ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

List Prezesa Zarządu

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,

Branża energetyczna, w której funkcjonuje Koncern, jest szczególnie podatna na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym, gospodarczym czy społecznym. Dlatego, kluczowym wyzwaniem stawianym każdemu menadżerowi działającemu w tym sektorze, jest wzmocnienie pozycji firmy oraz utrzymanie konkurencyjności bez szkody dla jej kondycji finansowej. Grupa ORLEN jest przygotowana na bieżące wyzwania. Mam natomiast poczucie, że konieczne jest przyspieszenie w projektach, które zapewnią niepodważalną pozycję konkurencyjną Grupy ORLEN w Europie, mając jednocześnie na uwadze bezpieczeństwo energetyczne kraju. Stąd wynika nasza determinacja, by przeprowadzić proces przejęcia kapitałowego Grupy LOTOS przez Grupę ORLEN, tak aby zgodnie z interesem firm i ich otoczenia oraz polskiej gospodarki wykorzystać płynące z tego przedsięwzięcia korzyści.

Przed nami nowe wyzwania, ale warto niewątpliwie przyjrzeć się osiągnięciom minionego roku, które dają nam silne podstawy i elastyczność w kształtowaniu ścieżki rozwoju Grupy. W 2017 roku Grupa ORLEN po raz kolejny osiągnęła rekordowy wynik operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację (tzw. EBITDA LIFO) na poziomie 10,4 mld zł, do którego przyczyniły się wszystkie segmenty działalności, w tym rekordowy wynik segmentu detalicznego. W minionym roku Grupa ORLEN odnotowała rekordowy przerób ropy, a także historycznie najwyższą sprzedaż wolumenową. Koncern osiągnął również najwyższy rating w historii od Moody’s, na poziomie Baa2 z perspektywą stabilną, a także wypłacił najwyższą dywidendę z dotychczasowych, wynoszącą łącznie 1,3 mld zł, czyli 3,00 zł na akcję.

W minionym roku wyniki Grupy ORLEN wspierało środowisko niskich cen ropy i wynikający z nich lepszy poziom marż w sektorze Downstream. Te wskaźniki zaczęły się obniżać dopiero w ostatnich miesiącach, ale ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, gdzie za wzrostem cen ropy stoją czynniki przejściowe, niebawem można się spodziewać pewnego spadku cen i poprawy marż. Wyniki Koncernu powinny więc pozostać na korzystnym poziomie, ponieważ dodatkowo w sytuacji wysokiego wzrostu gospodarczego, popyt na paliwa i produkty petrochemiczne powinien rosnąć.

Doskonale na przestrzeni minionego roku poradził sobie obszar sprzedaży detalicznej, gdzie jeszcze przed końcem roku, nowoczesna sieć stacji paliw PKN ORLEN w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie odnotowała wolumen sprzedaży na poziomie 10 miliardów litrów. Było to związane m.in. z pozytywnym efektem skutecznego wdrożenia na rynku polskim przepisów mających na celu ograniczenie nielegalnego handlu paliwami. W nadchodzącym czasie naszą sieć detaliczną zamierzamy przygotowywać na wyzwania związane z elektromobilnością i rozwijać jej ofertę ukierunkowaną na potrzeby wciąż nowych i bardziej wymagających oczekiwań klientów.

Z kolei europejski sektor Downstream borykał się z nadwyżką mocy produkcyjnych. W związku z prognozowanym obniżeniem popytu w kolejnych latach, na tym rynku przetrwają tylko najbardziej konkurencyjni producenci. Kontynuowane w ramach GK ORLEN w minionym roku inwestycje w tym segmencie, mają na celu właśnie utrzymanie tej konkurencyjności poprzez dalsze zwiększanie efektywności aktywów produkcyjnych, a także wydłużenie łańcucha wartości. Koncern intensywnie rozwijał także potencjał w zakresie produkcji energii elektrycznej, a po zakończeniu budowy Elektrociepłowni CCGT w Płocku moce energetyczne Grupy ORLEN w Polsce osiągną 1,6 GW. Elektrociepłownia we Włocławku stabilnie pracuje i już w 2017 roku dostarczała parę przemysłową do ANWIL i energię na potrzeby Grupy Kapitałowej oraz Krajowego Systemu Energetycznego. Co istotne, ponad 1TWh energii sprzedano do małych i średnich przedsiębiorstw.

