ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Akcjonariat i Akcje

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

Akcje PKN ORLEN notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, a także indeksu branżowego WIG-PALIWA. W październiku 2017 roku kurs akcji PKN ORLEN osiągnął najwyższą wartość w historii notowań na poziomie 134,00 PLN za akcję, a kapitalizacja Spółki przekroczyła 57,3 mld PLN, czyniąc PKN ORLEN największym krajowym podmiotem notowanym na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

W 2017 roku indeks największych spółek WIG20 zyskał na wartości 26,4% (r/r), natomiast indeks WIG zwiększył się o 23,2% (r/r). W tym okresie cena akcji PKN ORLEN wzrosła o 24,3% (r/r). Uwzględniając wypłatę dywidendy, stopa zwrotu z inwestycji w akcje ORLENU wyniosła 27,7%. W ubiegłym roku na rynku podstawowym właściciela zmieniło 212 359 184 akcji (68,5% akcji pozostających w obrocie po wyłączeniu Skarbu Państwa), czyli o 20,2% mniej w porównaniu z rokiem 2016.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN1

1Zgodnie z informacjami z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN z dnia 2 lutego 2018 roku.
 
  • Kapitał zakładowy PKN ORLEN dzieli się na 427 709 061 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,25 PLN. Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności akcji PKN ORLEN.
  • Zarząd PKN ORLEN nie posiada informacji o umowach wpływających na przyszłą zmianę ilości akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  • W 2017 roku w Grupie ORLEN nie był realizowany program akcji pracowniczych.
  • W 2017 roku PKN ORLEN nie przeprowadzał transakcji nabywania akcji własnych.
  • Członkowie Zarządu PKN ORLEN na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadali akcji Spółki.

Kluczowe dane dotyczące akcji PKN ORLEN

Kluczowe Dane J.M. 2017 2016 2015 zmiana %
1 2 3 4 5 6=(3-4)/4
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej mln PLN 6 655 5 261 2 837 26,5%
Kurs maksymalny1 PLN 134,00 87,17 85,25 53,7%
Kurs minimalny1 PLN 81,18 57,64 47,75 40,8%
Cena akcji na koniec roku1 PLN 106,00 85,30 67,85 24,3%
Średnia cena w okresie1 PLN 109,37 68,56 65,84 59,5%
Wskaźnik P/E2 średni   7,0 5,6 9,9 25,0%
Wskaźnik P/E2 na koniec roku   6,8 6,9 10,2 -1,4%
Liczba wyemitowanych akcji szt. 427 709 061 427 709 061 427 709 061 0,0%
Kapitalizacja na koniec roku mln PLN 45 337 36 484 29 020 24,3%
Średnia dzienna wartość obrotów mln PLN 91 73 86 24,7%
Średni dzienny wolumen obrotu szt. 849 437 1 059 622 1 288 482 -19,8%

1Ceny akcji wg kursów zamknięcia poszczególnych notowań.
2P/E – cena rynkowa akcji (P)/wartość zysku netto przypadającą na jedną akcję (earnings per share – EPS).

Wykaz instytucji finansowych wydających rekomendacje oraz raporty dotyczące akcji PKN ORLEN1

Z siedzibą w Polsce
BDM                                                              mBank                                  
BOŚ PKO BP
BZ WBK Vestor
Citi Trigon

 

Z siedzibą poza Polską
Bank of America Merrill Lynch Morgan Stanley
Concorde Securities Raiffeisen
Erste Renaissance Capital
Haitong Bank  Societe Generale
HSBC UBS
Wood

1Według stanu na dzień 25 czerwca 2018 roku.

Aktualna lista rekomendacji wydanych dla akcji Spółki znajduje się na korporacyjnej stronie internetowej pod adresem www.orlen.pl.

Najważniejsze wydarzenia na tle notowań akcji PKN ORLEN w 2017 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

 

 

Notowania PKN ORLEN na GPW w latach 1999 – 2017

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

Notowania PKN ORLEN, WIG20 i WIG PALIWA na GPW w 2017 roku1

1Zmiana procentowa notowań PKN ORLEN, WIG 20 w stosunku do notowań z 30 grudnia 2016 roku.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giełdy Papierów Wartościowych.

