ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Dobre Praktyki Edukacyjne

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Kompensacja przyrodnicza

PKN ORLEN jako duży zakład przemysłowy intensywnie korzysta ze środowiska naturalnego, w tym przygotowuje tereny pod nowe inwestycje. Często wiąże się to z koniecznością wycinki drzew i krzewów z terenów przemysłowych. W ramach rekompensaty prowadzonych jest wiele działań proekologicznych, między innymi nasadzenia drzew i krzewów na terenach własnych i należących do miasta Płocka. W ramach kompensacji przyrodniczej PKN ORLEN w roku 2017 posadził 568 drzew oraz 158 szt. różnego rodzaju krzewów.

Odbudowa populacji sokoła wędrownego

PKN ORLEN uczestniczy w odbudowie krajowej populacji sokoła wędrownego, od 1999 roku współpracując ze Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKOŁ”. Sokół wędrowny jest wpisany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako gatunek CR – skrajnie zagrożony. Realizacja programu jest więc przykładem prowadzonych od lat przez PKN ORLEN prośrodowiskowych działań. Ponadto współpraca ze Stowarzyszeniem jest doceniana i nagradzana przez jury konkursów ekologicznych, w których Spółka bierze udział.

 

 

W ramach zawartej ze Stowarzyszeniem umowy prowadzone są prace polegające na ciągłej obserwacji gniazda i sokołów, obrączkowaniu piskląt oraz przeglądzie i konserwacji budki poza okresem lęgowym. Dzisiaj każdy z nas może obserwować życie tych dzikich ptaków, do czego zachęcamy za pośrednictwem podglądu on-line gniazda.

Szczegółowe informacje o sokole wędrownym, historii gniazda, rozwoju programu i samym Stowarzyszeniu na Rzecz Dzikich Zwierząt „SOKÓŁ” można znaleźć na stronie internetowej www.peregrinus.pl.

Program Responsible Care (Odpowiedzialność i Troska)

Program „Odpowiedzialność i Troska” na całym świecie oparty jest na tych samych wytycznych, przy czym polski Program charakteryzuje się najbardziej rozwiniętym zakresem działań oraz liczbą realizowanych projektów w Europie. Działania te prowadzone i koordynowane są przez Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska” prowadzony przez ORLEN Eko pod nadzorem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Kapituły Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

W Programie „OiT” uczestniczą: PKN ORLEN, IKS Solino, Basell Orlen Polyolefins, ANWIL, ORLEN Południe, Unipetrol i Paramo.

Poza obowiązkowymi elementami prowadzenia Programu spółki Grupy ORLEN realizują autorskie projekty, tj.:

 • Akcja „Drzewko za butelkę”
 • Konkurs fotograficzny „Złap zająca” i „Złap zająca – Junior”
 • Spotkania Realizatorów „Dbam o środowisko”
 • Konkurs „Obserwatorzy przyrody”
 • Darmowe seminaria i szkolenia dla przedstawicieli firm realizujących Program
 • Forum Ekologiczne Branży Chemicznej

PKN ORLEN uczestniczy w Programie „Odpowiedzialność i Troska” (OiT) od 1997 roku. Jest to dobrowolny, prośrodowiskowy program przemysłu chemicznego realizowany na całym świecie. Miarą jego sukcesu jest ciągła poprawa stanu środowiska, natomiast prowadzenie stałego dialogu ze swoimi klientami, dostawcami, kooperantami oraz ze społecznością lokalną jest jednym z najważniejszych obszarów przynależności firm do grona Responsible Care. Realizatorzy publicznie deklarują chęć poprawy i demonstrują jej rezultaty.

W roku 2017 PKN ORLEN kontynuował realizację Programu Responsible Care. Wypełnione zostały wszystkie zobowiązania sprawozdawcze wynikające z uczestnictwa w Programie RC (sprawozdania, wskaźniki, ankiety). Informacje w nich zawarte są wykorzystywane do zbilansowania i oceny kondycji ekologicznej oraz stopnia wdrażania Programu „OiT" przez przedsiębiorstwa branży chemicznej będące sygnatariuszami Programu i zrzeszone w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego.