W związku z zamiarem generowania dodatkowych korzyści i w zgodzie z rządowymi zapowiedziami i działaniami na rzecz intensywnego rozwoju elektromobilności w Polsce, miniony rok przyniósł zainicjowanie szeregu pilotażowych projektów w Grupie Kapitałowej w tym obszarze. Obecnie trwają prace związane z uruchomieniem ponad 20 punktów ładowania samochodów elektrycznych przy głównych trasach tranzytowych oraz siedzibach PKN ORLEN w Płocku i w Warszawie. Rozwiązania tego typu planowane są również na rynku czeskim. Z kolei w zakresie sprzedaży paliw alternatywnych, na rynku niemieckim testujemy stację ładowania wodoru, a na czeskim opcję tankowania CNG.

Niezmienna pozostaje polityka Koncernu w zakresie dostaw surowca na potrzeby rafinerii Grupy ORLEN. Obecnie, podobnie jak w roku ubiegłym, zaopatrzenie w ropę naftową odbywa się na bazie obowiązujących umów terminowych z producentami ze Wschodu i Zatoki Perskiej. Pozostałe wolumeny uzupełniane są dostawami typu spot, jak na przykład pierwszy w historii ładunek amerykańskiej ropy, sprowadzony w październiku 2017 roku na potrzeby płockiej rafinerii. Decyzje o zaopatrzeniu rafinerii Koncernu w surowiec, każdorazowo podlegają analizie ekonomicznej, tak aby skutecznie łączyć bezpieczeństwo dostaw z elastycznością handlową. Podobnie w przypadku paliwa gazowego, PKN ORLEN posiada rozbudowany portfel kontraktów, a przy wyborze kierunków dostaw, decydującym czynnikiem jest opłacalność zakupu gazu z danego źródła. W tym obszarze będziemy poszukiwać i analizować dodatkowe korzyści w związku z możliwością uzyskania znaczących przewag negocjacyjnych w przypadku konsolidacji sektora naftowego w Polsce.

Na rynkach zagranicznych miniony rok przyniósł szczególne zmiany, które będą determinowały działalność spółek z Grupy ORLEN w nadchodzących latach. Na Litwie, przy wsparciu rządów obydwu Państw, doszło do zakończenia wieloletniego sporu pomiędzy ORLEN Lietuva i Kolejami Litewskimi.
Z kolei na rynku czeskim, w grudniu 2017 roku zainicjowano transakcję wykupu akcji spółki Unipetrol, która ostatecznie została sfinalizowana pod koniec lutego bieżącego roku, przynosząc PKN ORLEN udział w akcjonariacie czeskiej spółki na poziomie ponad 94%.

W momencie, kiedy zainicjowany proces przejęcia Grupy LOTOS przez Grupę ORLEN dojdzie do skutku, będzie on determinował, z naturalnych względów, strategiczne decyzje w nadchodzących latach. Liczę, że duże znaczenie dla sukcesu tego procesu będzie miało doświadczenie Grupy ORLEN, w ramach której przeprowadzono szereg procesów konsolidacyjnych o różnej skali, umacniając pozycję Grupy.

Przed nami intensywny okres analiz i przygotowań modelu planowanej transakcji, harmonogramu oraz szczegółowych zasad jej realizacji. Jestem przekonany, że w obecnych warunkach rynkowych konieczne jest stworzenie silnego, zintegrowanego koncernu zdolnego do lepszego konkurowania w wymiarze międzynarodowym, odpornego na wahania rynkowe, m.in. poprzez wykorzystanie synergii operacyjnych i kosztowych pomiędzy PKN ORLEN i Grupą LOTOS. Przede wszystkim jest to korzystne z punktu widzenia samego biznesu, funkcjonującego w niezwykle wymagającym otoczeniu, ale również ma istotne znaczenie dla wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zaoferowania pełniejszego pakietu usług dla klientów i kontrahentów. Zależy nam, aby poszukując źródeł przewagi konkurencyjnej, budować firmę nowoczesną, opartą o innowacyjność i nowe technologie. Mam nadzieję, że determinujące transakcję decyzje organów antymonopolowych pozwolą nam dokonać zakupu, który wesprze tworzenie silnego koncernu narodowego, podobnie jak to się już stało na Węgrzech, w Austrii, Hiszpanii czy Norwegii.

Niemałe wyzwania staną również przed naszą Radą Nadzorczą, której Członkom byłym i obecnym pragnę podziękować za dotychczasowe wsparcie i cenne wskazówki. Kluczowi w realizacji nowych zadań będą przed wszystkimi pracownicy Grupy ORLEN, którym firma może być wdzięczna za niezwykłe wyniki finansowe i operacyjne, a ja za entuzjazm i zaangażowanie, z jakim podchodzą do nowych projektów rozwoju.

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
PKN ORLEN S.A.

Opracowanie - marzec 2018Do góry