ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2017 rok

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Grupa ORLEN w 2017 roku osiągnęła rekordowy zysk EBITDA wg LIFO w kwocie 10,4 mld PLN przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Jest to wynik o ponad 1,0 mld PLN wyższy od osiągniętego w roku poprzednim przy nieznacznym wpływie otoczenia makroekonomicznego. Tak wysoki zysk EBITDA wg LIFO to przede wszystkim zasługa wykorzystania przez Koncern sprzyjających warunków rynkowych, w tym wysokiego tempa rozwoju gospodarczego krajów, w których działa Grupa ORLEN i dodatkowo ograniczenia tzw. szarej strefy w handlu paliwami w Polsce. Grupa ORLEN zwiększyła sprzedaż wolumenową o 7,2% (r/r) pomimo istotnych postojów instalacji produkcyjnych. Najwyższy w historii wynik segmentu Detalicznego na poziomie 2,0 mld PLN potwierdza słuszność wyboru strategicznych kierunków rozwoju tego segmentu. Wysokie zyski z działalności operacyjnej przełożyły się na 8,1 mld PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, co pozwoliło sfinansować działalność inwestycyjną w kwocie 3,9 mld PLN, wypłacić dywidendę w kwocie 3,0 PLN/akcję oraz zredukować zadłużenie netto Koncernu o 2,6 mld PLN.

Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Finansowych


Przychody ze sprzedaży Grupy ORLEN wyniosły 95 364 mln PLN i zwiększyły się o 19,9% (r/r), co odzwierciedla zarówno wzrost wolumenów o 2 929 tys. ton tj. o 7,4% (r/r), jak i cen ropy naftowej o 10,5 USD/bbl i w efekcie notowań produktów Grupy ORLEN.

Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów (tzw. EBITDA LIFO) oraz odpisów netto aktualizujących wartość aktywów trwałych1 w 2017 roku osiągnął rekordowy poziom 10 448 mln PLN.

1Odpisy netto aktualizujące wartość rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych:
– 2017 rok w wysokości (169) mln PLN – dotyczy głównie aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce.
– 2016 rok w wysokości 145 mln PLN – dotyczyły głównie rozwiązania odpisu aktualizującego wartość aktywów rafineryjnych Grupy Unipetrol w kwocie 316 mln PLN oraz zawiązana odpisów aktualizujących wartość aktywów poszukiwawczych Grupy ORLEN Upstream w Polsce w wysokości (73) mln PLN i aktywów ORLEN Oil w wysokości (55) mln PLN.

Zrealizowany zysk był wyższy o 1 036 mln PLN (r/r):

 • 165 mln PLN (r/r) – dodatni wpływ czynników makroekonomicznych obejmował głównie efekt poprawy marż na produktach rafineryjnych oraz olefinach, PTA, aromatach i tworzywach sztucznych przy ujemnym wpływie dyferencjału Ural/Brent, niższych marż na poliolefinach i nawozach sztucznych oraz umocnienia kursu PLN względem walut obcych.
 • 1 660 mln PLN (r/r) – wzrost wolumenów sprzedaży we wszystkich segmentach operacyjnych i w efekcie na dodatni efekt wolumenowy w rezultacie korzystnej sytuacji rynkowej oraz braku ograniczeń produkcyjnych związanych z niedostępnością instalacji do produkcji etylenu i fluidalnego krakingu katalitycznego z 2016 roku w Grupie Unipetrol.
 • (789) mln PLN (r/r) – ujemny wpływ pozostałych czynników obejmował głównie:
  • (463) mln PLN (r/r) – wpływ zmiany salda na pozostałej działalności operacyjnej związany głównie z niższymi (r/r) odszkodowaniami od ubezpieczycieli z tytułu awarii instalacji do produkcji etylenu w Grupie Unipetrol.
  • (323) mln PLN (r/r) – pozostałe elementy, w tym głównie niższy o (446) mln PLN (r/r) wpływ zmian netto odpisów z tytułu przeszacowania zapasów do cen możliwych do uzyskania.

Po uwzględnieniu odpisów aktywów trwałych zysk EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2017 wyniósł 10 279 mln PLN.

Dodatni wpływ zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów wyniósł 799 mln PLN. W rezultacie zysk EBITDA Grupy ORLEN za 2017 rok wyniósł 11 078 mln PLN.

Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji w wysokości (2 421) mln PLN zysk operacyjny Grupy ORLEN w 2017 roku wyniósł 8 657 mln PLN.

Przychody finansowe netto w 2017 roku wyniosły 60 mln PLN i obejmowały głównie dodatnie różnice kursowe netto w kwocie 645 mln PLN, koszty odsetkowe netto w wysokości (274) mln PLN oraz rozliczenie i wycenę instrumentów finansowych netto w kwocie (305) mln PLN.

Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie (1 544) mln PLN zysk netto Grupy ORLEN za 2017 rok osiągnął wartość 7 173 mln PLN i był wyższy o 1 433 mln PLN (r/r).

Kapitał własny na koniec 2017 roku wyniósł 35 211 mln PLN i był wyższy o 5 926 mln PLN w porównaniu ze stanem z końca 2016 roku, w tym głównie z tytułu zysku netto w wysokości 7 173 mln PLN oraz wypłaty dywidend z zysków lat ubiegłych w łącznej wysokości (1 372) mln PLN.

Zadłużenie finansowe netto Grupy ORLEN na koniec 2017 roku wyniosło 761 mln PLN i było niższe o (2 602) mln PLN w porównaniu z końcem 2016 roku.

Zwiększenie skali działalności w obszarach obejmujących m.in. energetykę, logistykę, zakupy, informatykę oraz sprzedaż detaliczną wpłynęło na wzrost zatrudnienia w Grupie ORLEN o 532 osoby (r/r) do poziomu 20 262.

Wyniki segmentowe Grupy ORLEN

Grupa ORLEN prowadziła działalność gospodarczą w ramach trzech segmentów operacyjnych. Funkcje Korporacyjne zapewniają wsparcie dla procesów biznesowych realizowanych w ramach segmentów.

EBITDA LIFO wyniki segmentowe [mln PLN]

Zmiana wyników segmentów [mln PLN]

Nakłady inwestycyjne Grupy ORLEN

Grupa ORLEN na realizację programu inwestycyjnego w 2017 roku przeznaczyła 4 602 mln PLN.

Poziom nakładów inwestycyjnych w segmentach [mln PLN]

Podział nakładów wg rynków działalności [%]

 

Do największych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku należały:

DOWNSTREAM

 
 • Budowa CCGT we Włocławku i w Płocku wraz z infrastrukturą
 • Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie
 • Budowa instalacji Metatezy w Płocku

DETAL

 
 • Uruchomienie 89 stacji paliw (w tym: 39 w Polsce, 11 w Niemczech i 39 w Czechach)
 • Modernizacja i rebranding 55 stacji paliw (w tym: 23 w Polsce i 32 w Czechach)
 • Otwarcie 102 nowych punktów z ofertą Stop Cafe i O!Shop

WYDOBYCIE

 
 • Projekty poszukiwawczo-wydobywcze w Polsce i Kanadzie w celu poszerzenia własnych zasobów ropy i gazu
 • Kanada – 609 mln PLN
 • Polska – 169 mln PLN


Do góry