychody segmentu, w tym: 515 442 73 16,5%
Sprzedaż zewnętrzna 515 442 73 16,5%
Sprzedaż między segmentami 0 0 0 -
Koszty segmentu (540) (537) (3) (0,6%)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (141) (23) (118) (513,0%)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 1 (1) 2 -
Zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi1 293 255 38 14,9%
Zysk/(Strata) operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) 153 182 (29) (15,9%)
Strata operacyjna (EBIT) (165) (119) (46) (38,7%)
CAPEX 778 525 253 48,2%

 1Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych:
- 2017 rok w wysokości (140) mln PLN – dotyczy głównie aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce,

- 2016 rok w wysokości (73) mln PLN – dotyczyły głównie odpisów aktualizujących wartość aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce,

DZIAŁALNOŚĆ W POLSCE

Działalność operacyjna obejmowała głównie wydobycie oraz poszukiwania złóż węglowodorów. Obecne wydobycie gazu odbywa się we współpracy z PGNiG SA. Udział przypadający na Grupę ORLEN osiągnął średnioroczny poziom w wysokości 1,2 tys. boe/d.

W ramach prac w Basenie podlasko-lubelskim przeprowadzono interpretację oraz processing danych sejsmicznych 3D na terenie dwóch koncesji. Wyniki tych prac będą analizowane w kolejnym roku. Ponadto, zakończono interpretację danych sejsmicznych 3D na obszarze bloku 255. Na podstawie wyników analizy przeprowadzono ocenę perspektywiczności koncesji, skutkiem, której podjęto decyzję o wstrzymaniu dalszych prac poszukiwawczych na tym obszarze.

W ramach działalności poszukiwawczo-wydobywczej w Basenie Permskim zakończono wiercenie otworu Miłosław-5K/H, a na podstawie wyników testów produkcyjnych rozpoczęto prace planistyczno-projektowe dla zagospodarowania złoża. Pod koniec 2017 roku rozpoczęto prace nad kolejnym otworem poszukiwawczym, które będą kontynuowane w kolejnym roku. W IV kwartale 2017 roku zakończono budowę strefy przyodwiertowej na złożu Miłosław E, z którego uruchomiono wydobycie. W ramach zagospodarowania złoża Miłosław realizowano również budowę gazociągu Radlin II – Radlin I, która będzie kontynuowana w 2018 roku. W 2017 roku wykonano akwizycje danych sejsmicznych 3D w ramach czterech wyodrębnionych obszarów w Basenie Permskim. Pozyskane dane sejsmiczne poddane zostały przetwarzaniu i interpretacji, z przewidzianą kontynuacją w roku kolejnym. W ramach projektu Edge wykonano odwiert poszukiwawczy, pod koniec 2017 roku rozpoczęto wiercenie kolejnego otworu. Ponadto w 2017 roku realizowano także prace koncepcyjne dla zagospodarowania tego obszaru.

W ramach projektu Sieraków kontynuowano prace dokumentacyjne i przygotowawcze mające na celu zagospodarowanie złoża.

W ramach prac w Basenie Karpackim w projekcie Bieszczady zakończono akwizycję danych sejsmicznych 2D oraz 3D. Następnie pozyskane dane zostały poddane przetwarzaniu i interpretacji, z zamiarem kontynuacji prac w 2018 roku. W 2017 roku w obszarze Bieszczady zrealizowano wiercenia dwóch otworów, które ze względu na brak węglowodorów zostały zlikwidowane.

W ramach projektu Miocen zakończono interpretację wykonanych wcześniej danych sejsmicznych. Na podstawie uzyskanych wyników rozpoczęto przygotowania do wykonania otworu poszukiwawczego. Otwór planowany jest do realizacji w 2018 roku.

W ramach projektu Karpaty wykonano akwizycję danych sejsmicznych, a pozyskane dane zostały poddane processingowi i interpretacji. Analizy wyników tych prac będą kontynuowane w 2018 roku. Dodatkowo został wykonany otwór poszukiwawczy, a pozyskane z niego dane otworowe będą analizowane w 2018 roku. Pod koniec roku rozpoczęto również wiercenie kolejnego otworu poszukiwawczego, na którym prace będą kontynuowane w 2018 roku.

Projekty poszukiwawczo-wydobywcze Grupy ORLEN w Polsce

Legenda:
 •   100% udziału Grupy ORLEN
 •   49% udziału Grupy ORLEN (projekt realizowany z partnerem)
 • A Nazwa obszaru/projektu

POLSKA

Projekty poszukiwawczo-wydobywcze

Źródło: Opracowanie własne.

DZIAŁALNOŚĆ W KANADZIE

Grupa ORLEN prowadzi działalność wydobywczą w Kanadzie za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada. Program nakładów inwestycyjnych w roku 2017 był skoncentrowany na obszarach Ferrier i Kakwa w prowincji Alberta. Na obszarze Ferrier rozpoczęto wiercenie 10 otworów (5,7 netto), zabiegowi szczelinowania poddano 15 otworów (9,1 netto), a do produkcji podłączonych zostało 13 otworów (7,9 netto). Na obszarze Kakwa rozpoczęto wiercenie 7 otworów (5,8 netto), szczelinowaniu poddano 7 otworów (5,6 netto), a do produkcji podłączono 5 otworów (3,8 netto). W rejonie Kakwa zakończono prace nad budową infrastruktury do oczyszczania gazu zasiarczonego oraz budową zbiorników na wodę wykorzystywaną podczas zabiegów szczelinowania. Ponadto w 2017 roku rozpoczęto rozbudowę instalacji do wstępnego przerobu i uzdatniania gazu. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości infrastruktury dla potrzeb rosnącego wydobycia.

