ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Model Biznesowy

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Jesteśmy nowoczesnym graczem na rynku paliw i energetyki, największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Grupa ORLEN obejmuje PKN ORLEN jako Jednostkę Dominującą oraz jednostki zlokalizowane na terenie Polski, Niemiec, Czech, Litwy, Malty, Szwecji, Holandii, Słowacji, Węgier, Estonii i Łotwy oraz USA i Kanady.

Prowadzimy działalność w 3 segmentach operacyjnych – Downstream, Detal i Wydobycie, na 5 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie i w Kanadzie. Nasze produkty rafineryjne i petrochemiczne znajdują nabywców na 6 kontynentach w ponad 90 krajach.

MODEL BIZNESOWY

WYDOBYCIE

Projekty poszukiwawczo-wydobywcze w Polsce i Kanadzie

152,6 mln boe1 łącznych zasobów 2P2 ropy i gazu


15,6 tys. boe/d średniego wydobycia w 2017 roku

WYDOBYCIE
 
Ropa
 
 
Gaz ziemny
 

DOWNSTREAM

Ponad 35 mln ton ropy naftowej mocy przerobowych

6 rafinerii3 Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie


3,8 tys. km sieci rurociągów

47 baz magazynowych i terminali


Główne projekty rozwojowe:

 • instalacja Polietylenu w Unipetrol.
 • instalacja Metatezy Visbreakingu w PKN ORLEN.
 
 
DOWNSTREAM
   
Rafineria
   
     
Petrochemia
       
 
Energetyka
 
 
Benzyna
 
 
Olej napędowy
 
 
LPG
 
 
Oleje przemysłowe
 
 
Paliwa lotnicze
 
 
Asfalty
 
 
Chemikalia bazowe
 
 
Tworzywa
 

DETAL

2 783
stacji paliw

Udziały w rynku detalicznym:

34,0% Polska
6,1% Niemcy
21,1% Czechy
4,5% Litwa

1 813
punkty Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na rynkach detalicznych Grupy ORLEN

DETAL
 
Benzyna
 
 
Olej napędowy
 
 
LPG
 
1ang. barrel of oil equivalent – baryłka ekwiwalentu ropy naftowej.
2Zasoby pewne i prawdopodobne.
3Rafinerie w Płocku, Trzebini, Jedliczu, Możejkach, Kralupach i Litvinovie.
 1. Segment Downstream

W ramach segmentu Downstream zarządzamy sześcioma rafineriami o łącznych mocach przerobowych na poziomie 35,2 mln ton.

 • Rafineria PKN ORLEN w Płocku stanowi jeden z najnowocześniejszych, zintegrowanych zakładów produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej o mocach przerobowych na poziomie 16,3 mln ton/rok. W obszarze produkcji petrochemicznej kluczowa instalacja Olefin posiada maksymalne moce wytwórcze około 700 tys. ton etylenu i około 380 tys. ton propylenu. Produkowane monomery stanowią wsad do produkcji polimerów w Basell ORLEN Polyolefins oraz PCW w ANWIL. PKN ORLEN posiada również nowoczesny Kompleks PX/PTA o mocach produkcyjnych około 690 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie.
 • Pozostałe polskie rafinerie w ORLEN Południe zlokalizowane w Trzebini i Jedliczu specjalizują się w produkcji biokomponentów, baz olejowych, olejów opałowych, parafin hydrorafinowanych oraz prowadzą regenerację olejów przepracowanych.
 • Rafineria ORLEN Lietuva w Możejkach o mocach produkcyjnych 10,2 mln ton/rok jest jedynym tego typu zakładem na rynku państw bałtyckich (Litwa, Łotwa i Estonia).
 • Rafinerie z Grupy Unipetrol zlokalizowane w Kralupach i Litvinovie dysponują łącznymi mocami produkcyjnymi w wysokości 8,7 mln ton/rok. Grupa Unipetrol posiada również aktywa petrochemiczne o mocach produkcyjnych polimerów w wysokości około 600 tys. ton/rocznie (320 tys. ton polietylenu oraz około 280 tys. ton. polipropylenu). Realizowana jest również budowa nowej instalacji Polietylenu III o mocy około 270 tys. ton/rocznie4, która umożliwi wyższe wykorzystanie instalacji Olefin oraz głębszą integrację produkcji petrochemicznej i rafineryjnej.
 • ANWIL we Włocławku jest jedynym wytwórcą polichlorku winylu (PCW) w Polsce oraz jednym z największych producentów nawozów sztucznych i wodorotlenku sodu w Polsce. Potencjał produkcyjny wynosi około 1 160 tys. ton/rok nawozów azotowych, 560 tys. ton/rok PCW i granulatów oraz 360 tys. ton/rok wodorotlenku sodu.
 • Basell ORLEN Polyolefins w Płocku posiada instalacje o łącznych mocach wytwórczych na poziomie 820 tys. ton (420 tys. ton polietylenu i 400 tys. ton polipropylenu), a produkty dystrybuowane są zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

