ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Matryca Istotności

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

W proces doboru istotnych aspektów raportowania przez Grupę ORLEN zostali zaangażowani zewnętrzni i wewnętrzni Interesariusze. Na proces definiowania istotnych aspektów raportowania w Grupie ORLEN złożyły się następujące działania:

  • Przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia w grudniu 2017 roku uczestniczyli w spotkaniu (Panel Interesariuszy) zrealizowanym w formule wyznaczonej przez międzynarodowy standard AA1000SES, zawierający zasady dotyczące zarządzania relacjami z Interesariuszami. Przedmiotem konsultacji były priorytetowe kierunki zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu, a także sformułowanie oczekiwań informacyjnych o działaniach firmy i ich wpływie społeczno-gospodarczym wraz z określeniem ich znaczenia. W panelu uczestniczyli przedstawiciele organizacji branżowych i instytucji, środowiska akademickiego, partnerów społecznych, dostawców i klientów.
  • Analiza badań wizerunkowych, informacji medialnych na temat Grupy ORLEN oraz wewnętrznych analiz mających na celu zidentyfikowanie kluczowych aspektów działalności Grupy ORLEN w podziale na aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.
  • Wypełnienie ankiet przez przedstawicieli kluczowych obszarów w firmie, które są opisywane w Raporcie.
  • Wewnętrzne konsultacje zespołu raportującego.

Efektem prac było przygotowanie ostatecznego kształtu listy istotnych aspektów raportowania Grupy ORLEN wraz z określeniem ich znaczenia dla Grupy ORLEN oraz jej otoczenia (tj. niskie, średnie i wysokie).

Zidentyfikowane przez Interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych istotne aspekty raportowania:

 
    ZNACZENIE ASPEKTU DLA OTOCZENIA GRUPY ORLEN
    NISKIE ŚREDNIE WYSOKIE
ZNACZENIE
ASPEKTU DLA
GRUPY ORLEN
WYSOKIE        
ŚREDNIE              
NISKIE            
 
ASPEKTY EKONOMICZNE
 
ASPEKTY SPOŁECZNE
 
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

Interesariusze zewnętrzni, czyli przedstawiciele otoczenia Grupy ORLEN uznali, że wysokie znaczenie mają dla nich takie aspekty jak: realizacja strategii i sytuacja finansowa firmy, bezpieczeństwo procesów przemysłowych, a znaczenie średnie, między innymi: wpływ na rozwój międzynarodowej gospodarki, innowacyjność i badania, czy odpowiedzialność wobec klientów i innych kluczowych Interesariuszy. Za aspekty o niskim znaczeniu uznane zostały, między innymi: wpływ otoczenia makroekonomicznego oraz odpowiedzialny łańcuch dostaw. Interesariusze wewnętrzni, czyli przedstawiciele Grupy ORLEN zidentyfikowali dwa aspekty o znaczeniu średnim, czyli uczestnictwo w życiu społecznym oraz wpływ na otoczenie lokalne, oraz różnorodność i równość szans. Pozostałe aspekty miały w ich opinii znaczenie wysokie.

Ten wieloetapowy proces definiowania istotnych aspektów pozwolił na opracowanie Matrycy istotności dla Grupy ORLEN.Do góry