ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Mapa Interesariuszy

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Nasze relacje z Interesariuszami oparte są o zasady odpowiedzialności i dialogu. Sposób ich budowania wskazują „Wartości i zasady postępowania PKN ORLEN”, w których stwierdzamy, że cyt. „Jesteśmy przekonani, że otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala budować trwałe i pozytywne relacje z Interesariuszami, a tym samym wpływa na wzrost konkurencyjności i wartości Firmy”. W relacjach z partnerami biznesowymi stawiamy na uczciwość, przejrzystość, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm. W trosce o ich jakość dostosowujemy częstotliwość i kanały komunikacji do charakterystyki i aktualnych oczekiwań wybranej grupy Interesariuszy. Szereg tego typu działań prezentujemy w Raporcie.

Uczestnicy Panelu Interesariuszy, czyli przedstawiciele Grupy ORLEN i jej otoczenia, dokonali weryfikacji Mapy Interesariuszy. W efekcie rekomendacji wypracowanych podczas Panelu oraz wewnętrznych konsultacji została zaktualizowana Mapa Interesariuszy. Efektem aktualizacji są, między innymi, następujące zmiany:

  • Do grupy Interesariuszy kluczowych weszły: „Społeczność Lokalna”, „Podwykonawcy i Dostawcy” (w tej grupie zawierają się także Kontrahenci, wyodrębnieni rok temu jako oddzielna grupa wśród Interesariuszy o ważnym znaczeniu); do Skarbu Państwa zostały dodane Administracje Rządowe (do tej grupy należy również Administracja Publiczna wyodrębniona rok wcześniej jako samodzielna grupa Interesariuszy ważnych) i powstała grupa „Skarb Państwa i Administracje Rządowe”.
  • Do grona Interesariuszy ważnych zostało dodane „Społeczeństwo”.
  • Uczelnie zamienione zostały na bardziej pojemną grupę – „Instytucje naukowo-badawcze”.
  • „Regulatorzy spoza Polski” zamienieni na „Regulatorzy” w rozumieniu Polski i innych krajów macierzystych Grupy ORLEN.
  • „Analitycy rynku kapitałowego” zamienieni na „Rynek Kapitałowy”

Aktualna Mapa Interesariuszy wraz z opisem poszczególnych grup znajduje się na poniższym schemacie.

Mapa Interesariuszy Grupy ORLEN

Opinia audytora

Polityką organizacji jest poddawanie Raportu weryfikacji niezależnych organizacji. Audytor przeprowadza niezależną ocenę wskaźników profilowych i szczegółowych opracowanych zgodnie ze standardem GRI G4. Audytorem Raportu Zintegrowanego Grupy ORLEN za rok 2017 był Deloitte Advisory.

Opinia audytora.Do góry