Średnia produkcja w 2017 roku wyniosła 14,4 tys. boe/d, z czego 41% stanowiły węglowodory ciekłe (ropa oraz kondensat). Korzystne parametry złożowe posiadanych aktywów i rozwój działalności w dobrze rozpoznanym już regionie zmniejszają ryzyka operacyjne inwestycji. Rynek kanadyjski charakteryzuje się bardzo dobrym dostępem do rozwiniętych usług wiertniczych i serwisowych. Istotne są także stabilne zasady systemu podatkowego i przyjazne otoczenie regulacyjne. W celu optymalnego wykorzystania posiadanej infrastruktury technicznej w 2017 roku dokonano kolejnych akwizycji aktywów poszukiwawczo-wydobywczych położonych w obszarach Kakwa i Ferrier.

Grupa ORLEN posiada także niewielkie aktywa poszukiwawczo-wydobywcze w prowincji Nowy Brunszwik oraz 7,4% udziałów w spółce będącej operatorem projektu budowy terminala eksportowego LNG w Nowej Szkocji. W 2017 roku kontynuowano pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń administracyjnych oraz decyzji środowiskowych związanych z inwestycją. Ustalenie końcowego modelu biznesowego realizacji przedsięwzięcia oraz zaangażowania poszczególnych interesariuszy wraz z rozpoczęciem prac przygotowujących teren pod budowę terminala planowane jest na rok 2018.

Aktywa w Kanadzie

Legenda:
 • A Nazwa projektu
 • A Nazwa formacji geologicznej

KANADA

Aktywa w Kanadzie

Źródło: Opracowanie własne.

SPRZEDAŻ WOLUMENOWA SEGMENTU WYDOBYCIE

Sprzedaż wolumenowa Grupy ORLEN w segmencie Wydobycie [tys. ton]

Sprzedaż 2017 2016 zmiana %
  Wartość Wolumen Wartość Wolumen    
1 2 3 4 5 6=(2-4)/4 7=(3-5)/5
Ropa naftowa 62 52 84 76 (26%) (32%)
Gaz ziemny 196 439 172 359 14% 22%
Pozostałe1 257 147 186 123 38% 20%
Razem 515 638 442 558 17% 14%

1Pozostałe: w ujęciu ilościowym pozycja obejmuje NGL (Natural Gas Liquids), w ujęciu wartościowym pozycja obejmuje sprzedaż NGL oraz przychody ze sprzedaży usług segmentu.

Wydobycie i sprzedaż węglowodorów na rynku kanadyjskim realizowana była za pośrednictwem ORLEN Upstream Canada Ltd., a na rynku polskim przez spółkę zależną FX Energy. W 2017 roku łączna sprzedaż na obu rynkach osiągnęła poziom 638 tys. ton i zwiększyła się o 14% (r/r) głównie dzięki wyższej produkcji węglowodorów w Kanadzie.

Struktura sprzedaży wolumenowej Grupy ORLEN w segmencie Wydobycia

Funkcje Korporacyjne obejmują działalność realizowaną przez wybrane spółki Grupy ORLEN związaną z zarządzaniem, administracją i innymi funkcjami wsparcia dla wyodrębnionych segmentów operacyjnych.

Podstawowe wielkości finansowe funkcji korporacyjnych

Segment Funkcje Korporacyjne, mln PLN 2017 2016 zmiana zmiana %
1 2 3 4=(2-3) 5=(2-3)/3
Przychody segmentu, w tym: 416 351 65 18,5%
Sprzedaż zewnętrzna 74 68 6 8,8%
Sprzedaż między segmentami 342 283 59 20,8%
Koszty segmentu (1 132) (1 072) (60) (5,6%)
Pozostałe przychody/koszty operacyjne netto (10) (123) 113 91,9%
Strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) przed odpisami aktualizującymi1 (614) (751) 137 18,2%
Strata operacyjna powiększona o amortyzację (EBITDA) (613) (744) 131 17,6%
Strata operacyjna (EBIT) (726) (844) 118 14,0%
CAPEX 221 136 85 62,5%

1Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych ujęte w 2017 i 2016 w wysokości odpowiednio: 1 mln PLN i 7 mln PLN dotyczące aktywów PKN ORLEN.

Spółki prowadzące działalność w ramach funkcji korporacyjnych realizują szeroki zakres zadań obejmujący między innymi:

 • Ochronę osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego, kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, kadrowo-płacową oraz inwentaryzacyjną.
 • Usługi laboratoryjne w zakresie analizy produktów ropopochodnych oraz wód, ścieków, gleby i powietrza.
 • Usługi projektowe i nadzoru budowlanego w branży rafineryjnej, petrochemicznej i energetycznej.
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.
 • Zarządzanie nieruchomościami i obsługę administracyjną biur.

Do góry