Znaczne pakiety akcji

W 2017 roku oraz do dnia autoryzacji niniejszego Sprawozdania nie było zmian w składzie akcjonariuszy posiadających ponad 5% udziału w kapitale zakładowym PKN ORLEN. Liczba akcji posiadana przez akcjonariuszy prezentowana jest na podstawie najbardziej aktualnych informacji posiadanych przez Spółkę.

Struktura akcjonariatu PKN ORLEN na 1 stycznia 2017 roku, na 31 grudnia 2017 roku oraz na dzień autoryzacji niniejszego Sprawozdania

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 01.01.2017*)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 01.01.2017*) Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu
(na 31.12.2017**)
Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na 31.12.2017**) Liczba akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień autoryzacji raportu***) Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień autoryzacji raportu***)
Skarb Państwa 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52% 117 710 196 27,52%
Nationale-Nederlanden OFE 39 785 564 9,30% 33 000 000 7,72% 30 000 000 7,01%
Aviva OFE 31 257 000 7,31% 29 900 000 6,99% 28 300 000 6,62%
Pozostali 238 956 301 55,87% 247 098 865 57,77% 251 698 865 58,85%
Razem 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00% 427 709 061 100,00%

*Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 3 czerwca 2016 roku.
**Zgodnie z informacjami z ZWZ PKN ORLEN zwołanego na 30 czerwca 2017 roku.
***Zgodnie z informacjami z NWZ PKN ORLEN zwołanego na 2 lutego 2018 roku.

Specjalne uprawnienia kontrolne i prawa głosu

Wykonywanie prawa głosu oraz specjalne uprawnienia kontrolne zostały szczegółowo uregulowane w Statucie PKN ORLEN. Zgodnie z postanowieniami Statutu, jedna akcja PKN ORLEN daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W Statucie Spółki prawo głosowania akcjonariuszy zostało ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów, istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

Ograniczenie prawa głosowania nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji, zwani są Zgrupowaniem. Zasady kumulacji i redukcji szczegółowo określa Statut Spółki. Akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie mogą wykonywać prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli skumulowana liczba akcji zarejestrowana na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania przekracza 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, to głosy wynikające z liczby posiadanych akcji podlegają redukcji, której zasady szczegółowo określa Statut Spółki. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa powyżej nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.

Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej. Ponadto jeden Członek Zarządu PKN ORLEN jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na wniosek Skarbu Państwa.

Dodatkowo zgodnie ze Statutem Spółki, tak długo, jak Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania członka Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonywanie czynności dotyczących: zbycia lub obciążenia w jakikolwiek sposób akcji albo udziałów następujących spółkach: Naftoport Sp. z o.o., Inowrocławskie Kopalnie Soli S.A. oraz w spółce, która zostanie utworzona w celu prowadzenia działalności w zakresie transportu rurociągowego paliw płynnych, wymagają głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez Skarb Państwa.

Specjalne uprawnienia dla akcjonariusza Skarbu Państwa wynikać mogą także z postanowień przepisów powszechnie obowiązujących, tj.:

  • Ustawy z dnia 18 marca 2010 roku o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych.
  • Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o kontroli niektórych inwestycji.
  • Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Polityka dywidendowa

Od pięciu lat Koncern realizuje politykę dywidendową w oparciu o wskaźniki i kondycję finansową oraz uwzględniającą plany rozwojowe. Propozycja podziału zysku Jednostki Dominującej za 2017 rok została przedstawiona w pkt 9.2.8.6 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za 2017 rok.

Ratingi

W kwietniu 2017 roku agencja Moody’s Investor Services podniosła rating PKN ORLEN z poziomu Baa3, do Baa2 odzwierciedlając znaczną poprawę sytuacji finansowej Grupy ORLEN, w tym konsekwentny proces oddłużania, dywersyfikacji źródeł finansowania i utrzymywania wskaźników finansowych na bezpiecznym poziomie. Agencja Fitch Ratings Ltd. utrzymała długoterminową ocenę kredytową PKN ORLEN na poziomie BBB- z perspektywą stabilną.Do góry