ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Nakłady inwestycyjne

Realizowane w 2017 roku projekty inwestycyjne związane były głównie z dostosowaniem instalacji produkcyjnych do nowych wymogów i standardów środowiskowych wynikających z przepisów unijnych (Konkluzje BAT). Do kluczowych inicjatyw w roku 2017 zalicza się dostosowania instalacji do zaostrzonych wymagań unijnych w zakresie emisji do powietrza, działania związane z zabudową systemów ciągłych pomiarów emisji oraz przepływomierzy na pochodniach. W 2017 roku oddano także do eksploatacji wysokosprawne, niskoemisyjne źródło wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej – CCGT we Włocławku. Do najistotniejszych projektów realizowanych w pozostałych spółkach Grupy ORLEN należały: przygotowania do realizacji zadań związanych ze wdrożeniem Konkluzji BAT dla rafinerii, w tym zainstalowanie systemu CEMS do ciągłych pomiarów SO2, NOX, CO i pyłu po regeneratorze FCC w ORLEN Lietuva; budowa pochodni w czeskiej spółce Paramo umożliwiającej redukcję emisji lotnych związków organicznych do powietrza; zabudowa analizatora do ciągłych pomiarów NOX na FCC w Kralupach. Ponadto wykonano modernizację taboru kolejowego w ORLEN KolTrans poprzez zakup lokomotyw wyposażonych w nowoczesne silniki, spełniające wymagane normy emisji spalin, jak również optymalizujące zużycie paliwa; budowę oczyszczalni ścieków w ORLEN Południe Zakład Trzebinia; odbudowę systemu kanalizacji i rekonstrukcję instalacji DeNOX w Unipetrol oraz montaż urządzeń oczyszczających ścieki na obiektach dystrybucyjnych spółek Ventus Nafta i PKN ORLEN.

Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie Spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2017 roku ponad 24,8 mln Euro, z czego ponad 23,6 mln Euro stanowią wydatki na inwestycje związane z zapobieganiem zanieczyszczeniom i zarządzaniem ochroną środowiska, a 1,2 mln Euro koszty utylizacji odpadów oraz rekultywacji.

Nakłady inwestycyjne na zadania mające na celu zmniejszenie oddziaływania na środowisko w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w 2017 roku wyniosły 1,9 mln Euro (8,3 mln PLN).

Opłaty środowiskowe

Podmiot korzystający ze środowiska, zgodnie z prawem, jest zobowiązany do ponoszenia opłat środowiskowych z tego tytułu. Spółki Grupy ORLEN uiszczają opłaty za emisję substancji do powietrza, pobór wód i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów na własnych składowiskach.

W 2017 roku nie wystąpiły dodatkowe obciążenia wynikające z nieterminowych płatności lub nieprawidłowego naliczenia opłat. Spółki Grupy ORLEN wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, których wysokość opłat zależy od rodzaju i skali korzystania ze środowiska (pobór wód) oraz rodzaju emitowanych substancji (emisja substancji do powietrza, odprowadzanie ścieków), a także od jednostkowych stawek opłat, które w Polsce określa corocznie Minister Środowiska.

W 2017 roku w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku uiszczono karę pieniężną w wysokości 830 zł (195 Euro) za przekroczenie emisji do powietrza stwierdzone w roku 2016. Spółka nie ponosiła opłat podwyższonych wynikających z braku wymaganych pozwoleń środowiskowych.

Spółki Grupy ORLEN poniosły kary finansowe za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska w łącznej wysokości 42 397 Euro, w tym: Unipetrol RPA 1 140 Euro za przekroczenie limitów emisji dla ścieków, ORLEN Południe 70 Euro za naruszenie warunków pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji do powietrza i środowiska gruntowo-wodnego na wydziale oksydacji asfaltów oraz ORLEN Lietuva 41 187 Euro za przekroczenie limitu dla emisji do powietrza.

W 2017 roku odnotowano sumaryczny wzrost opłat za korzystanie ze środowiska o blisko 10% w stosunku do roku 2016. Największy wpływ na taki stan miał wzrost przerobu ropy oraz wzrost jednostkowych stawek opłat. Łączna wysokość poniesionych opłat w 2017 roku to ponad 17 mln Euro. Największy udział w sumie opłat środowiskowych ma pobór wód ujmowanych, poza PKN ORLEN, przez 8 spółek. Znaczący spadek opłat zanotowano w związku ze składowaniem odpadów. Jest on konsekwencją spadku ilości odpadów zdeponowanych na składowisku należącym do spółki ANWIL.

Wysokość opłat środowiskowych w spółkach Grupy ORLEN [Euro]

Rodzaj opłaty Kwota [euro] Kwota [euro] zmiana [%]
  2017 2016  
Całkowita emisja do powietrza 5 458 151 5 147 891 6,03
Pobór wód 11 234 274 9 911 412 13,35
Odprowadzanie ścieków 529 371 612 629 (13,59)
Składowanie odpadów 42 977 66 742 (35,61)
Razem 17 264 773 15 738 675 9,70


Do góry