Oprócz sprawozdawczości i zadań obligatoryjnych spółka kontynuowała inicjatywę zwiększania aktywności pracowników w zakresie zdobywania i poszerzania wiedzy o idei i wytycznych Programu „OiT" oraz uwrażliwiania na otaczającą przyrodę. W ramach realizacji programu „OiT” w roku 2017 realizowane były inicjatywy takie jak: konkurs fotograficzny „Złap zająca”, „Akcja drzewko za butelkę – nowa odsłona”, „Dbam o środowisko”, „Obserwatorzy przyrody”.

Inwentaryzacja przyrodnicza

W 2017 roku wykonano inwentaryzację przyrodniczą terenów zakładu i bezpośrednio do niego przylegających. Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych było rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Prace pozwoliły na ustalanie aktualnego stanu przyrody badanego obszaru i będą stanowiły podstawę zrównoważonego rozwoju przestrzennego na poziomie lokalnym oraz gminnym. Pozwolą również na zaplanowanie działań dotyczących ochrony i rozwoju zidentyfikowanej bioróżnorodności.

W sąsiedztwie Zakładu Produkcyjnego w Płocku występują 4 typy siedlisk chronionych wymienionych w załączniku 1 do Dyrektywy Siedliskowej. W szczególności w części wschodniej i południowej tj. od strony doliny rzeki Brzeźnicy oraz w rejonie zbiorników retencyjnych Moczary:

 • Łęgi olszowo-jesionowe i łęgi zboczowe ze związku Alno-Ulmion
 • Grądy ze związku Carpinion
 • Rzeki włosienicznikowe – fragment dopływu Brzeźnicy
 • Ziołorośla nadrzeczne – w dolinie dopływu Brzeźnicy

Zidentyfikowane tereny przyrodniczo cenne będą szczególnie brane pod uwagę w procesie lokalizacji kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wśród 291 zinwentaryzowanych taksonów flory znajdują się 3 gatunki objęte ochroną częściową: kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, listera jajowata Listera ovata. Brak jest gatunków pod całkowitą ochroną. W wodach rzeki Brzeźnicy stwierdzono występowanie narażonego na wyginięcie piskorza Misgurnus fossilis, a w jej pobliżu traszki grzebieniastej Triturus cristatus – gatunku bliskiego zagrożenia (NT Czerwona Lista). Wśród ptaków znajduje się 8 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej: gąsiorek Lanius collurio, jarzębatka Sylvia nisoria, błotniak stawowy Circus aeruginosus, sokół wędrowny Falco peregrinus, derkacz Crex crex, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, dzięcioł czarny Dryocopus martius i zimorodek Alcedo atthis.
Spośród 19 gatunków ssaków 8 objętych jest ochroną częściową, a 2 gatunki znajdują się w załączniku II Dyrektywy siedliskowej – bóbr europejski i wydra. Ponadto w sąsiedztwie Zakładu występują 4 gatunki nietoperzy objęte ochroną ścisłą:

 • Mroczek późny Eptesicus serotinus
 • Borowiec wielki Nyctalus noctula
 • Gacek Plecotus sp
 • Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus

Perspektywy BOP

Celem konkursu Perspektywy BOP jest zwiększenie wiedzy i świadomości młodzieży na temat roli tworzyw sztucznych, a w szczególności poliolefin w życiu człowieka. Organizatorem projektu jest płocka spółka Basell Orlen Polyolefins. W ramach projektu młodzież z Płocka i okolic ma szansę poznać szereg zalet tworzyw sztucznych oraz powody, które sprawiają, że są one materiałem XXI wieku. Projekt edukacyjny Perspektywy BOP jest realizowany przez BOP cyklicznie. Po latach debat publicznych, w ubiegłym roku przyjął on formę konkursu filmowego (perspektywybop.pl).Do góry