ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Emisje i Imisja

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Emisje

Monitorowanie wielkości emisji substancji do powietrza realizowane jest poprzez pomiary okresowe i pomiary ciągłe emisji, dzięki czemu stopień wykorzystania przyznanych w pozwoleniach zintegrowanych limitów emisji jest kontrolowany na bieżąco.

Największy udział w emisji do powietrza z instalacji spółek Grupy ORLEN mają: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek i dwutlenek węgla oraz pył ogółem w tym PM 2,5, PM 10. Emisje te powstają głównie w wyniku spalania paliw przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w procesach technologicznych instalacji rafineryjnych i chemicznych. Ponadto występują emisje lotnych związków organicznych oraz charakterystyczne dla prowadzonych procesów technologicznych.

Łączna emisja wszystkich substancji do powietrza, w tym dwutlenku węgla, dla Grupy ORLEN w 2017 roku wyniosła 15 226 911 Mg.

W 2017 roku dla instalacji Petrochemii, Rafinerii, Elektrociepłowni, zlokalizowanych w Płocku oraz instalacji PTA we Włocławku przeprowadzone pomiary okresowe emisji potwierdziły nie przekraczanie dopuszczalnych wartości określonych w pozwoleniach zintegrowanych, a wyniki zanotowane przez system monitoringu ciągłego zamontowanego na emitorach w Zakładowej Elektrociepłowni spełniały warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.

W spółkach Grupy ORLEN, w porównaniu z rokiem 2016, sumaryczna emisja substancji do powietrza w roku 2017 była na podobnym poziomie.

Wielkość emisji poszczególnych substancji emitowanych do powietrza przez wszystkie spółki Grupy ORLEN [Mg]

Substancja Wielkość emisji [Mg]
  2017 2016 zmiana [%]
Dwutlenek siarki 20 462 21 688 (5,65)
Tlenki azotu 10 516 9 680 8,64
Tlenek węgla 4 794 3 508 36,67
Pyły 1 665 1 520 9,54
Pozostałe substancje 13 329 14 184 (6,03)
Razem 50 766 50 579 0,37

Wśród pozostałych substancji blisko 90% (11 945 Mg) stanowi emisja lotnych związków organicznych. 

Imisja

W roku 2017 monitoring jakości powietrza atmosferycznego w otoczeniu Zakładu Produkcyjnego w Płocku prowadzony był podobnie jak w roku poprzednim w zakresie O3, CO, SO2, NO2, BTX w automatycznej stacji monitoringowej zlokalizowanej poza terenem ogrodzonym Zakładu Produkcyjnego w Płocku – Gimnazjum Nr 5. Stacja jest włączona do Państwowego Monitoringu, a wyniki pomiarów są automatycznie przekazywane do Mazowieckiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Analiza wyników pomiarów uzyskanych w 2017 roku wskazuje, że zostały dotrzymane normy środowiskowe dla wszystkich mierzonych zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku. Nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń średniorocznych dla żadnej mierzonej substancji.

Monitoring w zakresie jakości powietrza wokół zakładów, poza PKN ORLEN, prowadzą trzy spółki: ANWIL, ORLEN Lietuva oraz Unipetrol.

W spółce ANWIL pomiary okresowe poza terenem Zakładu prowadzone są w dwóch punktach pomiarowych w zakresie chlorku winylu (C2H3Cl) i 1,2-dichloroetanu (C2H4Cl2), natomiast w granicach Zakładu dodatkowo w zakresie amoniaku (NH3) i dwutlenku azotu (NO2).

Z kolei ORLEN Lietuva prowadzi monitoring imisji do powietrza atmosferycznego w czterech punktach pomiarowych poza rafinerią w tzw. strefach sanitarnych. Pomiary wykonywane są raz dziennie w zakresie: LZO, benzenu (C6H6), toluenu (C7H8), etylobenzenu (C8H10), tlenku węgla (CO), siarkowodoru (H2S) i dwutlenku azotu (NO2).

W Unipetrol monitorowana jest imisja dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NO2) oraz benzenu (C6H6). Monitoring imisji prowadzony jest w sposób ciągły w automatycznej stacji do pomiarów imisji.

Wyniki monitoringu imisji, w odniesieniu do wartości normatywnych, wskazują na spełnienie obowiązujących wymogów prawnych.

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych

Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w Grupie ORLEN obejmują emisje COraportowane w ramach Europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji. Emisje biogenicznego CO2 nie występują. Ponadto występuje emisja CO2 nieobjęta Systemem EU ETS, która w 2017 roku wyniosła łącznie 798 442 Mg.

W Grupie ORLEN w roku 2017, dla instalacji objętych zezwoleniem na udział w systemie handlu uprawnieniami do emisji, prowadzono bilansowanie emisji gazów cieplarnianych w układzie miesięcznym. Na bieżąco monitorowano stopień wykorzystania przyznanych uprawnień do emisji CO2 dla każdej jednostki.

Zweryfikowana emisja CO2 z instalacji EU ETS w Spółkach Grupy ORLEN w latach 2016-2017 [Mg]

Spółka 2017 2016
  Emisja rzeczywista [Mg] Emisja rzeczywista [Mg]
PKN ORLEN 6 905 728 6 364 908
ORLEN Asfalt 3 678 2 972
ANWIL 1 069 623 1 151 673
Basell Orlen Polyolefins 36 060 40 707
ORLEN Południe Zakład Jedlicze 28 719 35 180
ORLEN Południe Zakład Trzebinia 96 169 91 667
Public Company ORLEN Lietuva 1 709 530 1 830 717
UNIPETROL RPA s.r.o. 3 324 180 2 491 235
Česká rafinérská a.s. 954 012 677 662
PARAMO a.s. 41 668 36 622
SPOLANA a.s. 208 336 233 445
RAZEM GK 14 377 703 12 956 788

Największy wzrost emisji CO2 odnotowano w PKN ORLEN ze względu na uruchomienie Bloku gazowo-parowego we Włocławku oraz w Unipetrol RPA w związku z przywróceniem do pracy instalacji krakingu parowego.

Dla wszystkich instalacji GK ORLEN niezależna weryfikacja emisji CO2 przebiegła pozytywnie.

Grupa ORLEN na bieżąco monitoruje wykorzystanie przyznanych uprawnień, prowadząc działania zapewniające posiadanie wymaganej ich ilości.

Emisja CO2 w Spółkach Grupy ORLEN według źródła pochodzenia

Źródło pochodzenia Emisja CO2 [Mg]
Procesy technologiczne 11 306 023
Wytwarzanie energii 3 868 075
Inne 2 046

Do innych źródeł emisji zalicza się emisje niezorganizowane spoza instalacji w tym wprowadzanie gazów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych. Do góry