ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Koncepcja i Kluczowe Funkcjonalności Raportu

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Koncepcja i metodologia

Prezentujemy Państwu Raport Roczny Grupy ORLEN przygotowany w formule zintegrowanej. To już czwarty raport zintegrowany, który pokazuje relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. W ten sposób staje się wyczerpującym i przejrzystym dokumentem, prezentującym działalność Koncernu, jego model biznesowy, strategię, proces budowy wartości i wyniki finansowe z perspektywy kluczowych grup interesariuszy. Aby ten cel skutecznie realizować, układ i treść publikacji opierają się na strukturze i wytycznych rekomendowanych przez IIRC (International Integrated Reporting Council) oraz wytycznych GRI (Global Reporting Initiative). Raport uwzględnia również kierunki najnowszego prawodawstwa unijnego w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych oraz dotyczących różnorodności (Dyrektywa 2014/95/UE).

Raportowanie zintegrowane stanowi nowy sposób komunikowania modelu biznesowego. Jest to proces, w którego trakcie odbywają się analizy i zbierane są informacje kluczowe dla Interesariuszy Grupy ORLEN. W efekcie powstaje kompleksowy Raport Zintegrowany, informujący, m.in. w jaki sposób realizowana strategia biznesowa i system zarządzania ryzykiem przekładają się na tworzenie wartości firmy w czasie, z uwzględnieniem jej wpływu na otoczenie. Raport przedstawia działania prowadzone w 2017 roku przez Grupę ORLEN, pokazuje ich wyniki i efekty oraz najistotniejsze aspekty działalności finansowej i pozafinansowej przekładające się na budowę jej wartości.

Zgodnie z wytycznymi w zakresie raportowania zintegrowanego w Raporcie opisujemy bieżącą działalność Grupy ORLEN, jej otoczenie rynkowe, regulacyjne, czy społeczne; zasady zarządzania; realizację strategi; ryzyka i szanse, wyniki finansowe oraz tzw. Outlook, w którym prezentowane jest podejście firmy do przyszłości, trendy i prognozy rynkowe. Niezwykle istotnymi elementami Raportu jest opisanie modelu biznesowego firmy, prezentacja poszczególnych jej kapitałów (finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny i naturalny) oraz zmian, które w nich zaszły w ciągu roku i zarządzanie wynikami. Istotnym elementem Raportu jest przedstawienie procesu budowy wartości.

JAK BUDUJEMY WARTOŚĆ GRUPY ORLEN
ORLEN. NAPĘDZAMY PRZYSZŁOŚĆ


WKŁAD
Aktywa: 60 664 mln PLN
Rekordowy przerób ropy naftowej: 33,2 mt (94% wykorzystania mocy)
Największa sieć detaliczna w regionie Europy Środkowej: blisko 2,8 tys. stacji paliw
Zasoby ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie: ok. 153 mln boe
Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 4 602 mln PLN
Pracownicy: ponad 20 tys.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Grupa ORLEN dysponuje nowoczesnymi, zintegrowanymi aktywami zdolnymi do przerobu ponad 30 mln ton różnych gatunków ropy rocznie.

Oferta Grupy ORLEN to ponad 50 najwyższej jakości produktów petrochemicznych i rafineryjnych sprzedawanych w ponad 90 krajach świata.

W ramach rozwoju energetyki, zakończony został projekt elektrociepłowni gazowo-parowej, opartej na kogeneracji, we Włocławku, a podobny projekt w Płocku zostanie zrealizowany w 2018 roku.

Sprzedaż detaliczna prowadzona jest z wykorzystaniem największej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej sieci blisko 2800 nowoczesnych i stacji paliw.

W obszarze wydobycia Koncern dysponuje własną bazą zasobów ropy i gazu (2P), które na koniec 2017 roku wyniosły ok. 153 mln boe.


