ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Monitoring Strategii

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Monitoring Strategii jest zapewniony poprzez wypracowany spójny system cyklicznej kontroli nad postępami jej realizacji.

Po zatwierdzeniu Strategii przeprowadzono proces operacjonalizacji, czyli doprecyzowania projektów, inicjatyw oraz konkretnych celów ilościowych jako celów szczegółowych komórek organizacyjnych poszczególnych segmentów i obszarów biznesowych. Zatwierdzone cele szczegółowe w ramach poszczególnych KPI, kluczowych dla realizacji celów Strategii, zapewniają efektywny monitoring prowadzonych inicjatyw strategicznych.

Operacjonalizacja Strategii ma szczególne znaczenie, ponieważ zapewnia:

  • Jasną komunikację oczekiwań ze strony Zarządu – zapewnienie wdrożenia Strategii na wszystkich poziomach organizacji, we wszystkich segmentach i obszarach w całej Grupie Kapitałowej.
  • Zaangażowanie całej kadry menedżerskiej w realizację celów zgodnie ze Strategią oraz przyjętymi Wartościami korporacyjnymi.

Sposoby oraz organy odpowiedzialne za Monitoring Strategii przedstawiono w poniższej tabeli:

  Sposób monitoringu Forum

Przegląd Strategii Koncernu

  • Przegląd realizacji celów strategicznych (KPI oraz projekty).
  • Weryfikacja założeń strategicznych.
  • Przegląd zarówno działań Koncernu, jak również otoczenia makro.
Zarząd/Rada Nadzorcza
Strategie cząstkowe/projekty strategiczne
  • Przegląd realizacji projektów strategicznych i KPI w poszczególnych segmentach.
Komitet Strategii Koncernu
Day-to-day business
  • Weryfikacja kluczowych KPI warunkujących realizację Strategii.
Kluczowa kadra menedżerska


Do góry