Całkowity przyrost mocy wyniesie 150 tys. ton/rocznie.

Infrastruktura logistyczna stanowi jeden z kluczowych elementów przewagi konkurencyjnej Grupy ORLEN. Grupa ORLEN wykorzystuje sieć uzupełniających się elementów infrastruktury: terminale paliw, lądowe i morskie bazy przeładunkowe, sieci rurociągów, a także transport kolejowy oraz cysternami samochodowymi. W 2017 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Łączna długość wykorzystywanych sieci rurociągów produktowych i surowcowych, należących do podmiotów zewnętrznych oraz własnych w Polsce, Czechach i na Litwie, wynosiła prawie 3,8 tys. km (2,1 tys. km to rurociągi produktowe, a 1,7 tys. km to rurociągi surowcowe).

Grupa ORLEN jest znaczącym producentem energii elektrycznej i cieplnej, wykorzystywanej w dużej części na własne potrzeby produkcyjne. Jest również jednym z największych odbiorców gazu w Polsce i aktywnym uczestnikiem procesu liberalizacji rynku gazu. Grupa ORLEN aktualnie posiada bloki energetyczne w trzech krajach. W Polsce zlokalizowane są w Płocku, Włocławku, Jedliczu oraz Trzebini, w Czechach w Litvinovie, Spolanie, Kolinie i Pardubicach oraz na Litwie w Możejkach. Zgodnie z założeniami Strategii Grupy ORLEN realizowane są projekty modernizacji istniejących źródeł wytwórczych oraz nowe inwestycje w postaci bloków gazowo-parowych CCGT. Blok gazowo-parowy we Włocławku o mocy 474 MWe prowadząc skojarzoną produkcję energii elektrycznej i ciepła nie tylko zabezpiecza wewnętrzne potrzeby, ale także dzięki temu blokowi Grupa ORLEN stała się aktywnym uczestnikiem rynku, ściśle współpracującym z PSE. Drugi blok gazowo-parowy w Płocku o mocy 608 MWe zostanie oddany do eksploatacji w 2018 roku. Nadwyżki energii elektrycznej z nowych aktywów CCGT są sprzedawane na hurtowym rynku energii, jak i do odbiorów końcowych.

 1. Segment Detal

Grupa ORLEN jest zdecydowanym liderem sprzedaży detalicznej paliw w Europie Centralnej. Zarządza siecią blisko 2800 stacji paliw działających w segmentach premium i ekonomicznym, które notują ok. 1,4 mln transakcji dziennie.
W Polsce stacje paliw działają pod marką ORLEN w segmencie premium oraz Bliska w segmencie ekonomicznym, w Republice Czeskiej głównie pod marką Benzina, Benzina Plus, Standard, Expres, natomiast na Litwie pod marką ORLEN (segment premium). Na rynku niemieckim spółka ORLEN Deutschland zarządza stacjami ekonomicznymi pod marką STAR, a uzupełnieniem sieci jest kilkanaście stacji przymarketowych Famila.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony klientów, Grupa ORLEN dąży do zapewnienia kompleksowej usługi na stacjach w całej sieci. Testowane są innowacyjne rozwiązania zarówno w zakresie obsługi klienta, jak i dostępności dodatkowych udogodnień. Koncern dynamicznie rozwija segment sprzedaży pozapaliwowej (m.in. wdrażanie konceptu stop.cafe i O!Shop).