WYNIKI
Najwyższa dywidenda w historii: 1,3 mld PLN, tj. 3,00 PLN/Akcję
Rekordowy wynik: EBITDA LIFO: 10,4 mld PLN
Zysk netto: ponad 7,17 mld PLN
Rekordowa sprzedaż: 42,4 mln ton
Najcenniejsza polska marka: 4,7 mld PLN
Świadczenia pracownicze: 2 391 mln PLN
Pobór wód: ponad 88 mln m3
Emisja wszystkich substancji do powietrza: 15,2 mln Mg
Odprowadzone ścieki: ponad 51 mln m3
Wytworzone odpady (z wyłączeniem komunalnych): blisko 213 tys. Mg

Niezwykle ważną częścią raportu zintegrowanego jest sprawozdawczość niefinansowa. Jednym z najpopularniejszych standardów raportowania niefinansowego jest międzynarodowy standard GRI (Global Reporting Initiative). Raporty Grupy ORLEN są sporządzane według tego standardu i opisują takie aspekty jak pośredni wpływ ekonomiczny, praktyki zatrudniania i godnej pracy (t.j. zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy, szkolenia i edukacja, różnorodność i równość szans), praktyki zakupowe, zagadnienia środowiskowe (tj. gospodarka wodno-ściekowa, odpady, emisje, wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska, mechanizmy skargowe dotyczące kwestii środowiskowych), odpowiedzialność za produkt, itp. Działalność pozafinansowa w Raporcie została opisana za pośrednictwem wskaźników GRI.

2018 jest rokiem przełomowym dla komunikacji pozafinansowej nie tylko w Polsce, ale całej Unii Europejskiej. Ujawnianie informacji niefinansowych i dotyczących różnorodności stało się obligatoryjne dla około 6000 podmiotów w UE, w Polsce szacuje się tę liczbę na około 300. Obowiązek ten został wprowadzony Dyrektywą 2014/95/UE. W 2018 roku firmy objęte tym obowiązkiem opublikowały pierwsze oświadczenia i sprawozdania niefinansowe odnoszące się do działalności w 2017 roku. Przepisy unijne zostały zaimplementowane do polskiego prawa poprzez zmianę ustawy o rachunkowości (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o rachunkowości – nowy art. 49b + powiązane z nim zmiany w innych artykułach ustawy – zastosowanie do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017) oraz zmianę rozporządzenia Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych z dnia 25 maja 2016 r. Więcej informacji poświęconych nowym przepisom jest dostępnych na: www.mf.gov.pl/ko/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rachunkowosc/raportowanie-niefinansowe.

Jednostki zaufania publicznego, spełniające określone kryteria, muszą zaprezentować w formie odrębnych oświadczeń lub sprawozdań, między innymi, kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności, stosowane polityki oraz procedury należytej staranności, czy też istotne ryzyka i sposób zarządzania nimi w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiskowych, z zakresu poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania łapownictwu i korupcji. Natomiast w ramach oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego musi być zawarty opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, oraz celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji i skutków w danym okresie sprawozdawczym.

W marcu 2018 roku zostało opublikowane Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok. Powyższe zagadnienia zostały również opisane W niniejszym Raporcie Zintegrowanym, między innymi w rozdziale pt.Odpowiedzialny Rozwój„Ryzyka i Szanse”.

Nie miały miejsca znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu opublikowanego w lipcu 2017 roku dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie. W niniejszym Raporcie zmianie uległa prezentacja w ramach wskaźnika G4-EC1 „Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona”, wynikająca z nieuwzględnienia podatku odroczonego.

Kluczowe funkcjonalności

Raport Zintegrowany jest publikowany wyłącznie w wersji online, zawiera liczne funkcjonalności i narzędzia ułatwiające użytkownikowi dostęp do poszukiwanych treści, między innymi:

Raport również zawiera interaktywne infografiki, między innymi model biznesowy, schemat budowy wartości czy mapę rynków, na które trafiają produkty Grupy ORLEN.
Raport można również wygenerować w postaci pliku pdf.

W celu przekazania opinii na temat Raportu użytkownicy mają możliwość wypełnienia interaktywnej ankiety.
Szczegółowa struktura Raportu Zintegrowanego jest dostępna

Integracja

Zgodny z ideą integracji sposób zdefiniowania najważniejszych obszarów znajduje odzwierciedlenie już na poziomie struktury Raportu:

 • Nasz Raport
  Opis koncepcji, metodologii i kluczowych funkcjonalności.
 • Grupa ORLEN i Otoczenie
  Czym się zajmuje organizacja i w jakich warunkach zewnętrznych funkcjonuje. Osiągnięcia w poszczególnych obszarach działalności, tj. segmentach operacyjnych.
 • Zasady Zarządzania
  Zasady ładu korporacyjnego, powiązań pomiędzy jednostkami korporacyjnymi oraz główne założenia dotyczące zarządzania Grupą ORLEN.
 • Nasza strategia
  Filary, realizacja strategii oraz wskazanie kierunków rozwoju.
 • Odpowiedzialny Rozwój
  Zagadnienia pracownicze, społeczne, środowiskowe, poszanowanie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu.
 • Ryzyka i szanse
  System zarządzania ryzykiem korporacyjnym oraz szanse i wyzwania, przed którymi stoi Grupa ORLEN.
 • Wyniki Finansowe
  Prezentacja, w jakim stopniu osiągnęliśmy nasze cele strategiczne.
 • Outlook 2018+
  Perspektywy na przyszłość.

