ORLEN Raport Zintegrowany
Grupy ORLEN 2017

Dane Segmentowe

WSKAŹNIKI GRI:
Kapitały:

8.1. Segmenty działalności

 
DOWNSTREAM
  • Produkcja
  • Sprzedaż rafineryjna i petrochemiczna
  • Energetyka
 
WYDOBYCIE
  • Poszukiwanie i wydobycie zasobów mineralnych
 
DETAL
  • Działalność na stacjach paliw
 
FUNKCJE KORPORACYJNE
  • Zarządzanie
  • Administracja
  • Pozostałe stanowiące tzw. pozycję uzgodnieniową

WYBRANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Oceny wyników finansowych segmentów operacyjnych i decyzje o przydziale zasobów dokonywane są głównie na bazie EBITDA. Wskaźnik EBITDA jest jedną z miar efektywności prowadzonej działalności, która nie jest zdefiniowana w MSSF. Grupa ORLEN definiuje wskaźnik EBITDA jako zysk/(strata) netto za dany okres sprawozdawczy przed uwzględnieniem wpływu podatku dochodowego, efektów działalności finansowej oraz kosztów amortyzacji.

Przychody z transakcji z podmiotami zewnętrznymi i transakcje między segmentami realizowane są na warunkach rynkowych.


8.2. Przychody, koszty, wyniki finansowe, nakłady inwestycyjne

2017 rok

  NOTA Segment Downstream Segment Detal Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem
Sprzedaż zewnętrzna 9.1.1
9.1.2
61 425 33 350 515 74 - 95 364
Sprzedaż między segmentami   13 816 280 - 342 (14 438) -
Przychody ze sprzedaży   75 241 33 630 515 416 (14 438) 95 364
Koszty operacyjne ogółem   (68 410) (31 986) (540) (1 132) 14 438 (87 630)
Pozostałe przychody operacyjne 9.1.4 1 048 105 4 86 - 1 243
Pozostałe koszty operacyjne 9.1.5 (194) (133) (145) (96) - (568)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 9.2.4 247 - 1 - - 248
Zysk/Strata z działalności operacyjnej   7 932 1 616 (165) (726) - 8 657
Przychody i koszty finansowe netto 9.1.6.1
9.1.6.2
          60
Zysk przed opodatkowaniem             8 717
Podatek dochodowy             (1 544)
Zysk netto             7 173
Amortyzacja 9.1.3 1 568 422 318 113 - 2 421
EBITDA   9 500 2 038 153 (613) - 11 078
CAPEX   2 925 678 778 221 - 4 602

2016 rok

  NOTA Segment Downstream Segment Detal Segment Wydobycie Funkcje Korporacyjne Wyłączenia Razem
Sprzedaż zewnętrzna 9.1.1
9.1.2
49 202 29 841 442 68 - 79 553
Sprzedaż między segmentami   10 892 280 - 283 (11 455) -
Przychody ze sprzedaży   60 094 30 121 442 351 (11 455) 79 553
Koszty operacyjne ogółem   (54 939) (28 681) (537) (1 072) 11 455 (73 774)
Pozostałe przychody operacyjne 9.1.4 1 964 87 60 53 (1) 2 163
Pozostałe koszty operacyjne 9.1.5 (324) (125) (83) (176) 1 (707)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych metodą praw własności 9.2.4 298 - (1) - - 297
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej   7 093 1 402 (119) (844) - 7 532
Przychody i koszty finansowe netto 9.1.6.1
9.1.6.2
          (645)
Zysk przed opodatkowaniem             6 887
Podatek dochodowy             (1 147)
Zysk netto             5 740
Amortyzacja 9.1.3 1 317 392 301 100 - 2 110
EBITDA   8 410 1 794 182 (744) - 9 642
CAPEX   3 533 479 525 136 - 4 673

CAPEX- zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, nieruchomości inwestycyjnych oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów wraz z kapitalizacją kosztów finansowania zewnętrznego.


Do góry