Paliwa dystrybuowane w sieci detalicznej Grupy ORLEN na rynku polskim, czeskim i litewskim są w przeważającej części produkowane w segmencie Downstream Grupy ORLEN. Na rynku niemieckim Grupa ORLEN nie posiada własnych aktywów rafineryjnych, stąd paliwa oferowane przez ORLEN Deutchland są nabywane w ramach kontraktów handlowych z podmiotami działającymi na niemieckim rynku hurtowym.

Zgodnie ze strategicznymi założeniami w obszarze sprzedaży detalicznej planowany jest dalszy rozwój sieci stacji własnych i franczyzowych, wprowadzenie paliw jakościowych, a także przygotowanie do sprzedaży paliw alternatywnych.

 1. Segment Wydobycie

Strategia Grupy ORLEN zakłada ostrożną kontynuację działalności poszukiwawczo-wydobywczej w celu zwiększania wydobycia i poszerzania dostępu do własnych zasobów ropy i gazu ziemnego. W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2017 roku wyniosły ok. 153 mln boe.

Polsce działalność operacyjna obejmowała głównie wydobycie oraz poszukiwania złóż węglowodorów. Obecne wydobycie gazu odbywa się we współpracy z PGNiG SA. Udział przypadający na Grupę ORLEN osiągnął średnioroczny poziom w wysokości 1,2 tys. boe/d.

Na koniec 2017 roku na terenie Polski Grupa ORLEN posiadała samodzielnie oraz z partnerem (PGNiG) 26 koncesji o łącznej powierzchni 18,7 tys. km2, położonych w obrębie 8 województw dysponując zasobami 2P (potwierdzone i prawdopodobne) wynoszącymi 11,5 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). Grupa ORLEN posiada 100% udziałów w 13 koncesjach oraz 49% w 13 koncesjach.

Grupa ORLEN prowadzi działalność wydobywczą w Kanadzie za pośrednictwem spółki zależnej ORLEN Upstream Canada. Program nakładów inwestycyjnych w roku 2017 był skoncentrowany na obszarach Ferrier i Kakwa w prowincji Alberta.

W prowincji Alberta w Kanadzie Grupa ORLEN jest rozpoznawanym operatorem z aktywami produkcyjnymi o łącznej powierzchni 230,7 tys. akrów (0,9 tys. km2) i łącznymi zasobami 2P wynoszącymi 141,1 mln boe. Grupa ORLEN posiada także niewielkie aktywa poszukiwawczo-wydobywcze w prowincji Nowy Brunszwik oraz 7,4% udziałów w spółce będącej operatorem projektu budowy terminala eksportowego LNG w Nowej Szkocji.

Dbając o zrównoważony rozwój, dużą wagę przykładamy do naszego wpływu na środowisko. Troszczymy się o to, by nasz sukces budowany codzienną pracą i zaangażowaniem ponad 20 tys. osób zatrudnionych w Grupie ORLEN powstawał z poszanowaniem etyki i kluczowych wartości firmy.

Nasza misja

Odkrywając i przetwarzając zasoby naturalne, napędzamy przyszłość.

Credo

ORLEN. Napędzamy przyszłość.​

Wybrane dane za lata 2016-2017

Downstream [mln PLN]

  2017 2016

Przychody ze sprzedaży

75 241

60 094
EBITDA

9 500

8 410
EBITDA przed odpisami aktualizującymi 9 519 8 192
EBIT 7 932 7 093
Aktywa 42 159 38 770
CAPEX 2 925 3 533

Detal [mln PLN]

  2017 2016
Przychody ze sprzedaży 33 630 30 121
EBITDA 2 038 1 794
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 2 049 1 801
EBIT  1 616 1 402

Aktywa 

6 511

6 139
CAPEX  678 479

Wydobycie [mln PLN]

  2017 2016
Przychody ze sprzedaży  515 442
EBITDA  153 182
EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto 293 255
EBIT (165) (119)
Aktywa 3 839 3 840
CAPEX 778 525

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2016 i 2017 roku w osobach (osoby aktywne i nieaktywne)

SEGMENT Stan zatrudnienia na koniec okresu w osobach (osoby aktywne i nieaktywne) – bez konsolidacji
  31.12.2017 31.12.2016
DOWNSTREAM 14 349 14 064
DETAL 1 255 1 214
WYDOBYCIE 148 143
CENTRUM KORPORACYJNE 4 510 4 309
Razem 20 262 19 730


Do góry