Sieć połączeń

Strony wewnętrzne w Raporcie to nie tylko statyczna prezentacja treści. Są ze sobą powiązane podobnie do pierścieni łańcucha, stanowiąc o unikatowości publikacji Grupy ORLEN.

Każda podstrona jest powiązana z:

 • Kapitałami:

Treści mogą zostać zdefiniowane przez kapitały: finansowy, produkcyjny, ludzki, intelektualny, społeczny i naturalny.

Ułatwia to odszukanie informacji o kapitałach, które często przenikając się ze sobą, przyczyniają się do budowy wartości firmy w różnych obszarach.

 • Wskaźnikami GRI G4:

Dane pozafinansowe zamieszczone w Raporcie zostały zaprezentowane zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI), wersja G4. W ramach każdej strony wewnętrznej znajduje się informacja o wskaźniku GRI wraz z kilkoma dodatkowymi narzędziami, takimi jak wyszukiwarka GRI, czy tabela GRI.

 • Treścią z poprzednich Raportów:

Wybrane strony wewnętrzne są połączone z danymi pochodzącymi z Raportów Zintegrowanych z ostatnich trzech lat. Dzięki temu umożliwiamy porównanie istotnych dla odbiorców danych i ich zmian na przestrzeni ostatnich lat.

 • Sekcjami powiązanymi:

Każda strona Raportu jest powiązana z dwiema o podobnej lub uzupełniającej tematyce.

Doświadczenie w raportowaniu

Raportowanie jest stałym, ważnym elementem systemu komunikowania działań Grupy ORLEN. Kwestie komunikowania i dialogu z otoczeniem mają swoje ważne miejsce w realizowanej przez Grupę ORLEN Strategii CSR na lata 2015 – 2017. Raporty wydawane są w cyklu rocznym i podlegają ciągłej ewolucji z uwagi na zmiany zachodzące w Grupie ORLEN, jak i w jej otoczeniu zewnętrznym.

Do 2014 roku publikowaliśmy osobno raporty roczne i raporty społecznej odpowiedzialności biznesu. Od chwili powstania PKN ORLEN wydał czternaście raportów rocznych i dziesięć społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Od roku 2008 raporty CSR są sporządzane zgodnie z międzynarodowym standardem GRI (Global Reporting Initiative). Do 2013 roku jako odrębne publikacje ukazywały się raporty ekologiczne i raporty środowiskowe.

Jednym z celów określonych w naszej Strategii CSR jest dążenie Koncernu do bycia postrzeganym przez Interesariuszy jako lider odpowiedzialnego biznesu. W ramach realizacji tego celu zobowiązaliśmy się do wdrożenia szeregu inicjatyw i działań, w tym także do wprowadzenia raportowania zintegrowanego. W sierpniu 2015 roku opublikowany został pierwszy Raport Zintegrowany PKN ORLEN za 2014 rok.

DO 2013

 
x14 RAPORTÓW ROCZNYCH
 
x10 RAPORTÓW CSR
 
x10 RAPORTÓW EKOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
   

OD 2014

 
RAPORTY ZINTEGROWANE

 

Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności i łańcucha dostaw.
Przeprowadzone zmiany w strukturze Grupy ORLEN są elementem realizacji strategii zakładającej koncentrację na działalności podstawowej i przeznaczanie uwolnionego kapitału na rozwój Grupy ORLEN w najbardziej perspektywicznych obszarach.

W 2017 roku do najistotniejszych zmian wpływających na wielkość, strukturę i formę własności Grupy ORLEN, należało m.in.:

 • Grupa Unipetrol – w ramach procesów organizacyjnych i konsolidacyjnych od 2017 roku działalność spółek Polymer Institute Brno, Benzina, Unipetrol Services, Unipetrol Rafinerie, Chemopetrol i Česka Rafinerska prowadzona jest w ramach Unipetrol RPA.
 • ORLEN Finance AB – w II półroczu 2017 roku rozpoczęte zostały działania prowadzące do likwidacji spółki.
 • ORLEN KolTrans – w czerwcu 2017 roku obszar usług kolejowych spółki Euronaft Trzebinia należący do ORLEN Południe, został przeniesiony do majątku spółki ORLEN KolTrans. Integracja działalności kolejowej jest elementem Strategii Logistyki Grupy ORLEN zmierzającej do optymalizacji tej części działalności.

