ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

List Przewodniczącej Rady Nadzorczej

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Szanowni Państwo,


optymalne wykorzystanie sprzyjających warunków makroekonomicznych w 2017 roku umożliwiło Grupie ORLEN osiągnięcie rekordowych wyników i utrzymanie pozycji lidera na konkurencyjnym rynku wymagającej branży paliwowo - energetycznej. Przed nami kolejne wyzwania. Będą one wymagały zarówno wzmocnienia spółki w obszarze biznesowym m.in. pod kątem przyspieszenia realizowanych inwestycji, jak i dalszego rozwoju kultury innowacyjnej Grupy ORLEN. Znajdzie to odzwierciedlenie w założeniach strategicznych na kolejne lata, nad którymi spółka obecnie pracuje.

Firma ma solidną bazę – w 2017 roku Grupa ORLEN po raz kolejny osiągnęła rekordowy wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację (tzw. EBITDA LIFO) na poziomie 10,4 mld zł, do którego przyczyniły się wszystkie segmenty działalności, w tym rekordowy wynik segmentu detalicznego. Kontynuowano szereg inwestycji w ramach kluczowych obszarów, w tym duże projekty inwestycyjne w obszarze Downstream, jak Instalacja Metatezy w Płocku czy Polietylenu (PE3) na rynku czeskim. Z kolei w ramach rozwoju energetyki, z sukcesem realizowano inwestycje w bloki gazowo-parowe we Włocławku i Płocku. Już w 2018 roku PKN ORLEN ogłosił także plany zaangażowania w budowę farm wiatrowych na Bałtyku.

Na początku 2017 roku jedna akcja ORLENU kosztowała 85,30 zł, co przekładało się na 36,5 mld zł wartości rynkowej spółki. W kolejnych miesiącach kurs systematycznie piął się w górę osiągając w październiku szczyt notowań na poziomie 134 zł za akcję. Było to najwyższe notowanie w historii spółki, a kapitalizacja ORLENU w tym czasie wzrosła do 57,3 mld zł. Na koniec 2017 roku wartość płockiej spółki wyniosła 45,3 mld zł.

Stabilną pozycję finansową najlepiej określa uzyskanie najwyższego w historii spółki ratingu od renomowanej agencji ratingowej Moody’s Investors. Realizowane z sukcesem projekty i mocne fundamenty finansowe pozwoliły Zarządowi Spółki zarekomendować wypłacenie dywidendy za 2017 rok na niezmienionym w stosunku do roku poprzedniego wysokim poziomie, czyli 3 zł na akcję.

Wspieranie kultury innowacji było i będzie kluczowym czynnikiem, determinującym pozycję konkurencyjną Grupy ORLEN w regionie. Obok udziału w międzynarodowych programach badawczych, jak Horyzont 2020 i BioRECO2VER, spółka może pochwalić się szeregiem wewnętrznych inicjatyw np. uruchomieniem stacji doświadczalnej do produkcji biokomponentów z glonów. Ogromny kapitał w tym zakresie drzemie w pracownikach Grupy ORLEN. To pracownicy oraz ich pomysły czy kreatywność będą w przyszłości decydować o dynamicznym rozwoju Koncernu.

Szerokie spektrum działalności w ramach Grupy ORLEN zobowiązuje do transparentności oraz odpowiedzialności wobec wszystkich interesariuszy, w tym akcjonariuszy spółki. W tym zakresie Grupa ORLEN opierała się na najwyższych standardach. Dotyczy to zarówno polityki informacyjnej, jak i działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Szczególnie ważna jest komunikacja z inwestorami. Cieszą nas przyznawane w tym obszarze wyróżnienia, a jednocześnie motywują do jeszcze efektywniejszych działań.

Jesteśmy dumni, że zintegrowane raportowanie Grupy ORLEN jest szczególnie doceniane przez ekspertów krajowych i międzynarodowych. Jestem przekonana, że spójna wizja rozwoju oparta o nowoczesną i innowacyjną kulturę organizacyjną umożliwi Grupie ORLEN osiąganie kolejnych sukcesów.

 

Izabela Felczak-Poturnicka
Przewodnicząca Rady Nadzorczej PKN ORLENDo góry