W pozostałych spółkach Grupy ORLEN nie wystąpiły istotne zmiany w strukturze właścicielskiej.

W 2017 roku transport rurociągowy był podstawową formą przesyłu surowców i produktów Grupy ORLEN. Na rynku polskim PKN ORLEN do transportu produktów paliwowych korzysta z rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych oraz infrastruktury własnej. Transport ropy naftowej odbywa się głównie poprzez sieć rurociągów należących do Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych, a także rurociągiem własnym. Na potrzeby operacyjne w zakresie przyjęcia, magazynowania, wydania i przeładunku paliw w 2017 roku Grupa ORLEN na terenie Polski wykorzystywała m.in. terminale własne, terminale będące własnością podmiotów z Grupy ORLEN oraz bazy podmiotów trzecich.

W grudniu 2017 roku PKN ORLEN włączył do swojej infrastruktury logistycznej Terminal Paliw w Trzebini, co zakończyło proces centralizacji aktywów logistyki pierwotnej w ramach PKN ORLEN.

W 2017 roku na rynku czeskim Grupa ORLEN korzystała z rurociągów produktowych firmy ČEPRO i rurociągów surowcowych firmy MERO oraz z baz magazynowo-dystrybucyjnych należących do państwowego operatora ČEPRO, a także terminali własnych.

Głównym składnikiem infrastruktury logistycznej, będącym obecnie w użytkowaniu na rynku litewskim, jest należący do ORLEN Lietuva rurociąg surowcowy łączący terminal w Butyndze z rafinerią w Możejkach.

Na rynku niemieckim ORLEN Deutschland wykorzystuje pojemności magazynowo-dystrybucyjne zlokalizowane w siedmiu bazach należących do podmiotów zewnętrznych. Dostawy produktów do stacji paliw realizowane są transportem samochodowym.

Zakupy gazu ziemnego dla Grupy ORLEN w Polsce w 2017 roku opierały się głównie na zawartym w ubiegłym roku na okres 5 lat kontrakcie pomiędzy PKN ORLEN i PGNiG oraz na umowach uzupełniających, które zawarte zostały z głównymi dostawcami gazu w Europie. Kolejnym źródłem gazu były zakupy realizowane w Polsce, na Towarowej Giełdzie Energii. Grupa ORLEN realizuje działania mające na celu zapewnienie stabilnych dostaw i obniżanie kosztu zakupu gazu ziemnego, m.in. poprzez dywersyfikację źródeł dostaw, centralizację oraz rozwijanie kompetencji w zakresie obrotu gazem ziemnym. Portfel zawartych umów gazowych pozwala na podejmowanie działań optymalizujących koszty zakupu zarówno w zakresie wyboru indeksów gazowych, jak również miejsca dostaw. PKN ORLEN posiada zawarte umowy przesyłowe zarówno z operatorami krajowymi i zagranicznymi, zapewniając tym samym pełną obsługę logistyczną w zakresie przesyłu i dostaw gazu do Zakładu Produkcyjnego w Płocku, CCGT Włocławek oraz CCGT Płock.

W zakresie dostaw ropy naftowej w 2017 roku obowiązywały dwie umowy długoterminowe na dostawy ropy naftowej drogą rurociągową dla rafinerii w Płocku zawarte z Rosneft Oil Company oraz Tatneft Europe AG oraz umowa długoterminowa na dostawy ropy drogą morską z Saudi Arabian Oil Company. Umowy te zapewniały PKN ORLEN ponad 80% dostaw ropy naftowej. Zrealizowano również dostawy z Kazachstanu, Norwegii, Iranu, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Polski. Na mocy odrębnych umów PKN ORLEN dostarcza ropę naftową również do 3 rafinerii z Grupy ORLEN zlokalizowanych odpowiednio w Litvinovie i Kralupach w Czechach oraz w Możejkach na Litwie. Do rafinerii w Czechach ropę dostarczano z: Rosji, Algierii, Arabii Saudyjskiej, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu. Rafineria w Możejkach zaopatrywana była głównie w ropę rosyjską, ale zrealizowano również dostawy z Arabii Saudyjskiej, Kazachstanu i Norwegii.Do góry